пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ГОС укр літ

1 Український словесний фольклор, як предмет вивчення української фольклористики: дефініція, специфічні ознаки, жанрові різновиди.
2 Становлення української фольклористики як науки: етапи її розвитку, наукові школи (….).
3 Жанрова система календарно-обрядового комплексу у.н.т. Художня своєрідність творів на основі трьох рівнів сприйняття тексту: поетичне мовлення, образи, теми. Дифузія язичницького і християнського начал в кал-обр піснях.
4 4. Ліричний позаобрядовий комплекс усної народної словесності: поняття про ліричну пісню, мотиви й образна система родинно-побутової лірики, художньо-поетичні засоби й символіка суспільно-побутових пісень, пісенна мініатюрна лірика.
5 5.Специфіка жанрів ліро-епічного масиву героїчного змісту (билини, думи, історичні пісні) через динаміку наукової традиції: генеза, питання класифікації, поетика.
6 6. Український народний казковий наратив: історія фіксації текстів казок, методологія вивчення казки, жанрові структурно-семантичні особливості, система персонажів, критерії класифікації казок.
7 7. Українські народні паремії: поняття про паремії, принципи їх класифікації, жанрові різновиди.
8 8. Порівняльно-історичний метод у компаративістиці. Різновиди наслідування (стилізація, пастиш, бурлеск, травестія, пародіювання).
9 9. Порівняльно-типологічний (зіставний) метод у компаративістиці. Логічні операції зіставлення, протиставлення і розрізнення. Методики паралельного зіставлення і контекстуального аналізу літературних творів.
10 10.Порівняльна тематологія. Архетипи, топоси, мотиви, традиційні сюжети та образи. Інтермедіальність.
11 11.Типи взаємодії текстів (за Ж.Женеттом) і теорія інтертекстуальності (Ю.Крістева). Різновиди запозичення: алюзія, ремінісценція, літературне цитування, образна аналогія.
12 12.Літописання. Найдавніші літописні зведення ХІ - ХІІІ ст: Повість минулих літ, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис.
13 13.Історичний зміст і художня форма «Слова про Ігорів похід». Питання авторства й автентичності пам’ятки.
14 14.Києво-Печерський патерик: основні мотиви, образи-персонажі, художня і жанрова специфіка.
15 15.Українська полемічна проза: історична зумовленість, тематика, стиль, образи, персоналії письменників.
16 16.Теми, образи, поетика, персоналії української барокової поезії (XVII - XVIII ст.).
17 17.Тематика та художня специфіка шкільної драми XVII - XVIII ст.
18 18.Інтермедії та вертеп XVII - XVIII ст. як форми давньої комічної драматургії.
19 19. Бурлескно-травестійна, пародійна, сатирично-гумористична творчість XVIII ст.
20 20.Літературна творчість Григорія Сковороди: тематика та поетика віршів, алегоричні мотиви та персонажі байок.
21 21.Творчість І.Котляревського: жанрово-стильові особливості й культурно-історичний контекст. «Енеїда».
22 22.Жанр байки у творчості Є.Гребінки, П.Гулака-Артемовського, Л.Глібова.
23 23.Бурлескна («Салдацький патрет», «Конотопська відьма») й сентиментальна (повісті «Маруся», «Сердешна Оксана», «Козир-дівка») проза Г.Квітки-Основ’яненка. Аналіз твору (за вибором).
24 24.Український романтизм: ознаки, представники, тематично-стильові течії. Мотиви та жанри у творчості українських поетів-романтиків (Л.Боровиковського, А.Метлинського, О.Афанасьєва-Чужбинського, В.Забіли, М.Петренка та ін.).
25 25. Лірика Т.Г. Шевченка раннього періоду творчості. Балади і соціально-побутові поеми. Аналіз твору (за вибором).
26 26. Антиколоніальна спрямованість і художні особливості творчості Т.Г. Шевченка періоду «Трьох літ». Аналіз твору (за вибором).
27 27. Історична тема у творчості Т. Шевченка. Історіософська поема «Великий льох»: жанрова специфіка, композиція, символіка образів.
28 28. Романтизм у творчості П. Куліша («Чорна рада», «Орися», «Дівоче серце»). Аналіз твору (за вибором).
29 29. Повість «Інститутка» Марка Вовчка особливості оповіді й моделювання характерів. Збірка «Народні оповідання»: проблематика й поетика.
30 30. І. Нечуй-Левицький як «артист зору». Авторська концепція реалізму та її вияв у художніх творах («Кайдашева сім’я», «Баба Параска і баба Палажка», «Хмари»).
31 31. Творчість Панаса Мирного. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: жанр, особливості композиції, проблема пропащої сили.
32 32. Поетична творчість І. Франка: періоди, збірки, мотиви. Поема «Мойсей».
33 33.Прозова творчість Франка. Проблематика та стильова еволюція. Аналіз твору.
34 34.Українська драматургія 80-90 xixст і «театр корифеїв»: жанрова специфіка. «За двома зайцями» М.Старицького
35 35. Гумор і сатира у поетичній творчості С. Руданського, В.Самійленка, Л.Мартовича. Художні особливості,соціальна й антиколоніальна проблематика.
36 36.Особливості розвитку укр. Літ кін XIX - XXСТ .Філософсько - естетичні засади модернізму.Дискурс укр. Модернізму в умовах домінування народництва.
37 37.Художня еволюція творчості Лесі Українки. Своєрідність поетичних збірок,мотив національної та індивідуальної зради у драматургії («оргія», «бояриня»)
38 38.Символізм в український поезії поч. хх ст..(Олександр Олесь,Микола Воронний, поети «Молодої музи».
39 39.Художня своєрідність прози Ольги Кобилянської. Жанрово-стильові домінанти («Valse melancolique», «Рожі» , «Природа», «Некультурна», «В неділю рано зілля копала».)
40 40.Жанрово-стильові особливості малої прози Михайла Коцюбинського .Соціально-психологічна проблематика(«Подарунок на іменини», «Сміх», «Персона грата»). Імпресіонізм « цвіт яблуні», «інтермеzzo»
41 41. Модерністичне переосмислення міфології в українській літературі (Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків», Леся Українка «Лісова пісня»).
42 42. Новелістика Василя Стефаника («Новина», «Стратився», «Катруся», «Клинові листки», «Камінний хрест» та ін.) як національний варіант експресіонізму.
43 43. Мала проза, драматургія та романістика Володимира Винниченка: проблематика й художні особливості. Новаторство у моделюванні образу дитини (збірка «Намисто»). Аналіз твору (на вибір).
44 44. М.Хвильовий у літературній дискусії 1925-1928 рр. Основні тези публіцистики («Камо грядеши», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія»). Поетика й проблематика творчості М.Хвильового. Збірка «Сині етюди».
45 45. Літературні угрупування і художні пошуки в українській літературі 20-хрр.ХХст. «Подорож ученого доктора Леонардо...» Майка Йогансена.
46 46. Художнє новаторство прози Юрія Яновського («Чотири шаблі», «Вершники», «Майстер корабля»). Аналіз твору (за вибором).
47 47. Проблематика й художні особливості оповідань В.Підмогильного («Проблема хліба», «Історія пані Ївги» та ін.). Роль письменника у творенні модерної інтелектуальної прози («Місто», «Невеличка драма»). Аналіз твору (за вибором).
48 48. Жанрово-стильова палітра творчості М.Куліша. Творча співпраця драматурга із авангардним театром Л.Курбаса. «Патетична соната».
49 49,Поезія Б.-І.Антонича: художні особливості та суголосність із творчими пошуками підрадянських поетів доби «Розстріляного відродження».
50 50,Творчість українських поетів-неокласиків (М.Зеров, М.Рильський, П.Филипович, М.Драй-Хмара, О.Бургардт): естетичне кредо, основні мотиви, канонічні жанри. Аналіз творчості одного з представників (за вибором)
51 51.Стильові тенденції і творчі об’єднання в Західній Україні між двома світовими війнами. Літературна й видавнича діяльність Українських Січових Стрільців.
52 52.Празька поетична школа: представники та художні особливості. Основні мотиви поетичних збірок О.Ольжича. Аналіз одного твору (на вибір).
53 53. МУР як епоха і дискурс. «Доктор Серафікус» в контексті інтелектуальної прози В.Домонтовича.
54 54. Об’єднання українських письменників «Слово». Проблематика й художні особливості прози Т.Осьмачки, І.Багряного, В.Барки. Аналіз твору (на вибір).
55 55. Нью-Йоркська поетична група. Своєрідність модерністичних пошуків Б.Рубчака, Ю.Тарнавського, Е.Андієвської. Характеристика поезії одного з представників.
56 56. Мілітарний «міф» соцреалізму та літературні моделі війни («Прапороносці» О.Гончара, «Україна в огні» О.Довженка). Деконструкція мілітарного «міфу»: діти війни у прозі Григора Тютюнника («Смерть кавалера», «Дивак», «Облога» та ін.).
57 57. Проблематика й жанрова специфіка творчості О.Коломійця в контексті української драматургії 60-70-хрр. ХХст.: соцреалістичний канон і спроби його оновлення. «Дикий Ангел».
58 58. Модернізація соцреалізму в естетиці поетів-шістдесятників (В.Симоненка, М.Вінграновського, І.Драча). Провідні мотиви лірики й ліро-епосу Ліни Костенко. Аналіз твору (за вибором).
59 59. Українське літературно-мистецьке життя 50-70-х рр. ХХст. в умовах тоталітарної імперії. Хвилі репресій. Гельсінкська група. Індивідуальні стилі поетів-дисидентів Івана Світличного та Василя Стуса. Аналіз твору (за вибором).
60 60. Постшістдесятники як «витіснене покоління» української поезії. Новаторство «Київської школи» (М.Воробйов, В.Голобородько, В.Кордун, В.Рубан).
61 61. Естетика шістдесятників у малій прозі: «Сибірські новели» Б.Антоненка-Давидовича, твори Гр.Тютюнника («В сутінки», «Три зозулі з поклоном», «Оддавали Катрю») та Є.Концевича («Груша», «Чому вона мовчить?», «Ложки»). Аналіз твору (за вибором).
62 62. «Химерна проза» в українській літературі ІІ пол. ХХ ст. (О.Ільченко «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця», В. Земляк «Лебедина зграя» і «Зелені млини»). Аналіз твору (за вибором).
63 63. Жанр історичного роману в українській літературі ІІ пол. ХХст. Художні особливості історичної белетристики П.Загребельного. Роман «Диво»
64 64.Модернізм, неоавангардизм і постмодернізм в українській поезії кін. ХХ - поч. ХХІст. Літературні покоління та поетичні угруповання.
65 65.Художні особливості творчості Валерія Шевчука в контексті Житомирської прозової школи. «Дім на горі»: особливості композиції, життєподібність і містика, інтертекстуальність і притчевість.
66 66.Масова література в постмодерну епоху: ознаки і жанри. Бестселлер і кітч. Роман В.Шкляра «Ключ»: риси детективного жанру, пригодницького «чтива» й модерністичної інтелектуальної прози.
67 67.Жанрова парадигма українського оповідання кін. ХХст. (Б.Жолдак, Ю.Іздрик, В.Даниленко, Є. Кононенко, О.Забужко та ін.) Антології прози. Постмодерний герой-пілігрим в сучасній українській новелі. Аналіз твору (за вибором).
68 68.Творчість Ярослава Стельмаха і Неди Неждани в контексті розвитку української драматургії кін. ХХ - поч. ХХІ ст. Аналіз твору (за вибором).
69 69.Рання проза Ю.Андруховича в контексті «Станіславського феномену». «Рекреації»: апологія блазенади і риси постмодерного роману.
70 70.Українська жіноча проза кін. ХХ - поч.ХХІ ст.: «Казка про калинову сопілку» О.Забужко й «Солодка Даруся» М. Матіос.
15.06.2017; 23:37
хиты: 18922
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
мировая литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь