пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

соціологія

1 1.Об’єкт, предмет і методи соціології.
2 2. Структура соціологічного знання та характеристика його основних рівнів.
3 3. Основні категорії соціології. Зміст поняття "соціальне".
4 4. Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання.
5 5. Основні етапи розвитку соціологічного знання, їх загальна характеристика.
6 6.Протосоціологія : поняття, ідеї і напрямки.
7 7. .Становлення соціології як самостійної науки. Соціологічний проект О.Конта.
8 8.Позитивізм і натуралізм у соціології. Органіцизм та еволюціонізм Г.Спенсера.
9 9.Соціальна теорія марксизму.
10 10.Психологічні школи в соціології (кн.19 поч.20 ст.)
11 11.Соціологія Е.Дюркгейма . Вчення про солідарність.
12 12. «Розуміюча соціологія» М.Вебера.
13 13. Німецька формальна соціологія (Г. Зіммель, Ф. Тьонніс).
14 14. Когерентність сучасних соціологічних теорій. Інтегральна соціологія П. Сорокіна.
15 15. Основні школи, концептуальні напрями та характерні риси сучасної західної соціології.
16 16. Емпірична соціологія : становлення, етапи розвитку та основні школи.
17 7.Становлення соціології як самостійної науки. Соціологічний проект О.Конта.
18 8.Позитивізм і натуралізм у соціології. Органіцизм та еволюціонізм Г.Спенсера.
19 9.Соціальна теорія марксизму.
20 10.Психологічні школи в соціології (кн.19 поч.20 ст.)
21 11.Соціологія Е.Дюркгейма . Вчення про солідарність.
22 12. «Розуміюча соціологія» М.Вебера.
23 13. Німецька формальна соціологія (Г. Зіммель, Ф. Тьонніс).
24 14. Когерентність сучасних соціологічних теорій. Інтегральна соціологія П. Сорокіна.
25 15. Основні школи, концептуальні напрями та характерні риси сучасної західної соціології.
26 16. Емпірична соціологія : становлення, етапи розвитку та основні школи.
27 17. Українська соціологія сьогодні : стан, актуальні завдання й перспективи розвитку.
28 18. Соціальна система: поняття, структура, функції і типи.
29 19. Суспільство, як соціальна система, його структура. Поняття суспільного виробництва.
30 20. Соціальні дії, зв’язки і взаємодії як основа суспільного життя. Соціальні відносини:
31 21. Природа і суспільство. Взаємодія природних і соціокультурних чинників у сучасних умовах.
32 22. Глобалізація соціальних і культурних процесів у сучасному світі.
33 23. Соціологічна концепція «суспільства ризику»: еволюція,типологія, ознаки та види ризиків.Сучасне українське суспільство: характерні риси і проблеми модернізації.
34 24. Соціальні зміни : теорії, моделі, фактори.
35 25. Соціальні спільноти, їх типологія і характерні риси. Малі соціальні групи, їх типологія і значення..
36 26.Інституціоналізація як соціальний феномен. Соціальні інститути: структура, функції, типологія.
37 27. Соціальна структура суспільства, її основні елементи та види.
38 28. Соціальна стратифікація: поняття та види. Середній клас: ознаки, функції. Соціально-стратифікаційні процеси в сучасному українському суспільстві.
39 29. Соціальна мобільність: сутність, типи і фактори.
40 30. Соціальна маргінальність: поняття, типологія. Маргінальність в Україні.
41 31. Поняття, структура і функції культури. Форми культури. Культурні універсалії. Типи культур. Субкультура. Молодіжна субкультура.
42 32. Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільних відносин. Основні соціологічні концепції особистості їх характеристика.
43 33. РОЛЬОВА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.
44 34. Рольовий конфлікт і рольова напруга.
45 35. Соціалізація: сутність, фази, рівні, стадії, етапи. Агенти соціологізації . Десоціологізація та ресоціалізація. ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
46 36. Виховання як соціальний феномен: сутність, структура, функції.
47 37. Соціальна девіація: сутність і типологія. Девіантна поведінка : поняття, види, причини і шляхи подолання. Молодіжна девіантність.
48 38.Соціальний контроль, його структура, функції, механізми і способи здійснення.
49 39. Соціальна сутність та функції праці. Особливості педагогічної праці.
50 40. Трудовий колектив як соціальна спільнота і соціальна організація. Основні типи і функції трудових колективів.
51 41.Особистість в соціально-трудових процесах. Мотивація трудової діяльності.
52 42. Етносоціальні спільноти людей, їх основні ознаки, умови формування та історичні форми розвитку. Соціально-етнічні процеси в сучасній Україні : стан та проблеми.
53 43. Конфлікт як соціальне явище. Форми, способи і методи розв’язання соціальних конфліктів.
54 44. Соціально-демографічна структура суспільства. Демографічна ситуація і демографічна політика в сучасній Україні.
55 45.Молодь як соціально-демографічна група. Загальні засади державної молодіжної політики в Україні. Молодь і суспільство. Проблеми життєвого самовизначення молоді в сучасному українському суспільстві.
56 46. Сім’я як соціальний інститут та мала соціальна група. Функції сім’ї.
57 47.Освіта як соціальний інститут. Зміст і функції освіти. Освіта в сучасному світі. Тенденції і проблеми модернізації вітчизняної освіти.
58 48. Громадська думка : поняття та функції. Об’єкт і суб’єкт громадської думки. Громадська думка у педагогічній сфері.
59 49. Засоби масової інформації : поняття, структура, види та роль в сучасному суспільстві.
60 50.Сутність конкретно-соціологічних досліджень та етапи їх проведення. Види конкретно-соціологічних досліджень.
61 51. Програма конкретно-соціологічного дослідження : поняття, структура і функції.
62 2. Вибірка в соціологічному дослідженні : сутність, типи і поняття репрезентативності.
63 53. Гіпотези в соціологічному дослідженні : сутність, правила висування та перевірки.
64 54.Анкетування: різновиди, правила проведення. Соціологічна анкета: поняття, структура і вимоги до її розробки.
65 55. Інтерв’ювання : типи і специфіка використання в соціології.
66 56. Роль спостереження та експерименту в соціологічних дослідженнях.
67 57. Документи як джерело соціологічної інформації, їх класифікація. Методи аналізу документів. Контент-аналіз. Соціометричний метод у соціології.
68 58. Опрацювання та аналіз первинної соціологічної інформації.
69 59. Практичні рекомендації, їх типи і шляхи реалізації.
70 60. Звіт і його структура.
18.05.2017; 14:08
хиты: 12906
рейтинг:0
Общественные науки
социология
политическая социология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь