пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

політологія

1 Політика - соціальне явище. Основні позиції, визначення поняття політика.
2 2. Предмет і об’єкт науки про політику. Методи і способи вивчення політики.
3 3.Основні категорії, методи і функції політології.
4 4. Місце політології в системі наук про суспільство. Взаємодія науки про політику з іншими суспільними науками.
5 5. Політичні ідеї Стародавнього Світу. Політичні доктрини в Китаї. Конфуціанство.
6 6. Політичні вчення в Стародавній Греції. Платон і Арістотель. Політичні вчення в Стародавньому Римі.
7 7. Західноєвропейська політична думка Середньовіччя.
8 8. Політичні вчення епохи Відродження. Макіавеллі. Макіавеллізм.
9 9.Політичні ідеї утопічного соціалізму. Т. Мор, Т. Кампанелла
10 10. Просвітництво. Вчення Шарля Монтеск’є про державу і право.
11 11. Ранньобуржуазні ліберальні концепції політики. Проблеми держави і права в поглядах Т. Гоббса і Дж. Локка.
12 12. Філософсько-правові концепції політики в німецькій класичній філософії. І. Кант, Г. Гегель.
13 13. Лібералізм як течія соціально-політичної думки Нового часу. Основні цінності лібералізму. Неолібералізм.
14 14. Марксистські погляди на політику.
15 15. Традиційні суспільно-політичні течії: консерватизм і неоконсерватизм.
16 16. Екстремістські політичні течії (анархізм, троцькізм, фашизм та ін.)
17 17. Соціально-політична думка в Україні в ХVІ - ХVІІІ ст.
18 18. Політичні вчення просвітників в Україні про державу і суспільство.
19 19. Кирило-Мефодіївське братство. Визвольні ідеї Тараса Шевченка. Політичні ідеї Михайла Драгоманова.
20 20. Націонал-демократичний напрям в українській політичній думці (С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський).
21 21. Націоналізм в соціально-політичному аспекті (М. Міхновський, Д. Донцов, М. Сціборський).
22 22. Монархічно-гетьманська концепція держави В. Липинського.
23 23. .Влада - явище суспільного життя. Виникнення і розвиток вчення про владу
24 24. Поняття засоби (ресурси) влади. Види влади.
25 25. Політичні режими: поняття, типологія та характерні риси.
26 26. Політичний процес, його структура, характер.
27 27. Людина як суб’єкт і об’єкт політики. Класифікація типів людей щодо участі в політиці.
28 28. Сутність, структура і функції політичної системи. Типи політичних систем.
29 29. Сучасні теорії політичної системи. Модель політичної системи Девіда Істона.
30 30. Політична система сучасної України.
31 31.Держава - основний інститут політичної системи. Теорії походження держави, її ознаки і функції
32 32. Форми політичного правління та форми національно-державного устрою.
33 33. Громадянське суспільство, його суть, основні риси.
34 34. Правова держава: визначення, сутність, основні ознаки.
35 35. Громадянин і держава. Закон України “Про громадянство України”.
36 36. Сучасні партійні системи і їх суть. Типологія партійних систем.
37 37. Політичні партії: суть і роль в суспільстві. Виникнення та розвиток політичних партій.
38 38. Політичні партії в Україні. Становлення багатопартійності.
39 39. Політичні теорії еліти (Г. Моска, У. Парето, Р. Міхельс). Шляхи формування політичних еліт.
40 40. Національний суверенітет і політичне самовизначення націй. Національна ідея та її роль у становленні української державності.
41 41. Політична культура: поняття, структура, функції.
42 42. Політика і мораль, їх співвідношення і взаємодія.
43 43. Політична свідомість: поняття, структура, функції.
44 44. Поняття, функції та типи політичних партій.
45 45. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні.
46 46. Політика та ідеологія. Функції політичних ідеологій.
47 47. Концепція національного самовизначення та державного суверенітету. Види суверенітету.
48 48. Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин.
49 49. Політичний тероризм і його різновиди.
50 50. Вибори та виборчі системи. Типи виборчих систем.
51 51. Суть та ознаки демократії. Демократичні принципи і демократичні процедури.
52 52. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів.
53 53. Політичні партії в Україні. Становлення багатопартійності. Закон «Про політичні партії в Україні».
54 54. Україна в системі міжнародних відносин (Україна - Росія, Україна - Євросоюз, Україна - США).
55 Терміни
09.05.2017; 21:15
хиты: 12292
рейтинг:0
Общественные науки
политология
государственная политика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь