пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

мет мов

1 1.Предмет і завдання методики викладання української мови.
2 2.Мета й завдання вивчення лексики в школі.
3 3.Зв*язок викладання методики укр.мови з іншими дисциплінами.
4 4.Методика вивчення фразеології в школі
5 5.Міжпредметні зв’язки на уроках укр.мови та інтегроване навчання
6 6. Словникова робота на уроках укр.мови.
7 7. Основні етапи вивчення укр.мови.
8 8. Вивчення будови слова і словотвору в школі.
9 9. З історії методики навчання укр.мови.
10 10. Місце орфографії в шкільному курсі укр.мови
11 11. Вклад І. Огієнка в лінгводидактику.
12 12. Граматичний і антиграматичний напрями в історії орфографії.
13 13. Педагогічна спадщина В . Сухомлинського.
14 14. Принципи українського правопису.
15 15.Зміст і завдання шкільного курсу з української мови.
16 16.Система вправ з мови.Орфографічні вправи.
17 17.Основні етапи вивчення української мови.
18 18.Види диктантів та методика їх проведення.
19 19.Тематичне та поурочне планування з мови,його особливості .
20 20. Значення і завдання вивчення морфології
21 21. Спостереження й аналіз уроку. (немає в методичці)
22 22. Методика вивчення простого речення.
23 23. Концепція навчання української мови в школі
24 24. Види помилок з мови. Робота над удосконаленням правописної грамотності учнів.
25 25. Інтегрований підхід до розвитку мовлення учнів: шляхи реалізації.
26 26. методика підготовки учнів до написання творів-роздумів. Орієнтовна тематика творчих робіт для 5-9 класів.
27 27. Загальнодидактичні принципи навчання української мови.
28 28. Методика навчання пунктуації.
29 29.Власне методичні принципи навчання укр мови
30 30.Ігрові технології навчання в шкільному курсі укр мови
31 31.Мовний, мовленнєвий, соціокультурний, діяльнісний компоненти змісту шкільного курсу укр мови
32 32.Види синтаксичних і пунктуаційних вправ
33 33.класифікація методів навчання укр.. мови.метод усного викладу матеріалу.,метод роботи з підручником.
34 34.розвиток зв»язног мовлення.основні види мовленнєвої діяльності
35 35.характеристика методу бесіди
36 36.Формування мовної особистості у процесі вивчення граматики в школі
37 37.характеристика методу програмованого начання .метод вправ.
38 38. Розвиток мовного світогляду у процесі вивчення будови слова і словотвору.
39 39. Прийоми навчання української мови.
40 40. Методика проведення переказів.
41 41. Інтерактивні методи навчання української мови.
42 46. Місце творів у системі роботи з розвитку зв’язного мовлення та методика їх написання.
43 43. Методика вивчення української мови як наукаі навчальна дисципліна
44 44. Види робіт з розвитку зв’язного мовлення.
45 45. Засоби навчання української мови
46 46. Основні завдання і зміст вивчення стилістики в школі
47 47.Урок - основна форма організації навчального процесу. 49. Класифікація уроків української мови.
48 48.Наукові основи та джерела розвитку методики мови. Значення наукової методики для практики навчання української мови в школі.
49 50.Мета і зміст шкільного курсу риторики.
50 51. Внесок провідних учених у розвиток наукової МУМ у шк.
51 52. Основна мета, завдання вивчення граматики в шк. Методи й прийоми вивч. словосполуч. і реч.
52 53. Характеристика уроку перевірки та обліку якості ЗУН. Урок ан-зу контрольної роботи. Ур. узагальн. і систематизац. виченого.
53 54. Зміст і завдання вивчення укр. мови в старших класах.
54 55. Робота над текстом на ур. мови в середніх класах.
55 Розробити фрагмент уроку на тему: «Ступені порівняння прикметників»(6клас).
56 2. Дібрати вправи для закріплення матеріалу з теми: «Правила вживання апострофа. Правила вимови та написання слів з апострофом» (5 клас).
57 3.Скластифрагментуроку на тему: «Правила вживання м’якого знака» (5 клас).
58 4.Дібрати вправи для закріплення матеріалу з теми: «Прислівник як частина мови» (6 клас).
59 5.Розробити 4 алгоритми (теми обрати самостійно).
60 6.Виготовити опорний конспект до засвоєння теми: «Дієприкметник».
61 7.Скласти орієнтовну систему вправ до вивчення теми «Дієслово та його форми», зважити при цьому, що вивчення мови відбувається на текстовій основі.
62 8. Розробити 2-3 вправи творчого характеру, які можна буде використати у класі на уроках вивчення лексики.
63 9. Розробити конспект уроку, яким можна користуватися при вивченні теми «Іменник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль» (6 клас).
64 11. Укласти тести для учнів 8 класу для перевірки знань, умінь і навичок.
65 13. Скласти план (тези) повідомлення на тему: «Від учня - до мети, змісту і технологій навчання мови». Зверніть увагу на особистісно орієнтоване навчання, а також на реалізацію в ньому різнорівневого підходу.
66 15. Дібрати чотири вправи з фразеології, які б забезпечували реалізацію трьох освітніх функцій (навчання, виховання, розвитку) на уроках української мови.
67 16. Реалізуючи принцип диференціації навчання, розробити різні за складністю завдання (мінімально базового, базового, підвищеного рівня) до вивчення однієї теми з мови.
68 17. Скласти 5-6 проблемно-ситуативних завдань з мови.
69 18.Скласти алгоритм до вивчення теми «Ненаголошені [е], [и], [о] в корені слова».
70 21Скласти розповідь до вивчення теми «Відмінювання числівників».
71 22. Розробити 2-3 проблемні ситуації на матеріалі лексики.
72 23. Скласти орієнтовну систему вправ до вивчення теми «Дієслово та його форми».
73 24. Скласти три завдання, виконання яких вимагало б використання дієслів у дійсному, наказову й умовному способах.
74 27. Опорні таблиці до теми «Подвоєння і подовження приголосних» (5 клас).
75 28. Складіть словесні ключі до вивчення сонорних, м’яких та глухих приголосних.
76 29. Складіть систему вправ для закріплення знань, умінь і навичок з теми «Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми» (культурологічна тема текстів «Перлини усної народної творчості»).
77 30. Доберіть вправи, які проілюструють учням, що синоніми передають динамічність зображуваного, антоніми нагадують про життєві суперечності, а гра слів-омонімів надає тексту жартівливого відтінку
78 32. Доберіть приклади цікавих вправ, ігрових моментів для використання під час вивчення окремих тем з будови слова і словотвору.
79 33. Користуючись шкільним підручником, складіть питання узагальнюючої бесіди на тему «Прикметник як самостійна частина мови».
80 34. Розробити приклади цікавих вправ, лінгвістичних задач, мовних ігор до вивчення таких тем: «Числівник як самостійна частина мови», «Займенник», «Службові частини мови».
81 35. Скласти 3 вправи, які б передбачали застосування таких прийомів навчання української мови, як моделювання, конструювання, поширення мовних одиниць для учнів 8 класу.
16.12.2016; 09:12
хиты: 17303
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
языки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь