пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Педагогіка

1 1.Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки
2 2.Підходи до виникнення виховання в людському суспільстві. Виховання у первісному суспільстві
3 3.Виникнення перших шкіл та організація виховання в них у світовій цивілізації
4 4.Виховання у Древній Греції(Спарта, Афіни)
5 5.Давньогрецькі філософи про шляхи формування людської особистості(Сократ, Платон, Арістотель, Демокрит)
6 6.Школа і педагогіка в Стародавньому Римі
7 7.Виховання у східних слов*ян.
8 8.Загальна характеристика культури і освіти епохи Середньовіччя. Система шкіл у Західній Європі цього періоду.
9 9.Виникнення перших університетів у Західній Європі.Організація та методика навчання в них.
10 10.Культура епохи Європейського Відродження. «Будинок радості» Вікторино да Фельтре.
11 11.Поєднання навчання з продуктивною працею в утопіях Томаса Мора й Томазо Кампанелли.
12 12.Педагогічні ідеї гуманістичного виховання(Ф.Рабле,Є.Роттердамський,М.Монтень)
13 13. Життя та педагогічна діяльність Коменського.
14 14. Світогляд Коменського та завдання виховання особистості
15 15. Принцип природо відповідності та вікова періодизація за Коменським.
16 16. Коменський про моральне виховання дітей
17 17. Класно урочна система Коменського
18 18. я.а.коменський про школу і вчителя.
19 19. пІдручники я.а.коменського
20 20. Дидактичні погляди Я.А.Коменського.
21 21. педагогІчнІ ІдеЇ д. локка
22 22. Ідея вільного та природовідповідного виховання в творчості Жан-Жака Руссо
23 23.Вікова періодизація та системи виховання дітей за Ж-Ж Руссо.
24 24.Педагогічні погляди французьких філософів-філантропістів Гельвеція та Дідро.
25 25.Освітні ідеї німецьких педагогів-філантропістів Базедова та Хр.Зальцмана.
26 26.Життя та педагогічна діяльність Песталоцці.
27 27.Ідея гармонійного виховання Песталоцці.
28 28.Сутність та основні положення теорії елементарної освіти І.Г.Песталоцці
29 29. Неогуманізм В. Гумбольдта, його план класичної гімназії
30 30. Педагогічні думки Дістервега та Бндера.
31 31. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ Й. ГЕРБАРТА
32 32. р.Оуен про формування особистості
33 33. Німецькі педагоги Кершенштейнер та Лай.
34 34. Експериментальна та прагматична пед (Мейман, Дью)
35 35. Педагогічна теорія і практика Монтесорі.
36 36. Педагогічні напрями в країнах Західної Європи в кінці ХІХ на початку ХХ ст. (неотомізм, екзистенціалізм та ін.)
37 37. Сучасна система освіти в розвинених країнах
38 38. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у Київській Русі
39 39. Організація та зміст навчання у школах Київської Русі
40 40.Перекладна література та перші педагогічні пам.ятки Київської Русі. Виникнення братських шкіл в Україні. Острозька школа-академія та її вплив на формування культури українського народу.
41 41.Організація та методики навчання в Києво-Могилянській академії. Українська педагогічна думка епохи Відродження(І.Смотрицький, П.Беринда, І.Галятовський, брати Зезанії та ін..)
42 42.Діяльність козацьких шкіл в Укр.(січові,полкові,музичні та ін..)Система виховання лицаря-козака.
43 43.Педагогічна думка в Україні в кін.17 на поч.18 ст. (Славинецький, Полоцький, Яворський)
44 44.Педагогічні погляди Сковороди.
45 45.Педагогічна діяльність М.Ломоносова.
46 46.Освітні реформи в Укр. в кін.18 на поч. 19 ст. Статути університетів.
47 47.Педагогічні погляди В.О. ДУХНОВИЧА
48 48. Просвітницька діяльність Куліша,Костомарова
49 49.Ідея національного виховання Драгоманова
50 50. Педагогічні погляди Т.Г.Шевченка.
51 51. ЖИТТЯ І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.Д.УШИНСЬКОГО.
52 52.ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УШИНСЬКОГО
53 53. Ушинський про гармонійний розвиток особистості.
54 54. Ушинський про значення праці у вихованні людини.
55 55. Дидактика Ушинського.
56 56. Ушинський про вчителя і його підготовку
57 57. СТАН ОСВІТИ В УКРАЇНІУ 60-ТІ РОКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ РУХІВ
58 58. Педагогічна діяльність Пирогова
59 59. Освітня діяльність Корфа.
60 60. Теорія вільного виховання Л. Н.
61 61. Стан освіти в кінці 19-поч. 20 столітті.
62 62. Просвітницька діяльність Грінченка і Лубенця
63 63. Ідея виховання особистості у Франка і Українки.
64 64. Ф.Прокопович
65 65 Видатні культурно-освітні діячі М.С.Шашкевич, І.М.Вагілевич, Я.Ф. Головацький та Й. Левицький.
66 66 Ідея національного виховання Русової
67 67 пед діяльність Алчевської
68 68 пед спадщина Г Ващенка
69 69 Історико-педагогічна концепція Грушевського
70 70 Українська школа в перші роки Радянської влади (1918-1930)
71 71. Життя та пед. діяльнысть А. С. Макаренка
72 72. Педагогіка Макар. як наука формування людини
73 73. Теорія і практика колективу Макаренка.
74 74. Макаренко про поєднання навчання з продуктивною працею (Пед. поема, Прапори на баш.)
75 75. А. С. Макаренко про сімейне вихов. дітей (Кн. для батьків, Лекції про вихов. дітей)
76 76. А.С. Макаренко про формування вчителя-вихователя та його пед. майстерність.
77 77. Макаренко про естетичне виховання дітей
78 78. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (30-80 роки ХХст.)
79 79. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
80 80. В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ («Серце віддаю дітям»)
81 81. ІДЕЯ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО ПРО ВИХОВАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ («СТО ПОРАД ВЧИТЕЛЮ», "Розмова з молодим директором школи")
10.12.2015; 00:23
хиты: 19199
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь