пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Філософія

1 1.Філософія,її походження та предмет.
2 2.Структура і функції філософського знання.Провідні позиції у філософії.
3 3.Поняття світогляду,його специфіка та історичні типи.
4 4.Особливості східного та західного типів філософування.
5 5.Філософські ідеї Стародавньої Індії.Буддизм.
6 6.Філософські ідеї Стародавнього Китаю.Даосизм.Конфуціанство.
7 7. Поняття античної філософії. Загал.особлив.та етапи розвитку.
8 8. Натурфілософія Стародавньої Греції (Мілетська школа, Геракліт Ефеський, Емпедокл, Анаксегор, Демокріт)
9 9. Філософія Платона.
10 10. Філософія Арістотеля
11 11. Філософія Стародавнього Риму.
12 12. Етапи розвитку та загал.особлив. філософії середньовіччя
13 13.Провідні ідеї середньовічної патристики.Аврелій Августин
14 14.Філософія Фоми Аквінського
15 15.Схоластика як провідний напрям середньовічної філософії,проблема універсалій.У.Оккам
16 16.Філософія Відродження .Гуманістичний антропологізм,пантеїзм
17 17.Розвиток філософії у період нового часу.Проблема методу п1знання.
18 18 Теоретичне обгрунтування емпіризму у філософії Нового часу (Ф. Бекон)
19 19 .Раціоналістична філософія Нового часу ( Р Декарт)
20 20.Проблема субстанції у філософії Нового часу ( Б Спіноза та Г Лейбніц)
21 21.Німецька класична філософія як особливий етап розвитку західноєвропейської філософії
22 22.Теорія пізнання та етика І Канта
23 23.Філософська система та метод Гегеля
24 24.Антропологічний принцип Л. Фейєрбаха.
25 25. Класичний та некласичний типии філософування.Принципи некласичної філософії.
26 26. Волюнтаризм і песимізм А. Шопенгауера
27 27.Філософія життя Ф. Ніцше
28 28. Філософські ідеї С Кєркегора.
29 29. Позитивізм О. Канта.
30 30. Філософія марксизму. Концепція практики. Вчення про відчуження.
31 31. Неокантіанство марбурзька і баденська школи.
32 32. Загальні особливості української філософії та її періодизація
33 33. Філософські ідеї Сковороди
34 34. Київська екзестенційно-антропологічна школа (Шинкарук, Бичко, Кримський)
35 35. Характерні риси філософії 20 ст. напрямки
36 36. Феноменологія Гусерля
37 37. Екзистенціалізм (Хайдергтер, Сарт, Камю, Ясперс)
38 38. Психоаналіз
39 40. Проблематика структуралізму і пост структуралізму.
40 41. Джерела типи і характерні риси постмодернізму
41 42.Основні досягнення постмодернізму
42 43. Проблема буття в історико-філософському окресленні.
43 44. Філософське розуміння буття. Основні форми буття.
44 45. Матерія як об’єктивна реальність. Структура та властивості матерії.
45 46.Простір і час як атрибутивні форми буття. Основні концепції простору часу
46 47.Філософське розуміння руху. Рух і спокій Основні форми руху
47 48. Практична і соціально-культурна зумовленість пізнання. Основні гносеологічні принципи.
48 49. Поняття пізнання: суб’єкт і об'єкт пізнання, предмет знання.
49 50. Переваги і недоліки чуттєвого рівня пізнання.
50 51. Раціонально-логічний рівень пізнання
51 52. Проблема істини у пізнанні. Критерії істини.
52 53. Діалектика пізнавального процесу: чуттєве, раціональне, інтуїтивне.
53 54. Поняття науки.її суттєві ознаки та функції.
54 55. Методи емпіричного рівня
55 56.методи теоретичного рівня
56 57. Факт, проблема, ідея гіпотеза, концепція, як основні форми наук пізнання.
57 58. Сутність,структура і функції наукової теорії.
58 59. Особливості методологічної ситуації в сучасній філософії
59 60.Сутність та структура методу як способу організації людської діяльності. Поняття методу, методології та методики.
60 61. Історико філософський екскурс проблеми походження людини.
61 62. Проблематика філософської антропології. Історико-філософський аналіз походження людини.
62 63. Проблематичність людського буття. Буття, життя та існування людини.
63 64.Поняття цынностей у житті людини
64 65.Сенс життя як філософська категорія. Абсурд як альтернатива змісту життя(за А.Камю)
65 66.Філосовське осмислення феноменів смерті і безсмертя
66 67.Філосовські погляди на природу і сутність свідомості
67 68.Аналіз основних концепцій походження свідомості.
68 69.Структура і функції індивідуальної свідомості.
69 70.Психоаналіз про свідомість:свідоме і несвідоме ,колективне несвідоме,архетипи.
70 71.Структура суспільної свідомості.
71 72.Свідомість і мова.Свідомість і мислення.
72 73.Свідомість і штучний інтелект .
73 74.Соціальна філософія у системі суспільних наук.
74 75. Поняття суспільства. Історичний розвиток наукових уявлень про суспільство.
75 76. Концепції суспільства у філософії
76 77. Людина і суспільство: основні аспекти співвідношення
77 78. Концепції співвідношень суспільства і природи. Природа як соціальна цінність
78 79. Основні чинники суспільного розвитку. Суспільний прогрес та його критерії
79 80 Філософія історії як напрям філософського знання
80 81. Філософія історії про суб'єкт, рушійні сили, умови та чинники історичного процесу.
81 82. Людина та історія. Роль особистості та народних мас в історії
82 83. Формаційний підхід розуміння історії (марксизм) Формаційний підхід був розроблений К. Марксом і його послідовниками
83 84. Цивілізаційний підхід до аналізу
84 85. проблема спрямованості та єдності історичного процесу. лінійні та циклічні концепції історії.
85 86. Сутність суспільного процесу та його критерії. Проблема перспектив людства.
86 87. Глобалізація як явище сучасного світу. Позитивні та негативні наслідки
87 88. Глобальні проблеми сучасної цивілізації.
88 89. Демографічні чинники розвитку сучасного світу.
89 90, Екологічна ситуація у регіональних і глобальних вимірах.
90 39 Людина як суспільна, матеріальна істота
08.06.2015; 17:28
хиты: 20878
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь