пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Педагогіка

1 1.Предмет, завдання, основні категорії педагогіки.
2 3.Я.А.Коменський - основоположник наукової педагогіки („ Велика дидактика”).
3 2. Система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки з філософією, психологією, соціологією, етнопедагогікою та іншими науками.
4 4. Роль педагогічної літератури у професійному становленні вчителя. К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський про значення педагогічної літератури у професійній підготовці вчителя-вихователя.
5 5-6. Організація і методи науково-педагогічних досліджень.
6 7.Педагогічна професія та її призначення у суспільстві. Професіограма вчителя. Характеристика програми "Вчитель".
7 9. Закон України „Про освіту”. Система освіти в Україні і принципи її побудови.
8 15, 50.Проблема мети виховання на сучасному етапі розвитку України.
9 16. Сутність та особливості національного виховання. Принцип народності у системі Ушинського.
10 23. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.
11 28. Сутність і основні риси наукового світогляду. Шляхи і засоби його формування Проблема формування світогляду в Сухомлинського "Павлишська середня школа "
12 29.Розумове виховання. Методика роботи вчителя-вихователя по розвитку пізнавальних інтересів. Досвід Павлишської середньої школи.
13 30. Завдання, зміст, форми і методи екологічного виховання учнів у навчальній роботі.
14 31. Система фізичного виховання, його завдання, зміст, форми, методи
15 32. Мета, завдання, зміст, форми і методи естетичного виховання. Використання народних традицій у вихованні.
16 28. Мета, зміст, форми, методика морального виховання. Проблеми морального виховання у Сухомлинського "Народження громадянина", "Серце віддаю дітям"
17 33. Патріотичне та громадське виховання школярів. Його зміст, форми і методи. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності..
18 38. Проблеми алкоголізму і наркоманії та їх вплив на фізичне, психічне, духовне здоров'я дітей та молоді. Форми і методи профілактики вживання алкоголю і наркотичних речовин у середовищі учнівської молоді. Концепція освіти "рівний - рівному" щодо здорового способу життя серед молоді України. Антиалкогольне та антинаркотичне вих.-ня
19 43. Поняття про дидактику. Основні категорії дидактики
20 34. Завдання, зміст, форми і методи трудового і економічного виховання школярів
21 44, 48. Сутність, основні функції та структура процесу навчання.
22 46. Закономірності і принципи навчання. Методика їх реалізації в процесі вивчення певних дисциплін.
23 49. Методологічні основи процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання.
24 54. Класно-урочна система навчання, урок як основна форма організації навчання. Типи і структура уроку.
25 51.Двосторонній характер процесу навчання.
26 53.Загальні форми організації навчання: фронтальна, групова, індивідуальна. Нестандартні форми навчання
27 57.Практикуми, семінари, навчальні екскурсії, факультативи, домашня робота та інші форми навчання та їх характеристика.
28 66. Педагогіка співробітництва. Основні ідеї педагогів-новаторів.
29 18. Принципи виховання як відображення закономірностей виховного процесу. Характеристика принципів національного виховання.
30 58. Загальні поняття про методи і методичні прийоми навчання, їх характеристика.
31 60-61. Методи стимулювання та корекції поведінки і діяльності. Методи контролю та самок-лю їх характеристика.
32 62. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю. Функції, зміст, види контролю.
33 63. Оцінка успішності учня, її значення у навчальному процесі. Критерії оцінки. Індивідуальний підхід до оцінки успішності учня
34 56. Підготовка вчителя до уроку. Тематичне і поурочне планування. Аналіз уроку.
35 19-20. Поняття про методи, прийоми виховання. Методи формування свідомості особистості.
36 21. Методи організації діяльності і формування суспільної поведінки особистості та їх характеристика.
37 39. Виховання дітей у сім "і. Проблема сімейного виховання в творах Макаренка "Книга для батьків", "Лекції про виховання", Сухомлинського "Батьківська педагогіка", Стельмакович "Родинна педагогіка ".
38 64. Демократизація управління освітою в Україні. Управління школою. Директор школи, його заступники та їх функції. Громадські органи шкільного самоврядування.
39 65. Методична робота школи. Вивчення, узагальнення, розповсюдження продуктивного педагогічного досвіду. Аналіз інноваційного досвіду вчителів України і Житомирщини.
40 41, 47. Система роботи класного керівника. Зміст, форми і методи роботи. Планування і облік роботи.
41 37. Закон України “Про позашкільну освіту”. Завдання і зміст позашкільних освітньо-виховних закладів. Концепція позашкільної совіти і виховання.
42 42. Індивідуальна робота вчителя-вихователя у навчально-виховному процесі. Робота з важковиховуваними учнями.
43 40.Програма «Українська родина». Зміст та форми взаємодії школи з батьками учнів. Школа - родина.
44 36. Закон України "Про молодіжні і дитячі громадські організації". Завдання, принципи, основні напрями і зміст діяльності дитячих та громадських організацій України Учасники гром в-ня: батьки, зв’язки з підприємствами (екскурсії, спонсори), служби у справах неповнолітніх (правопорушення), церва - пед установа(від народження до смерті).
45 68. Закон України „Про загальну середню освіту”. Основні шляхи та умови реформування середньої освіти.
46 13-14. Самовиховання. Основні фактори і методи самовиховання. Педагогічне керівництво самовихованням.
47 22. Методи стимулювання і мотивації діяльності та поведінки школярів. Застосування їх в педагогічній практиці.
48 55. Типи і структура уроку. Підготовка вчителя до уроку. Змоделювати урок формування вмінь і навичок.
49 52. Поняття про форми навчання. Розвиток класно-урочної системи та її альтернативи.
50 59. Методи організації діяльності, формування досвіду суспільної поведінки школярів. Аналіз власного досвіду використання цих методів студентами під час педагогічної практики.
51 11. Розвиток ініціативи, соціальної активності і творчості учнів. Структура, функції, основний зміст і технології життєдіяльності органів учнівського колективу.
52 69. Основні напрями і зміст української народної педагогіки.
53 загальні людські цінності
54 8. вікові аспекти розвитку та виховання особистості школяра
55 10. Соціологізація особистості.Фактори соціологізації особистості .
56 26. Виховна система В О Сухомлинського
57 35.Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальності
58 12.Особистість. Група. Колектив. Проблема формування дитячого колективу в працях Макаренка та Сухомлинського
59 17.Виховання особистості: особистісно зорієнтований підхід. Умови забезпечення різнобічного розвитку особистості. Макаренко та Сухомлинський про організацію виховного процесу
60 24. Організаційні форми виховної роботи
61 25. Виховна система Макаренка.
62 45. Сучасні дидактичні концепції
63 67. Організаційна діяльність кл.керівника.
64 Процес навчання
65 Методи навчання
05.06.2015; 09:01
хиты: 13426
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь