пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ДУМ

1 Українська національна мова - основа культури українського народу, його державності. Суспільна функція мови.
2 2.Предмет і завдання курсу «Ділова укр. мова» (з книжки Доброльожи)
3 3.Функціональні стилі мови, їх форми
4 4. Риси офіційно-ділового стилю та його жанрова різноманітність.
5 5, Мовна норма і її стилістичні варіанти
6 6.Особливості вивчення елементів офіційно-ділового мовлення у школі
7 7.Мова і мовлення. Види мовлення. Особливості усної і писемної форм мовлення.
8 8.Загальні вимоги до усного ділового мовлення.
9 9.Мовний етикет
10 10.Роль невербальних засобів спілкування(міміка,жести,тощо)
11 11.Культура мови ділової людини
12 12.Мова і культура управління. Роль керівника. Вимоги до керівника
13 13. Ділові наради. Види засідань, підготовка до проведення,вимоги до голови та учасників.
14 14.Прийом відвідувачів: організація прийому відвідувачів,вимоги до людини що веде прийом та відвідувача.
15 15.Особливості ведення телефонної розмови, вимоги до неї.
16 16. Види приватного спілкування
17 17. ДІЛОВІ КОНТАКТИ
18 18. ВІЗИТНА КАРТКА ЯК АТРИБУТ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ
19 19. УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
20 20. ВИМОГИ ДО ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ.
21 21. ДОКУМЕНТ ЯК ОДИНИЦЯ ПИСЕМНОГО ДІЛОВОГО ПОВЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ ПРО ДОКУМЕНТ, ВИМОГИ ДО НЬОГО.
22 22. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ.
23 23.Сучасн1 вимоги до оформлення документ1в.Формуляр документ1в 1 рекв1зити.
24 24.Вимоги до оформлення реквізитів документів
25 25.Оформлення сторінки документів.Рубрикація тексту.
26 26.Документи з високим і низьким рівнем стандартизації
27 27.Вимоги до мови документа(об'ективн1сть,лог1чна посл1довн1сть,повнота 1нформац1й.лог1чн1сть викладу,точн1сть опису,свобода в1д суперечностей,переконлив1сть,лакон1чн1сть).
28 28. Етикет ділових паперів
29 29. Вивчення ділових паперів у школі
30 30. Документи щодо особового складу
31 31. Довідково-інформаційні документи
32 32. Обліково-фінансові документи
33 33. Господарсько-договірні документи
34 34.Організаційні документи:інструкція.
35 35.Розпорядчі документи: наказ і витяг з наказу ,розпорядження ,вказівки.
36 36.Особисті документи:посвідчення,свідоцтво,диплом,атестат.
37 37.Вимоги до оформлення документів і їх реквізитів .
38 38.Виготовлення і оформлення копій документів.
39 39.Лексика офіційно-ділового мовлення
40 40.Вибір слова і переклад у діловому мовленні
41 41.Особливості вживання іншомовної лексики. Правопис слів іншомовного походження
42 42.Сталі вирази і штампи у діловодстві
43 43.Особливості вживання термінів і професіоналізмів у діловому мовленні
44 44.Антоніми, синоніми, пароніми і омоніми в ділових текстах
45 45. Особливості використання неологізмів і застарілої лексики у діловодстві.
46 46. Вимоги до вживання і запису абревіатур і графічних скорочень.
47 47.Рід іменників у назвах посад, професій, звань.
48 48. Число іменників, випадки необґрунтованого вибоГраматична категорія числа іменників у професійних текстах потребує обґрунтованого вибору форм однини і множини.
49 49. Особливості відмінювання іменників у діловодстві.
50 50.Особливості вживання прикметників,ступені порівння якісних прикметників у ділових текстах.
51 51.Вимоги до запису цифрової інформації у ділових паперах.
52 52.Особливості відмінювання і правопису числівників.
53 53.Займенник у ділових паперах. «Ввічлива»форма займенника.
54 54.Особливості вживання дієслів.Способи вираження наказу в діловому мовленні
55 55.Віддієслівні іменники в ділових текстах.
56 56.Вибір прийменника у діловому тексті.
57 57) Особливості вживання конструкцій з прийменником по в діловому мовленні.
58 58) Складні випадки керування (прийменникового і безприйменникового)
59 59) Синтаксичні особливості ділових текстів. Порядок слів у реченні
60 60) Розщеплення присудка.
61 61)Складні випадки узгодження підмета з присудком.
62 62. Однорідні члени речення у діловодстві.
63 63.Правила оформлення цитат і прямої мови
64 64. Оформлення бібліографії
65 65. Загальні вимоги до усного публічного мовлення
66 66. Публічні виступи: лекція, доповідь, виступ до доповіді..
67 67. Особливості підготовки до виступу. Інтонація, жести та міміка оратора.
18.12.2014; 22:16
хиты: 22469
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
классическая филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь