пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

биология беларус.

1 Клетачная тэорыя і яе асноўныя палажэнні.
2 Папуляцыя - структурная адзінка віду. Характарыстыка папуляцыі. Уласцівасці і структура папуляцыі.
3 Галоўныя накірункі ў эвалюцыі. Прагрэс і рэгрэс у эвалюцыі. Шляхі і спосабы дасягнення біялагічнага прагрэсу.
4 Нуклеінавыя кіслоты (НК). Будова нуклеатыдаў. Будова і функцыі ДНК і РНК клеткі.
5 Бялкі, іх будова і функцыі.
6 Прыстасаванасць - вынік эвалюцыі. Адноснасць прыстасаванасці.
7 Адаптацыі да ўмоў жыцця ў водным, глебавым, наземна-паветраным асяроддзі.
8 Счэпленае наследаванне генаў, красінговер. Храмасомная тэорыя спадчыннасці Т.Моргана, яе асноўныя палажэнні
9 Генатыпічная зменлівасць: камбінатыўная і мутацыйная. Тыпы мутацый, іх прычыны. Роля мутацый у эвалюцыі арганічнага свету і выкарыстанне ў селекцыі.
10 Відаўтварэнне. Фактары і спосабы відаўтварэння
11 Генетыка полу. Храмасомнае вызначэнне полу на прыкладзе чалавека. Палавыя храмасомы.
12 Біяцэноз, яго склад. Відавая і прасторавая структурабіяцэнозу. Сувязі арганізмаў у біяцэнозе: трафічныя, тапічныя, фарычныя, фабрычныя
13 Дыгібрыднае скрыжаванне. Закон незалежнага атрымання ў спадчыну адзнак, яго цыталагічныя асновы
14 Экалагічныя фактары, іх класіфікацыя. Заканамернасці дзеяння фактараў на арганізм. Узаемадзеянне фактараў. Паняцце пра лімітаваныя (абмежавальныя) фактары
15 Асаблівасці спадчыннасці і зменлівасці чалавека. Метады іх вывучэння. Спадчынныя хваробы чалчвека.
16 Паводзіны як форма адаптацыі жывога арганізма. Узроўні і формы паводзін.
17 Агульная характарыстыка эвалюцыйнай тэорыі Ч.Дарвіна. Тэорыя штучнага адбору. Ч.Дарвін аб рухаючых сілах эвалюцыі. Асноўныя вынікі тэорыі эвалюцыі
18 Будова клеткі. Ядро, яго будова і функцыі. Храмасомы, карыятып.
19 Будова клеткі. ЭПС, комплекс Гольджы, лізасомы. Мітахондрыі, іх будова і функцыі.
20 Біясфера і яе кампаненты. Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва.
21 Біясінтэз бялку, яго этапы і роля ў жыццядзейнасці клеткі. Ген, генетычны код. Этапы сінтэзу бялку.
22 Уздзеянне гаспадарчай дзейнасці чалавека на біясферу. Асноўныя парушэнніў біясферы, выкліканыя дзейнасцю чалавека.
23 Фотасінтэз, яго сутнасць, фазы і біялагічнае значэнне. Фотасінтэтычныя пігменты і іх функцыі
24 Кругаварот рэчываў (вады, азоту) у біясферы
25 Жыццёвы цыкл клеткі. Інтэрфаза, яе перыяды.Мітоз, яго фазы і біялагічнае значэнне.
26 Доказы паходжання чалавека ад жывел. Перадумовы антрапагенезу. Біялагічныя і сацыяльныя фактары эвалюцыі чалавека. Якасныя адрозненні чалавека.
27 Этапы энергетычнага абмену: падрыхтоўчы, бескіслародны, кіслародны. Гліколіз, клетачнае дыханне
28 Сезонная дынаміка экасістэмы. Сукцэсія.
29 Біягеацэноз, экасістэма. Структураэкасістэмы. Прадуцэнты, кансументы, рэдуцэнты. Ланцугі і сеткі харчавання.
30 Структурная арганізацыя жывых арганізмаў Аднаклетачныя арганізмы. Сіфонавая арганізацыя. Каланіяльныя і мнагаклетачныя арганізмы.
31 Будова клеткі. Цытаплазматычная мембрана, яе састаў, будова і функцыі. Цыташкілет, клетачны цэнтр, пластыды, вакуолі.
32 Макраэвалюцыя, яе доказы.
33 Зменлівасць арганізмаў. Узаемадзеянне генатыпу і ўмоў навакольнага асяроддзя. Мадыфікацыйная зменлівасць і яе значэнне.
34 Рэгуляцыя жыццёвых функцый арганізмаў. Самарэгуляцыя. Нервовая і гумаральная рэгуляцыя. Імунітэт. Імуналагічныя рэакцыі чалавека.
35 Від - біялагічная сістэма. Крытэрыі і арэал віду.
36 Арганічныя рэчывы клеткі (вугляводы, ліпіды), іх састаў, будова і функцыі.
37 Размнажэнне арганізмаў. Палавое размнажэнне, утварэнне палавых клетак у млекакормячых
38 Святло ў жыцці арганізмаў. Фотаперыядызм.
39 Антагенез, асноўныя стадыі развіцця зародка жывел. Прамое і непрамое развіцце.
40 Аграэкасістэмы, іх адрозненні ад прыродных экасістэм
41 Монагібрыднае скрыжаванне. Закон аднастайнасці гібрыдаў першага пакалення, закон расчаплення прызнакаў і іх цыталагічныя асновы.
42 Сучасныя ўяўленні аб эвалюцыі.
43 Няклетачныя формы жыцця. Вірусы, асаблівасці іх будовы і жыццядзейнасці. Віроіды. Вірулентныя і ўмераныя бактэрыяфагі.
44 Меез, яго біялагічнае значэнне. Падабенства і адрозненне мітозу і меезу.
45 Задачы, асноўныя накірункі і дасягненні селекцыі. Асноўныя метады селекцыі. Інбрыдынг, аўтбрыдынг, аддаленая гібрыдызацыя.
46 2. Тэмпература як экалагічны фактар
47 1. Неарганічныя рэчывы клеткі, іх роля ў жыцці жывых арганізмаў.
48 2. Вільготнасць як экалагічны фактар. Адаптацыі раслін і жывёл да рознага воднага рэжыму
24.03.2015; 12:04
хиты: 54377
рейтинг:+2
Естественные науки
науки о жизни
биология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь