пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2017:
» биология
» криминалогия
» паразитология
2016:
» история
всякое 2:
» 200-300
» 300-400
» 100-200
» 0-100
» 400-500
всякое:
» 0-100
» 100-200
» 200-300
» 300-400
» 400-500
» 500-600
лингвистика:
» русский
ФИЛОСОФИЯ:
» Философия
БИОЛОГИЯ:
» патофизиология
» биология беларус.

14. Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.

Соціальні протиріччя та їх роль у детермінації злочинності.Вивчення процесу детерміації злочинності припускає облік відносності, умовності ділення явищ і процесів на причини і умови. Багато хто з них в окремих випадках виступає як причина, в інших як умова злочинності. В той же час загальним для всіх детерминант злочинності є те, що в їх основі завжди лежать об'єктивні соціальні протиріччя.

До таких протиріч, зокрема, відносяться: невідповідність між зростанням потреб і можливостямисуспільства по їх задоволенню; порушення соціальної справедливості у сфері розподілу і обміну; відмінності в умовах, видах і формах праці соціально-професійних груп населення; відмінності в культурно-побутових умовах життя в окремих регіонах країни; майнові і інші відмінності; політичні розбіжності і соціальна нестабільність суспільства, недоліки ідеологічної, культурно-виховної роботи; недоліки в господарському механізмі, торгівлі і обслуговуванні населення; низька ефективність профілактики злочинів.Ці і інші протиріччя служать джерелом загострення криміногенної обстановки, і саме вони дають первинний імпульс розвитку і існуванню злочинності. Конкретно це виражається в тому, що вони, з одного боку, несприятливо впливають на етично-правове формування особи, соціально-психологічний настрій окремих верств населення, внаслідок чого у деяких осіб зміцнюються і загострюютьсяантигромадські погляди і бажання, які лежать в основі різних злочинів, з іншої — сприяють створеннюкриміногенної ситуації, що викликає скоювання злочинів. При цьому причини злочинності слід розглядати в тісному взаємозв'язку з причинами існування інших негативних явищ, таких, як пияцтво, соціальний паразитизм, наркоманія, проституція і ін.

Порушення нормативної взаємодії з соціальним середови­щем називається дисфункцією соціального інституту. Як за­значалось раніше, основою формування та функціонування конкретного соціального інституту є задоволення тієї чи іншої соціальної потреби. В умовах інтенсивного перебігу суспіль­них процесів, соціальних трансформацій може виникнути ситуація, коли суспільні потреби, що змінилися, не мають адекватного відображення у структурі та функціях відповід­них соціальних інститутів. У результаті їх діяльності може ви­никнути дисфункція. З точки зору змісту дисфункція виявля­ється у нечіткості цілей діяльності інституту, невизначеності функцій, у спаді його соціального престижу, авторитету, від­родження деяких його функцій у «символічну», ритуальну ді­яльність, тобто діяльність, яка не спрямована на досягнення раціональної мети.

Такий інститут починає переборювати труднощі: нестачу матеріальних засобів, підготовлених кадрів, наростання орга­нізаційних незгод. Все це — зовнішні, формально-організа­ційні вияви дисфункції, а не змістовні, про які йшлося вище.

Незадоволена суспільна потреба може спричинити сти­хійне виникнення нормативно неврегульованих видів діяль­ності, які намагатимуться заповнити дисфункцію інституту шляхом порушення існуючих норм і правил.

У своїх крайніх формах активність такого роду може ви­ражатися у протиправній діяльності. Так, дисфункція дея­ких економічих інститутів зумовлює існування так званої ті­ньової економіки, що відображається у суб’єктивних харак­теристиках.

Прикладом дисфункції є незареєстрованість злочинів у системі МВС. Для вирішення головного завдання МВС — бо­ротьби зі злочинністю — повна та своєчасна реєстрація всіх виявлених злочинів є вкрай необхідною. Але вона заважає особистому внутрішньому завданню міністерства — показати високу ефективність своєї роботи. Так загальна мета поступа­ється перед особистою.

 

 

 


10.08.2015; 17:10
хиты: 1245
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь