пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ес

1 тема 3.3.Понятие "ценностив праве ЕС. Система ценностей, установленная в соответствии с реформой, проведенной Лиссабонским догором)
2 4. Принципы права ЕС: понятие, классификация. Общие и специальные принципы. Прямое применение права ЕС. Верховенство права ЕС. Принцип пропорциональности и субсидиарности в праве ЕС.
3 6. Источники вторичного права. Правовые акты ЕС, их юридические свойства. Структура и содержание нормативных актов Союза. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов Союза.
4 8. Международный договор как источник права ЕС. Международные договоры ЕС с третьими государствами
5 тема 5Статус Європейської ради. Голова Європейської ради. Компетенція Європейської ради. Порядок роботи Європейської ради. Процедура прийняття рішень. Офіційні публікації Європейської ради.
6 Статус Ради Європейського Союзу. Повноваження Ради Європейського Союзу. Порядок роботи та прийняття рішень Ради Європейського Союзу.
7 6)Статус рады европейского союза. Полномочия рады европейского союза. Порядок работы и принятия решений европейского союза.
8 2.Суд - высшее звено судебной системы ЕС. Состав и порядок формирования
9 3.Пленум і палати Суду ЄС. Керівні посадові особи, секретар і апарат Суду ЄС. Організація роботи і прийняття рішень.
10 4.Особливості процедури в Суді ЄС. Основні процесуальні стадії, їх цілі і зміст.
11 5.Юрисдикція Суду ЄС. Справи прямої юрисдикції. Преюдиціальні запити національних судів. Попередній контроль міжнародних договорів ЄС і інші категорії справ, що розглядаються Судом ЄС.
12 6.Правовий статус Суду першої інстанції (Трибуналу). Ніццький договір 2001 р. і розширення його юрисдикції. Порядок оскарження рішень.
13 7.Судові палати (спеціалізовані суди) - нова ланка судової системи Європейського Союзу. Порядок створення судових палат і наділення їх юрисдикційними повноваженнями. Оскарження рішень судових палат. Юрисдикція суду по справах публічної служби ЄС.
14 тема71) Система контрольных органов Европейского союза. Ее развитие на современном этапе.
15 2)европейская счетная палата - орган финансового контроля ес. состав и порядок формирования счетной палати. правовой статус аудиторов счетной палати. внутренняя организация . полномочия счетной палаты и порядок их реализации
16 3) Спецыальзованные контрольные органы ЕС(европейское ведомство по борьбе с мошенничеством)
17 4.Система фінансових установ Європейського Союзу, її основні елементи. Правове регулювання і контроль за діяльністю фінансових установ. Європейський центральний банк, його правовий статус. Склад, структура та повноваження ЄЦБ. Європейський інвестиційний банк: місце в організаційному механізмі ЄС, правовий статус. Основні напрямки інвестиційної діяльності ЄІБ. Керівні органи і посадові особи Банку.
18 6.Європейське поліцейське відомство (Європол): місце в організаційному механізмі Європейського Союзу. Цілі і предмет ведення Європолу. Функції і повноваження Європолу. Органи і посадові особи держав-членів, відповідальні за взаємодію з Європолом (національні відділи, офіцери із зв'язків). Інформаційні системи Європолу.
19 7.Європейська організація з питань юстиції (Євроюст), правовий статус та перспективи функціонування.
20 тема8.1Основи правового положення людини і громадянина - самостійний інститут у системі права Європейського Союзу, історія його формування
21 2.Джерела правового положення людини і громадянина в Європейському Союзі. Роль прецедентного права Суду Європейських Співтовариств. Інкорпорація в правову систему Європейського Союзу Конвенції про захист прав людини й основних свобод 1950 р.
22 3.Хартія Європейського Союзу про основні права 2000 р.: причини прийняття, порядок розробки, подальші перспективи. Структура і зміст Хартії.
23 4.Основні засади правового положення людини і громадянина за Лісабонським договором
24 5Принципи правового статусу особи в Європейському Союзі. Поняття принципів правового статусу особи. Способи закріплення принципів правового статусу особи в засновницьких договорах і інших джерелах права Європейського Союзу.
25 6.Принцип рівності в праві Європейського Союзу: поняття, зміст, припустимі обмеження.
26 7.Принципи пріоритету і гарантованості прав людини та основних свобод.
27 8.Інститут громадянства ЄС. Співвідношення прав громадян ЄС і громадян третіх країн. Підстави набуття і припинення громадянства Союзу.
28 1.Основні свободи» внутрішнього ринку: поняття, сутність, юридичне закріплення. Позитивна і негативна інтеграція.
29 3.Принцип вільного руху товарів: поняття, зміст. Скасування мита і зборів з рівнозначним ефектом усередині Європейського Співтовариства. Заборона на дискримінаційне внутрішньодержавне оподатковування. Заборона на кількісні обмеження і на заходи з рівнозначним ефектом. Виключення з принципу вільного руху товарів.
30 3.Принцип вільного руху робочої сили: поняття, зміст. Рівність у праві на працевлаштування. Рівність умов праці. Виключення з принципу вільного руху робочої сили (застереження про публічний порядок, громадську безпеку і здоров'я населення; застереження про державних службовців).
31 4.Свобода заснування. Право фізичних осіб на підприємницьку діяльність. Право на підприємницьку діяльність юридичних осіб.
32 5.Принцип вільного надання послуг: поняття, зміст.
33 6.Принцип вільного руху (переміщення) капіталу. Форми реалізації принципу вільного руху капіталу на сучасному етапі: свобода руху капіталу між державами-членами; свобода руху капіталу між державами-членами і третіми країнами. Виключення з принципу вільного руху капіталу. Принцип свободи платежів: поняття, зміст.
34 тема14.1.Поняття та джерела торгового права ЄС. ЄС в системі світової торгівлі
35 2.Правове регулювання експорту та імпорту. Заходи зовнішньоекономічного захисту в ЄС. Особливості регулювання окремих секторів зовнішньої торгівлі ЄС (продукція металургії, текстиль та ін.).
36 6.Митне право ЄС: поняття та особливості. Джерела митного права ЄС. Митний кодекс ЄС.
37 3.Митна територія і кордон ЄС. Поняття «митний союз» і його відмінність від суміжних понять («тарифне співтовариство», «асоціація вільної торгівлі», «зона вільної торгівлі»). Історія створення митного союзу ЄС.
38 4.Скасування мит на внутрішніх кордонах ЄС. Ліквідація кількісних обмежень. Заходи у сфері непрямого оподаткування.
39 5.Основні нормативні акти, що регулюють торгівлю Європейського Союзу з третіми країнами. Основні митні режими Європейського Союзу. Спільний митний тариф: поняття, зміст, етапи формування, основні умови застосування. Міжнародні угоди Європейського Союзу(ГАТТ і Світова організація торгівлі, Ломейська конвенція, Конвенція Котону, Угода про Європейський економічний простір).
40 7.Спільний митний тариф: поняття і структура (товарна номенклатура і ставки митних зборів). Комбінована номенклатура (КН) і номенклатура Тарік. Види мит. Імпортні та експортні мита. Адвалорні (вартісні), специфічні та змішані мита. Нормальні, преференційні, захисні мита (антидемпінгові, компенсаційні та репресивні).
41 8.Митні режими. Поміщення товару під митні процедури. Поміщення товарів у вільну економічну зону (вільний склад). Знищення товарів. Відмова від товарів. Митні процедури. Митна декларація.
42 1.Совместная социальная политика ЕС: правовые аспекты. Предмет и формы реализации социальной политики в ЕС. Правовые основы осуществления социальной политики в ЕС. Понятие и источники социального права ЕС
43 Трудовое право ЕС: понятие, особенности, источники и система. Принципы трудового права ЕС. Равенство мужчин и женщин в сфере труда. Основные трудовые права работников
44 3.Обеспечение занятости. Гарантии трудовых прав работников. Рабочее время и время отдыха. Участие работников в управлении предприятием и распределении прибыли. Правовое регулирование отношений социального партнерства. Правовое регулирование охраны труда.
45 4.Правовые основы предоставления социальной помощи пожилым людям и нетрудоспособным. Правовое регулирование в сфере охраны здоровья
46 5.Правовое регулирование ЕС в сфере образования и культуры
28.01.2015; 00:25
хиты: 8982
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь