пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

4 курс 2 семестр:
» гена
» мартинов
» дек
» дек 2
» дек 3
3 курс 2 семестр:
» СССР
» ccch 2
3 курс 1 семестр:
» CИД
» СИД 2
» rubel
» Папенко
2 курс 2 семестр:
» Мотрук
» СИТ
» Котляров
» Мельничук
II семестр:
» второй модуль Россия
» Первый модуль Россия
» Давня
» Екзамен Українська Етнологія
» English
» Античність
» етнологія
» Первый модуль Этнология
» первый модуль - нова история Украины
» первый модуль - нова история Украины 2
» второй модуль философия
» Українська мова
» Спецкурс - греки
I семестр:
» История первобытного общества
» История Древнего Востока

дек

1 1. Виникнення, становлення та значення давньоруської держави
2 Реформи Володимира Святославича та їх значення.
3 Запровадження християнства на Русі.
4 4. Доба піднесення Київської Русі
5 5. Доба удільної роздробленості Русі ХІІ-ХІІІ ст.
6 Соціальна структура давньоруського суспільства.
7 7. Законодавство та правова система Київської Русі.
8 8. Інститути державної влади в Київській Русі.
9 9. Економіка Київської Русі. В IX - XII ст. екон. Давньорус. Держави можнаохарактер
10 10. Галицько-Волинське князівство у боротьбі за збереження української державності
11 11. Основні етапи входження українських земель в складі Великого Князівства Литовського.
12 12. Зовнішні і внутрішні фактори укладення та основні умови Люблінської унії.
13 13. Українська культура доби Відродження (східні та західні впливи).
14 14. Кримський ханат і українське козацтво ХV - поч. ХVІІ ст.
15 15. Два собори в Бересті 1596 р.
16 16. Походження козацтва: основні історіографічні концепції.
17 17. Правове становище суспільних станів за Литовськими Статутами.
18 18. Козацькі війни кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.
19 19. Українська культура кін. ХVІ - серед. ХVІІ ст.
20 20. Магдебурзьке право в Україні.
21 21. Церковні братства в Україн
22 22. Реформа Православної церкви за часів митрополита Петра Могили.
23 23. Переяславсько-московська угода і доля козацької державності.
24 24. Гадяцька унія.
25 25. Устроєва модель Козацького Гетьманату.
26 26. Доба Руїни в історії козацької державності.
27 27. Гетьманування І.Мазепи
28 28. Три поділи України між Польщею і Московською державою у ХУІІ ст.
29 29. Північна війна 1700-1721 рр. в історії України.
30 30.Інкорпорація Слобідської України та Гетьманщини до складу Російської імперії у ХVІІІ ст.
31 31.Українці на службі Російської імперії в ХVІІІ ст.. Кирило Григорович Розумовський (1728-1803)
32 32.Реформи в Гетьманщині середини ХVІІІ ст
33 33. Українська культура в добу Гетьманщини.
34 34. Реформи Габсбургів кінця XVIII - початку ХІХ ст. і Україна.
35 35. Наполеонівські війни та Україна.
36 36. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях до 1848 р.
37 37. Включення Криму до складу Російської імперії. Україна і Крим у ХІХ ст.
38 38. Польське повстання 1830 - 1831 рр. і українське суспільство
39 39.Австрійські конституційні реформи і українське суспільство середини - другої половини ХІХ ст.
40 40. Український національний рух в Галичині у ХІХ ст.
41 41.Українське козацтво в ХІХ ст.: становище козацького стану. Козацькі формування в Австрійській, Османській та Російській імперіях.
42 42.Проведення реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Україні. Їх суспільно-політичні наслідки.
43 43. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
44 44. Основні тенденції, форми і прояви українського національного руху у 60-90-х рр. ХІХ ст. 3 напрямки:
45 45. Австрославізм і українське національне відродження.
46 46. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття.
47 47. Діяльність модерних українських політичних організацій в Україні на початку ХХ століття.
48 48. Перша світова війна і Україна.
49 49. Державотворча діяльність Української Центральної Ради.
50 Встановлення радянської влади та більшовицька політика в Україні (1917 - 1920-й рр.).
51 Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського: соціально-економічна політика та зовнішньополітична діяльність.
52 Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР.
53 Західно-Українська Народна Республіка.
54 Селянсько-повстанський рух в Україні (1918 - 1921 рр.).
55 Перехід до нової економічної політики: особливості її впровадження та реалізація в Україні.
56 Пошук форм державного об'єднання радянських республік. Союзний договір і УСРР.
57 Форсована індустріалізація: мета, планування, методи проведення, наслідки.
58 58. Колективізація і кооперування с/г України. Масова колективізація.
59 Суспільно-політичне життя в радянській Україні в 1930-ті роки (+57,58)
60 Західноукраїнські землі в 1920-1930-ті роки.
61 українські землі у складі Чехо-Словаччини
62 територію якої було окуповано угорськими військами до кінця березня. Укр. землі напередодні та на початку Другої світової війни (1939 - 1941 рр.)
63 Бойові дії на території України в 1941 - 1944 рр.
64 Радянський режим і український народ в роки Другої світової війни: проблема лояльності, репресії, економічна експлуатація, військові мобілізації. Геноцид кримськотатарського народу.
65 Нацистський режим в Україні. Рухи опору. Геноцид проти українського, єврейського, циганського народів.
66 Українсько-польське протистояння і взаємне винищення в 1942 - 1947 рр. Формування західних рубежів України на завершальному етапі Другої світової війни і в перші повоєнні роки.
67 Україна в перше повоєнне десятиліття. Збройна та ідеологічна боротьба націоналістичного підпілля проти радянського режиму.
68 Суспільно-політичне та економічне життя УРСР в 1953 - 1964 рр. Приєднання Кримської області до України. Шістдесятництво.
69 Суспільно-політичні, економічні, демографічні та культурні зміни в житті УРСР в епоху «застою». Дисидентський рух.
70 Екологічні проблеми в УРСР упродовж 1950-х - першій половині 1980-х рр.
71 Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні в другій половині 1980-х рр., відродження українського культурного та політичного життя. Чорнобильська катастрофа і її наслідки.
72 Загальна криза радянського режиму в 1990-1991 рр., Акт про державну незалежність України, всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і його історичне значення.
73 Суспільно-політичне, економічне та культурне життя України в 1991-1994 рр. Зовнішня політика України в епоху президента Л.Кравчука.
74 Розвиток української держави в 1994-2004 рр., формування системи кланово-олігархічного капіталізму. «Багатовекторна» зовнішня політика президента Л.Кучми.
75 Політична криза 2004-2005 рр., «помаранчева революція», суспільно-політичне, культурне та економічне життя України в 2005-2009 рр. Зовнішня політика президента В.Ющенка.
76 Авторитарний режим президента В.Януковича (2010 - 2014 рр.), «революція гідності», економічна та суспільно-політична криза в Україні, російська інтервенція та окупація Криму. Російсько-українська війна на Донбасі.
77 Поняття ''історія античності". Спільне і особливе в розвитку країн С тародавнього Сходу і античного світу. Свобода як визначальна риса античної греко-римської цивілізації.
78 77.Приодно-кліматичні та етно-демографічні х-ки Давн. Греції. Періодизація. Природа та географічне положення, населення, діалекти
79 Періодизація Греції
80 Відкриття пам'яток мінойсько-ахейської цивілізації. Дешифрування лінійного письма "Б". Розквіт і занепад Мінойсько-ахейської палацової цивілізації
81 Поеми Гомера як історичне джерело. "Гомерівське питання". Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера
82 . Архаїчний період (8-6 ст. до н.е) в історії стародавньої Греції, його основний зміст
83 .Велика грецька колонізація. Її причини, основні напрямки і наслідки
84 82. Розвиток Спарти в долікургову епоху. Закони Лікурга: їх зміст і наслідки
85 83. Соціальна і політична організація Спарти. Характеристика «Общини рівних»
86 84. Становлення Афінського поліса в Архаїчний період: Кілонова смута і закони Драконта; Реформи Солона, їх місце в становленні афінського полісу
87 Тиранія Пейсістрата і Пейсістратидів. Ліквідація тиранії в Афінах. Реформи Клісфена.
88 Причини та характер греко-перських воєн, їх періодизація; зміст періодів.
89 Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина.
90 Пелопоннеська війна і початок кризи полісу. Його прояви в соціально-економічній, політичній, ідеологічній сферах.
91 Посилення Македонії за часів Філіппа II. Встановлення македонської гегемонії в Греції. Панеллінський конґрес в Коринфі та його рішення.
92 Походи Александра Македонського. Еллінізм як соціально-економічне, політичне та культурне явище.
93 Природні умови та населення Апеннінського півострову.
94 92. Суспільство та культура етрусків. Етруська проблема.
95 93. Початок римської історії і її місце в історії європейської цивілізації. Легендарна та історична версії заснування Риму. Зародження римської громадянської общини, Рим царської епохи.
96 94. Римська республіка у V-III ст. до Р.Х. Боротьба плебеїв з патриціями та її результати. Завоювання Римом Апеннінського півострова і утворення Римсько-італійського союзу.
97 95. Пунічні війни і утворення Римської середземноморської держави. Класичне рабство в Італії і повстання рабів.
98 96. Криза римської цивітас. Пошуки шляхів подолання кризи. Реформи ІІ-І ст. до Р.Х. Диктатура Сулли. Юлій Цезар і тріумвіри. Октавіан Август і встановлення принципату. Принципат як перша форма Імперії.
99 97. Укріплення та розвиток принципату при династіях Юліїв-Клавдіїв та Флавіїв. Фігури принцепсів. Династія Юліїв-Клавдіїв: спадкоємці Августа (14-69 рр.)
100 “Золоте століття” Антонінів. Рим і довколишній світ. Постаті принцепсів. Останні Антоніни і початок кризи римської цивілізації.
18.06.2017; 19:01
хиты: 18770
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь