пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Мельничук
» Філософія

Філософія

1 1. Соціокультурна зумовленість філософії.
2 2. Філософське мислення та його специфіка
3 4. Історичні форми постановки основного питання філософії.
4 5. Структура філософського знання.
5 6. Співвідношення філософських, загальнонаукових методів.
6 7. Діалектика та метафізика як філософські методи
7 8. Основні функції філософії
8 9. Категорії філософії як роди буття, форми діяльності та мислення.
9 10.Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорій.
10 11. Особливості філософської думки у Стародавній Індії і Стародавньому Китаї.
11 12. Філософія Античності: загальна характеристика.
12 13.Специфіка філософської думки в період Середньовіччя.
13 14. Особливості філософії епохи Відродження
14 15.Філософія Нового часу.
15 16. Класична німецька філософія
16 17. Своєрідність філософії українського духу
17 18.Марксистська філософія: сучасне осмислення основних положень.
18 19. «Філософська антропологія» як напрямок сучасної філософії.
19 20. Екзистенціалізм: загальна характеристика.
20 21. «Філософія життя»: загальна характеристика.
21 22. Філософські ідеї психоанаізу.
22 23. Герменевтика як напрям сучасної філософії.
23 24. Філософські ідеї структуралізму.
24 25. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу
25 26. Структура світогляду
26 27. Історичні типи світогляду
27 28. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми.
28 29. Основні рівні буття
29 30. Філософський зміст категорії - матерія
30 31. Рух як спосіб, простір і час як форми існування матерії.
31 33. Визначальні категоріальні характеристики світу.
32 34. Поняття природи.
33 36. Поняття біосфери і ноосфери.
34 37 . Поняття глобалізаціїї та форми її існування.
35 38. Глобальні проблеми сучасності.
36 39. Екологічні проблеми та шляхи їх розвязання.
37 40. Інтелект,почуття, память і воля як здатності людини.
38 41. Співвідношення понять людина, індивід, особа, особистість, індивідуальність.
39 42. Проблема визначення сутності людини
40 43. Проблема сенсу життя людини
41 44. Проблема свободи і відповідальності.
42 45. Свідомість як найвища форма відображення
43 46. Феноменологічна концепція свідомості
44 47. Чуттєве,раціональне-когнітивне та емоційно-вольове у структурі свідомості
45 48.Еврестична і творча функції інтуїції
46 49. Рівні та форми суспільної свідомості
47 50. Несвідоме, свідоме і надсвідоме
48 51. Основні складові пізнавальної діяльності: суб’єкт і об’єкт, мета і ціль, засоби та результат.
49 52. Гносеологія та епістемологія.
50 53. Можливості та межі пізнавального процесу.
51 54. Проблема істини в теорії пізнання
52 55. Абсолютність і відносність як властивості істини.
53 56.Проблема критеріїв істини
54 57. Істина й правда
55 58. Поняття методу і методології
56 59.Основні форми наукового пізнання
57 60. Мова як засіб комунікації та пізнання
58 61. Функції мови
59 62.Поліструктурність мови.
60 63. Поняття соціокультурної комунікації
61 64. Об’єкт і предмет філософії історії.
62 65. Періодизація історії та її критерії.
63 66.Проблема спрямованості, сенсу історії та її цінностей.
64 67. Поняття суспільного та соціального у філософії
65 68. Основні характеристики суспільства.
66 69. Соціальна структура суспільства.
67 70. Сім’я як соціальна ланка суспільства.
68 71. Нація як соціокультурний феномен.
69 72. Ідеологія та утопія як форми організації суспільства.
70 73.Рушійні сили соціального процесу.
71 74.Дух, душа і духовність: особливості взаємозв’язку.
72 75.Цінності як ядро духовного світу людини.
73 76.Гуманізм філософії.
74 77.Поняття філософії економіки.
75 78.Поняття суспільного виробництва та його різновиди.
76 79. Поняття власності і її форм.
77 80.НТР: сутність, закономірності та соціальні наслідки.
78 81.Поняття політики.
79 82.Поняття політичної системи та її структури.
80 83.Держава - складова політичної організації суспільства.
81 84.Правова держава та громадянське суспільство: поняття, проблеми формування і розвитку.
82 85.Поняття культури.
83 86.Масова культура, контркультура і антикультура.
84 87.Поняття цивілізації.
85 88.Традиції і новаторство в культурі.
86 89. Співвідношення національного та загальнолюдського у культурі.
87 90.Поняття міжкультурної комунікації.
14.12.2017; 01:52
хиты: 2892
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь