пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ОСД

1 1. Вступ. Сучасні уявлення про історію розвитку біологічних наук та про логіку живого. 2.Роль теорії в пізнанні суті живого та співвідношення теорії систем і біології
2 3. Особливості розвитку сучасної науки. Організація науки в Україні.
3 4..2.Система наукових ступенів і звань в Україні та в інших країнах.
4 5. Порівняння системи наукових ступенів і звань в Україні та інших країнах.
5 6. основи методології досліджень емпіричного рівня. методи емпіричних досліджень.
6 7. Головна мета методології науки. Методи наукових досліджень:філософські,загальнонаукові,конкретно наукові,спеціальні.
7 8.Методи емпіричних досліджень:спостережень,вимірювання,експеримент,моделювання.
8 9. Методи теоретичних досліджень.
9 10. послідовність проведення теоретичних досліджень.
10 11. Теоретичні методи досліджень:історичний,термінологічний,функціональний.
11 13. методи теоретичних досліджень ідеалізація,формалізації,аксіоматичний
12 14. особливості формування теми наукових досліджень
13 1. Наукове дослідження як основна форма здійснення і розвитку сучасної науки.
14 2. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Монодисциплінарні і міждисциплінарні наукові дослідження. Аналітичні дослідження.
15 1. Необхідність розробки програми наукового дослідження.
16 Методологічна частина програми наукового дослідження. Формулювання теми.
17 3. Визначення об*єкта і предмета дослідження.
18 4. Мета і задачі дослідження. Визначення актуальності наукового дослідження.
19 5. Формулювання мети, задач дослідження, визначення об*єкта і предмета дослідження.
20 6. Методична частина програми наукового дослідження.
21 Обгрунтування вибірки, одиниць спостереження, використання методів.
22 8. Робочий план дослідження
23 1. Суть і види наукової інформації. Пошук і збір наукової інформації.
24 2. Аналіз та систематизація наукової літератури. Особливості пошуку інформації в Internet.
25 3. Основні пошукові системи для роботи з науковою літературою біологічного профілю.
26 1. Визначення експерименту. Роль експерименту в отриманні наукових фактів.
27 2. Визначення актуальності наукових досліджень.
28 1. Необхідність самостійної роботи студента. Сутність та структура самостійної роботи.
29 2. Роль та місце викладача в організації самостійної роботи.
30 3. Індивідуалізація та активізація самостійної роботи. Шляхи подальшого удосконалення самостійної роботи.
31 4. Практичні рекомендації студентові щодо організації самостійної роботи.
32 5. Оформлення окремих розділів курсових і дипломних робіт.
33 6. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.
34 7. Методика підготовки та оформлення публікацій
35 8. Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної літератури.
36 9. Реферат, доповідь, виступ, книги.
37 10. Інформація, інформаційна записка, звіт по науково-дослідній роботі.
38 11. Особливості впровадження результатів наукового дослідження у виробництво.
39 12. Науковий звіт, науковий семінар, загальні правила ведення записів експериментів
40 13. Особливості написання тез, доповідей і статей
41 1. Науковий звіт, науковий семінар, загальні правила ведення записів експериментів.
42 2.Особливості написання тез, доповідей і статей.
43 1.Основні моменти аналізу отриманого фактичного матеріалу, написання наукової статі.Правильне представлення числових значень отриманих результатів. Застосування статистичної обробки результатів.
44 2.Наглядне представлення результатів у вигляді таблиці
45 3. Гістограми, діаграми різного типу.
46 4.Представлення результатів в таблицях і діаграмах.
47 1. Вимоги до розділів курсової і дипломної роботи, особливості впроваддження результатів досліджень в практику.
48 2.етапи впровадження винаходів, патентів та авторських свідоцтв
49 3.Написання доповіді і підготовка презентаційного матеріалу.
50 4.Поводження доповідача під час доповіді
51 5. Доповідь при захисті курсових і дипломних робіт.
23.12.2013; 00:26
хиты: 25491
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь