пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Питання Зоологія

1 Підцарство Багатоклітинні (Metazoa). Основні риси багатоклітинних.
2 2. Гіпотези походження багатоклітинних, та їх критичний аналіз.
3 3.Тип Губки (Spongia, або Porifera). Особливості будови: шари тіла, клітинні елементи, скелет.
4 4)Етапи ускладнення організації губок (аскон, сикон, лейкон).
5 Розмноження губок, типи личинок.
6 Особливості організації окремих класів. Представники. Значення губок в природі.
7 7)Розділ справжні багатоклітинні (Eumetazoa). Диференціація тканин та органів. Зародків листки.
8 Загальні риси організації кишковопорожнинних. Значення їх у природі.
9 9)Клітинні елементи кишковопорожнинних,їх будова та функції.
10 Жалкий апарат кишковопорожнинних. Поліп і медуза як дві життєві форми. Колоніальність.
11 Метагенез гідроїдних та сцифоїдних медуз.
12 Клас Гідроїдні (Hydrozoa). Особливості організації.
13 Підклас Гідроїдні (Hydrozoa) найголовніші ряди та їх представники.
14 Загальні риси підкласу Сифонофори (Siphonophora)
15 Клас Сцифоїдні (Scyphozoa). Особливості будови. Спосіб життя. Поділ на ряди, представники.
16 16)Клас Коралові поліпи (Anthozoa)
17 17. Пло́скі че́рви(Platyhelminthes)
18 18. КЛАС ВІЙЧАСТІ ЧЕРВ'ЯКИ (TURBELLARIA)
19 19. Риси будови трематодів, пов’язаних зпаразитичним способ життя
20 20. КЛАС ТРЕМАТОДИ, АБО ДИГЕНЕТИЧНІ ПРИСИСНІ (TREMATODA, АБО DIGENEA
21 21. Основі паразитичні сисунилюдини
22 22. КЛАС МОНОГЕНЕТИЧНІ СИСУНИ, АБО МОНОГЕНЕЇ (MONOGENOIDEA)
23 23. Відмінні ознаки моногеней від трематод
24 24. Моногенеї збудники хвороб риб
25 25. Цестоди, абостьожкові черви(Cestoda) — клас тварин типуПлоскі черви(Platyhelminthes).
26 26.Риси спрощення та спеціалізації органів стьожкових червів, як наслідок паразитизму
27 27. найголовніші ряди стьожкових червів
28 Будова та життєві цикли ехінокока, бичачого та свинячого ціпяків
29 Будова та життєві цикли лантеця широкого та лігули
30 30. Органи розмноження плоских червів
31 31.Загальна характеристика первинопорожнинних
32 32.Функції схізоцелю
33 33.Клас Нематоди(Nematoda). Загальна характеристика
34 34.Вільноживучі нематоди і їх роль у ґрунтоутворенні. Фітонематоди.
35 35.Паразитичні нематоди. Життєвий цикл аскариди і гострика. Профілактика.
36 36.Життєвий цикл трихінели та ришти
37 Клас Черевовійчасті загальні ознаки будови черевовійчастих
38 38. Коловертки
39 39. Життєвий цикл коловерток
40 40. Цикломорфоз
41 41. Скреблянки
42 42. Особливості організації скреблянок у зв’язку з паразитичним способом життя
43 43.Розмноження скреблянок, цикл розвитку. Основні представники
44 44. Кільчасті черви План будови. Метамерія як основна риса організації
45 45. Целом
46 46. Морфофункціональні особливості багатощетинкових червів. Поширення їх та значення у фауні морів
47 47.Розмноження кільчастих червів. Будова трихонофори та метаморфоз. Лавральні та пост лавральні сегменти..
48 48. характеристика класу малощетинкових червів
49 49.Поратомія та Архітомія-процеси в житті кільчастих червів.
50 50.Характеристика класу п'явок.
51 51.Систма п'явок.
52 52.Особливості живлення та використання п'явок в медицині.
53 53.Загальна характеристика типу Членистоногі. Походження.
54 54.План будови членистоногих як метамерних тварин із зовнішнім скелетом.
55 55.Линяння та його гормональна регуляція. Анаморфоз та епіморфоз.
56 57.Зовнішня і внутрішня будова ракоподібних як первинно водних організмів.
57 58.Розмноження і розвиток ракоподібних. Поширення їх в біосфері.
58 59.Особливості будови нижчих ракоподібних на прикладі дафнії і циклопа.
59 Основні ряди нижчих ракоподібних, представники. Їх значення у водних біоценозах та аквакультурі.
60 61.Вищі раки Особливості будови рака річкового. Диференціація кінцівок.
61 62.Ракоподібні. Основні об’єкти аквакультури та промислу.
62 Характеристика основлих рядів вищих ракоподібних та їх представників. Поширення.
63 64.Пристосування хеліцерових до наземного способу життя.
64 Клас Павукоподібні. Особливості зовн. та внутр. будови,розмн. Та розвиток.
65 66. Порівняльна характ. павуків,скорпіонів,кліщів,сольпуг,косариків.
66 67.Характ. Трахейнодишні;особливості пристосування до наземного сп. життя.
67 68. Характеристика класу Багатоніжки(Myriapoda).
68 69. Основні ряди класу багатоніжок та їх представники.
69 70. Комахи - вищий клас членистоногих. Покриви.
70 71. Внутрішня будова комах.
71 Розмноження і розвиток комах. Партеногенез. Статевий диморфізм. Поліембріонія.
72 73. Типи метаморфозу. Поліморфізм гуртосімейних комах.
73 Характ. рядів комах з неповним перетворенням: Клопи, Одноденки, Бабки, Прямокрилі.
74 75. Характ. рядів комах з неповним перетворенням:Рівнокрилі,Таргани,Воші.
75 76. Характ. рядів комах з повним перетворенням:Жуки,Блохи,Волохокрильці.
76 77.Характ. рядів комах з повним перетворенням:Двокрилі, Перетинчастокрилі, Лускокрилі.
77 Екологічні групи комах. Поширення.
78 Значення комах в природі та житті людини.
79 80. Тип Молюски. Загальна характеристика. Спільні риси з кільчастими червами.
80 81. Система молюсків
81 Клас черевоногі. Особливості плану будови. Розмноження і метаморфоз. Життєві форми..
82 83)клас двостулкові(Bivalvia). Особливості плану будови.
83 84)Розмноження й розвиток двостулкових молюск
84 85)Життєві форми двостулкових молюсків. Поділ на надряди.
85 86) клас головоногі..організація головоногих,як результат до активного хижацтва.
86 87) розмноження і розвиток головоногих молюсків. Життєві форми.
87 88) поділ головоногих на підкласи
88 Порівняльна характеристика черевоногих,двостулкових та головоногих молюсків.
89 90)Тип голкошкірі. Заг. характеристика. План будови
90 91) Підтип Стебельцеві або Прикріпленні. План будови.
91 92) підтип Астрозої. Особливості планів будови,розвитку. Спосіб життя класів.
92 93)підтип Ехінозої. Клас Морські їжаки
93 94)Особливості розвитку та плану будови голотурій. Спосіб життя
94 Порівняльна характеристика голкошкірих
95 96) філогенія тваринного світу
04.03.2015; 16:51
хиты: 99569
рейтинг:+71
Естественные науки
науки о жизни
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь