пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

шкб

1 Роль біологічної освіти в системі загальноосвітньої школи.
2 Основні принципи побудови шкільного курсу біології.
3 Структура шкільного курсу біології. Освітньо-розвиваючі та виховні завдання.
4 Структура шкільних підручників з біології.
5 Загальний огляд змісту шкільного курсу біології в 6 класі. Принципи побудови. Основні поняття. Класифікація понять курсу.
6 Загальний огляд змісту шкільного курсу біології в 7 класі. Принципи побудови. Основні поняття. Класифікація понять курсу.
7 Загальний огляд змісту шкільного курсу біології людини. Принципи побудови. Основні поняття. Класифікація понять курсу.
8 Загальний огляд змісту шкільного курсу в 10-11 класах Принципи побудови. Основні поняття. Класифікація понять курсу..
9 Характеристика основних компонентів навчання.
10 10.Розвиток анатомічних понять в шкільному курсі біології.
11 11.Розвиток морфологічних понять в шкільному курсі біології.
12 12.Розвиток фізіологічних понять в шкільному курсі біології.
13 13. Методичні особливості проведення уроків з фізіологічним змістом.
14 14. Основні ознаки самостійної роботи учнів з біології. Види самостійної роботи з підручником та їх коротка характеристика.
15 15.. Сутність і класифікація форм навчання біології
16 16 Урок - основна форма організації навчально-виховного процесу з біології. Класифікація уроків. Макро- і мікроструктура уроків різних типів.
17 17.Методика проведення і структура інтегрованих уроків.
18 18.Урок засвоєння нових знань, їх місце в навчально-виховному процесу. Структура та різновиди вступних уроків.
19 19.Особливості і структура узагальнюючих уроків біології.
20 20.Дидактичний матеріал. Методика складання дидактичних карток.
21 Методика проведення уроків з використанням демонстраційних дослідів.
22 22. Методика організації і проведення лабораторних робіт з шкільного курсу біології (вказати відмінності в проведенні лабораторних робіт у різних розділах шкільного курсу біології).
23 23.Методика формування систематичних понять. Методика роботи зі шкільним визначником і визначальними картками.
24 24.Методика проведення уроків з екологічним змістом.
25 25.Методика формування екологічних понять на прикладі конкретної теми.
26 Методика використання кімнатних рослин у навчально-виховному процесі при вивченні біології.
27 Структура побудови уроків з лабораторними роботами. Вимоги до уроків з лабораторними роботами.
28 Методика проведення і структура комбінованого уроку з біології. Сучасний комбінований урок.
29 Методика формування санітарно-гігієнічних знань, вмінь і навичок при вивченні біології людини ( на прикладі тем: „Дихання”, „Травлення”, „Вища нервова діяльність”, „Сенсорні системи”, „Нервова система”).
30 Методика проведення самоспостережень, демонстраційних дослідів та спостережень в шкільному курсі біології.
31 Розробіть зміст, методику організації та проведення дослідів, самоспостережень та спостережень на прикладі конкретної теми розділу біології людини.
32 Методика проведення контрольно-облікового уроку, уроку контролю, корекції і оцінювання знань і вмінь учнів. Види контролю знань і вмінь учнів.
33 Продумайте та сформулюйте запитання чи завдання репродуктивного, продуктивного та творчого характеру для перевірки спеціальних і загальнонавчальних умінь (на прикладі конкретної теми).
34 Статеве виховання учнів під час вивчення розділу „Біологія людини”.
35 Методика проведення уроків-лекцій. Структура уроку-лекції. Види лекцій. Вимоги до уроків-лекцій.
36 Методика проведення лабораторних робіт із загальної біології.
37 Методика проведення уроків-семінарів. Структура семінарського заняття та роль вчителя в його організації.
38 Методика проведення екскурсій. Місце і значення екскурсій в навчально-виховному процесі.
39 Роль вчителя в організації екскурсій при вивченні шкільного курсу біології.
40 40.Методика організації екскурсій із загальної біології.Методика організацій екскурсій в природу. Роль вчителя у підготовці екскурсій в природу.
41 Взаємозв’язок форм організації навчально-виховного процесу з біології.
42 Структура методів навчання з біології. Класифікація методів навчання.
43 43.Дидактична суть методів навчання. Загальнодидактичні методи навчання та їх характеристика.
44 44.Характеристика поясновально-ілюстративного методу навчання як способу організації знань про предмети і явища довкілля та способів виконання різних видів діяльності.
45 45.Характеристика спонукально-репродуктивного методу навчання як способу формування умінь і навичок застосовувати знання в знайомій і подібних ситуаціях, виконання способів діяльності за зразком.
46 46.Дидактична суть проблемного методу навчання. Критерії вибору навчального матеріалу. Методична різноманітність проблемних завдань.
47 47.Характеристика евристичного методу (частково-пошукового) як способу поелемнтного засвоєння досвіду творчої діяльності.
48 48.Характеристика дослідницького методу навчання.
49 49.Практичні роботи та їх види в шкільному курсі біології.
50 50.Досліди з біології та їх види. Критерії вибору. Структура досліду. Види дослідів за рівнем пізнавальної самостійності учнів. Види дослідів за тривалістю виконання.
51 51.Спостереження та його види в шкільному курсі біології. Структура спостережень. Види спостережень за тривалістю виконання та за формою організації діяльності учнів.
52 52. Бесіда та її види. Види запитань в бесіді. Види бесід за рівнем пізнавальної самостійності учнів.
53 53. Загальна характеристика практичних методів навчання в шкільному курсі біології.
54 54. Загальна характеристика засобів наочності в шкільному курсі біології.
55 55. Порівняльна характеристика видів домашніх робіт з біології в середніх і старших класах. Вимоги до них.
56 56. Кабінет біології в середній загальноосвітній школі та його роль в навчально-виховному процесі. Особливості роботи вчителя біології в кабінеті біології.
57 57. Облік знань учнів на уроках біології. Оцінювання знань учнів.
58 58. Форми і методи тематичного контролю знань.
59 59. Методика формування знань, вмінь і навичок в розділі „Ботаніка”.
60 60. Методика формування знань, вмінь і навичок в розділі „Зоологія”.
61 Методика формування знань, вмінь і навичок в розділі „Біологія людини”.
62 Методика формування знань, вмінь і навичок в розділі „Загальна біологія”.
63 Міжпредметні зв’язки в шкільному курсі біології (на прикладі розділів „Біологія людини” та „Загальна біологія”).
64 Фронтальні, групові та індивідуальні види робіт на уроці та їх співвідношення.
65 Організація та методика проведення наукових конференцій в школі.
66 Взаємозв’язок урочної та позаурочної форм організації навчання з біології.
67 Планування роботи вчителя в школі. Значення шкільної програми в плануванні. Календарне і тематичне планування з біології.
68 Методика формування біологічних понять. Класифікація понять. Логічні операції з поняттями та їх місце і роль в процесі викладання біології ( в залежності від розділу шкільного курсу біології).
27.12.2015; 23:36
хиты: 12024
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь