пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1234567890

1 1. Популяційні хвилі (дрейф генів ), їх специфічність і роль в динаміці генних частот.
2 2. Співвідношення статей в природі і проблеми його штучної регуляції. Практичне значення регуляції співвідношення статей.
3 3. Генетична рівновага в панміктичних популяціях і її теоретичний розрахунок у відповідності із законом Харді - Вайнберга.
4 4. Особливості генетичного аналізу на популяційному рівні.
5 5.Популяція, її генетична структура. Популяції організмів з перехресним розмноженням і самозапиленням. Вчення В.Іогансена про популяції і чисті лінії.
6 6.Популяційний метод як метод визначення частоти зустрічі і розподілу окремих генів серед населення . Ізоляти .
7 7.Генотип і фенотип. Онтогенетична мінливість і адаптація. Значення генотипу в забезпеченості пластичності організму на різних стадіях розвитку.
8 8.Рівновага розподілу частот генотипних класів у панміктичних популяціях.
9 9.Поняття експресивності і пенетрантності гену. Значення єдності внутрішнього та зовнішнього середовища в розвитку організму .
10 10. Закон Хардi-Вайнберга. Застосування закону Хардi-Вайнберга у випадку повного домінування.
11 11.Пластичнiсть генетичної структури популяцiй.
12 12.Використання близнюкового методу для розробки проблеми " Генотип і середовище".
13 13.Онтогенез як реалізація програми розвитку в певних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Напрямки дослідження онтогенезу. Генетичні основи диференціації.
14 14.Успадкування в панміктичній популяції у випадку серії множинних алелей.
15 15.Механiзми пiдтримування полiморфного стану популяцiй.
16 16.Успадкування в панміктичній популяції, зчеплене зі статтю.
17 17.Генетичний полiморфiзм. Класифікацiя полiморфiзму. Рiвнi полiморфiзму.
18 18.Мутаційний тиск. Аналіз мутаційного процесу в популяціях.
19 19.Гетерогеннiсть i полiалелiзм, їх характеристика. Навести приклади.
20 20.Роль різних типів мутацій у процесі еволюції. Частота мутацій.
21 21.Механізми вивчення генетичної структури популяцій, визначення частот генів та генотипів.
22 22.Генеалогічний метод як метод вивчення характеру успадкування ознак. Аналіз родоводів.
23 23.Особливостi генетичної структури популяцiй окремих груп органiзмiв.
24 24.Людина як об'єкт генетичного дослідження. Методи вивчення генетики людини
25 25.Популяцiя в системi виду i бiогеоценозу.
26 26.Міграція. Добір проти рецесивних гомозигот. Добір проти домінантних алелів. Добір на користь гетегозигот.
27 27.Геномні мутації. Поліплоїдія. Фенотипічні ефекти поліплодії. Автополіплоїдія.
28 28.Роль модифікаційної мінливості у еволюції.
29 29.Хромосомні перебудови. Внутріхромосомні перебудови: дефішенси, делеції, дуплікації, інверсії. Міжхромосомні перебудови. Значення хромосомних перебудов в еволюції.
30 30.Випадкові коливання генних частот у популяціях.
31 31.Цитоплазматична мутація, її природа і особливості. Значення мутацій для генетичного аналізу різних біологічних процесів.
32 32.Хромосомний рівень організації генетичного матеріалу. Фізико-хімічна організація хромосом еукаріотичної клітини.
33 33.Мутаційна мінливість. Принципи класифікації мутацій. Поняття про біологічну і господарську корисність мутаційної зміни ознаки.
34 34.Основні досягнення селекції рослин , тварин і мікроорганізмів
35 35.Модифікаційна мінливість. Генетична однорідність матеріалу як необхідна умова вивчення модифікаційної мінливості.
36 36.Динамічна рівновага між мутаціями і добором.
37 37.Мінливість, її причини та методи вивчення. Класифікація мінливості, значення для еволюції і селекції. Джерела мінливості для добору
38 38.Роль спадковості , мінливості і добору у створенні порід тварин і сортів рослин .
39 39.Поняття про популяцiю як цiлiсну систему, об`єкт дії природного добору.
40 40.Явище гетерозису . Генетичні механізми гетерозису , використання простих і подвійних гібридів у рослинництві і тваринництві
41 41.Практичне значення генетики популяцiй.
42 42.Системи схрещування в селекції рослин і тварин . Інбридінг . Лінійна селекція . Аутбридінг . Віддалена гібридизація .
43 43.Зв`язок популяцiйної генетики з iншими роздiлами генетики та бiологiї.
44 44. Динамічна рівновага між мутаціями і добором.
45 45. Iсторiя становлення популяцiйної генетики
46 46. Форми природного добору: рушійний, стабілізуючий, дизруптивний. Добір фенотипний і генотипний.
47 47. Основні методи досліджень генетики популяцiй.
48 48. Поняття про норму реакції. Математичний метод як основний при вивченні модифікаційної мінливості.
49 49. Предмет та завдання популяційної генетики.
50 50.Зміна генних частот у популяції під дією міграції. Результати експериментального вивчення міграцій у природних і штучних популяціях.
09.06.2015; 21:22
хиты: 9266
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь