пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ген

1 1. Генетика - наука про закономірності спадковості, успадкування і мінливості. Прояв спадковості і мінливості на різних рівнях організації живого.
2 2. Методи генетики, їх аналіз. Гібридологічний метод - основний метод генетики.
3 3. Історія генетики. Основні етапи розвитку науки від Г. Менделя до наших днів
4 4. Роль вітчизняних вчених у розвитку генетики і селекції.
5 5. Значення генетики в розробці комплексу проблем охорони природи. Заходи по збереженню генофонду планети.
6 6. Проблеми медичної генетики. Спадкові хвороби, їх поширення в популяції людини. Поняття про спадкову і вроджену аномалію.
7 7. Причини виникнення спадкових і вроджених хвороб. Можливості терапії спадкових аномалій людини. Роль спадковості і середовища у навчанні та вихованні. Шляхи виникнення спадкових захворювань.
8 8. Людина як об`єкт генетичного дослідження. Методи вивчення генетики людини.
9 9. Генеологічний метод як метод вивчення характеру успадкування ознак. Аналіз родоводів.
10 10. Каріотип людини. Хромосомні хвороби людини і методи їх діагностики.
11 11. Біохімічний метод в генетиці людини. Генетичний контроль ланцюгів метаболізму у людини. Вияв та аналіз окремих мутантних білків у людини.
12 12. Однояйцеві і різнояйцеві близнюки, гіпотези їх походження. Використання близнюкового методу для розробки проблеми «Генотип і середовище».
13 13. Цитогенетичний метод, його комбінація з біохімічним методом.
14 14. Популяційний метод як метод визначення частоти зустрічі і розподілу окремих генів серед населення . Ізоляти.
15 15. Онтогенетичний метод дослідження генетики людини.
16 16. Місце генетики серед біологічних наук.Розділи генетики ,напрямки їх дослідження
17 17. Сучасний рівень розвитку генетичних досліджень.Основні досягнення генної інженерії
18 18. Практичне значення генетики для сільського господарства,біохімічної промисловості,медицини ,педагогіки.
19 19. Світоглядне значення генетики і її місце в курсі загальної біології в середній школі
20 20. Генетика як теоретична основа селекції
21 21. Селекція як наука і технологія .Предмет і методи дослідження.Вчення про вихідний матеріал в селекції
22 22. Центри походження культурних рослин по І.М Вавілову.Поняття про сорт ,породу .штам.
23 23. Системи схрещування в селекції рослин і тварин.Інбридинг.Лінійна селекція .Аутбридинг.Віддалена гібридизація.
24 Явище гетерозису.Генетичні механізми гетерозису,використання простих і подвійних гібридів у рослинництві і тваринництві. Виробництво гібридного насіння на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності.
25 26. Основні досягнення селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Перспективи розвитку селекції у зв’язку з успіхами молекулярної генетики, цитогенетики і генної інженерії.
26 27. Хромосомний рівень організації генетичного матеріалу. Фізико-хімічна організація хромосом еукаріотичної клітини.
27 Мітоз як механізм безстатевого розмноження у еукаріот. Фази мітозу. Ендомітоз.
28 Цитологічні основи статевого розмноження. Значення синаптонемального комплексу, його структура.
29 30. Гаметогенез у тварин: сперматогенез і оогенез.
30 Спорогенез (мікроспорогенез і макроспорогенез), гаметогенез у рослин.
31 32
32 33. Нерегулярні типи статевого розмноження: партеногенез, апоміксис, гіногенез, андрогенез.
33 34.Загальні і специфічні риси процесу запліднення у рослин і тварин.
34 35. Успадкування при моногібридному схрещуванні. Перший і другий закони Г.Менделя. Поняття про реципрокне схрещування.
35 36. Успадкування при дигібридному схрещуванні. Третій закон Менделя. Загальна формула розщеплення при полігібридних схрещуваннях.
36 37. Принципи спадковості, які є наслідком законів успадкування, відкритих Г.Менделем.
37 38. Епістаз, його види. Навести приклади.
38 39. Множинна дія генів. Плейотропія. Навести приклади.
39 40. Комплементарність, види комплементарності. Зміна розщеплення по фенотипу в залежності від типу взаємодії генів. Навести приклади.
40 41. Біологія статі у тварин і рослин. Поняття відносної сексуальності. Хромосомна теорія визначення статі. Генетичні і цитологічні особливості статевих хромосом.
41 42. Співвідношення статей в природі і проблеми його штучної регуляції. Практичне значення регуляції співвідношення статей.
42 43.Успадкування ознак, зчіплених зі статтю при гетерогаметності чоловічої статі в рецепрокних схрещуваннях. Успадкування «хрест-навхрест» («кріс-крос»).
43 44. Успадкування ознак, зчіплених зі статтю при гетерогаметності жіночої статі в реципрокних схрещуваннях.
44 Характер успадкування ознак при нерозходженні статевих хромосом, як доказ ролі хромосом в передачі спадкової інформації.
45 46. Розщеплення в потомстві гібрида при зчіплениму успадкуванні і відмінність його від успадкування при плейотропній дії гена.
46 47.Основні положення хромосомної теорії спадковості Т.Моргана. Генетичний доказ перехресту хромосом.
47 48. Роль перехресту хромосом і рекомбінації генів в еволюції і селекції рослин, тварин і мікроорганізмів .
48 49. Мінливість,її причини та методи вивчення. Класифікація мінливості, значення для еволюції і селекції. Джерела мінливості для добору.
49 50.Модифікаційнка мінливість. Генетична однорідність матеріалу як необхідна умова вивчення модифікаційної мінливості. Поняття про норму реакції. Математичний метод як основний при вивчені модифікаційної мінливості.
50 51. Мутаційна мінливість. Принципи класифікацій мутацій. Поняття про біологічну і господарську корисність мутаційної зміни ознаки.
51 52. Цитоплазматична мутація,її природа і особливості. Значення мутацій для генетичного аналізу різних біологічних процесів.
52 53. Хромосомні перебудови. Внутріхромосомні перебудови дефішенси, делеції, дуплікації, інверсії. Міжхромосомні перебудови. Значення хромосомних перебудов в еволюції.
53 Геномні мутації. Поліплоїдія. Фенотипічні ефекти поліплоїдії. Автополіплоїія. Алоплоїдія. Амфідиплоїдія Г.Д.Карпаченко. Значення поліплоїдії в еволюції і селекції рослин . Природня і експериментальна поліплоїдія у тварин.
54 55. Ген як одиниця функції,рекомбінації і мутації. Еволюція уявлень про ген. Генетична організація ДНК.
55 56. Транскрипція. Типи РНК в клітині.
56 57. Трансляція. Основні властивості генетичного коду: триплетність, одно направленість,виродженість,універсальність.
57 58. Структура і властивості транспортних РНК. Взаємодія кодон-антикодон.
58 59. Структура роботи рибосом в білковому синтезі. Ініціація і термінація білкового синтезу.
59 Онтогенез як реалізація програми розвитку в певних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Напрямки дослідження онтогенезу. Генетичні основи диференціації.
60 61. Управління онтогенезом. Роль вітамінів, гормонів та інших біологічно активних сполук в сільськогосподарських тварин і рослин. Поняття експресивності і пенетрантності гену. Значення єдності внутрішнього та зовнішнього середовища в розвитку організму.
61 62. Генотип і фенотип. Онтогенетична мінливість і адаптація. Значення генотипу в забезпеченості пластичності організму на різних стадіях розвитку.
62 63. Популяція, її генетична структура. Популяція організмів з перехресним розмноженням і самозапиленням. Вчення В.Іогансена про популяції та чисті лінії.
63 64. Генетична рівновага в панміктичних популяціях і її теоретичний розрахунок у відповідності із законом Харді-Вайнберга.
64 65. Популяційні хвилі(дрейф генів), її специфічність і роль в динаміці генних частот.
21.06.2015; 00:36
хиты: 27835
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
науки о здоровье
медицинские науки
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь