пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Філософія 2

1 Розкрийте сутність та проаналізуйте форми відображення.
2 Визначте поняття «розвиток».
3 Час
4 Матеріалізм пояснює виникнення свідомості як.
5 Розкрийте сутність закону єдності та боротьби протилежностей і проаналізуйте його значення для розвитку сучасного світу.
6 Дайте визначення поняття «гностицизм»
7 “Розсудок” та “відчуття” є двома стовбурами дерева пізнання вважав…Кант
8 Монізм
9 Розкрийте сутність методів наукового пізнання та проаналізуйте їх значення в науково-пізнавального процесі.
10 Дайте визначення об’єктивного ідеалізму.
11 Міфологія є …універсальним типом і передумовою філософського світогляду;
12 Формалізм
13 Розкрийте місце і роль економічних відносин в системі суспільних відносин.
14 Сформулюйте основні положення філософії К. Маркса і Ф. Енгельса.
15 Метою історії у праці “Філософія історії“ Гегеля є …сприяння перетворенню філософії на науку, дійсне, істинне знання.
16 Вперше термін “філософія” запровадивПІФАГОР
17 Розкрийте сутність емпіризму та раціоналізму і проаналізуйте їх основні суперечності.
18 Назвіть форми матеріального руху.
19 Надайте відповідь на тестове завдання. Оцінюється за 20-бальною системою.
20 Розкрийте та проаналізуйте основні форми суспільної свідомості.
21 Автором твору «Метафізика» єАРІСТОТЕЛЬ
22 Якому закону діалектики належить поняття «стрибок»?закон взаємного переходу кількісних змін
23 Розкрийте зміст праці, Сковороди Г.С. «Розмови п’яті подорожніх про істинне щастя в житті»
24 Сформулюйте гегелівське розуміння сутності історичного процесу (праця «Філософія історії»).
25 апрямок у філософії, який стверджує, що духовність є первинним по відношенню до матеріального світу називається ……ідеалізм
26 Автором твору «Екзистенціалізм - це гуманізм» є …Жан-Поль САРТР
27 Розкрийте та проаналізуйте основні концепції походження та еволюції людини в історії філософії.
28 Теорія творіння (креаціонізм)
29 Теорія зовнішнього втручання
30 Визначте поняття «абсолютна істина».
31 Еклектика
32 Автором твору «До критики політичної економії» є …Карл Маркс
33 Розкрийте сутність відчуженя та проаналізуйте його сучасні прояви.
34 Визначте поняття «об’ективна істина».
35 Діяльність людини відрізняється від всіх форм існування тварини тим, що людина …перетворює (змінює)навколишній світ, а тварина…пристосовуєтьсядо нього;
36 Атрибутами матерії є …Рух, Простір та Час
37 Розкрийте сутність закону взаємопереходу кількісних та якісних змін і проаналізуйте його значення для розвитку сучасного світу.
38 Визначте сутність ідеології.
39 Аксіологія це вчення про…цінності.
40 Суспільне буття обумовлює суспільну свідомість, вважають представники…які критикують Маркса
41 Розкрийте відмінності філософії пізнання Р.Декарта та Ф.Бекона.
42 Назвіть історичні типи світогляду та дайте визначення кожному з них.
43 Здатність людини відображати світ в ідеальних образах називається ...свідомістю;
44 Теорія це
45 Розкрийте сутність розсудку та розуму та проаналізуйте їх співвідношення у пізнавальному процесі.
46 Назвіть основні філософськи концепції культури.
47 Закон взаємопереходу кількості та якості відтворює та відображає механізм формоутворення нового, ще не існуючого . Будується на категоріях «кількість», «якість», «властивість», «міра», »стрибок».
48 Філософська антропологія - це вчення про природу та сутність людини .
49 Розкрийте основні положення твору Ж.П. Сартра „Екзистенціалізм - це гуманізм”
50 Визначте поняття «суспільна психологія».
51 „Абсолютна ідея”
52 Гносеологія
53 Розкрийте історичні форми діалектики.
54 Сформулюйте основні глобальні проблеми людства.
55 Філософів, які сумніваються або заперечують можливість досягнути істинного знання називають
56 Волюнтаризм
57 Розкрийте основні рівні та форми пізнання.
58 Дайте визначення діалектичній та метафізичній концепціям розвитку.
59 «Знання - це …сила(Ф. Бекон):
60 Свідомість - це …здатність людини відображати світ в ідеальних образах.
61 Розкрийте сутність сучасної світової цивілізації та проаналізуйте її характерні особливості та протиріччя.
62 Визначте сутність науково-технічної революції.
63 Закон єдності та боротьби протилежностей виражає..сутність процесу..(джерело)розвитку.
64 Суб’єктивний ідеалізм
65 Розкрийте сутність основних філософських концепцій походження та існування релігії.
66 Дайте визначення субстанції як філософської категорії.
67 Закон заперечення заперечення відтворює та відображає
68 Поняття «невидима рука ринку» у науковій обіг ввів…Адам Сміт
69 Розкрийте сутність закону заперечення заперечення та проаналізуйте його значення для розвитку сучасного світу.
70 Визначте структуру свідомості.
71 Людина, на яку направлене пізнання, визначається як …об’єкт Людина, яка пізнає оточуючий світ і саму себе, визначається як…суб’єкт.
72 «Соціальний дарвінізм»
73 Розкрийте основні ідеї твору Рене Декарта «Міркування про метод» та обгрунтуйте її роль у розвитку теорії пізнання.
74 Визначте національне та загальнолюдське в культурі.
75 Світогляд
76 Онтологія
77 Розкрийте сутність основних теорій історичного процесу.
78 Визначте основні риси сучасної цивілізації.
79 Футурологія
80 Категорія «міра» розкриває сутність закону
81 Розкрийте основні концепції та історичні типи цивілізацій.
82 Сформулюйте основні функції філософії.
83 Діяльність
84 Поняття «економічна людина» у науковій обіг ввів…А.Сміт
85 Розкрийте сутність суб’єктів та рушійних сил суспільного розвитку.
86 Сформулюйте основні відмінності місця і ролі свідомості в ідеалістичній та матеріалістичній філософії.
87 Монізм та протилежні начала (матерію та дух)
88 Субстанція
89 Дуалізм
90 Розкрийте сутність основних філософських концепцій суспільства.
91 Визначте основні ознаки Середньовічної філософії.
92 Рух - це ..спосіб існування (або атрибут)..матерії.
93 Філософів, які визнають первинність свідомості по відношенню до матеріального світу, але у формі існуючої об’єктивно, незалежно від кожної окремої людини ідеї, відносять до...ідеалістів..
94 Розкрийте сутність філософських уявлень про мораль в історії філософії
95 Дайте визначення продуктивним силам та виробничим відносинам.
96 Мозаїчна культура
97 Антикультураконцепція
98 Контркультура концепція культури
99 Розкрийте основні концепції походження та сутності свідомості. Проаналізуйте співвідношення онтогенезу та філогенезу.
100 Дайте визначення гедонізму?
101 «У людини існування передує………» (Сартр): в) сутності
102 «Мислю - це означає …………….» (Декарт). а) існую
103 Розкрийте основні положення праці І. Канта «Критика чистого розуму».
104 Першим рівнем пізнання є чуттєве пізнання
105 Агностицизм
106 основні ідеї твору П. Юркевича «Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого»
107 Сформулюйте загрози майбутнього, про які йдеться в праці Е. Тоффлера «Футурошок».
108 .Номіналізм-
109 Реалізм-
110 Розкрийте сутність основних категорій діалектики.
111 Індивідуальність
112 особистість
113 Наукове прогнозування спирається на пізнані об'єктивні закономірності, логіку, якісну інформацію, математичні методи.
114 Дедуктивний метод - це така форма мислення, яка виводить одиничне з загального.
115 Розкрийте основні положення твору К.Маркса «Передмова до критики політичної економії».
116 Визначте основні ознаки Античної філософії.
117 Індукція
118 Діалектика
119 Розкрийте основні положення твору Аристотеля «Метафізика».
120 Назвіть історичні типи діалектики.
121 Простір
122 Суб’єктивний ідеалізм є формою ідеалізму, який визначаєпершооснову буття у свідомості суб'єкта.
19.12.2016; 11:44
хиты: 9544
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь