пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


etika_estetika

1 1. Естетика як наука. Становлення перших естетичних уявлень
2 2. Естетика в системі філолсофського і гуманітарного знання.
3 3. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДСЬКОЇ праці
4 4. ЛЮДСЬКА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5 5. Естетична діяльність і мистецтво
6 6. Своєрідність мистецтва як виду естетичної діяльності
7 7. Структура естетичної свідомості. Формування естетичного почуття людини.
8 8. Структура естетичної свідомості. Роль естетичного смаку
9 9. Структура естетичної свідомості. Роль естетичного ідеалу
10 10. СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО СМАКУ.
11 11.співвідношення ідеалу і прекрасного
12 12. СТРУКТУРА ЕСТЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
13 13. Зв’язок категорії «міри» з категорією «гармонії»
14 14. естетичні погляди Платона та Арістотеля.
15 15. Піднесене
16 16. Героїчне
17 17. Категорія «естетичне» та її особливості.
18 18. Естетичні уявлення доби Відродження.
19 19. Естетичні уявлення доби Середньовіччя.
20 20. СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ І НЕОБХІДНОСТІ У ТРАГІЧНІЙ КОЛІЗІЇ
21 21. Різні ступені і форми вираження комічного. Почуття гумору як позитивна якість людини.
22 22. Сутність мистецтва. Співвідношення естетики і мистецтвознавчих дисциплін.
23 23. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ МИСТЕЦТВА
24 24. ВІДОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНА ПРИРОДА МИСТЕЦТВА
25 25. Художній та естетичний феномен мистецтва.
26 26. Структурні компоненти змісту і форми у мистецтві
27 27. Стиль як естетико-мистецтвознавча категорія
28 28. ОСНОВНІ ОЗНАКИ Й УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ КАТЕГОРІЇ СТИЛЮ
29 29. ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ПОНЯТЬ: МІМЕЗИС - ВІДОБРАЖЕННЯ - ВИРАЖЕННЯ
30 30. СМИСЛ ПОНЯТЬ «ВНУТРІШНЯ» І «ЗОВНІШНЯ» ФОРМИ
31 31. принцип антиномічності йструктура художнього образу
32 32. ЧУТТЄВА БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
33 33. генезис художнього образу
34 34. Відмінні ознаки метафори, символу і алегорії.
35 35. МИСТЕЦТВО В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ.
36 36. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ФОРМА І СПОСІБСОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ МИСТЕЦТВА
37 37. ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ФУНКЦІЙ МИСТЕЦТВА.
38 38 СПРИЙНЯТТЯ МИСТЕЦТВА
39 39 ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА
40 40. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: АНТИЧНІСТЬ
41 41. Модель видової специфіки мистецтва: Середньовіччя
42 42. Модель видової специфіки мистецтва: Відродження
43 43. Модель видової специфіки мистецтва: Новий час
44 44. МОДЕЛЬ ВИДОВОЇ СПЕЦИФІКИ МИСТЕЦТВА: XIX—XX СТОЛІТТЯ
45 45 Пошук нових підходів до аналізу проблеми видової специфіки мистецтва у 20 столітті.
46 46. Система естетичного виховання
47 47. Походження поняття «етика»
48 48 Етика як галузь філософського знання
49 49. Взаємозв’язок етики з іншими науками
50 50. нормативна і прикладна етика
51 51. Сучасні проблеми етики
52 52.Етичні вчення Давньої Індії.
53 53. Етичні вчення Давнього Китаю.
54 54.Етичні ідеї софістів. Етика Сократа.
55 55. Етика Платона.
56 56.Етика Аристотеля.
57 57.Етика Епікура.
58 58. Етика Середньовіччя.
59 59. Етика епохи Відродження.
60 60.Етика Нового часу, її основні напрями.
61 61. Етика І.Канта.
62 62.Етика Г.В.Ф.Гегеля.
63 63.Етика Ф.В.Ніцше.
64 64.Етика марксизму.
65 65. Етика екзистенціалізму.
66 66.Етичні погляди мислителів Київської Русі.
67 67.Етичні погляди вчених Києво-Могилянської академії XVII - 1-ї пол. XVIII ст.
68 68.Етичне вчення Г.Сковороди.
69 69.Ідея кордоцентризму в українській етичній думці.
70 70.Ідея конкордизму В.Винниченка.
71 71.Натуралістичні концепції походження моралі.
72 72.Соціальні концепції походження моралі.
73 73. Релігійні концепції походження моралі.
74 74.Золоте правило моральності в історії етичної думки.
75 75.Мораль та інші регулятори суспільної поведінки.
76 76.Поняття моральної свободи людини. Проблема морального вибору.
77 77.Моральна відповідальність особи.
78 78. Моральна оцінка вчинку і ціннісні орієнтації особи.
79 79.Проблема співвідношення моральної мети і засобів її досягнення.
80 80.Основні етичні категорії: загальна характеристика.
81 81.Поняття морального добра. Концепції походження зла. Взаємозв’язок добра і зла.
82 82.Обов’язок як етична категорія.
83 83. Совість як категорія етики.
84 84.Сенс життя як етична категорія.
85 85.Категорії честі і гідності як відображення цінності та значущості особи.
86 86.Справедливість як етична категорія.
87 87.Щастя як етична категорія.
88 88.Етика спілкування. Толерантність як необхідна умова людського спілкування.
89 89.Повага як моральна основа спілкування. Співчуття і милосердя.
90 90.Моральні засади товаришування, дружби, любові.
91 91.Зовнішня культура спілкування та місце етикету в ній.
92 92.Вчення Аристотеля про моральні чесноти.
93 93.Етичні ідеї Володимира Мономаха.
94 94. Концепція спорідненої праці та інтерпретація щастя у філософії Г.Сковороди.
95 95.Етика ненасильства за Л.Толстим, М.Ганді, М.Драгомановим.
96 96 .Етика «благоговіння перед життям» А.Швейцера.
97 97.Поняття професійної та корпоративної етики.
98 98.Педагогічна етика: принципи побудови та специфіка функціонування.
99 99.Етичний кодекс педагога. Моральний авторитет учителя.
100 100. Сутність та концепції морального прогресу.
26.01.2018; 22:19
хиты: 7399
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь