пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Філософія

1 Світогляд, його типи і ознаки.
2 Міф як духовна передумова філософії та світогляд первісно родового суспільства.
3 Феномен філософствування, уявлення про його витоки (подив, сумнів, страх, страждання, свобода, вина, стрес, тощо).
4 Специфіка результатів філософствування - філософських знань.
5 Смисложиттєвий сенс філософської проблематики.
6 Головні групи смисложиттєвих питань і відповідні розділи філософії.
7 Особливості феноменології, логіки осмислення і розв’язання філософських проблем.
8 Соціокультурний сенс філософії, її загальні особливості у порівнянні з міфом, релігією, мистецтвом і наукою.
9 Світоглядна, методологічна, пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна, прогностична, критична функції філософії.
10 Місце філософії у вищій освіті, її значення для формування творчої особистості фахівця.
11 Умови формування та загальні риси філософії Стародавності.
12 Особливості ведичної релігії, її трансформація під впливом суспільних змін в епоху «бродіння умів».
13 Зародження філософії у Стародавньому Китаї.
14 Конфуцій про підстави суспільного порядку.
15 Метафізика, праксеологія і антропологія даосизму.
16 Антична філософія, її витоки та особливості.
17 Досократична філософія.
18 Софістика. Сократ та становлення античної філософської класики.
19 Головні проблеми і розділи філософії Платона.
20 Філософська система Аристотеля, його метафізика, антропологія, соціологія і методологія.
21 Елліністична та римська філософія.
22 Середньовічна культура, її релігійні і світські виміри.
23 Апологетика, її філософський зміст.
24 Східна та західна патристика у пошуках філософських засад.
25 Схоластика. Універсальні поняття як начала систематизації знань і їх викладання.
26 Розквіт та криза схоластичної філософії.
27 Ренесанський гуманізм та індивідуалізм.
28 Стиль мислення і життя гуманістів епохи Відродження.
29 Реформація, її ідеї. Феномен протестантизму, його течії та зв’язок з середньовічною містикою.
30 Популяризація гуманістичних ідей в Україні (Ю. Дрогобич, М. Русин, Ст. Оріховський та ін.).
31 Механіцизм, раціоналізм та емпіризм.
32 Натуралістична антропологія Фр. Бекона, розробка нової моделі науки, емпіричного методу і розкриття причин помилок у пізнанні.
33 Раціоналізм Декарта, його послідовники.
34 Д. Локк і його критика теорії природжених ідей Декарта.
35 Проблема людини в філософії Просвітництва.
36 Українське просвітництво і Києво-Могилянська Академія.
37 Г. Сковорода, його життя та філософія.
38 Німецьке просвітництво, його особливості: Лессінг, Шіллер, Гете.
39 І. Кант, два періоди його творчості. Сутність «коперніканського перевороту».
40 Агностицизм І. Канта.
41 Діалектика Фіхте.
42 Натурфілософія і об’єктивний ідеалізм Шеллінга.
43 Ідеалізм Г. В. Ф. Гегеля, його «Енциклопедія філософських наук».
44 Антропологічний матеріалізм Фейербаха, його натурфілософія і антропологія.
45 Особливості кризи класичної філософії.
46 А. Шопенгауер як критик гегельянства і фундатор філософії життя.
47 Імморалізм, переоцінка цінностей, нігілізм, воля до влади у творчості Ф. Ніцше.
48 Позитивізм О. Конта, Г. Спенсера його антиметафізична спрямованість.
49 Постпозитивізм (М. Бунге, Д. Армстронт, У. Солларс, К. Поппер, Т. Кун, І. Лакатарс, П. Фейерабевд, С. Тулмін та ін.).
50 Соціально-практична орієнтація марксистської філософії.
51 Сучасна марксистська філософія про людину, її сутність та буття.
52 Екзистенціалізм М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, К. Ясперса.
53 Неокантіанство і Кант.
54 Ідея несвідомого і психоаналіз З. Фрейда.
55 Поняття «соціального характеру» в філософії Е. Фромма.
56 М. Шеллер про природу людини та її місце у Всесвіті.
57 Структурна антропологія К. Леві-Строкса.
58 Прагматизм, марксизм, герменевтика.
59 Особливості феноменологічної методології.
60 М. Фуко: від археології знання до генеалогії влади.
61 Постструктуралізм і філософія «постмодерну» (Х. Блум, Ж. Делез, Р. барт, Ж. Дерріда, Ж. Ліотар та ін.).
62 Метафізика, її головні проблеми.
63 Поняття про суще та його метафізичну першооснову, або буття.
64 Головні концепції буття.
65 Концепції буття у Середні віки
66 Про філософію буття Фоми Аквінського
67 Матеріалізм та ідеалізм в європейській філософії.
68 Буття і ніщо.
69 Свідомість і матерія.
70 Проблема теорії діалектики та інваріантів її змісту.
71 Пізнання як відображення, відношення, комунікація і діяльність.
72 Структурні складові пізнавальної діяльності (об’єкт, суб’єкт, мета, засоби, результати).
73 Проблема практики в історії філософії.
74 Практика, суспільство, культура.
75 Творчість, свобода, об’єктивація і комунікація.
76 Форми руху матерії.
77 Екологічні проблеми.
78 Проблема сенсу людського буття.
79 Проблеми сенсу життя.
80 Сутність людини.
81 Суспільні відносини і соціальні структури.
82 Концепції індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільства.
83 Ідеальне і ідеологія.
84 Методологія соціального пізнання.
85 Історія як об’єктивний процес і наука.
86 Проблема періодизації історії; її розв’язки.
87 Проблема рушійних сил історії.
88 Наука як особлива форма пізнання, сфера культури та соціальна інституція.
89 Філософська методологія, її місце серед спеціальних і загальнонаукових методів.
90 Проблема категорії безкінечного.
91 Рух як суперечність.
27.01.2017; 22:58
хиты: 6799
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь