пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Педагогіка

1 Визначте предмет педагогіки, основні категорії, сформулюйте педагогічні закономірності.
2 Охарактеризуйте систему педагогічних наук, розкрийте зв’язок педагогіки з іншими науками.
3 Що включає в себе педагогічна майстерність вчителя, його професійно-педагогічні та особистісні якості.
4 Що включає в себе педагогічна майстерність учителя, яка динаміка розвитку рівнів майстерності.
5 Визначте основні соціальні функції праці вчителя, його професійно-педагогічні та особистісні якості.
6 Назвіть складові структурні елементи процесу засвоєння, з’ясуйте специфічні функції кожного з них, їх взаємозв’язки і взаємопереходи.
7 Які методи науково-педагогічних досліджень використовуються в сучасній педагогічній науці.
8 Які критерії і норми оцінки знань, умінь і навичок учнів існують у сучасній школі.
9 Співвідношення шкільного навчання і наукового пізнання можна співставити через визначення спільного і відмінного між ними. Встановіть і поясніть це спільне і відмінне.
10 Розкрийте сутність основних педагогічних вимог, що ставляться до перевірки знань, умінь і навичок учнів.
11 Охарактеризуйте функції навчання.
12 В чому виявляється специфіка педагогічної діяльності. Які компоненти виділяють в психологічній структурі діяльності вчителя.
13 В чому суть педагогічної діагностики: діагностика і діагностування. Контроль успішності школярів, його функції та види.
14 В чому цінність і недоліки проблемно-пошукового і дослідницького підходу до навчання.
15 Розкрийте роль діяльності в процесі цілісного розвитку особистості людини. Визначте основні види діяльності школярів. Яка роль активності в навчанні.
16 Охарактеризуйте державні нормативні документи, у яких відображений зміст освіти в школі.
17 Що таке організаційні форми навчання. Розкрийте генезис організаційних форм навчання.
18 Визначте основні вимоги принципу науковості навчання.
19 З якою метою сьогодні використовуються практичні методи навчання.
20 Чим визначається авторитет вчителя, його тактовність.
21 Як класифікуються засоби наочності. Охарактеризуйте деякі засоби та їх призначення.
22 Які специфічні ознаки методу слід врахувати при його визначенні. Співвідношення «методи-прийоми» навчання.
23 Визначте основні шляхи реалізації принципу зв’язку навчання з життям.
24 В чому ви вбачаєте специфіку тематичного і поурочного планування. Які основні вимоги до сучасного уроку.
25 Які функції підручника в навчанні школярів і які вимоги до нього ставляться сьогодні.
26 Що таке принципи і правила навчання: система дидактичних принципів.
27 Охарактеризуйте основні шляхи реалізації принципу особистісного підходу до учнів.
28 Поясніть, що таке дидактичні засоби. Які класифікації дидактичних засобів вам відомі.
29 Встановіть шляхи реалізації принципу міцності засвоєння знань, умінь і навичок учнів.
30 Охарактеризуйте найбільш загальні умови, що визначають вибір методу навчання.
31 Охарактеризуйте основні види навчання: пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване.
32 Дайте порівняльну характеристику репродуктивних і проблемно-пошукових методів навчання.
33 Охарактеризуйте візуальні, аудіальні та аудіо-візуальні засоби навчання.
34 Визначте мету домашньої роботи школярів, її види і вимоги до організації домашніх завдань.
35 Охарактеризуйте сучасну типологію уроків і їхню структуру. Дайте зразок окремого уроку.
36 Розкрийте сутність системи професійної орієнтації школярів в сучасній школі.
37 Дайте характеристику наочних методів навчання.
38 Які заходи вчителя сприятимуть попередженню і подоланню неуспішності учнів.
39 Визначте позитивні позиції словесних методів навчання, їх основний недолік і шляхи його подолання.
40 Що конкретно дає вчителю знання вікових особливостей дітей.
41 В чому значення факультативних занять і навчальних екскурсій. Методика проведення екскурсій.
42 Охарактеризуйте розвиток особистості, його рушійні сили, визначте найважливіші його закономірності.
43 Доведіть доцільність використання в навчальній роботі семінарів і практикумів.
44 Визначте головні закономірності виховного процесу і поясніть від чого залежить ефективність виховання.
45 Охарактеризуйте групу методів, які спрямовані на формування позитивного досвіду поведінки вихованців в діяльності і спілкуванні.
46 Охарактеризуйте основні правила реалізації принципу єдності виховних впливів.
47 Що таке методи і прийоми виховання. З яких вимог повинен виходити педагог при їх виборі. На які групи поділяються методи виховання у відомих вам класифікаціях.
48 Чи всяке об’єднання дітей можна назвати колективом. Які суттєві ознаки колективу і його функції.
49 Розкрийте сутність принципу зв’язку виховання з життям; яких умінь від педагога вимагає правильна реалізація цього принципу.
50 Чим обумовлюються індивідуальні відмінності дітей та як слід враховувати їх у навчанні та вихованні.
51 В чому полягає специфіка сімейного виховання. Охарактеризуйте стилі сімейних відносин.
52 Вплив педагога на виховання діє при при врахуванні певних умов. Яких зокрема.
53 Доведіть що виховання - це процес інтеріоризації загальнолюдських цінностей.
54 За яких умов «Виховання може все» (Гельвецій), а коли «Від всякого виховання, мій друже, спасайся на всіх вітрилах» (Вольтер).
55 Охарактеризуйте вимоги, що пред’являються до принципів організації виховного процесу. Розкрийте сутність принципу суспільної спрямованості виховання.
56 Поясніть думку С.Л.Рубінштейна про те, що дитина не розвивається і не виховується, а розвивається, виховуючись і навчаючись.
57 Розкрийте мету і зміст громадянського виховання школярів: патріотичне виховання і формування культури міжнаціонального спілкування; правова культура школяра.
58 Відомо, що основне в розвитку навчально-виховного колективу - його поступове переведення особистості з об’єкта в суб’єкт виховання. Визначте і охарактеризуйте основні етапи такого переведення.
59 Визначте основні завдання і зміст трудового виховання учнів. Які педагогічні умови впливають на успішність трудового навчання школярів в сучасній школі.
60 Визначте мету формування екологічної культури школярів, обґрунтуйте основні форми її організації.
61 Охарактеризуйте найбільш розповсюджені моделі розвитку відносин між особистістю і колективом.
62 Визначте основні вимоги принципу гуманізації виховання.
63 Розкрийте сутність особистості в гуманістичній концепції виховання.
64 Визначте завдання і зміст виховання фізичної культури школярів. Охарактеризуйте засоби виховання фізичної культури.
65 З якою метою використовується група методів формування суспільної свідомості і які основні вимоги до їхньої реалізації.
66 Охарактеризуйте функції сім’ї. Визначте сучасні проблеми сімейного виховання та шляхи їх подолання.
67 Визначте мету і завдання гуманістичного виховання.
68 Визначте основні суперечності виховного процесу.
69 Який зміст вкладають в поняття «основи моральної культури». Охарактеризуйте роботу вчителя з формування основ моральної культури.
70 Доведіть важливість і необхідність філософсько-світоглядної підготовки школяра в сучасній школі.
71 Визначте головні закономірності виховного процесу і поясніть від чого залежить ефективність виховання.
72 Охарактеризуйте основні види навчально-виховних закладів України, що здійснюють загальноосвітню підготовку школярів.
73 Визначте умови, що забезпечують успішне виховання дітей в сім’ї.
74 Обгрунтуйте необхідність формування естетичної культури учнів. Яка система роботи школи має забезпечити формування основ такої культури.
75 Доведіть доцільність використання в навчальній роботі семінарів і практикумів.
76 За яких умов праця стає по-справжньому виховуючим фактором.
77 Визначте і охарактеризуйте основні умови розвитку колективу.
78 Яку роботу слід проводити вчителю, щоб забезпечити виховання свідомої дисципліни і культури поведінки школярів.
79 Організоване виховання повинно підготувати особистість до ролі громадянина, працівника і сім’янина. Визначте конкретні якості особистості з визначених напрямів та шляхи їх формування.
80 Охарактеризуйте нормативні документи, що відображають зміст освіти в сучасній школі. Охарактеризуйте структуру навчального плану сучасної загальноосвітньої школи.
24.01.2017; 14:06
хиты: 7922
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2023. All Rights Reserved. помощь