пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія української культури

1 По́вість мину́лих літ
2 Слово про закон і благодать» Іларіона - видатний твір давньоруської літератури.
3 3. Джерельна і наукова база історії української культури.
4 4.Етичні ідеї в працях українських письменників і філософів та їх вплив на розвиток філософської думки в Росії ХІХ ст.
5 5.Київська митрополія у духовному житті слов’ян Х - першої половини ХVст.
6 6. Основні наукові центри в Україні та їх досягнення в галузі математики і природничих знань XIX ст..
7 7.Предмет і завдання курсу «Історія української культури»
8 8.Характеристика культури і її функціональної ролі в суспільстві.
9 9.Внесок українських вчених у розвиток суспільних наук. М.Драгоманов, М.Зібер, С.Подолинський, М.Туган-Барановський
10 10. Архітектура і будівництво Галицько - Волинського князівства.
11 11.Внесок українських митців у розвиток образотворчого мистецтва в ХІХ - на початку ХХ ст
12 12.Демократична спрямованість в розвитку української драматургії і театру ХІХ ст.
13 13.Запровадження християнства у Київській Русі, його вплив на духовну культуру.
14 14. Скіфсько-сарматський культурний симбіоз як автохтонне джерело української культури.
15 15. Трипільська культура ІV-ІІІ тис. до н.е.
16 16. Наступ російського царизму на українську культуру у другій половині ХІХ ст. - початку ХХ ст.
17 17. Острозька слов'яно-греко-латинська школа (академія)
18 18. Передумови й причини Берестейської унії. Реформи Петра Могили
19 19. Самобутність і своєрідність культури східнослов’янських племен на території України.
20 20.Українська література ХІХ ст. та її вплив на формування національної й політичної свідомості народу.
21 21. Архітектура, живопис і прикладне мистецтво Київської Русі.Мистецтво Київської Русі
22 22. Громадсько - політична й освітня діяльність Християнських братств.
23 23. Місце і роль Києво - Могилянської академії у суспільно-політичному житті українського та інших слов’янських народів
24 24.Народний епос і література Київської Русі
25 25. Основні напрями та наслідки діяльності педагогічних, наукових і науково-технічних товариств наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.
26 26. Козацька культура як унікальне явище та її ''барокове забарвлення''.
27 27. Реалістичні, традиційні і творчі пошуки української драматургії і театрального мистецтва на початку ХХ ст.
28 28. Етапи виникнення та розвитку української мови.
29 29. Іван ВишенськийІван Вишенський
30 30. Національно-культурне будівництво в Україні у 1917-1918 рр.
31 31. Уснопоетична творчість українського народу у другій половні ХІIІ -XVIст.
32 32. «Права по которым судится малороссийский народ
33 33. Суперечливий характер та наслідки культурної революції в 20-30-х рр. ХХ ст.
34 34. Історико-мемуарна проза, літописи доби другої половини ХІIІ-XVI ст.
35 35. Політика українізації
36 36. Проблеми становлення української радянської літератури в 1917 - 30 рр.
37 37. Релігійна та світська література другої половини ХІIІ-XVI ст.
38 39. Суперечливий характер діяльності православної церкви в другій половині ХІIІ-XVI ст.
39 40.Філософія Г.Сковороди.Григорій Савич Сковорода(1722-1794 рр.)
40 41. Внесок українських медиків у розвиток медицини в Російській імперії XVIІІ ст.
41 42.Бібліотеки в Україні другої половини XVІІ - XVIІІ ст.
42 43.Друкарство України в XV - XVIІ ст. Перші книгодрукарні.
43 44.Літературні процеси в Україні другої половини XVII - XVIII ст. та їх вплив на становлення та розвиток літератури слов’янських народів.
44 45.Політика сталінського режиму в області культури на західноукраїнській землі наприкінці 30-50-х рр.
45 46.Розвиток української церкви. Перехід Київської митрополії під канонічну залежність Московського патріархату та його наслідки.
46 47.Український театр у 1917 -30-х рр.
47 48.Українська культура в роки Другої світової війни.
48 49.Правова культура українського народу в XІV -XVІI ст.
49 50. Роль творчості Т. Шевченка у консолідації українського народу.
50 50. Роль творчості Т. Шевченка у консолідації українського народу.
51 51. Музичне мистецтво українського народу в XІV -XVІI ст.
52 52. Наступ сталінізму на українську культуру в 40-50-х рр. ХХ ст. під виглядом боротьби проти націоналізму і космополітизму
53 54.Особливості й тенденції розвитку науки в Україні 60-80-х рр. ХХ ст
54 55.Пісенна творчість укр.. народу в 18 ст Климовський «Їхав козак за дунай»
55 56.Українська мова та мовна політика російської імперії 19 ст
56 57.Проблеми розвитку матеріальної культури в Україні доби незалежності.
57 58. Розвиток наукових знань в україні в 15-17 ст
58 59. шлях розвитку укр..народознавства в 19 ст
59 60. Кіномистецтво України: складність його становлення і розвитку. Довженко,КавалерідзеЗ
60 61.Фольклор і література українського народу в XІV - першій половині XVІI ст.
61 62.Роль товариства «Просвіта» у формуванні національної і політичної свідомості українців у ХІХ - початку ХХ ст.
62 63. Музичне мистецтво українського народу доби незалежності.
63 64.Місце і роль П. Куліша в розвитку української культури.
64 67.Суперечливий характер національної й культурної політики КПРС-КПУ в 60-80-х рр. XX ст.
65 66.Спільне й відмінне в розвитку освіти на укр. землях у др. Пол. 17-18ст
66 68.Суперечливий характер українського радянського кіномистецтва в 60-80-х рр. в XXст.
67 69.Творчість М. Гоголя і українська культура
68 70. Розвиток науки в другій половині XVII -XVІII ст.
69 71.Внесок М. Драгоманова в Українську і європейську культуру
70 72.Демографічна ситуація та еміграційні процеси наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.
71 73 Криза українського радянського театру в 60-80-х рр. XX ст.
72 74. Розвиток драматургії і театру. Демократичні зміни в театральному мистецтві в другій половині в XVII - XVІII ст.
73 75 Становище науки України доби незалежності: проблеми і досягнення
74 76. Усна народна творчість, літописання та полемічна література в другій половині в XVII -XVІII ст.
75 77. Заснування Української академії мистецтв. Діяльність О. Архипенка, Ф. Кричевського, М. Бойчука, О. Мурашко, Ф. Бурачка та ін.
76 78. Успіхи й проблеми в розвитку образотворчого мистецтва в 60-80-х рр. XX ст.
77 79. Архітектура й образотворче мистецтво в другій половині XVII - XVІII ст.
78 80.Літературні процеси в Україні 1991 - 2015 рр.
79 81.Наступ сталінського режиму на українську культуру у повоєнний період.
80 82. Проблеми взаємодії української культури з російською М. Хвильовий «Геть від Москви».
81 83. Традиційно - побутова культура і звичаї українського народу в XVII - XVІII ст.
82 84. Внесок української діаспори в розвиток культури України.
83 85. Вплив української культури на розвиток культур інших народів в XVII - XVІII ст.
84 86. Політичні репресії 70-х років ХХ ст. Занепад української культури.
85 87. Проблеми релігійного життя в Україні радянської доби.
86 88. Внесок Олександра Довженка у розвиток українського і світового кіномистецтва.
87 89. Внесок українських вчених у розвиток космічної техніки і авіаційного будівництва.
88 90. Внесок української науки у створення воєнно-промислового комплексу СРСР.
89 91. Завдання, проблеми та перспективи розвитку культури України.
90 92. Література української діаспори ХХ - початку ХХІ ст.
91 93.Музичне мистецтво України в 60-80-х рр. XXст.
92 94.Початкова і середня освіта в XIX ст.
93 95.Розвиток української радянської літератури в 60-80-х ХХ ст.
94 97. Українське кіномистецтво доби незалежності.
95 98. Внесок українських релігійних діячів у становлення і розвиток освіти й наукових знань в Росії ХVII - ХVIIІ ст.
96 99.Проблеми ідентичності українства доби російської агресії і сепаратизму на Донбасі.
97 100. Стан загальноосвітньої, середньої, вищої освіти в 60-80-х рр. ХХст
98 101.Українська наука й інноваційні технології доби незалежності.
99 102. Л.Українки та ін.
08.06.2016; 23:42
хиты: 7874
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь