пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


історія слов'янських народів

1 ​1.Початок польсько-шляхетської експансії на давньоруські землі. Кревська унія 1385 року. Ягайло та Вітовт. Ліквідація удільних князівств на українських та білоруських землях.
2 2. Польська держава в другій половині XIV - XV ст. Державно-політичний лад. Зростання шляхетських привілеїв. Політичний лад Мазовії, Силезії, Помор’я. Кревська унія 1385 року.
3 3.Економічний та соціальний розвиток Польщі в другій половині ХIV - ХV ст. Аграрні відносини. Перехід до панщинно-фільваркової системи. “Друге закріпачення” селян. Розвиток міст, ремесла та торгівлі.
4 4.Польща. Війни проти Тевтонського ордену. Грюнвальдська битва. Тринадцятилітня війна (1454-1467). Повернення Східного Помор’я.
5 5.Чеські землі в ХIV столітті. Внутрішня німецька колонізація. Розвиток господарства Чехії. Перехід до грошової ренти. Міста і торгівля. Політична стабілізація Чеської держави. Правління Карла IV.
6 6. Визвольна боротьба чеського народу на початку ХVII століття. Повстання 1618-1620 рр. Битва біля Білої Гори.
7 7. Соціально-економічний і політичний розвиток Словаччини в ХIV столітті.
8 8.Гуситський рух в Чехії. Чашники і таборити. Розгром гуситами хрестових походів. Угода чашників з реакцією. Бій під Ліпанами. Значення гуситського руху.
9 9.Економічний і соціально-політичний розвиток Чехії та Словаччини в ХVI - першій половині ХVII ст. Зміни в економічному і політичному розвитку Чехії. Антигабсбурзька опозиція станів. Повстання 1547 року
10 10.Політична боротьба у Польщі (1500-1560 рр.) Екзекуційний рух.
11 11. Західнослов’янські народи і Тридцятилітня війна.
12 12.Провідні тенденції соціально-господарського поступу на польських землях (ХVІ - поч. ХVІІ ст
13 13.Передумови гуситського руху. Діяльність Яна Гуса. Політична боротьба в 1415-1419 роках. Повстання 1419 року.
14 14. Економічний і соціально-політичний розвиток Польщі в ХVI - першій половині ХVII ст. Економічні зрушення. Розвиток міст, ремесла і торгівлі.
15 15. Державний лад Речі Посполитої ІІ пол. ХVІ-ХVІІ ст.
16 16. Річ Посполита у ІІ Пол. ХVІ ст. „Доба безкоролів’я”
17 17. Антигабсбурська опозиція станів в Чехії. Повстання 1547 року. Посилення соціального та національного гноблення в Чехії в другій половині ХVI століття.
18 18. Особливості політичної системи в Чеській державі доби правління Іржі із Подебрад.
19 19. Державно-політичний лад. Формування станової монархії. Зростання шляхетських привілеїв. Становище в Мазовії, Сілезії, Помор’ї.
20 21. Рецепції західної правової культури, звичаєве право та традиції в політичній системі західнослов’янських країн у ХІУ-ХУІІ ст.
21 22.Державно-церковні відносини на західнослов’янських землях у ХІУ- поч. ХУІІ ст.
22 23.Суспільно-політичний лад Польсько-Литовської держави ХУІ ст. - на початку ХУІІ ст. Політична боротьба у 1500-1560 рр.
23 24.Політичний режим «шляхетської демократії» та його ґенеза. Боротьба між шляхтою та магнатами.
24 24.Династична ситуація та політичний устрій Речі Посполитої доби «Великого безкоролів’я» і в час правління Стефана Баторія та Сигізмунда ІІІ Вази.
25 25. Люблінська унія 1569 р. і утворення Речі Посполитої. Причини незавершеності суспільно-інтеграційних процесів Речі Посполитої та їх наслідки.
26 27. Контрреформація, наступ на православ’я Берестейська унія 1596 р.
27 28. Об’єднання чеських та угорських земель під владою Владислава Ягелла. Фомування станової монархії.
28 29. Чеські землі в період Тридцятилітньої війни.
29 30. Господарсько-соціальний розвиток Чехії та Словаччини у ХУ - першій половині ХУІІ ст. Сільське господарство, ремесло, розвиток містСоціальна стратифікація на чеських землях та словацьких землях.
30 31. Династична ситуація та політична боротьба в Чехії після реформаційної доби. Правління Іржі з Подебрад.
31 32. Економічний та соціальний розвиток Польщі. Панщинно-фільваркова система. «Друге закріпачення» селян. Розвиток міст, ремесла та торгівлі
32 33.Особливості адміністративно-політичної, конфесійно-культурної і етномовної ситуації в Речі Посполитій в другій половині ХУІ - на початку ХУІІ ст.
33 34 Історичні передумови та чинники чеської реформації. Гуситська революція: періодизація, зміст та результати.
34 35.Річ Посполита у протистоянні з Османською імперією і Московією. Війна зі Швецією.
35 36. Послаблення Болгарії: зовнішні загрози, династичні чвари, соціальні конфлікти, розвиток локального сепаратизму і територіальні втрати Болгарії в ХІУ ст.
36 37.Тимчасова стабілізація і розвиток Болгарського царства доосманського завоювання. Правління Федора Святослава (1300-1321 рр.).
37 38. Розквіт Сербської держави Неманичів і її територіально-політична експансія. Стефан Душан і його завоювання.
38 39.Особливості політико-адміністративної, церковної і культурної ситуації в Боснії та Герцоговині у ХІІІ - ХІУ ст.
39 ​40.Правління Твртка І (1353-1391 рр.) і розквіт середньовічної Боснійської держави
40 41.Землі Хорватії і Славонії у складі середньовічної Угорщини. Становлення станової організації і режиму станової монархії в ХІУ - ХУ ст.
41 42. Друге Болгарське царство в другій половині ХІІІ- ХІУ ст. Правління Івана Олександра (1331-1371 рр.) Наростання цетнробіжних тенденцій та територіальні втрати.
42 43.Сербія під час правління Стефана Душана (1331-1355 рр.). «Законник Стефана Душана» і розвиток державних інститутів
43 44.Початок османської експансії на Балканах. Битва на Косовому полі (1389 р.)
44 45.Німецька колонізація словенських територій. Штирія, Каринтія, Крайна і Горіца в складі Німецької імперії в ХІІІ-ХІУ ст.
45 46.Хорватські землі у кінці ХІІІ-ХУ ст. Розвиток великого церковного і світського землеволодіння.
46 47. Хорватія у складі Угорського королівства. Виникнення станово-представницьких законодавчих органів.
47 48. Хорватія на початку ХУІ ст. Турецький наступ в Хорватії. Битва при Мохачі (1526 р.) та її політичні наслідки.
48 49.Словенські землі у ХІІІ-ХУ ст. Особливості політико-адміністративного та соціально-економічного розвитку.
49 50.Зовнішня політика Болгарії у кінці ХІІІ- ХІУ ст. Болгарсько-Візантійська боротьба за Тирновський престол. Сербський наступ на північно-західні землі Болгарії у кінці ХІІІ ст.
50 51.Істрія під владою Венеції в ХІУ-ХУ ст.
51 52.Вплив Венеції на формування державного управління слов’янських міст-держав Адріатичного Узбережжя. Дубровник як торгово-ремісничий центр Балкан у ХІУ- ХУ ст. На початку XV ст.
52 53.Боснійські землі в ХУ ст. Утворення Герцоговини (1448 р.). Герцог Стефан Вукчич Косач і його володіння.
53 54. Сербія у ХІУ-ХУ ст. Економічний та політичний розвиток. Боротьба за гегемонію на Балканах.
54 55.Соціально-політичне становище Словенії в ХУ ст. Селянське повстання 1478 р.
55 56.Хорватські землі у ХІУ-ХУ ст. Аграрні відносини. Розвиток ремесла
56 57. Соціально-економічний розвиток Болгарії у ХІУ ст. Розвиток сільського господарства, торгівлі, ремесла, гірничих промислів.
57 58.Сербська деспотовина уХУ ст.
58 60.Становлення південнослов’янської культури під перехресними впливами давньогрецької, візантійської, італійської та західноєвропейської цивілізацій У ХІУ ст.
59 61. .Османське завоювання Болгарії в ХІУ ст., його етапи та наслідки.
60 62.Політичне й соціальне становище сербів і болгар в ХУ ст. у перший період турецького панування
61 63. Особливості завоювання боснійських земель османами У другій половині ХУ ст. Його етапи та наслідки
62 64.Словенія під владою Габсбургів. Утворення з словенських земель внутрішньої Австрії у ХУІ ст.
63 65. Історичні обставини формування релігійно-конфесійної системи у Боснії у ХІІІ-ХІУ ст.
64 66. Сербо-грецька держава на чолі з династією Неманичів у ХІУ ст. Зовнішньо-політичні відносини із Візантією та Венеціанською імперією.
65 67.Громадянська війна у Боснії у другій половині 60-х рр. ХІУ ст.
66 68.Державний устрій та система управління далматинських міст у ХІУ-ХУ ст.
67 69. Завоювання Балканського півострова Османською імперією у ХІУ-ХУ ст. Періодизація, військово-політичні етапи та наслідки.
68 70. Особливості внутрішньої політики династії Тертеровичів в Болгарії кінці ХІІІ-ХІУ ст.
69 71.Завершення політичного об’єднання північно-східних слов’янських земель під владою Москви. Приєднання Новгорода, Твері, Рязані. Роль церкви в об’єднавчій політиці
70 72. Системна криза в Російській державі на початку XVII ст. Формування системи кріпосного права. Масові соціально-політичні рухи та їх сучасні наукові інтерпретації.
71 73. Звільнення східноруських земель від золотоординського ярма. Стояння на Угрі 1480 року. Сучасна історична реконструкція подій.
72 74. Наслідки правління Івана IV. Ускладнення внутрішньополітичного та міжнародного становища наприкінці ХVI століття.
73 75. Сучасна концепція та історіографія. „Смутної доби” в Російській державі наприкінці ХVI на початку ХVII ст.
74 76. Феодальна війна на Русі 1425-1436 року. Причини, хід та наслідки.
75 77. Об’єднання північно-східних слов’янських земель навколо Москви. Москва і Твер. Посилення Московського князівства за Івана Калити і його синів. Політика їх щодо Золотої Орди.
76 78. Внутрішня політика уряду Івана IV в 1547-1556 рр. Судебник 1550 року. Стоглавий собор 1551р.
77 79. Селянське повстання під проводом І.Болотникова, його хід, наслідки та значення.
78 80. Релігійне життя в Російській державі в ХV - на початку ХVI ст. Церква і єресь. Нестяжателі і осифляни. Спроба секуляризації монастирських земель. Боротьба православного кліру з світською владою.
79 81. Міжнародне становище східнослов’янських земель в 50-70 рр. і ХІV ст. Сучасна історична реконструкція битви на Куликовому полі у 1380 р
80 82. Відновлення державної влади в Росії після “смутного часу”. Земський собор 1613 року. Початок правління Романових.
81 83. Російська держава. Реформи середини ХVI століття: “земська та військова”. “Уложення про службу” 1556 року.
82 84. Політичний лад Російської держави в ХIV столітті. Утворення загальноросійського апарату. Формування станової монархії. Становлення приказної системи. Боярська дума.
83 85. Іноземна інтервенція в Росії на початку ХVII століття. Внутрішня та зовнішня політика В.Шуйського. Політична криза. Лжедмитрій II та Тушинський табір.
84 86. Основні напрямки зовнішньої політики Московсько-російської держави. Завоювання Казанського та Астраханського ханства. Початок підкорення Сибіру.
85 87. Політична боротьба в Російській державі 30-40-х років ХVI століття. Початок правління Івана IV
86 88. Суспільно-політичне життя Московської держави за Василя II і Івана III-го. Організація апарату феодально-кріпосницької влади. Наслідки посилення Московського князівства для східних слов’ян.
87 90. Опрична політика Івана IV. Її соціально-політична і ментальна суть та сучасні наукові інтерпретації.
88 91. Зовнішньополітичні чинники розвитку східнослов’янського світу (80-90-ті рр. XVI ст.). Битва на Куликовому полі: історичні стереотипи і сучасні наукові версії
89 92. Судебник 1497 р.: джерела, зміст та його місце в системі феодального права
90 93. Борис Годунов (1598-1605 рр.) та його реформ
91 94. Династична ситуація та політична боротьба в Російській державі у 80-90-х рр. XVI ст. Наслідки правління Івана IV.
92 95.Східнослов’янські народи у контексті польсько-литовських стосунків та боротьби з німецькою агресією (XV - XVI ст.)
93 96. Історіографія та історична концепція доби правління Івана IV.
94 97. Московський улус наприкінці ХІУ- поч.. ХУІ ст. Походи Тохтамиша і Едігея та їх наслідки
95 98. Московсько-Литовська боротьба за давньоруські землі ХУ- поч. ХУІ ст. Прикордонна війна (1486-1494 рр.).Війна 1500-1503 рр. та її військово-політичні наслідки.
96 99. Династична ситуація та кланово-політична боротьба у Московській державі поч. 30-х рр. - 40-х рр. ХVІ ст. Державницька антитеза - правління Шуйських і Глинських.
97 100. Внутрішня політика уряду Івана ІV Грозного 1547-1556 рр. Повторна кодифікація московського права. Судебник 1550 р.: історичні обставини, редакції, базові статті. Феномен обраної ради.
98 101. Системні реформи середини ХVI ст. Еволюція приказної системи
99 102. Реформи церковного життя. Стоглавий собор 1551 р.
100 104.Політчна система та суспільне життя Московської держави у першій половині ХУ ст...
101 105. Історичні обставини формування політичної системи Московії у другій половині ХУ ст. Організація вищих органів влади станово-представницької монархії та її особливості.
102 Московсько-Литовська боротьба за давньоруські землі ХУ- поч. ХУІ ст. Прикордонна війна (1486-1494 рр.).Війна 1500-1503 рр. та її військово-політичні наслідки.
28.09.2016; 11:18
хиты: 8595
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь