пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


концепція засвоєння знань

Навчання, як один з видів людської діяльності, має двосторонній характер, тобто складається з двох взаємозв'язаних процесів - викладання та учіння. У процесі навчання проходить взаємодія між викладачем і студентом, а не просто вплив викладача на студента. Результативність процесу навчання залежить від стилю спілкування між викладачем і студентом та впливу оточуючого середовища. Навчальна діяльність - це діяльність учнів і студентів з системи знань, умінь навичок в процесі навчання. Учіння є необхідною умовою і основним механізмом психічного розвитку людини і триває в тій або в іншій формі протягом всього її життя. З учінням пов'язані прогресивні зміни у виробленій до навчання предметній діяльності. Засвоюючи знання, вміння і навички, людина не лише задовольняє свої потреби, а й вдосконалює способи здійснення самої діяльності. Головною метою засвоєння знань є їх успішне застосування для розв'язання тих чи інших практичних завдань. Психологи розглядають процес учіння як такий, що визначає розумовий розвиток дитини як нерозривно пов'язаний з певними історичними умовами розвитку суспільства та умовами життя дитини. Існує кілька концепцій учіння. На основі культурно-історичної теорії Л. С. Виготського склалися концепції учіння О. М. Леонтьєва, П. Я. Гальперіна, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова та інших. Вихідними для них стали положення про існування стадій розвитку вищих психічних функцій та основний механізм їх розвитку - інтеріоризацію, опосередкований "мовою" механізмів пізнавального процесу, поділом засвоюваних понять про дійсність на емпіричні та теоретичні. Діяльність, що забезпечує процес засвоєння, змінюється за формою від зовнішньої практичної до внутрішньої розумової діяльності. Цей процес переходу зовнішнього досвіду у внутрішній забезпечує засвоєння знань та вмінь, перетворення їх у елементи внутрішнього психічного досвіду, формування навичок.  Автори концепції поетапного формування розумових дій (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна), дотримуючись основних поглядів Л. С. Виготського та О. М. Леонтьєва, засвоєння знань розглядають як процес, що забезпечується засвоєнням дій з використання чи виділення ознак, які характеризують поняття. Одним з головних понять концепції П. Я. Гальперіна є орієнтувальна основа дії як предмету засвоєння. Орієнтувальна основа дії являє собою психологічний механізм вибору і регуляції виконавчих та контрольних операцій, які поряд з орієнтувальними операціями забезпечують процес формування розумових дій. Згідно з даною концепцією процес засвоєння знань та дій проходить шість етапів: а) мотивацію; б) з'ясування структури орієнтувальної основи дій; в) виконання дій в матеріальній або матеріалізованій формі; г) виконання дій у формі голосного мовлення; д) виконання дій за допомогою приговорювання про себе; є) виконання дії у розумовій формі. Вважається, що всі нові для суб'єкта дії не можуть бути успішно виконаними, минаючи будь-який етап виконання дій, в тому числі в матеріальній формі. Проходження всіх етапів приводить до згортання, узагальнення, автоматизації дії, яка набуває розумової форми перетворення абстрактного змісту. Підходи Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова до процесу учіння ґрунтуються на положеннях одного з основних методологічних принципів психології - принципу єдності психіки та діяльності, розробляються в контексті психічної теорії діяльності О. М. Леонтьєва і в безпосередньому зв'язку з теорією поетапного формування розумових дій і типів учіння. Концепція навчальної діяльності як теорія учіння, що розробляється в контексті діяльнішого підходу, зорієнтована на розробку механізму керування структурними компонентами в діяльності, я також на дослідження перебігу процесу учіння при розв'язуванні навчальних завдань і оволодінні навчальним матеріалом. Саме така діяльність спрямована на засвоєння не окремих понять та практичних дій, а загальних способів дій.

 


30.01.2017; 20:29
хиты: 77
рейтинг:0
Общественные науки
психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2022. All Rights Reserved. помощь