пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Визначте основні соціальні функції праці вчителя, його професійно-педагогічні та особистісні якості.

Соціальні функції:

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

 • виховувати повагу до батьків, жінки, національної культури, духовних, історичних цінностей України

 • стимулювати інтерес до історії, походження, державного та соціального устрою як своєї країни, так і інших держав;

 • культивувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

 • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

• захищати молодь, дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

Особисті якості:

1. Любов до дітей.

2. Почуття людської гідності.

3. Чесність, совісність, справедливість, об'єктивність.

4. Витримка, стриманість, терпеливість.

5. вміння працювати з дитячим колективом.

6. Всебічний розвиток.

7. Принциповість і вимогливість.

8. Оптимізм, любов до життя.

9. Чуйність, гуманне ставлення до людей.

10. Творчий склад мислення.

11. Тактовність.

Професійні якості:

- спеціальні (знання теорії своєї науки та практичні уміння застосовувати їх у практиці викладання);

- психолого-педагогічні (знання психологічних та дидактичних основ викладання обраної дисципліни, знання і урахування психологічних особливостей студентів і власних особистісних рис, закономірностей сприймання студентами змісту навчання);

- методичні (володіння методами, прийомами і засобами донесення наукової інформації до студентів).

- організаційні (володіння уміннями здійснювати оптимальну організацію власної діяльності та керувати діяльністю студентів).

 


24.01.2017; 14:06
хиты: 494
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь