пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

інтелектуальна історія європи

1 Предмет і об’єкт інтелектуальної історії. Зародження та витоки Інтелектуальної історії Європи. Діяльність Артура Лавджоя. Поняття «Інтелектуальна історія» та її вивчення у сучасній науці. Пошук дефініцій. Методологія та методи дослідження інтелектуальної історії. Нові тенденції у світовій історіографії. Методологія історії доби постмодернізму. Нові міждісціплінарні підходи. Нові кордони «Інтелектуальної історії».
2 Предмет і об’єкт інтелектуальної історії.
3 Особливості методології дослідження інтелектуальної історії на сучасному етапі. Міжнародні та регіональні центри дослідження інтелектуальної історії.
4 Особливості методології "інтелектуальної історії" на етапі
5 Секуляризація інтелектуального життя в Європі в епоху Відродження та Реформації. Поступове зниження ролі релігії у повсякденному житті європейців. Перехід від суспільства де домінує релігійна традиція до світського суспільства розбудованого на фундаменті раціональних норм в епоху Відродження та Реформації. Вплив діяльності М.Лютера, Ж.Кальвіна та У.Цвінглі на європейське суспільство
6 Особливості епохи Відродження
7 Реформація
8 ЛЮТЕРАНСТВО
9 Цвінгліанство -
10 Формування інтелектуальної еліти раннього нового часу та визначення її ролі у суспільстві.
11 Гуманізм та поширення Ренесансної концепції про природу людини.
12 Копернік та крах середньовічної науки.
13 Великі географічні відкриття та їх вплив на концепцію Всесвіту.
14 Поширення ідей Просвітництва у XVIII ст. Просвітництво: дефініція поняття( як ідеологія та епоха).
15 Передумови виникнення, напрямки, результати Просвітництва.
16 Головні напрями просвітницької лі­тератури: реалізм, класицизм, сентиме­нталізм. Література рококо. Виникнення нових літературних жанрів
17 Поширення ідей Просвітництва у XVIII ст. Розвиток раціоналізму в інтелектуальній традиції епохи Просвітництва. Діяльність французьких енциклопедистів. Вплив Просвітництва на духовне життя Європи.
18 Діяльність енциклопедистів
19 Романтична течія в європейській культурі XIX ст. Загальна характеристика Романтизму. Філософія романтизму (І.Кант, брати Шлегелі, Новаліс тощо). Романтизм у живописі, літературі , театрі тощо. Особливості розвитку романтизму в різних країнах Європи. Романтизм у російській літературі.
20 Течії романтизму
21 школа романтизму склалася у Франції
22 Різниця романтизму з класицизмом і сентименталізмом
23 Романтизм в Німеччині.
24 У США
25 Романтизм в Англії.
26 У Росії романтизм
27 Національні ідеї та націоналізм у Європі. Поняття «нація» та його інтерпретації у XIX-XX ст. Формування націй та національних держав у Європі. Націоналізм політичний та етнічний. Патріотизм, інтернаціоналізм, шовінізм : порівняльний аналіз понять. Національні проблеми сучасної Європи.
28 Шовінізм
29 Интернационали́зм
30 Патриоти́зм
31 Класичний позитивізм
32 Емпириокритицизм
33 Емпіріокритицизм
34 Філософія науки Віденського гуртка.
35 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
36 Поширення дарвіністських ідей.
37 Дарвин и религия
38 Ідеологія марксизму. Марксизм: пошук визначення. Біографії та основні праці К.Маркса та Ф.Енгельса. Філософські та економічні засади марксизму. Вплив ідеології марксизму на європейське суспільство у XIX ст.
39 Філософські засади
40 Економічні засади Вагомою зміною, яку м
41 Утвердження релятивістського мислення у Європі на зламі XIX- ХХ ст. Релятивізм: дефініція поняття( принцип філософа Протагора). Зародження та розвиток релятивістського мислення у XIX ст. Прагматизм у ХХ ст. Використання прагматизму в історіографії.
42 Релятивізм: дефініція поняття( принцип філософа Протагора).
43 Зародження та розвиток релятивістського мислення у XIX ст.
44 Прагматизм у ХХ ст.
45 Використання прагматизму в історіографії.
46 Лібералізм та конституціоналізм: дефініція термінів.
47 Основні ідеї та концепції лібералізму.
48 Форми лібералізму.
49 Сучасний лібералізм у європейському суспільстві.
50 Колективістські ідеології в Європі ХХ ст. Соціал-демократизм, марксизм та комунізм. Лібералізм. Анархізм. Фашизм та націонал-соціалізм. Наслідки розвитку колективістських ідеологій в Європі наприкінці ХХ ст
51 Маркси́зм
52 Комуні́зм
53 Лібералізм. Анархізм. Фашизм та націонал-соціалізм.
54 Ідея Європи в історії. Термін «Європа»: витоки та зміст. Географічний, культурний, політичний та економічний вимір. Концепція європейської цивілізації. Європоцентризм. Роль ідеї Єдиної Європи для розвитку сучасних європейських процесів. Ґенеза ЕС.
55 Концепція європейської цивілізації.
56 Ґенеза ЕС.
57 Мета ЄЕС
58 Етапи європейської економічної інтеграції
07.06.2016; 00:21
хиты: 4517
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
интеллектуальная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь