пользователей: 28224
предметов: 12113
вопросов: 227781
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Характеристика виборчої системи України.

 Виборча система (поняття, види) - це сукупність правових норм і принципів, що визначають порядок організації і прове-дення виборів, а також способи підведення підсум-ків виборів.

Види :

-Мажоритарна виборча система – це система, в якій переможцем на ви-борах визнається той кан-дидат (або партія), який отримав більшу (абсо-лютну або відносну) кількість голосів виборців.

Характерні ознаки мажоритарної  системи:

 

      Діє принцип “перемо-жець отримує все”;

      В виборчому окрузі розі-грується один мандат до органу влади;

Голосування має персо-нальний характер, ви-борці голосують за кон-кретного кандидата.

 

 -Пропорційна виборча сис-тема – це система, в якій виборці голосують за спис-ки політичних партій або блоків; кількість манда-тів, яку вони отримують, пропорційна кількості по-даних за них голосів.

 Характерні ознаки пропорційної  системи:

 

      Діє принцип «перемо-жець отримує таку кількість мандатів, яка є пропорційною кіль-кості виборців, що проголосували за ньо-го»;

      У виборчому окрузі розі-груються кілька манда-тів до органу влади;

Виборці голосують за список партії або ви-борчого блоку.

3. Змішана, або мажоритарно-пропорційна виборча система поєднує в собі риси обох систем.


22.12.2014; 14:49
хиты: 393
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
конституционное право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь