пользователей: 28053
предметов: 12021
вопросов: 223816
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Тесты 2

 

                         Тести з курсу «Фінансове право»

1. Знайдіть помилку. До операцій, що становлять зміст фінансової діяльності держави, належать:

а) розробка та прийняття Державного бюджету України;

б) встановлення державою обов'язкових фінансових платежів;

в) сплата обов'язкових фінансових платежів;

г) формування та використання фінансових фондів державних підприємств.

 

2. Знайдіть помилку. Складовими частинами фінансової системи України є:

а) місцеві бюджети;

б) державні позабюджетні фонди;

в) децентралізовані фонди;

г) особисте майнове страхування.

 

3. Знайдіть правильну відповідь. До методів фінансової діяльності належать: 

  а) владні приписи;

  б) обов'язкові платежі;?

  в) рекомендації;

г) кредитування.

 

4. Знайдіть правильну відповідь. Органами управління державними фінансами України загальної компетенції є:

а). Рахункова палата України;

б). Міністерство фінансів України;

 в). Державна фіскальна служба  України;

 г )Рада народних депутатів м. Тернопіль.

 

????5. Знайдіть помилку. Основними завданнями Міністерства фінансів є:

а) здійснення управління коштами Державного бюджету;

б) розроблення та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;

в) створення державних фінансових резервів;

г) фінансове забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту населення.

 

6. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова діяльність держави означає:

а) процес мобілізації, розподілу та використання коштів, що забезпечують виконання державою функцій;

б) діяльність уповноважених державних органівв в сфері управління державними фінансами України.

в) інше

 

.7. Знайдіть помилку. Елементами фінансової політики держави є:

а) вибір головних цілей;

б) збір інформації;

в) розробка методів;

г) підбір кадрів.

 

????8.        Знайдіть помилку. Основними повноваженнями Державної  казначейської служби  є:

а) організація виконання Державного бюджету України та здійснення контролю за цим;

б) ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень, що належать Державному бюджету України;

в) прогнозування та аналіз доходів Державного бюджету;

г) управління коштами Державного бюджету України.

 

9.      Знайдіть помилку. До методів використання грошових ресурсів державних фондів належать:

а) встановлення   цільового призначення державних фондів грошових коштів;

 б) планування;

 в) фінансування;

 г) контроль.

 

10.    Вкажіть правильну відповідь. До принципів фінансової діяльності держави належать:

а) законності;

б) плановості;

в) пріоритету публічних доходів над видатками;

г) рівності.

11. Знайдіть правильну відповідь. Найважливішими відносинами, що становлять предмет фінансового права, є:

а) відносини, що складаються у сфері фінансової діяльності держави;

б) гроші чи грошові зобов'язання;

в) відносини у сфері фінансової діяльності держави у процесі розподілу та перерозподілу національного доходу;

г) відносини, пов'язані з мобілізацією, розподілом і використанням фондів грошових коштів.

 

12.         Знайдіть помилку. Методами фінансово-правового регулювання є:

а) владні приписи;

 б) субординації;

 в)  погодження;

г) рекомендації.

13. Знайдіть правильну відповідь. Система фінансового права це:

а) сукупність і взаємодія всіх фінансових інститутів;

б) об'єктивно зумовлена його внутрішня будова.

в)інше

14. Знайдіть правильну відповідь. У фінансово-правовому регулюванні переважають:

а) позитивні зобов'язання;

б)дозволи;

в)заборони;

г) примусові стягнення.

15. Знайдіть правильну відповідь. Ознаками методу владних приписів є:

а) рівність суб'єктів;

б) правова ініціатива;

в) конформістський характер,

г) оперативна самостійність.

?16.        Знайдіть правильну відповідь. Відмежування фінансового права від адміністративного відбувається за:

 а) методом правового регулювання;

 б) предметом галузі права;

 в) суб'єктами права;

г) функціями держави, виконання яких забезпечують ці галузі права.

 

17. Знайдіть правильну відповідь. Відмежування фінансового права від цивільного відбувається за:

 а) методом правового регулювання;

 б) предметом галузі права;

 в) суб'єктами права;

 г) функціями держави, виконання яких забезпечують ці галузі права.

18. Знайдіть правильну відповідь. До методів науки фінансового права належать:

а) метод живого пізнання;

б) метод владних приписів;

в) диспозитивний метод;

г) метод субординації.

19. Знайдіть правильну відповідь. Методологічними принципами науки фінансового права є:

а) законність;

б) історизм;

в) формалізм;

г) плановість.

20. Знайдіть правильну відповідь. Компонентами предмета науки фінансового права є:

а) фінансове законодавство;

б)) фінансово-правові концепції;

в) фінансово-правові категорії;

г) правила юридичної техніки.

21. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від функцій, які виконує фінансове право, фінансово-правові норми поділяються на:

а) забороняючі;

б) регулятивні;

в) охоронні;

     г) зобов'язуючі

 

22. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від змісту фінансово-правові норми поділяються на:

а) забороняючі;

б) зобов'язуючі;

в) матеріальні;

г) процесуальні.

23. Знайдіть правильну відповідь. Регулятивні фінансово-правові норми залежно від юридичного змісту поділяються на:

а) забороняючі;

б) зобов'язуючі;

в) матеріальні;

г) процесуальні.

24. Знайдіть помилку. Фінансово-правові акти набувають чинності:

а) з часу опублікування;

б) через сім днів з часу опублікування;

в) через десять днів з часу опублікування;

     г) з часу, зазначеного в іншому нормативно-правовому акті.

 

25. Знайдіть правильну відповідь. Специфічними рисами фінансово-правових норм є:

а) стабільний характер;

б) рідко виникають як фактичні;

в) диспозитивний характер;

г) регулятивний характер.

????26. Знайдіть помилку. Джерелами фінансового права України є:

а) рішення селищної ради народних депутатів;

б) декларація про державний суверенітет України;

в) закон України «Про Державний бюджет на 2015 рік»;

г) рішення Верховного суду України з фінансових питань.

27. Знайдіть правильний варіант. Обов'язковим елементом структури фінансово-правової норми є:

а) диспозиція;

б) гіпотеза;

в) санкція;

г) дата прийняття.

28. Знайдіть правильну відповідь. Характерними рисами санкції фінансово-правової норми є:

а) матеріальний характер;

б) правовідновлюючий характер;

в) штрафний характер;

г) зазвичай, містяться в окремому нормативно-правовому акті.

 29. Знайдіть помилку. Поділ на резидентів і нерезидентів здійснюється на підставі принципів:

а) постійного місцезнаходження на території держави;

б) джерела отримання прибутків;

в) громадянства;

г) межі фінансової відповідальності.

30. Знайдіть помилку. Припинення дії фінансово-правового акта визначається таким:

а) закінченням терміном його дії;

б) скасуванням фінансово-правового акта;

в) заміною чинного фінансово-правового акта іншим;

     г) припиненням існування відносин, що ним регулювалися

31.   Знайдіть помилку. Фінансові правовідносини характеризуються такими особливостями:

а) є економічними;

б) є відносинами влади

в) є приватноправовими;

г) є майновими.

32. ???Знайдіть правильну відповідь. Фінансова правоздатність фізичної особи настає з миті:

 а) народження,

 б) досягнення 14 років;

 в) досягнення 16 років;

 г) досягнення 18 років.

33. Знайдіть правильну відповідь.  Фінансова правоздатність юридичної особи настає із часу:

а) державної реєстрації;

б) одержання ліцензії;

в) взяття на облік у податкових органах;

г) це залежить від організаційно-правової форми юридичної особи.

34. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова дієздатність фізичної особи настає з миті:

а) народження;

б) досягнення 14 років;

в) досягнення 16 років;

г) досягнення 18 років.

35. Знайдіть правильну відповідь. Фінансова дієздатність юридичної особи настає із часу:

а) державної реєстрації;

б) одержання ліцензії;

в) взяття на облік у податкових органах;

г) це залежить від організаційно-правової форми юридичної особи.

36. Знайдіть помилку. Фінансові ресурси держави як об'єкт фінансових правовідносин передбачають:

а) штрафи;

б) субсидії;

в) бюджети,

г) резервний фонд державного підприємства.

37.         Знайдіть помилку. Юридичні факти за ознакою того, як вони узгоджуються з приписами правових норм поділяються на:

а) правомірні дії;

б) неправомірні дії;

в) юридичні акти;

г) юридичні вчинки.

38.         Знайдіть помилку. За видом фінансово-правових інститутів фінансові правовідносини поділяються на:

а) регулятивні;

б) охоронні;

в) бюджетні;

г) податкові.

39.         Знайдіть помилку. Виходячи з основних функцій права, фінансові правовідносини класифікуються на:

а) регулятивні;

б) охоронні;

в) бюджетні;

г) податкові.

????40.    Знайдіть помилку. Адміністративно-територіальні одиниці як суб'єкти фінансового права мають права на:

а) утворення позабюджетних цільових фондів коштів;

б) установлення податків і зборів;

в) отримання бюджетних кредитів;

г) участь у кошторисному процесі.

41. Виберіть правильну відповідь. Державний фінансовий контроль це:

а) засіб забезпечення законності та фінансової дисципліни;

б) засіб запобігання правопорушенням;

в) обстеження фактичного стану показників фінансової діяльності держави;

г) діяльність державних і недержавних органів із забезпечення законності та фінансової дисципліни.

42. Знайдіть правильну відповідь. Для здійснення аудиторської діяльності організація повинна отримати:

а) дозвіл;

б) сертифікат;

в) ліцензію;

г) патент.

43. Знайдіть правильну відповідь. За об'єктом ревізії поділяються на:

а) вибіркові;

б) тематичні;

в) комплексні;

 г) фронтальні.

44. Знайдіть правильну відповідь. Розрізняють такі види фінансового контролю залежно від сфери фінансової діяльності держави:

а) страховий;

б) банківський;

в) відомчий;

г) аудиторський.

45. Знайдіть правильну відповідь. Розрізняють такі види фінансового контролю за формами проведення:

а) документальний,

б) обов'язковий;

в) фактичний;

г) ініціативний

 

46. Продовжіть перелік випадків, коли проведення аудиту є обов'язковим:

а) порушення питання про визнання банкрутом;

Ь) перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

с) Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного (складеного) капіталу повинен бути перевірений аудитором...;

?????47. Знайдіть помилку. Існують такі методи фінансового контролю:

а) інспектування;

б) нагляд;

в) обстеження;

г) перевірка.

48. Знайдіть помилку. До контролюючих органів, які мають право проводити виїзні податкові перевірки, законодавством віднесено:

а) податкову міліцію;

б) органи контрольно-ревізійної служби;

в) установи Фонду соціального страхування;

г) митні органи.

49. Знайдіть правильну відповідь. Про проведення планових виїзних перевірок платник має бути попереджений органом контролю:

а) письмово за 10 днів;

б) в усній формі за 10 днів;

в) письмово за 20 днів;

г) платник не попереджається.

????50. Знайдіть помилку. Підставами для проведення позапланових виїзних перевірок є:

а) арифметичні помилки в податкових деклараціях;

б) рішення президента України;

в) інформація в засобах масової інформації;

   г) скарга платника податків

51. Знайдіть помилку. Єдність бюджетної системи України забезпечується:

а) єдністю порядку прийняття бюджетів;

б) єдиною грошовою системою;

в) єдністю порядку виконання бюджетів;

г) єдиним регулюванням бюджетних відносин.

52 Знайдіть помилку. Складовими частинами класифікації доходів бюджету є:

а) податкові надходження,

б) доходи від операцій з капіталом;

В) доходи від власності;

г) трансферти.

53 Знайдіть помилку. До принципів бюджетної системи належать:

а) принцип самостійності;

б) єдності;

в) прозорості;

г) наочності.

54 ????Знайдіть помилку. Складовими частинами бюджетної класифікації є: класифікація видатків та кредитування

а) класифікація фінансування;

б) класифікація кредитування;

в) класифікація боргу;

г) класифікація видатків.

55. Знайдіть помилку. Зведений бюджет району включає показники:

а) зведених бюджетів районів;

б) бюджетів міст районного значення;

в) районних бюджетів;

г) селищних бюджетів цього району.

56. Знайдіть помилку. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники:

а) міського бюджету;

б) бюджетів районів;

в) районних бюджетів;

г) бюджетів підпорядкованих міст, сіл і селищ.

 

57. Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники:

а) бюджету Автономної Республіки Крим;

б) зведених бюджетів областей Автономної Республіки Крим;

в) зведених бюджетів районів Автономної Республіки Крим;

г) зведених бюджетів міст республіканського значення

 

58. Знайдіть помилку. Зведений бюджет області включає показники:

а) обласного бюджету;

б) зведених бюджетів районів;

в) зведених бюджетів міст; (обласного значення)

г)) зведених бюджетів сіл, селищ.

59. ???Знайдіть правильну відповідь. Бюджетний період:

а) час від складання проекту закону про бюджет до затвердження звіту про його виконання;

б) час від складання проекту закону про бюджет до його затвердження;

в) час прийняття закону про бюджет;

г) час виконання закону про бюджет.

60. Знайдіть правильну відповідь. Бюджетний період може бути змінено через:

а) оголошення в області надзвичайного стану;

б) оголошення імпічменту президенту України;

в) неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет;

г) оголошення окремих місцевостей в Україні зонами надзвичайних природних або техногенних умов.

д) вірна відповідь відсутня

61. Знайдіть правильну відповідь. Розмір резервного фонду Державного бюджету України:

а) не може бути менше одного відсотка обсягу доходів загального фонду бюджету;

б)не може бути більше двох відсотків розміру бюджету на відповідний рік;

в) не може бути більше одного відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету;

г) не може бути менше двох відсотків загального фонду бюджету;

 д) вірна відповідь відсутня

 

62. Знайдіть правильну відповідь. Рішення під час виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України приймається:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України;

г) Національним банком України.

д) вірна відповідь відсутня

 

63. Знайдіть правильну відповідь. Парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний рік починаються:

а) до 15 червня поточного року;

б) до 1 червня поточного року;

в) у день перших травневих пленарних засідань;

г) до 1 червня року, наступного за звітним.

д) вірна відповідь відсутня

64.  Знайдіть помилку. Бюджетний період може бути змінено у разі:

а) неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня;

б) оголошення надзвичайного стану в Україні;

в) введення воєнного стану;

г) необхідність усунення техногенних катастроф;

д) вірна відповідь відсутня.

65.  Знайдіть правильний варіант. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період подає:

а) Міністерство фінансів України;

б) прем'єр-міністр України.

в) Кабінет Міністрів України;

г) міністр фінансів України;

д) вірна відповідь відсутня.

66. ???Знайдіть помилку. Державна Казначейська служба України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

а) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

б) наявності відповідного бюджетного призначення для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

в) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань;

г) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню;

 д) вірна відповідь відсутня

77. Знайдіть правильну відповідь. На якій стадії розгляду проекту Державного бюджету не заслуховується доповідь міністра фінансів України:

а) на першому читанні;

б) на другому читанні;

в) на третьому читанні;

г) заслуховується на всіх стадіях.

78. Знайдіть правильну відповідь. Закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий не пізніше:

а) 31 грудня року, що передує плановому;

б) 1 грудня року, що передує плановому;

в) 1 вересня року, що передує плановому;

г) 1 жовтня року, що передує плановому;

д) вірна відповідь відсутня..

79. Знайдіть правильну відповідь. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

а) не пізніше 1 червня року, наступного за звітним;

б) до 1 квітня року, наступного за звітним;

в) до 1 травня року, наступного за звітним;

в) не пізніше 1 березня року, наступного за звітним;

г) не пізніше 1 червня року, наступного за звітним;

д) вірна відповідь відсутня..

 

80. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України:

а) міністр фінансів України;

б) прем'єр-міністр України;

в) голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

    г) Президент України;

д) вірна відповідь відсутня..

 

81. Знайдіть помилку. Видами звітності про виконання Державного бюджету України є:

а) поточна;

б) місячна;

в) квартальна;

г) оперативна;

д) вірна відповідь відсутня..

 

82. Знайдіть правильну відповідь. Дозволяється приймати Державний бюджет з профіцитом:

а) у разі перевищення доходів над видатками;

б) з метою надання міжбюджетних трансфертів;

в) для погашення основної суми боргу;

г)у разі необхідності передачі видатків на здійснення повноважень місцевим бюджетам;

д) вірна відповідь відсутня. д) вірна відповідь відсутня..

 

 

83. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

а) не пізніше 15 вересня року, що передує плановому;

б) до 1 вересня року, що передує плановому;

в) не пізніше 15 червня року, що передує плановому;

г) до 1 жовтня року, що передує плановому.

 

84. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:

а) Кабінет Міністрів України;

б) міністр фінансів України;

в) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

г) Державна казначейська служба України.

85. Знайдіть правильну відповідь. За головними розпорядниками бюджетних коштів видатки проекту закону про Державний бюджет України повинні бути деталізовані за підрозділами:

а) інституціональної класифікації;

б) економічної класифікації;

в) функціональної класифікації;

г) відомчої класифікації.

86. Знайдіть правильну відповідь. Організація розробки бюджетних запитів покладається на:

а) Міністерство фінансів України;

б) Кабінет Міністрів України.

в) місцеві державні адміністрації;

      г) головних розпорядників бюджетних коштів

 

87. Знайдіть правильну відповідь. Проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік подається Верховній Раді України:

а) до 1 травня року, що передує плановому;

б) не пізніше 1 червня року, що передує плановому;

в) не пізніше 1 квітня року, що передує плановому;

г) до 1 червня року, що передує плановому;

д) вірна відповідь відсутня..

 

88. Знайдіть правильну відповідь. Проект основних засад грошово-кредитної  політики на наступний бюджетний рік подає Верховній Раді України:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Національний банк України;

г) Державна Казначейська служба України.

89. Знайдіть помилку. Стадіями бюджетного процесу є:

а) складання проектів бюджетів;

б) розгляд та прийняття закону про бюджет, рішень про бюджети:

в) виконання бюджетів;

г) фінансовий контроль та аудит використання бюджетних коштів.

90. Знайдіть помилку. Продовжить перелік органів, які розглядають звіти про проведені таємні видатки:

а) Верховна Рада України;

     б) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

     в) Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони;

г) Кабінет Міністрів України.

91. Знайдіть помилку. За бюджетною класифікацією до неподаткових надходжень бюджету належать:

а) надходження від штрафних і фінансових санкцій;

 б) доходи від операцій з капіталом;

 в) доходи від власності,

 г) адміністративні збори

 

92. Знайдіть помилку. Податковими агентами є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності;

б) суб'єкти підприємницької діяльності, створені у формі підприємств з іноземними інвестиціями;

в) філії підприємств з іноземними інвестиціями;

г) уповноважений державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з валютного обігу або конфіскованих;

д) вірна відповідь відсутня..

93. Знайдіть правильну відповідь. До місцевих податків належать:

а) комунальний податок;

б) податок на промисел;

в) податок з власників транспортних засобів;

г) збір за право використання місцевої символіки

д) вірна відповідь відсутня..

94. Знайдіть помилку. Особливими видами мита є:

а) компенсаційне;

б) сезонне;

в) спеціальне;

г) антидемпінгове.

95. Знайдіть помилку. До загальнодержавних податків належать:

а) податок на землю;

б) податок з реклами;

в) податок на промисел;

г) податок з власників транспортних засобів.

  1. Безоплатне та безповоротне виділення коштів із державних або  муніципальних фінансових фондів  на здійснення публічних потреб -  це:

а)  фінансування;

б) інвестування;

в) самоокупність;

г) трансферти.

 

  1. Планова  діяльність органів держави й місцевого самоврядування щодо цільового  використання публічних коштів –це:

а) державні  доходи;

б) муніципальні доходи;

в) державні видатки; (витрати)

г) муніципальні витрати.

 

98. Принцип фінансування видатків, згідно з яким закріплюється необхідність суворого додержання при здійсненні видатків цілей та заходів, що фінансуються відповідно до затверджених фінансових планів, - це:

А) принцип плановості;

Б) принцип ефективного використання коштів;

В) принцип безповоротності та безплановості фінансування державних видатків;

Г) принцип   цільового спрямування фінансування державних витрат.

99. Знайдіть помилку. Видами кошторисів витрат є:

А)  на централізовані заходи;

Б) зведені;

В) загальні;

Г) спеціальні;

д) вірна відповідь відсутня..

 

100. Знайдіть помилку. До принципів фінансування державних видатків належать:

а) плановість;

б) безповоротність і безвідплатність;

в) незалежність;

г) принципи цільового використання.

101.        Знайдіть помилку. Індивідуальний кошторис витрат бюджетної установи складається з:

а) загальних відомостей;

б) розрахунків за окремими витратами;

в) обґрунтування витрат,

г) виробничих показників;

д) вірна відповідь відсутня..

102.  ??? (все правильно)          Знайдіть помилку.  На кошторисно-бюджетному фінансуванні утримуються:

а) державні та комунальні підприємства;

б) установи соціальної сфери;

      в) установи культури;

г) установи Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Міністерства внутрішніх справ.

103.       Знайдіть помилку. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на:

а) поточні;

б) капітальні;

в) видатки розвитку;

г) кредитування.

104.        Знайдіть правильну відповідь. Державні витрати — це:

а) прямі витрати держави, що пов'язані з її функціонуванням, покриваються за рахунок бюджетних коштів;

б) витрати, що покриваються з централізованих і децентралізованих коштів публічних фондів;

в) прямі витрати, спрямовані за цільовим призначенням на виконання загальнодержавних функцій, розширення виробництва, соціальної сфери державних підприємств, установ та організацій;

д) вірна відповідь відсутня..

105.        Знайдіть помилку.  Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

а) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій;

б) групи, в яких установлюються видатки бюджетів на здійснення функцій;

в) підрозділи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій;

   г) групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій.


18.12.2015; 05:02
хиты: 110
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь