пользователей: 29751
предметов: 12290
вопросов: 231977
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Философия:
» Вопросы
I семестр:
» 4.
» 5.
» 3.
» 2.
» 1.
» 6.

Билеты

 

  1 билет

1) Як повинна змінитися середня ціна в наступному році порівняно з попереднім, якщо зростання обсягу виробництва планується на рівні 26%, очікуване зменшення кількості грошей в обігу складає 20%, а швидкість обігу грошей збільшиться на 15%.

В этой задачи мы используем формулу Фишера.

MV=PQ, где 1) M-это количество денег в обращении. 2)P-цена на товары и услуги. 3)Q-кол-во  товаров и услуг. 4)V-скорость оборота денежной единицы. Р -?

     Q збільшилось на 26% 

М  зменьшилось на 20%

V збільшиться на 15%

скористаємося рівнянням обміну фішера та знайдемо індекс середньої ціни.Для цього за базовий період

візьмемо:

M, P, V, Q = 100%

Ip = Im * Iv/ Iq

Im = 80%   Iv = 115%    Iq = 126%

Ip = 80 * 115/ 126 = 73, 01% - середня ціна у досліджуємому році зменьшиться на 26,99%

2) Земельний власник щорічно одержує 35000 грн. орендної плати. Визначте ціну землі, якщо на ділянці зведені будови і споруди вартістю 80000 грн. зі строком служби 20 років. Рівень позичкового проценту по депозитам дорівнює 8%, по кредитам 10%.

Орендна плата - 35000 грн.

споруди - 80000 грн. на 20 років

% по кредиту - 10%

по депозиту - 8%

ціна землі - ?

% за користування капіталом = 80000*0,1= 8000грн.

амортизація капіталу = 80000/20 = 4000грн.

Орендна плата= рента за землю + амортизація капіталу +% за користування капіталом          

Орендна плата - грошова оплата права користування майном, що орендується.

35000 =ЗР + 4000 грн +8000

Земельна рента = 23000 грн.

Земельна рента — нетрудовий тип приватної власності на засоби виробництва.

Ціна землі =  рента за землю / норма банківського % по депозиту*100%

Ціна землі - це покупна ціна не самої землі, а тієї земельної ренти, що приносить дана ділянка.

Ціна землі = 23000 *100/ 108=287,5тыс. грн.

3.) Ринок праці країни характеризується такими показниками: чисельність населення дорівнює 120 млн. осіб, економічно активне населення (у працездатному віці) складає 90%, рівень зайнятості  у загальній чисельності економічно активного населення – 80%, природний рівень безробіття – 4,0 %.Розрахуйте циклічний рівень безробіття.

Чисел. Нас ел.=120млн.осіб працездатне =90%. Рівень зайнятості -80%, природне безроб.=4% Циклічний рівень безробіття-?

Циклічний рівень безробіття= фактичний рівень безроб. – природне безроб.

Фактичний рівень безроб. =безробітні*100% / працездатне населення

Працездатне населення = 120*0,9=108млн.осіб

Безробітні=108*0,2=21,6млн.осіб

Фактичний рівень безроб.=21,6*100% / 108=20%

Циклічний рівень безробіття = 20-4=16%

4) Поясніть,що спільного і чим відрізняються поняття «норма прибутку» та «норма додаткової вартості». Що вони показують та яку тенденцію розвитку мають ?

Норма прибутку- відношення додаткової вартості (зазвичай річної маси) до всього авансованого капіталу, виражене у відсотках. Характеризує ефективність використання капіталу,прибутковість капіталістичного

 підприємства. показує, скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця і відповідно в ті галузі,де є високою норма прибутку, доцільно вкладати додатковий капітал.

Норма додаткової вартості - е відношення додаткової вартості до перемінного капіталу, виражений у відсотках,або це відношення додаткового робочого часу до необхідного робочого часу, виражене у відсотках

Норма додаткової вартості показує, у скільки разів робітник на капіталіста працює більше, ніж на себе.

Це і є відносним показником.

5) Органічна побудова виробництва 4:1, капітал повністю витрачається протягом року (співпадає з витратами виробництва). Авансований капітал 888000 грн., норма додаткового продукту – 100%. Розрахуйте розмір маси прибутку, якщо підприємець реалізує продукт а) по вартості; б) якщо попит більше пропозиції в 2 рази. Коли прибуток співпадає та коли ні, з додатковою вартістю товарів? В) Якою є норма прибутку і про що вона свідчить?

Органічна будова к   4:1

К ав = 888000 грн

норма додаткового продукту - 100%

масса прибутку - ?

Знайдемо постійний и змінний капітал:

C/V =4/1

5х=888000; х=V=177600; С=710400

А)m=m’*V/100%=177600

Б)Перевищення попиту над пропозицією призводить до зростання ціни

m=355200 співпадає коли m’=100%

В) 177600/888000*100%=20%

Норма прибутку  -Середньорічний чистий прибуток одержаний на капітал, виражений як відсоток від цього капіталу.Або відношення чистого прибутку, одержаного компанією, до загальної суми інвестованого капіталу.Норма прибутку показує ефективність використання всього капіталу, ступінь

                                   Білет №2

1.) На виробництво 10 од. продукції  витрачено середніх змінних витрат – 160 грн., постійних витрат – 500 грн. При збільшенні виробництва до 15 од. загальні витрати склали 3500 грн. Треба визначити граничні витрати. Що вони показують?

 Q=10од.  AVC=160грн. FC=500 грн. Q=15од.  TC=3500грн. МС -?

МС=dTC/ dQ

VC=1600грн.

 

TC=2100грн.

dTC=1400грн.

MС=1400/5=280грн.

Граничні витрати показують приріст витрат, який пов`язаний зі збільшенням виробництва продукції на одну одиницю.

2.) Промисловий капітал 80 тис. грн. Торговий капітал 20 тис. грн. Маса створеної додаткової вартості  у промисловості– 8 тис. грн. Визначте розмір торгового та промислового прибутку, середню норму прибутку. Що вона показує?

Промисл.кап.=80тис.грн. Торгівельний кап.=20тис.грн. Додаткова вартість =8тис.грн. Середня норма прибутку-?
Середня норма прибутку=додаткова вартість/вкладений капітал*100%

Середня норма прибутку=8/100*100%=8%

Торговая прибль =8*20/100%=1.6 тіс грн..

Промішленная  прибль=8*80/100%=6.4тыс грн..

Середня норма прибутку показує, що при однакових вкладеннях капіталу промисловець та торгівець отримують однаковий прибуток.

3.) На ринку пропонують продукцію три підприємства. Витрати першого підприємства на виробництво одиниці продукції – 6 годин, другого підприємства – 9 годин, третього – 8 годин.  На першому підприємстві виробляється 200 тис. одиниць продукції, на другому – 150 тис., на третьому – 120 тис. од. Треба визначити вартість продукції та ціну, за якою вона буде продаватися на ринку у випадку рівноваги попиту та пропозиції, якщо 1 година праці в грошовому  виразі складає 3 гривні.

1   6г   200тис.

     2   9г    150тис.       1год = 3грн.

 3   8г    120тис.

Вартість -? Ціна -?

Вартість продукції = 200*6+9*150+8*120/470=1200+1350+960/470=7,5год.

Ціна = 7,5*3=22,4грн.

4) Доведіть: чи може збільшуватися або зменшуватися реальна заробітна плата, якщо номінальна зарплата не зростає? Якщо номінальна зарплата поменшується?

Номинальная зарплата – кол-во денег, кот получает работник.

Реальная зарплата – кол-во товаров и услуг, кот. Работник может приобрести за номинальную з\п .

Из формулы видно , что реальная з\п зависит и от индекса цен, например если в стране инфляция , то при существующей номинальн з\п человек сможет позволить купить меньше товаров и услуг.

Индекс реальной з\п = инд ном зп \ инд цен * 100%

5.) Підприємець придбав верстат за 2400 тис. грн. Строк його роботи – 12 років, продуктивність 30 тис. од на рік. Через 8 років він морально застарів. Вартість подібних верстатів залишилася незмінною, строк роботи – теж, а продуктивність праці аналогічного нового верстату зросла у 1,5 рази. Визначте суму збитків від морального зношування. Який це вид морального зношування? Розрахуйте річну масу та норму амортизації. Що вони показують?

Верстат -2400тис.грн. на 12р. продуктивн.=30тис.од. Через 8р новий верстат з продуктив. в 1,5 рази більшою.Сума збитків -? Агод-? А`год -?

Агод=2400/12=200тис.грн

A`год=200/2400*100%=8,3%

Продуктивність=45тис.грн.

А на од.=200/30=6,7тис.грн.  – 1 верстат

А на од.=200/45=4,4тис.грн   - 2 верстат

6,7-4,4=2,3тис.грн. – моральне знош. на од.

2,3*4=9,2тис.грн - моральне знош. на од. за 4р

9,2*30=276тис.грн. – сума збитків за 4 роки.

Річна сума амортизації показує вартість основного капіталу, яка переноситься на річну продукцію й повертається підприємцю в грошовій формі за один рік.

Річна норма амортизації показує який відсоток від першочергової вартості основного капіталу переноситься на виготовлений продукт і повертається підприємцю в грошовій формі за один рік.

Це другий вид морального зношування.

Билет 3

1) Внаслідок боротьби профспілок  підприємці великих заводів збільшили номінальну зарплату на15%. Визначте, як змінилася реальна зарплата, якщо вартість життя зросла на 20%.

Номінальна зарплата збільшили на 15%

Вартість життя зросла на 20%

Як змінилася реальна заробітна плата ?

ном.зп = 100 + 15 = 115%

Вартість життя = 100 + 20 = 120 %

індекс реальної з.п = індекс номінальної з.п \ індекс цен * 100%

інд.реальної з.п = 115% \ 120% * 100% = 95.8 %

Отже, реальна зп зменшелась на 4.2 %

2) Промисловий капітал дорівнює 450 тис. дол., торгівельний – 100 тис. дол. додаткова вартість складає 20 тис. дол. Визначте масу торгівельного та промислового прибутку та середню норму прибутку. Змінний капітал – 50 тис. грн.

Промитсл. кап=450тис.дол.; торгів. кап.=100тис.дол. Додаткова вартість=20тис.дол. Змінний кап.=50тис.дол. Середня норма прибутку-?

Середня норма прибутку=додаткова вартість/вкладений капітал*100%

Середня норма прибутку=20/550*100%=3,6%

Торговая прибль=3.6% *100/100=3.6

Пром..прибль=3.6%*450/100=16.4,

3) Авансований капітал 200 тис. грн. Органічна побудова капіталу 3:2. Норма додаткового продукту 100%. Визначте вартість виготовленої продукції, необхідний та додатковий робочий час, якщо робочий день складає 10 годин.

Кавс = 200 тис , С\V = 3\2,  Норма додаткового продукту – 100%

W - ? НРВ - ? ПРВ - ?

C = 120тис ,  V =80тис ,

m = m’ * V \ 100 ;   m = 100% * 80 \ 100 = 80

W = C + V + m;       W = 120 + 80 + 80 = 280

НРВ + ПРВ = 10  

Система:

 ПРВ\НРВ = 1

ПРВ = 1 * НРВ

НРВ + НРВ = 10

2НРВ = 10      НРВ = 5 часов

ПРВ = 5 часов

 4) Які переваги та недоліки мають різні типи економічних систем?

Традиционная экономика.Применяются примитивные технологии.Широко распространен ручной труд.Преобладает натуральное хазяйство.

Что производить? Решается на основе обычаев и традиций, набор производимых благ практически не изменяются. Как производить? Тоже решается на основе традиций. Технологии производства совершенствуются крайне медленно. Для кого производить? Закреплено  традициями. Готовый продукт получает тот, кто его произвел,  но

существенная часть готового продукта передается тем, у кого есть власть. Основные плюсы Стабильность.

Предсказуемость.Добротность, высокое качество отдельных видов продукции как результат использования технологий отработанных поколениями

Основные минусы Незащищенность перед любыми внешними изменениями.Неспособность к прогрессу.

Административно-командная экономика

(централизованная)Государственная собственность на средства производства и природные ресурсы.

Государственное планирование всей экономики.

Административные методы управления экономикой.

Главные стимул экономической активности – выполнение плана. Что производить? Решает центр на основе разрабатываемых планов и нормативов. Как производить? Решает центр на основе плана внедрений НТП в производство. Для кого производить? Предполагалось  по принципу “в меру разумных потребностей и трудового вклада”, но фактически основные блага распределялись всем поровну, а дефицитные блага - по очереди или в зависимости от послушности системе власти . Основные плюсы Стабильная экономика (отсутствие экономических кризисов, ярко выраженной инфляции).Уверенность в будущем.

Гарантии всем минимума жизненных благ.Нет проблемы трудоустройства.Возможность мобилизовать достаточное количество ресурсов для быстрого решения острых проблем. Основные минусы Медленное внедрение новых технологий.

Нет экономических стимулов к эффективной работе, т.к. преобладает уравнительный подход к оплате труда.Формируются безынициативные работники.

Ресурсы используются неэффективно.Экономика становится дефицитной. Относительно низкий уровень жизни.

Рыночная экономика

Частная собственность на средства производства и природные ресурсы.Свобода выбора (свобода предпринимательства, выбора эконом. партнеров, свобода потребительского выбора).Саморегулирование экономики.Главный стимул экономической активности – личная выгода.Минимум вмешательства в экономику. Что производить? Решают производители, учитывая желания потребителей, которые готовы отдать свои деньги только за товары,удовлетворяющие их потребности. Как производить? Решают производители, которые, стремясь, получить наибольшую выгоду для себя, выбирая наиболее эффективную технологию производства. Для кого производить?Распределяется посредством рыночного механизма – больше получает тот, кто готов платить большую цену за товарами. Основные плюсы Стимулируется высокая эффективность и предприимчивость.Отторгаются неэффективные и ненужные производства.Рынок насыщен товарами

У потребителей имеется больше прав и возможностей.

Быстро внедряются новые технологии. Основные минусы Экономика нестабильна – ее развитие регулярно прерывается кризисами.Нет заботы о создании необходимых обществу, но бесприбыльных благ.Усиливается неравенство в обществе.Возникают монополии, снижающие эффективность экономики.Безразличие к ущербу, который наносит бизнес человеку и природе.

5.) Для розширення виробництва необхідно мати реальний капітал – 180 тис. грн. Річний прибуток акціонерного товариства  –40 тис. грн. На виплату дивідендів йде 75% прибутку. Норма банківського проценту по депозитам - 12%, по кредитам – 14%. Було випущено 2000 акцій. а) визначте курс акцій та розмір засновницького прибутку, якщо буде продано всі акції? б) яким буде засновницький прибуток, якщо буде продано 90% акцій, а на виплату дивідендів пойде 50% прибутку.

Потрібно-180тис.грн. Прибуток-40тис.грн. -75% на дивіденди; 5 по депозиту -12%. Випущено 2000 акцій. А.) Курс акцій -? Засновницький прибуток -?  Якщо продано всі акції б.)Засновницький прибуток -? Якщо продано 90% акцій, 50% -на дивіденди.

А.)Курс акцій = дивіденд*100% / банківський % по депоз иту

Дивіденд на 1 акцію = 30000/2000=15грн.

Курс акцій = 15/12*100% =125грн.

Засновницький прибуток = прибуток від продажу – вкладений капітал

Прибуток від продажу = 125*2000=250тис.грн.

Засновницький прибуток = 250-180=70тис.грн.

Б.) Дивіденд на 1 акцію = 20000/2000=10грн.

Курс акцій = 10/12*100% = 83,3%

Прибуток від продажу = 83,3*1800=150грн.

Засновницький прибуток = 150-180=30тис.грн.

Билет №4

1.) Земельний власник щорічно одержує 64000 грн. орендної плати. Визначте земельну ренту, якщо на ділянці зведені будови і споруди вартістю 60000 грн. зі строком служби 20 років. Рівень позичкового проценту по кредиту  дорівнює 8, по депозитам – 6%

Орендна плата – 64тис.грн. споруди – 60тис.грн. на 20р. позиковий % по кредиту -8%, по депозиту -6% Рента - ?

Рента за землю = орендна плата – амортизація капіталу - % за польз. Кап.

Амортизація капіталу = 60/20=3тис.грн.

Рента за землю = 64-3-60*0,08=61-4,8=56,2тис.грн.

2.) Припустимо, що 1400 тис. грн. капіталу у машинобудуванні приносять124 тис. грн. прибутку, 500 тис. грн. в металургії приносять 30 тис. грн. прибутку. У яку галузь будуть підприємці вкладати капітали, при відсутності середньої норми прибутку, чому? Що таке норма прибутку, що вона показує? Яким буде розмір прибутку у кожній галузі, якщо встановиться середня норма прибутку?

Капітал в машиноб.-1400тис.грн., прибуток- 124тис.грн.; в металургії -500тис.грн. прибуток – 30тис.грн.

p`=p/c+v*100%

p`=124/1400*100%=8,8% - в машиноб.

p`=30/500*100%=6% - в металург.

p`сер=154/1900*100%=8,1%

Підприємці будуть вкладати капітал в машинобудування, тому що будуть отримувати більший прибуток.

Норма прибутку  -середньорічний чистий прибуток, одержаний на капітал, виражений як відсоток від цього капіталу, або відношення чистого прибутку, одержаного компанією, до загальної суми інвестованого капіталу.

Норма прибутку показує ступінь вигідності вкладення капіталу в ту чи іншу сферу, тобто який відсоток від авансованого капіталу складає маса отриманого прибутку.

Машиностр прибл=8.1*124/100=10.04

Метал.приб=8.1*30/100=2.43

 

3)  Заповніть пусті клітинки у таблиці

 

Q                TC                     FC                 VC         AFC                    AVC             ATC

33                  132                  80                 52              2.42                  1.58               4

50                  200                  80                 120           1.6                     2.4                 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TC1 = ATC * Q = 4 * 33 = 132                                

AVC = VC\Q = 52\33 = 1.58

VC1 = TC – FC=132-80=52                                  

 80\120 =  x\4-x

AFC1 = TC\Q=200\50 = 4                                 120x=80(4-x);     120x =320 80x

 200x = 320    x= 1.6          4* 1.6 = 2.4

AFC2=80/50=1.6

AVC=120/50=2.4

4) Як різні теорії розкривають поняття вартості товару. Чи мають вони практичне значення та використовуються в економіці?

Cегодня можно выделить четыри теории стоимости товара:

- теория трех факторов производства

- трудовая теория стоимости

- теория спроса и предложения

- маржиналистская теория предельной полезности

    По трудовой теории стоимости: стоимость товара -это овеществленный в товаре общественный труд товаропроизводителей. С.т. определяется количеством общественного труда и времени, необходимого для его производства. С.т. состоит из стоимости постоянного капитала, переменного капитала и прибавочной стоимости;

Теории предельной полезности.Эта теория нашла широкое применение у маржиналистов. Они выводят стоимость и цену из предельной полезности товаров и их редкости. Представители этого направления считают, что последовательное приращение одинаковых величин запаса блага,

находящегося в распоряжении субъекта, за известной точкой сопровождается прогрессирующим уменьшением единицы полезности блага. Полезность единицы запаса, или предельная полезность блага, определяет величину стоимости данного товара.
Полезность определяет предлагаемое количество, предлагаемое количество определяет издержки производства,издержки производства определяют ценности. Он считал, что цена, которую согласен уплатить за товар покупатель, определяется полезностью товара, при этом полезность рассматривал, как максимальную стоимость, которую может уплатить за товар покупатель.

5)  За рік вироблено 30 тис. од. продукції. Авансований капітал на виробничі споруди – 12 млн. грн., на обладнання – 18 млн. грн., за сировину 0,9 млн. грн., паливо – 0,5 млн. грн., на робочу силу – 0,6 млн. грн. Строк служіння  основного капіталу – 15 років. Робоча сила купується один раз на місяць, а предмети праці – 2 рази в квартал. Визначте суму авансованого капіталу і кількість його оборотів за рік, річні витрати виробництва, витрати на одиницю продукції, час одного обороту капіталу.

Споруди – 12млн.грн. облад-18, сировина – 0,9; паливо 0,5; Роб.сила – 0,6 Осн кап. на 15р. Продукції- 30тис. од. Роб. сила раз на місяць.Предмети праці- 2рази вквартал.

Кав.-? к-сть оборотів за рік-? Річні витрати, витрати на одиницю, час одного обороту?

Кав.=12+18+0,9+0,6=31,5млн.грн.

Річні витрати = 30/15+0,6*12+1,4*8=2+7,2+11,2=20,4млн.грн.

Витрати на од.=20,4/30=680грн.

2,4/ 31,5=0,08 – кількість оборотів за рік

31,5/20,4=1,5 року – час одного обороту капіталу.

 

Билет №5

 1. Разом із ділянкою землі в оренду надано споруду, вартість якої становила 240000 грн., а термін експлуатації 20 років. Відсоткова ставка за депозитами – 12%, за кредитами 16%. Розрахуйте величину земельної ренти, якщо орендна плата дорівнює 80000 грн., а середній прибуток – 20000 грн. за рік

вартість споруд –240000 грн, термін експлутаціі 20 років

Відсоткова ставка по депозиту–12%, по кредиту – 16%.

Орендна плата 80000, середній прибуток  20000, велечена земельної ренти?

Знайдемо величину земельної ренти за формулою орендноі плати. ОРЕНДНА ПЛАТА - грошова оплата права користування майном, що орендується. Величина орендної плати визначається договірному про оренду, зазвичай вона приймається рівній сумі амортизаційних відрахувань і частини прибули від використання майна.

Орендна плата = рента за землю + Амортизація капіталу+ % за користування капіталом

Амортизація капіталу = 240000\20 =12000 грн

% за користування = 240000* 0,12 = 28800 грн.

Отже ми можемо вирахувати величину земельної ренти(економічна форма реалізації власності на землю у вигляді доходу, який створюється найманими працівниками, але привласнюється власником землі за її здачу в оренду.)

80000 = ВЗР + 12000 +28800

ВЗР=39200

2) Функція попиту має вигляд D = 45 + 4р, функція пропозиції: S= - 3 + 8р. Необхідно визначити:

а)  ціну рівноваги та рівноважний обсяг;

б) як зміниться попит та пропозиція, якщо ціна встановиться на рівні 10 грн.? Розрахуйте надлишок (або дефіцит).

D = 45 + 4р , S= - 3 + 8р

45+4p = -3 + 8p

12p = -48

P = -4   - цена равновесия

D = 45 + 4(-4)= 29 – равновесный объем спроса

S = -3 + 8(-4) = - 35 – равновесный объем предложения

D = 45 + 4(10) = 85 (излишок)

S = -3 + 8(10) = 77

 3) Заповніть пусті клітинки у таблиці. Що означають ці показники, навіщо іх розраховувати?

Q             TC                FC            VC                AFC              AVC                  ATC

 60           720               480                 240                  8                      4                     12

 75           950                                                                                                              12.6

 

ATC = TC\Q      TC = ATC*Q      TC = 12*60 = 720

VC = TC – FC   VC = 720 – 480 = 240

AVC = VC \ Q    AVC = 240 \ 60 = 4

AFC = FC\Q      AFC = 480 \ 60 = 8

ATC = TC\Q     ATC = 950\75 = 12.6

4) Як різні теорії пояснюють циклічність розвитку економіки?  Чому одні цикли продовжуються декілька років, а інші – декілька десятків років?м

* річні або сезонні коливання ділової активності. Вони в основному пов'язані з сільськогосподарським виробничим циклом, але, безумовно, не обмежуються лише сферою сільського господарства, оскільки попит на сільськогосподарську техніку, збут сировини для промисловості, зрештою, і споживацький попит мають досить виражений сезонний характер;

* короткострокові економічні цикли - 3-3,5 роки (3-4 роки). Матеріальною основою малих циклів є процеси, що відбуваються в сфері грошових відносин. Існує два різновиди грошових криз - загальні та специфічні. Загальні грошові кризи пов'язані з середньостроковим відтворювальним циклом і є складовою частиною загальних економічних криз. Специфічні грошові кризи розвиваються на основі суперечностей, притаманних грошово-кредитній системі;

* торгово-промислові цикли - 7-11 років. Історія цих циклів починається з кризи надвиробництва 1825 р., що охопила Англію. Через 12 років у 1836 р. подібне явище охопило економіки Англії, США, Франції та Німеччини. Криза 1857 р. стала першою світовою циклічною кризою і відтоді цикли цього типу повторюються з періодичністю в 7-11 років;

* великі економічні цикли або "довгі хвилі", тривалість яких становить 40-60 років.

5) Три фермера вклали у свої земельні ділянки однаковий капітал. Перший  фермер отримав із своєї ділянки врожай соняшника в 15 т, другий фермер – 12 т соняшника, третій – 8 т. Індивідуальні витрати кожного фермера на 1 т соняшника складають відповідно 10 годин,18 годин, 20 годин. Норма банківського відсотку по кредитам  – 15%, по депозитам 10%, розмір абсолютної ренти – 450 гривень.

а) Який розмір ренти одержить кожний з фермерів, якщо 1 година праці в грошовому виразі дорівнює 3 гривням? Який це вид ренти, яка причини її існування, хто її привласнює?

    б) За якою ціною може продати свою ділянку кожний з трьох фермерів

1ц всього 1ц всього

1 15т 10 160 20 15*20

2 12т 18 160 20 12*20

3 8т 20 160 20 8*20

Земе́льна ре́нта — дохід, який отримують землевласники, реалізуючи власність на землю.Абсолютна земельна рента — форма земельної ренти, яку сплачують власникові за ділянку землі незалежно від її родючості й місця розташування.Розрізняють такі форми земельної ренти:

диференційна рента І-го роду — диференціація земель за їх якістю;

диференційна рента ІІ-го роду виникає при послідовних вкладеннях капіталу та праці в одну і ту ж ділянку землі;

                                   Билет№6

 1. Знов створена вартість 120 тис. грн. Вартість виробленої продукції 260 тис. грн. Визначте вартість постійного капіталу.

ЗСВ(знов створена вартість )=120тис

   W=260тис

С-?

ЗСВ=V+m=120тис

W=C+V+m

260тис=С+120тис

С=260тис-120тис=140тис

Відповідь: С=140тис грн

2. За даними таблиці визначте темп зміни реальної заробітної плати.

Середня з/п 2009р – 2800

                        2005р – 2200

Вартість споживч. кошику 2009р – 2700

                                               2005р – 1900

Індекс номін. з/п= 2800/2200 * 100%=127,3%

Індекс цін=2700/1900 * 100%=142,1%

Індекс реальної з/п= Індекс номін. з/п / Індекс цін * 100%=127,3/142,1 * 100%=89,6%

Відповідь: ?

3.За даними таблиці розрахуйте суспільно-необхідний час на вироблення  одиниці товару, ціну товару, розмір прибутку за збитків кожної групи виробників, якщо припустити, що одна година суспільно – необхідного часу дорівнює 2 гривням.

 

Групи товаровироб.

Обсяг виробництва

Витрати часу на  ви-тво одиниці продукції

суспільно-необхідний час на вироб. од.товару

Ціна товару

Індив. Витрати (грн.)

+ прибуток

- збитки

1

35

28год

25,1

50,2

56

+203

2

95

24год

25,1

50,2

48

-77

 

суспільно-необхідний час на вироб. од. товару=(28*35 + 24*95) / (35+95)=25,1

1год = 2грн

Ціна = 25,1*2=50,2

Відповідь: суспільно-необхідний час на вироб. од.товару = 25,1 год

   Ціна товару = 50,1

1 – прибуток 203грн

2 – збитки 77грн

4. Погано чи добре, коли в країні існує безробіття? Доведіть це на прикладі як розвинутих країн, так і України.

Позитивні та негативні риси безробіття

Безработица – это сложная соц-эк правление, при котором часть трудоспо­собного населения желает, но не может найти работу, что связано с превышением предложением рабочей силы над спросом на нее. По продолжительности безработицу делят на краткосрочную, долгосрочную и за­стойную. По степени открытости и возможности изучения выделяю видимую и скрытую(связана с неполной занятостью, с не зарегистрированными на биржи труда). По воли изъявления: добровольная, принудительная, добровольно-при­нудительная. По размерам безработицы различают естественный уровень, оп­тимальный, допустимый, излишний, фактический. По соц-эк причинам возник­новения выделяют фрикционную (увольнение по собственному желанию), структурно-технологическую (внедрение новой техники), цикличе­скую(периодически повторяющейся эконом кризис),институциональную( не­достатки работы гос. институтов), сезонную (сезонный характер производства).

Существование естественной безработицы, вкл фрикционную и структур­но-технологическую, считается нормальным и даже нужным явлением. Невоз­можно остановить развитие научно технического прогресса, как невозмож­ность заставить людей в демократическом об-ве не искать себе лучшую работу. Это позволяет улучшить производительность труда, качества продукции. До­пустимая безработица, значительно не нарушает процесс общественного вос­производства. Служат для конкуренции на рынке труда, выступает мотивацией для повышения квалификации работников. Однако превышение фактического уровня безработицы над естественным означает недопроизводство фактически произведенного валового национального продукта по сравнению с потенциаль­ным, что приводит к значительным нарушение в об-ве.

5. Фермер може вирощувати на своїй ділянці землі в середньому 30 т цукрового буряку за рік Ціна щороку незмінна – 4,6 гривень за 1 кг. Банківський процент стало тривається на рівні 12% по кредиту та 10% - по депозиту. За яку ціну є сенс фермеру продати землю, якщо витрати на вирощування, збір і реалізацію цукрового буряку оцінюються в 80 тис. грн. на рік, а середній прибуток 15 тис.грн.?

Ціна землі=((Абсолютна рента+Диференціальна рента) / Норма банківського проценту )* 100%

Рента – ціна, що сплачується за використання землі та інших природних ресурсів, кількість яких строго обмежена.

Прибуток – це перетворена форма додаткової вартості, яку отримує підприємець після реалізації товару

Дохід = 30т * 4,6=138тис грн.

Прибуток=138тис-80тис=58тис грн.

Рента58тис-15тис=43тис грн.

Ціна землі=43тис/12%*100%=358,3тис грн.

Відповідь: Ціна землі повинна бути 358,3тис гр.

                           

 

Билет№7

1. Як повинна змінитися кількість грошей у обігу в наступному році порівняно з попереднім, якщо   зростання обсягу виробництва планується на рівні 8%, очікуване зростання цін складає 10%, а швидкість обігу грошей збільшиться на 15%.

Q растет на 8%

 

   P  растет    на 10%

 

   V растет      на 15%

 

М – кількість грошей в обігу

Q – обсяг виробництва

P – середня ціна товару

V – швидкість обігу грошей

   MV = PQ

M = PQ / V

   IQ = 108%

IP = 110%

IV = 115%

   IM = (110%*108%)/115% = 103.3%

Відповідь: Кількість грошей в обігу повинна зрости    на 3,3%

2.) За робочий день робітник виробив 60 деталей. Денна ставка робочих його кваліфікації по галузі – 136 грн., часова норма виробітки – 7 одиниць продукції. При цьому він зекономив матеріалів на 80 грн. Відповідно до існуючого положення, 50% зекономлених матеріалів у грошовій формі видаються робітникові у вигляді премії, а 50%  залишається підприємцю. Визначте: а) загальний денний заробіток робітника; б) форму та систему оплати.

60дет. 136грн.. норма виробітки – 7од.Зєконом. 80грн.Заробіток-?

Премія=80*0,5=40грн.

56---80

60----х

Х=60*80/56=4800/56=85,7грн. –зарплата

Загальний денний заробіток = 85,7+40125.7грн.

Форма оплати – відрядна, а система- відрядно-преміальна

3) Авансований капітал на виробничі споруди – 36 млн.грн.,на обладнання – 18 млн.грн., на сировину, паливо – 0,8 млн.грн., на заробітну плату – 1 млн.грн. Термін служіння основного капіталу – 20 років. Заробітна плата виплачується 1 раз на місяць, а сировину і паливо купують кожні 2 місяці. Треба визначити суму авансованого капіталу і кількість його оборотів за рік.

Кав на споруди = 36млн грн; на обладнання = 18млн грн. на сировину, паливо = 0,8млн на з/п = 1 млн грн.Осн.кап. на 20рю

 Кап. = 36млн+18млн +0,8=54,8млн грн.

54/20+1*12+0,8*6=2,7+12+4,8=19,5

19,5/54,8=0,35 – оборотів за рік

4. Як здійснюються «прямі» та «портфельні» інвестиції, які з них мають більший розвиток в сучасних умовах?

«Прямі» та «портфельні» інвестиції, тенденції в сучасних умовах.

Прямые инвестиции - это инвестиции, сделанные юридическими и физическими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации.

Портфельные инвестиции - это покупка акций, паев, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в уставном (складочном) капитале организации.

Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, указываются как прочие.

Инвестиции - это способ вложения материальных, имущественных или других видов ценностей в какой-либо виды деятельности с целью получения дохода. Существуют следующие виды инвестиций - государственные и частные, интеллектуальные и производственные, иностранные и российские, контролирующие и неконтролирующие и т.п.

Прямые и портфельные инвестиции, движимы аналогичными, но не одинаковыми мотивами. В обоих случаях инвестор желает получить прибыль за счет владения акциями доходной компании. Однако при осуществлении портфельных инвестиций инвестор заинтересован не в том, чтобы руководить компанией, а в том, чтобы получать доход за счет будущих дивидендов. Предпринимая прямые капиталовложения, иностранный инвестор (как правило, крупная компания) стремится взять в свои руки руководство предприятием.

Прямые зарубежные инвестиции - это нечто большее, чем простое финансирование капиталовложений в экономику страны. Прямые зарубежные инвестиции представляют также способ повышения производительности и технического уровня предприятий. Размещая свой капитал в стране, иностранная компания приносит с собой новые технологии, новые способы организации производства и прямой выход на мировой рынок.

Портфельными инвестициями принято называть капиталовложения в акции зарубежных предприятий, которые не дают права контроля над ними, в облигации и другие ценные бумаги иностранного государства и международных валютно-финансовых организаций. Существуют и реальные инвестиции. Это - капитальные вложения в землю, недвижимость, машины и оборудование, запасные части и т.д. Реальные инвестиции включают в себя и затраты оборотного капитала.

"финансовые" (портфельные) инвестиции, то есть вложения в акции, облигации,

другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника,

дающим право на получение доходов от собственности. Финансовые инвестиции

могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и

предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных

инвестиций - вложения в акции предприятий различных отраслей материального

производства - по своей природе ничем не отличаются от прямых инвестиций в

производство.

Среди современных тенденций вывоза капитала следует выделить растущее значение экспорта производительного капитала. Произошел отход от участия в предпринимательской деятельности через портфельные инвестиции к прямым инвестициям. В 90-е годы рекордные объемы прямых инвестиций поступили в развивающиеся страны, главным образом, из промышленно развитых стран. Основной поток инвестиций сконцентрирован в 10-15 развивающихся странах Азии и Латинской Америки. Заметно преуспел Китай как в привлечении иностранных инвестиций, так и в экспорте капитала.

5. Нижче надана таблиця обсягу випуску продукції (Q) и валових витрат (ТС). Визначте постійні витрати (FC), змінні (VC), граничні (МС), середні валові (АТС), середні постійні (AFC), середні змінні (AVC).Яке практичне значення для підприємця мають ці показники витрат виробництва

Q       TC           FC             VC             MC              ATC             AFC             AVC

4        230          40              190                                  57.5              10                 47.5

6        320                                                45                53.3

10      600                                                70                  60

TC = FC + VC

ATC = TC/Q

AFC = FC/Q

AVC = VC/Q

MC = TC /   Q

                         

 

              Билет № 8

1. Як зміниться потреба у грошах, якщо на 20% збільшиться швидкість обігу грошей, а обсяг вироблених товарів зросте з 250 млрд. од. до 510 млрд. од. при незмінних цінах?

V растет     на 20%

Q1=250млрд – 100%

Q2=510млрд – х%

х = (510млрд * 100%) / 250млрд

М – кількість грошей в обігу

Q – обсяг виробництва

P – середня ціна товару

V – швидкість обігу грошей

MV = PQ

 

IM= IQ * IP / IV = (204%*100%) / 120% = 170%

Відповідь: Потрібно буде збільшити кількість грошей у обігу  на 70%

2.За даними таблиці визначте: темпи зміни номінальної, реальної заробітної плати, цін ( у відсотках).

Індекс номін. з/п= 3000/2280 * 100% = 131,6%

     Індекс цін= 2900/2400 * 100% = 120,8%

Індекс реальної з/п= Індекс номін. з/п / Індекс цін * 100%=131,6%/120,8% * 100%= 108,9%

Відповідь: Номінальна з/п зросла на 31,6%

                  Реальна з/п зросла на 8,9%

                   Ціни зросли на 20,8%

 1. Норма додаткового продукту 300%. Авансований змінний капітал 100 тис. грн., органічна побудова капіталу 2:1. Розрахуйте необхідний та додатковий робочий час та знов створену вартість. Що показує норма додаткового продукту?

     m’=300%

     V=100тис грн

     ОПК=2:1

С=200тис грн.

m’= ДРЧ / НРЧ * 100%                       ДРЧ=2НРЧ

Робоч. день= НРЧ + ДРЧ = 8год =>  4НРЧ=8год

НРЧ =2год – необхідний робочий час

ДРЧ= 8-2=6год – додатковий робочий час

ЗСВ=V+m

m’=m/V * 100%

300%=m/100тис * 100%

3=m/100тис

m=300тис

ЗСВ = 100тис+300тис=400тис грн.

Відповідь: Необхідний робочий час = 2год

                   Додатковий робочий час = 6год

                   Знов створена вартість = 400тис грн.

Що показує норма додаткового продукту?

4. Які переваги та недоліки мають різні засоби приватизації? Яка (які) є найбільш привабливими,для кого ( окремого громадянина, підприємства, держави), чому? Який висновок можно зробити?

Переваги та недоліки різних засобів приватизації

Приватизация – это процесс перехода гос-ной собственности в любые негос-ные формы. Приватизация- главное направление разгосударствления. Приватизация может быть проведена такими способами:

 1. аренда с последующим выкупом (переход в частные руки) ( + проверка человека, дополнительные деньги в бюджет, возможность оценить рентабельность предприятия; -, не обязательный выкуп собственности, что ведет к риску, как для арендатора, так и для гос-ва)
 2. акционирование (получение дивидендов) +привлечение капитала; - контрольный пакет акций позволяет решать все проблемы.
 3. продажа: на аукционе ( по наивысшей предложенной цене) , по льготным ценам ( опытным работникам, знающим дело), продажа по рыночным ценам(справедливая передача собственности)
 4. приватизация на конкурсной основе( объявление тендеров)  + не имеет коммерческого характера, существует для технического, технологического переоснащения, - нет экономической заинтересованности
 5. выпуск приватизационных сертификатов + осуществляется на бесплатной основе, которые можно обменивать на акции; - не всегда есть доступные средства

Каждый из способов приватизации имеет свои преимущества и недостатки, как для отдельных людей, так и для общества в целом. Поэтому для достижения большего результата необходимо использовать различные способы приватизации.

5. За даними таблиці розрахуйте вартість товару (суспільно-необхідний час на вироблення  одиниці товару), ціну товару, розмір прибутку за збитків кожної з груп тоаровиробників, якщо припустити, що одна година суспільно – необхідного часу дорівнює 3 гривням. Як зміниться вартість та ціна товару, якщо за інших рівних умов попит на продукцію збільшиться вдвічі?

 

 

суспільно-необхідний час на вироб. од.товару= (7*1220 + 6*780) / 1220+780 = 6,61

1год = 3грн

Ціна = 3*6,61 = 19,83грн

    Індив. Витрати1 = 7год*3=21

                           2 = 6год*3=18

Відповідь:  За законом попиту, якщо за інших рівних умов попит на продукцію збільшиться, то ціни знизяться , отже, якщо попит збільшиться вдвічі, то ціна товару повинна знизитися вдвічі.

Билет№9  

 1. Розрахувати фактичний рівень безробіття за таких умов: чисельність населення – 80 млн. осіб, осіб працездатного віку – 68 млн. осіб, чисельність зайнятих – 60 млн. осіб, працюючих неповний робочий день – 8 млн.осіб

Фактичний рівень безробіття = Безробітні / Працездатні * 100%

Так як усе працездатне населення зайняте, рівень безробіття дорівнює 0%.

2. Нижче надана таблиця обсягу випуску продукції (Q) и валових витрат (ТС). Визначте постійні витрати (FC), змінні (VC), середні постійні (AFC), середні змінні  (AVC) та граничні витрати (МС).

Издержки производства – это выплаты, которые делает фирма поставщикам ресурсов, чтобы привлечь эти ресурсы для собственного производства и отвлечь их тем самым от других альтернативных, вариантов применения.

TC = FC + VC

AFC = FC/Q

AVC = VC/Q

MC = TC /   Q

3 Власний капітал банка – 46 тис.грн., на депозитах – 160 тис. грн. Норма проценту по депозиту 14%, по кредиту 16%. Визначте чистий прибуток банку  та норму банківського прибутку, якщо в позику віддано 200 тис. грн., а річні витрати банка на здійснення банківських операцій – 10 тис. грн. Що показує норма банківського прибутку?

      Кап=46тис

    Депозит = 160тис грн.

    Норма проценту по депозиту = 14%         по кредиту =     16%

В позику віддано 200тис            

 Витрати банку річні = 10тис

Прибуток банку = відсотки по кредиту – відсотки по депозиту

200000 *0,16 =32 тис грн — по кредиту

160000*0,14=22400 грн по депозиту

Прибуток банку = 32000 — 22400=9600 грн

Прибуток - це головний показник результативності роботи банку

Норма банківського прибутку = Прибуток банку / Власний капітал банку * 100%

Норма банк приб. = 9600/46000*100%=20,9тис грн.

4) Навіщо підприємцю розраховувати зовнішні та внутрішні витрати виробництва? Яке практичне значення вони мають? Чим відрізняються зовнішні та внутрішні витрати виробництва?

Экономические издержки фирмы - это те выплаты, которые она обязана сделать владельцам
ресурсов, чтобы привлечь эти ресурсы для определенного производственного
процесса и отвлечь их тем самым от альтернативных вариантов применения. Все
альтернативные издержки, которые понесет фирма в процессе производства, могут
быть либо внешними (фактическими, явными), либо внутренними (неявными).
     Внешние издержки принимают форму денежных платежей поставщикам факторов
производства, промежуточных изделий и деловых услуг. Здесь говорится о
заработной плате рабочих и служащих, расходах на сырье и материалы,
комиссионных вознаграждениях торговым фирмам, взносах банкам и другим
финансовым учреждениям, расчетах за юридические консультации, транспортные
услуги и т.п. Другими словами, внешние издержки представляют собой плату за
ресурсы поставщикам, самостоятельным по отношению к данной фирме, не
принадлежащим к числу ее владельцев.
В процессе производства фирма может также использовать ресурсы принадлежащие
ей самой. В этом случае она несет внутренние издержки. Они не предусмотрены
контрактами, обязательными для внешних платежей, и поэтому не приобретают
денежную форму. С точки зрения фирмы, они равны денежным платежам, которые
могли бы быть получены за собственный ресурс при наилучшем из альтернативных
способов его применения. Так, если фирма использует одно из принадлежащих ей
зданий, то она не несет никаких внешних издержек в виде арендной платы.
Однако внутренние издержки есть, так как фирма теряет возможность получения
денег, сдавая это здание кому-либо в аренду. Хотя внутренние издержки не
отражаются в бухгалтерской отчетности, они существуют вполне реально и
соответственно влияют на принятие экономических решений: которые обязательно
должны учитывать упускаемые возможности лучшего использования собственных
ресурсов производителя.
В качестве одного из элементов внутренних издержек рассматривается и так
называемая нормальная прибыль предпринимателя, т.е. вознаграждение за
выполняемые им функции. Примером здесь может послужить ситуация, в которой
единоличный владелец мелкой фирмы применяет в ней исключительно собственный
труд и денежный капитал. Внешних издержек на выплату заработной платы и
процентов он не несет. Но предприниматель, о котором идет речь, ведь мог бы
положить свои деньги в банк и получать по ним проценты. Кроме того, управляя
собственным предприятием, он отказывается от заработка, который мог бы иметь,
предложив такие же управленческие услуги другой фирме. Та минимальная плата,
которая необходима, чтобы удержать его предпринимательские способности и

денежные средства в данном предприятии, и называется нормальной прибылью

 5) Авансований змінний капітал 90 тис. грн., органічна побудова капіталу - 4:1, норма додаткового продукту 300%. Розрахуйте норму прибутку. Що вона показує? Як зміниться норма прибутку, якщо органічна побудова капіталу зросте удвічі, а норма додаткового продукту зменшиться до 200%?

К ав = 90 тис грн.

С/V = 4/1

m`=300%

m-?

С=72тис грн

V=18тис грн

M=18тис*300%/100%=54тис грн

p`=54/90*100%=60%-норма прибіли

если с/v=8/1

m`=200%,то p`=20/90*100%=22.2%

тогда p` уменьшеться на 37.8%

Билет № 10

  1. Як зміниться середній рівень цін в країні, якщо зменшиться грошова маса на 20%, швидкість обігу грошової одиниці уповільниться на 8%, а кількість товарів та послуг в країні збільшиться на 2%.

Р -?

  Q  растет на 2%

М    снижается  на 20%

V снижается     на 8%

IM = 80%

IV = 92%

IQ = 102%

М – кількість грошей в обігу

Q – обсяг виробництва

P – середня ціна товару

V – швидкість обігу грошей

MV = PQ

P = MV / Q = 80% * 92% / 102% = 72.2%

Відповідь: Середній рівень цін зменшиться на 27.8%:

2. Постійний капітал – 40 тис. грн. Органічна побудова капіталу – 2:1

Норма додаткового продукту – 200% . Треба визначити величину вартості продукту та необхідний робочий час.

С = 40тис грн

       ОПК = 2:1

      m’ = 200%

V = 20тис грн

 W = C + V + m

m= (m’ * V) / 100% = 200% * 20тис / 100% = 40тис грн

  W= 40тисC + 20тисV + 40тисm = 100тис грн.

 

   m’= ДРЧ / НРЧ * 100%                       ДРЧ=2НРЧ

Робоч. день= НРЧ + ДРЧ = 8год =>  3НРЧ=8год

НРЧ = 2,7 год

Відповідь: W = 100тис грн.

                   НРЧ = 2,7год

3) На виробничі споруди підприємець авансував 80 тис. грн., на купівлю машин – 60 тис. грн., на устаткування – 39 тис. грн.,на паливо – 30 тис. грн., на обладнання – 80 тис. грн., заробітну плату робітників з штучною оплатою – 25 тис. грн., на сировину – 18 тис. грн., зарплату адміністративних робітників – 5 тис. грн., на напівфабрикати – 12 тис. грн. Розрахуйте вартість основного та оборотного капіталу, постійного та змінного капіталу, органічну побудову капіталу. Що лежить в основі поділення капіталу на основний та оборотний, постійний та змінний?

споруди 80тис грн.

Машини -60тис грн.

Устаткування-39тис

Паливо-30тис грн.

Обладнення-80тис грн.

з/п-25тис грн.

сировина-18тис грн.

з/п адм.-5тис грн.

напівфабр-12тис грн.

Ка? С-?V-? c/v-?

Коб?

Косн=80+60+39+80=259тис

Коб=30+25+18+5+12=90тис грн.

С=80+60+39+30+80+18+12=319тис

V=25+5=30тис грн

C/V=319/30=7/1

4. Обґрунтуйте, що спільного та чим відрізняються бухгалтерський та економічний прибуток? Яке практичне значення для підприємця вони мають?

Бухгалтерський та економічний прибуток, суть, значення для підприємця

Бухгалтерская прибыль отражается в документах бухгалтерской отчетности и определяется как разница между выручкой( доходам от реализации продукции) и бухгалтерскими( внешними) издержками производства. Внешние издержки- выплаты поставщикам ресурсов, не явл совладельцами данной фирмы. Они включают расходы на сырье, оборудования, зарплату рабочим. Для расчета эконом прибыли из доходов вычитывают все издержки, как внешние, так и внутренние. К внутренним издержкам относятся нормальная прибыль, неполученный процент на вложенный капитал, не полученная арендная плата на собственную недвижимость, т.е это доход который могла бы получить фирма, если бы использовала принадлежащие ей ресурсы не в собственном производстве, а нашла бы другой, альтернативный вариант в применении. Предприниматели стремятся получить и увеличить именно экономическую прибыль.

5) Підприємець авансував на споруди 140 тис. грн.,  на предмети праці – 20 тис. грн., на устаткування – 50 тис. грн. Термін служіння споруд -20 років, устаткування – 10 років. На заробітну плату авансовано 5 тис. грн. Зарплату підприємець виплачує 1 раз в місяць, предмети праці закупає кожен квартал. Вироблено 20 тис. одиниць продукції за рік. Розрахуйте: авансований капітал, річні та середні витрати виробництва, кількість оборотів авансованого капіталу за рік.

Споруди -140 тис грн.

Предмети праці-20тис грн.

Устаткування-50тис грн.

Споруди на 20 років

Устаткув-10 років

Зарплата-5тис грн. один раз в місяц

Предмети праці-кожен квартал

Вироблено -20 одиниць

Акап--?\річні та середні витрати виробництва-?кількість оборотів-?

Решение

Кав=140+20+50+5=215тис грн

210/215=0.98 оборотів за рік

140/20+50/10+5*12+20*4=152тис грн.-річні витрати

152/20=7.6грн на единицу продукции.

                                      11 билет

1) Разом із ділянкою землі в оренду надано споруду, вартість якої становила 80000 грн., а термін експлуатації 40 років. Відсоткова ставка по кредиту – 12%, по депозитам – 8%. Розрахуйте величину земельної ренти, якщо орендна плата дорівнює 65000 грн.

вартість споруд – 80000 грн., термін експлутаціі 40 років

Відсоткова ставка по кредиту – 12%, по депозитам – 8%.

орендна плата  65000 грн. величина земельної ренти - ?

Знайдемо величину земельної ренти за формулою орендноі плати. ОРЕНДНА ПЛАТА - грошова оплата права користування майном, що орендується. Величина орендної плати визначається договірному про оренду, зазвичай вона приймається рівній сумі амортизаційних відрахувань і частини прибули від використання майна.

Орендна плата = рента за землю + Амортизація капіталу+ % за користування капіталом

Амортизація капіталу = 80000/40 =2000 грн.

% за користування = 80000* 0,12 = 9600 грн.

Отже ми можемо вирахувати величину земельної ренти(економічна форма реалізації власності на землю у вигляді доходу, який створюється найманими працівниками, але привласнюється власником землі за її здачу в оренду.)

65000 = ВЗР + 2000 +9600

ВЗР= 53400 грн.

2) Авансована вартість виробничих споруд – 60 млн. дол., машин та обладнання – 40 млн. дол., вартість сировини – 2 млн. грн. Амортизація споруд проходить за 20 років, машин и обладнання – за 5 років. Знайдіть час обороту основного капіталу.

споруди-60млн дол.

Машин облад-40млн

Сировина-2млн

Споруди -20рок

Машини-5 рок

Знайти час обороту-?

Кав=60+40+2=102млн дол

60/20+40/5=3+8=11млн дол

102/11=9.3років-1 час обороту

3) Ціна одиниці продукції 12 грн. Кількість виробленої продукції 3 тис. одиниць. Середні змінні витрати 3 грн. Середні постійні – 2 грн. Внутрішні витрати –12 тис. грн. Треба визначити бухгалтерський та економічний прибуток. Що таке змінні, постійні витрати, бухгалтерський, економічний прибуток?

Ціна од.продукції =12 грн.                                  Кількість прод. = 3 тис. од.

Середні постійні витрати(AFC) – 2 грн.

 Внутрішні витрати –12 тис. грн

бухгалтерський та економічний прибуток - ?

AFC=FC/Q  - Середні постійні витрати,постійні витрати на одиницю продукції

2=FC/3000

FC= 6000 – постійні витрати-витрати,розмір яких не залежить від об’єму продукції

AVC= VC/Q – середні змінні витрати  у розрахунку на одиницю продукції

3= VC/3000

VC = 9000 – змінні(зовнішні) витрати-витрати,величина яких залежить від об’єму продукції

Доход= 12*3000= 36000 грн

Бухгалтерський прибуток = 36000-9000=27000 грн. Бухгалтерський прибуток характеризує кінцевий результат проведення всіх видів діяльності та є сумою отриманих прибутків (збитків).

Економічний прибуток = 36000-(9000+6000)= 36000 – 15000= 21000 грн. Економічний прибуток являє собою різницю між сумою доходів підприємства, з одного боку, і сумою його поточних витрат, з іншого. При цьому враховуються поточні витрати як внутрішні так і зовнішні.

 Постійними витратами (FC) називають такі, величина яких не залежить від зміни обсягу виробництва. До постійних витрат належать витрати, на cплату оренди (якщо орендуються приміщення, основні фонди тощо), витрати на рентні та страхові платежі, сплату відсотків за кредит та ін. Постійні витрати є обов'язковими і зберігаються навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє, але мусить підтримувати готовність до виробництва.Змінними витратами ( VC) називають витрати, величина яких знаходиться в залежності від зміни обсягу виробництва. До змінних належать витрати на заробітну плату, сировину, матеріали, паливо, електроенергію.бухгалтерський прибуток — різниця між ціною реалізації (доходами від продажу) і бухгалтерськими витратами; економічний прибуток — враховує додаткові витрати, такі як некомпенсовані власні витрати підприємця, не враховані в собівартості, у тому числі  витрати на «стимулювання» чиновників, додаткові преміальні працівникам.

4) Як різні теорії пояснюють причини існування безробіття? Чому існує багато теорій безробіття?

Є багато теорій безробиття:У відповідності з теорією мальтузіанства населиння збільшується в геометричній прогресії, а кількість вироблюваних продуктів харчування – в арифметичній, що призводить до абсолютного надлишку людей на планеті. Способом вирішення проблем безробіття Т. Мальтус бачив в проведенні воєн, епідеміях, ін. Представники класичної теорії бачили причину безробіття у встановленні заробітної плати на рівні, більшому рівноважного, тобто, на їх думку, безробіття носить добровільний характер.Відповідно до марксистської теорії причиною безробіття служить накопичення капіталу в умовах зростання його органічної будови. Розширюючи виробництво в умовах зростання органічної будови капіталу, підприємець більше грошей витрачає на покупку додаткових засобів виробництва, чим на покупку додаткової робочої сили. Це веде до відносного скорочення попиту на робочу силу. Відповідно до кейнсианськой теорії недоспоживання недостатній сукупний попит на товари веде до гальмування економічного розвитку і відповідного зростання безробіття. Інстітуционалісти бачать причину безробіття в недосконалості правових норм, асиметричності інформації на ринку праці.Існує безліч теорій безробиття оскільки проблема безробіття є ключовим питанням в ринковій економіці і різні економісти пропонували свої варіанти для зменшення її рівня

 5) Підприємець виробляє цукерки. На засоби праці він витратив 60 тис. грн., на предмети праці – 10 тис. грн. Органічна побудова виробництва 2:1. Норма додаткової вартості 300%.

а)  Яким буде прибуток  підприємця, за інших рівних умов, якщо на ринку існує стан рівноваги?

б) Як зміниться прибуток  підприємця, за інших рівних умов, якщо на ринку в результаті збільшення пропозиції над попитом ціна зменшиться на 20%?

в) Як зміниться прибуток  підприємця, за інших рівних умов, якщо норма додаткового продукту буде 200%, а на ринку буде стан рівноваги?

средства  труда - 60 тис

предмети праци 10 тис

оск 2:1

m'=300%

а)C;V =2;1

V =35 тис грн

С =60+ 10 + 70 тис грн

m = m' *V/100%

m = 105 тис грн

б)105 - 100%

х -20%

х =21 тис грн

прибуток = 126 тис грн

в)

m = 200* 35/ 100 = 70 тис грн

                                   12 билет

1) Як зміниться середній рівень цін в країні, якщо в країні збільшиться грошова маса на 15%, швидкість обігу грошової одиниці прискориться на 18%, а кількість товарів та послуг в країні зменшиться на 8%.

грошова маса М      15%,

швидкість обігу грошової одиниці V    18%,

кількість товарів та послуг Q         8%.

Як зміниться середній рівень цін в країні (Ip) - ?

Скористаємося формулою обміну Фішера

M * V = P *Q

Якщо ми досліджуємо зміну середнього рівню цін, то  у базовому періоді M, V , P ,Q = 100%,отже

Im=100+15=115%

Iv = 100+18=118%

Iq = 100 -8 =92%

Ip =Im *Iv/Iq

Ip =115% * 118% / 92% = 147,5%

Тому ми можемо розрахувати що середній рівень цін у країні збільшиться на 47,5%

2) Авансований постійний капітал 200 тис. грн.. Органічна побудова капіталу 4:1. Норма додаткового продукту 300%. Визначте вартість та знов створену вартість.

 С =200 тис.грн.

Органічна будова капіталу = 4 :1

Норма додаткового продукту - 300%

W - ?

знов створена вартість -?

С/V =4:1

200000 =4V

V =50000 грн.

Знайдемо норму прибутку за формулою норми додаткового продукту:

300% = m/50 *100%

m= 150 тис.грн.

Зараз ми знайдемо вартість - витрати грошових коштів на придбання товару, на виконання робіт і послуг, на здобуття благ.        W = C+V +m        W = 200+50+150 = 400 тис.грн.

Знайдемо знов створену вартість — результат праці колективу підприємства, додатковий продукт, отриманий в процесі виробництва понад понесені витрати і розподілюваний між трудовим колективом і суспільством в цілому.

ЗСВ = m/V *100%

ЗСВ =150/50*100% = 300000грн.

3) Власний капітал банку – 42 млн. грн., 500 млн. грн. – заощадження клієнтів. Було надано кредитів на суму 520 млн. грн. Після закінчення року банк повинен отримати 16% з позичальників та сплатити заощаджувачам 10%. Розрахуйте норму та масу банківського прибутку, якщо витрати банку на здійснення банківських операцій становлять 3 тис. грн. Про що свідчить розмір норми банківського прибутку?

Власний капітал банку – 42 млн. грн.

заощадження клієнтів – 500 млн.грн.

кредити – 520 млн.грн.

по кредиту – 16%   по депозиту – 10%

витрати – 3000грн.

норма та масу банківського прибутку -?

Норма банківського прибутку показує відношення чистого прибутку до власного капіталу банку.

По кредиту треба сплатити 520 млн. * 0,16 =83,2 млн.грн.   По депозиту 500* 0,1 =50 млн.грн.

Отже зараз ми знайдемо масу банківського прибутку

Маса прибутку =% по кредиту - % по депозиту = 83,2 -50 =33,2 млн.грн.

Норма прибутку = Прибуток Банка(маса прибутку)/власний капітал банку *100%

НП =33,2/42*100% = 79 млн.грн.

4) В чому різниця понять «величина попиту» та «попит», величина пропозиції та пропозиція? Що відбувається при зміні величини попиту та попиту (величини пропозиції та пропозиції)? (проілюструйте графічно та словами). Які фактори впливають на попит та величину попиту (пропозицію і величину пропозиції).

Яке відтворення (просте чи поширене) і чому забезпечує наступна структура валового продукту ?

ВЕЛИЧИНА ПОПИТУ — кількість товару або послуг певного вигляду, яке покупець бажає купити за даною ціною протягом певного періоду часу. Величина попиту залежить від доходів покупців, цін на товари і послуги, цін на товари-субстітути і благах комплементу, чекань покупців, їх смаків і переваг Попит — це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки. Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.ВЕЛИЧИНА ПРОПОЗИЦІЇ — кількість товару або послуг певного вигляду, запропоноване до продажу на деякому ринку за конкретною ціною протягом певного періоду часу. Величина пропозиції залежить від цін на товари і послуги, витрат виробництва, цін на товари-субстітути і благах комплементу, від податків.Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації її на ринку за певними цінами. Таке визначення змальовує пропозицію і відображає її суть з якісного боку. У кількісному плані пропозиція характеризується своєю величиною та об'ємом. Об'єм, величина пропозиції — це кількість продукту (товару, послуг), яку продавець (виробник) бажає, може і здатний у відповідності з наявністю або продуктивними можливостями запропонувати для продажу на ринку протягом деякого періоду часу за певної ціни.

 

 

 

5) Яке відтворення (просте чи поширене) і чому забезпечує наступна структура валового продукту ?

 I 5200с + 3000v + 2400m = 10600;

II 5400с + 2000v + 1800m = 9200.

Визначте величину вартості товарів, які потраплять в обмін між підрозділами. Хто є споживачем продукції І та ІІ підрозділів?

I  5200C + 3000V +2400m = 10600W

    II 5400C + 2000V + 1800m = 9200W

Відтворення просте,тому що виконуються усі умови,такі як:

IV = IC+IIC                              10600=5200+5400=10600

IIV = I(V+m) + II(V+m)          9200=5400 +3800 =9200

I(V+m) = IIC                            5400=5400

 

10600 -5200=5400од. – не реалізовано у першому підрозділі,споживачами якого є підприємці

9200-1800-2000 = 5400од.- не реалізовано у другому підрозділі,споживачами якого є підприємці і робітники

Таким чином між підприємцями и робітниками першого і другого підрозділів відбувається обмін не реалізованої усередині підрозділів продукцією у 5400 од.

                                        13 билет

1) Припустимо, що 70 тис. грн. капіталу у машинобудуванні приносять 6 тис. грн. прибутку, 310 тис. грн. капіталу в металургії – 15 тис. грн. прибутку, у хімічної промисловості 500 тис. грн. капіталу – 28 тис. грн. прибутку. У яку галузь будуть підприємці вкладати капітали (при відсутності середньої норми прибутку), чому? Що таке норма прибутку, що вона показує?

Норма прибутку- відношення додаткової вартості (зазвичай річної маси) до всього авансованого капіталу, виражене у відсотках. Характеризує ефективність використання капіталу, прибутковість капіталістичного підприємства. показує, скільки прибутку приносить кожна вкладена грошова одиниця і відповідно в ті галузі, де є високою норма прибутку, доцільно вкладати додатковий капітал.

Машинобудування — 70 тис.грн капітал, прибуток — 6 тис.грн

металургія — 310 тис.грн,прибуток — 15 тис.грн

хімічна промисловість — 500тис.грн.,прибуток-28 тис.грн

Норма прибутку = прибуток/ПКав + ТКав *100% (Пкав-авансований промисловий капітал,ТКав — авансований торговий капітал )

6000/70000*100% =8,6 тис.грн -машинобудування

15000/310000*100% = 4,8 тис.грн -металургія

28000/500000*100% = 5,6 тис.грн -хім.промисловість

2) Споживчий кошик складається з 5 кг хліба, 8 кг м’яса, 10 л молока. У 2008 році ціна хліба була 2,80 грн/кг, м’яса – 25 грн/кг, молока – 4 грн/кг. Номінальна зарплата за рік збільшилася на 30%. Знайдіть як зміниться за рік реальна заробітна плата, якщо ціна хліба  змінилася до 4 грн.за кг, ціна м’яса зросла до 40 грн, а молока – до 6 грн.

5 кг хліба — 2,8 грн/кг                       через рік:    4 грн/кг

8 кг мьяса — 25 грн/кг                           65 грн/кг 

10л молока — 4 грн/кг                            6 грн/кг

Номінальна зп.збільшилась на 30%

як змінилась реальна зп. За рік - ?

Знайдемо споживчий кошик - набір товарів і послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб людини за рік, в середньому.

Базовий рік: 5*2,8 +25*8 +10*4 =14+200+40 = 254 грн.

Досліджуємий рік: 5*4 + 8*65 +10*6 = 20+520+60 = 600 грн.

254грн — 100%

600грн — х%

х = 24%, отже рівень цін в країні за рік збільшився на 24%

Знайдемо індекс реальної зп:

індекс реальної зп = 30% / 24%*100% = 125%,отже за рік реальна зп. Збільшилась на 25%

3) Функція попиту має вигляд: Qd=40–8р, функція пропозиції: Qs= – 6 + 22р.

Треба визначити:

а) ціну рівноваги;

б) рівноважний обсяг;

в) що станеться (дефіцит або надлишок), якщо буде встановлено ціну на рівні 5 грн.? Розрахуйте його розмір.

 г) Що станеться (дефіцит або надлишок), якщо встановиться ціна на рівні 1 грн.? Розрахуйте його розмір.

Qd =  40 – 8p – попит

Qs = 6+22p- пропозиція

а)РІВНОВАЖНА ЦІНА — ціна, при якій об'єм попиту на ринку дорівнює об'єму пропозиції. На графіці попиту і пропозиції вона визначається в точці пересічення кривої попиту і кривої пропозиції

 40 – 8p = 6+22p

34 = 30р

р = 1,13 -рівноважна ціна

б)Qd = 40 -8*1,13 = 40 -9,04 =30,96 -рівноважний обьєм -об'єм попиту і пропозиції товару при рівноважній ціні.

в)ціна = 5 грн

Qd= 40 -8*5=0-попит

Qs=6+22*5= 116-пропозиція

станеться  надлишок на 116 товарів

г)ціна = 1 грн

Qd = 40-8

Qs = 6+22 =28

станеться дефіцит на 4 товари

4) Проаналізуйте яке  практичне значення для підприємця має бухгалтерський, нормальний та економічний прибуток? Чи треба продовжувати роботу, якщо отримуєш бухгалтерський збиток у короткостроковому періоді? Чому нормальний прибуток відносять до витрат? До яких ?

 В экономической науке и хозяйственной деятельности различают прежде всего балансовую (бухгалтерскую), нормальную и экономическую прибыль.

Как уже упоминалось, в общие издержки производства фирма зачисляет все свои денежные расходы. Это так называемые явные издержки. Именно они отражаются в бухгалтерских документах как хозяйственные. Соответственно прибыль, которая составляет разницу между выручкой и общими затратами, определяется как хозяйственная, ее еще называют бухгалтерской, или балансовой.

Итак, балансовая прибыль - это выручка от реализации без затрат предприятия на производство и реализацию продукции.

Кроме того, учитывая потребности развития бизнеса, предприниматель предполагает получить еще и минимальную - нормальную прибыль. Нормальная прибыль - это тот обязательный доход, который является своеобразным гарантом существования фирмы в избранном виде бизнеса.

Нормальная прибыль состоит из нормативной отдачи на капитал и общепринятой в данном виде бизнеса нормы предпринимательского дохода. Нормальная прибыль является ценой выбора предпринимателем именно данного вида бизнеса. Эта цена должна быть оправдана эффективностью деятельности предпринимателя и быть не меньше так называемой упущенной прибыли, которую предприниматель может иметь в другой, более выгодной сфере деятельности.

Предприниматель считает справедливым то, что за вложенный капитал и собственную предприимчивость он получает хотя бы минимально возможную, нормальную прибыль, которая возместит ему расходы на производство и потери от неиспользованных возможностей в других сферах деятельности. Величина нормы конкретной прибыли определяется самим предпринимателем на основе учета альтернативных возможностей вложения своего капитала и собственных предпринимательских усилий.

Хозяйственные издержки вместе с нормальной прибылью составляют экономические издержки предприятия. Разница между выручкой и экономическими издержками называется экономической прибылью.

Именно экономическая прибыль является стимулом для вхождения новых предпринимателей в тот или иной вид бизнеса или выхода фирм из той сферы, где они неприбыльны. Если же прибыль большая, новые фирмы проникают на рынок и охватывают долю спроса. Чтобы успешно реализовать свою продукцию, предприятия вынуждены снижать цену или идти на дополнительные издержки для продвижения на рынке своих товаров или услуг.

Прибыль вследствие этого снижается, наплыв конкурентов

5) Підприємець авансував на засоби виробництва 340 тис. грн., в тому числі на предмети праці – 80 тис. грн. Органічна побудова виробництва 20:1. Зарплату підприємець виплачує 1 раз в місяць, предмети праці закупає один раз на півроку. Строк служби основного капіталу 26 років. Розрахуйте: авансований капітал, річні витрати виробництва, час одного обороту капітала.

Косн = 340 + 80 тис.грн

Органічна будова капіталу 20:1

заробітна плата 1 р. В місяць

строк служби осн.кап. 26 років

предмети праці 1р. В півроку

Кав - ?річні витрати - ? час 1 обороту кап. - ?

С= 340+80 = 440 тис.грн.

С / V = 20/1

20V = 440  V = 22тис.грн

Кав = 440+22 = 462тис.грн

440 / 26 =16,9 тис.грн -амортизація основного капіталу

предмети праці = 80*2 = 160 тис.грн за рік

V = 22тис *12= 264 тис.грн  - заробітна плата за рік

16,9+160+264 = 440,9 тис.грн -річні витрати

                                

                                                                   14 билет

1) Середні загальні витрати виробництва товару становлять 45 грн., а середні постійні – 16 грн. Розрахуйте загальні витрати, середні змінні, постійні витрати, якщо вироблено 85 одиниць продукції.

середні загальні витрати АТС = 45грн

Середні постійні AFC =16 грн.       85 од.продукції

TC(загальні витрати) - ?AVC(середні змінні) -  ? FC(постійні) - ?

ATC = TC / Q

45 = TC /85     TC = 3825грн — загальні витрати є сумою постійних і змінних витрат за кожного конкретного обсягу виробництва.

AFC = FC / Q

16 =FC / 85          FC = 1360 грн.-витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу випуску продукції,до них належать грошові витрати на експлуатацію будівель, споруд і обладнання, орендна плата.

TC = FC+VC       3825 = 1360 +VC

VC =2465 грн. Змінні витрати — витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва.

AVC = VC /Q

AVC = 2465 / 85 = 29 грн. - Середні змінні витрати - змінні витрати підприємства, що доводяться на одиницю продукції, що випускається.

2) Робочий день 8 годин. Заробітна плата робітника при погодинній оплаті – 64 грн. за день. Робітника перевели на відрядну зарплату.  Якою буде розцінка за одиницю виробленої продукції, якщо норма виробки – 25 одиниць за час праці? Як пов’язані між собою погодинна та відрядна зарплата? Яка з них має більше переваг?

Робочий день — 8 годин

погодинна зп. =64 грн. В день

відрядна-?призводиться 25 од. На годину

8*25 = 200 од. Продукції виготовляється  за день

200 / 64 = 3,125 грн. - ціна за одиницю продукції

Відрядна зп = ціеа за 1 од. * виготовляєму за день продукцію

відрядна зп. =3,125 *200 =625 грн.

Розрізняють дві основні форми заробітної плати: погодинну та відрядну. Погодинна зарплата нараховується робітникам залежно від кваліфікації і фактично відпрацьованого часу. Вона застосовується для оплати праці тих робітників: 1) виробіток яких неможливо чітко нормувати; 2) в роботі яких головним є не зростання продуктивності праці, а підвищення якості продукції; 3) виробіток яких в основному залежить не від їх індивідуальних трудових зусиль, а визначається технологічним процесом.При погодинній формі величина заробітної плати обчислюється як добуток погодинної ставки і кількості праці. Погодинна оплата передбачає просту погодинну систему, що обумовлює оплату за фактично відпрацьований час та погодинно-преміальну, яка враховує ще й інші моменти: виконання норми, ріст продуктивності праці, якість робіт і продукції, економію ресурсів. Відрядна форма заробітної плати застосовується на роботах, де праця піддається точному і повному обліку, де широко використовуються норми виробітку. Величина заробітної плати при ній обчислюється як добуток розцінки одиниці виробу і кількості виробів.Останні десятиріччя характеризуються все більш широким застосуванням погодинної заробітної плати і відповідним скороченням відрядної внаслідок зростання механізації та автоматизації виробництва.

3) Середній рівень цін в країні 75 грн. В країні за рік збільшилася грошова маса на 22%. 

А) Чи приведе таке збільшення грошей в обігу до інфляції, якщо відомо, що швидкість обігу грошової одиниці збільшилась на 10%, а кількість товарів та послуг в країні збільшилася на 45%? Б) Якою при таких умов, буде середня ціна?

Р = 75 грн. -100%

М збільшилася на 22 %

V збільштлась на 10%

Q збільшилась на 45%

А) M = 122%

V=110%

P = 100%

Q =145%

 P = M*V/Q

P=122*110/145 = 92,5% ціни впадуть на 7,5% ,таке збільшення грошей не призведе до інфляції в країні,тому що в данному випадку ми не бачимо зростання загального рівню цін,а навпаки.

Б)75 грн. - 100%

     х грн. - 92,5%

х = 69,4 грн. -середня ціна.

4) Поясніть, у чому різниця в механізмі формування та суб’єктах отримання диференціальної ренти І та диференціальної ренти II. Як розраховують розмір диференціальної рент І  та II. Який прибуток отримують орендатори з найгіршої ділянки?

Рента, яка виникає внаслідок диференціації земельних ділянок за родючістю або за місцем розташування, називається диференціальною рентою І. Поряд з диференціальною рентою І за певних економічних умов утворюється й диференціальна рента II. Остання є однією з форм надлишкового додаткового продукту, який одержують внаслідок різної продуктивності затрат, що послідовно робляться на одній і тій самій ділянці землі, тобто внаслідок інтенсифікації землеробства.Диференціальна рента І, як дар природи (вища родючість; краще місцезнаходження) по ідеї повинна потрапляти власнику землі. За умови приватної власності на землю вона в формі орендної плати сплачується земельному власнику користувачем землі (фермером, кооперативом, селянською спілкою тощо) і таким чином вилучається з суспільного користування. Такий розподіл диференціальної ренти І, зумовлений приватною власністю на землю, не є соціальне справедливим тому, що земля є даром природи й повинна надходити в розпорядження всього суспільства, а фактично йде на збагачення окремих приватних осіб.За умови загальнонародної власності на землю диференціальна рента в формі плати за землю вилуча ється в розпорядження держави, яка централізовано використовує її для підвищення родючості грунтів у господарствах, де земля має низьку природну продуктивність, для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками, розробки високоефективних технологій, вирішення соціальних проблем у сільській місцевості тощо. В такий спосіб реалізується право власності народу на землю. І це є соціальне, справедливим розподілом природного дару.

Диференціальна рента II, як результат додаткових капіталовкладень, скерованих на підвищення родючості землі, по ідеї повинна залишатися в користувача землею. Це повинно забезпечуватися податковою системою, умовами орендних договорів, системою ціноутворення.Умовою виникнення диференціальної земельної ренти II є різна економічна родючість ділянок землі, що виникає в результаті додаткових затрат капіталу в одну і ту ж ділянку землі протягом одного і того ж року. Інакше кажучи, умовою виникнення диференціальної земельної ренти є інтенсифікація землеробства. В сучасних умовах інтенсифікація землеробства здійснюється шляхом комплексної механізації виробництва, хімізації, зрошування і осушення земель тощо. В результаті інтенсифікації землеробства господарства одержують надлишковий додатковий продукт. Як правило, додаткові затрати капіталу робляться на кращих і середніх ділянках землі, оскільки тут додаткові затрати дають більший виробничий ефект, ніж на гірших землях.І доки додаткові затрати капіталу на обробіток кращих і середніх ділянок землі будуть приносити більше продукції, ніж рівновеликі затрати на обробіток гірших ділянок землі, які визначають суспільну Ціну виробництва, доти вони будуть приносити додатковий прибуток, який пізніше перетворюється в диференціальну ренту II.

5) Середня заробітна плата в країні А – 690 грн., в країні В – 900 грн. Вартість споживчого кошика в країні А складала 780 грн., в країні В – 950 грн. За два роки середня заробітна плата в країні А стала 1000 грн., а в країні В – 1200 грн. Вартість споживчого кошика через два роки в країні А – стала 850 грн., а в країні В – 990 грн. у поточних цінах. Визначте:

а) В якій країні більше зміниться номінальна заробітна плата ( у відсотках)?

Б) В якій країні більше і як зміниться реальна заробітна плата? Про що це свідчить?

Середня зп.   А — 690 грн.

                       В — 900 грн.

Споживчий кошик     А — 780 грн.

                                     В — 950 грн.

Через 2 роки: 

Середня зп.     А — 1000грн.

                         В — 1200грн.

Споживчий кошик   А - 850 грн.

                                   В — 990грн.

а)Знайдемо індекс номінальної зп. у країнах:

країна А: 1000 / 690*100% =144,9%

країна В: 1200 / 900* 100% =133,3%

Номінальна зп.більше зміниться у країні А на 11,7%

б)Знайдемо індекс цін:

у країні А: 850 / 780*100% =108,9%

у країні В: 990 / 950*100% = 104,2%

Знайдемо Індекс реальної зп.:

Індекс реальної зп.= індекс номінальної зп / індекс цін *100%

у країні А: 144,9 / 108,9 *100% =133%

у країні В: 133,3 / 104,2 *100% =127,9%

У країні А індекс реальної зп.зміниться на 5,1% більше ніж у країні В.

                                   

                                                                15 билет

1) Внаслідок боротьби профспілок  підприємці великих заводів збільшили номінальну зарплату на 20 %. Визначте, як змінилася реальна зарплата, якщо ціни поменшилися на 18%.

Нолмінальна зп. збільшилась на 20%

йіни впали на 18%

реальна зп. - ?

Номінальна заробітна плата - заробітна плата в грошовому вираженні, яка виплачується робочим і службовцем відповідно до кількості і якості витраченої ними праці за певний період робочого часу.У досліджуємому році вона дорівнює:

100% + 20% =120%

Ціни:   100% -18% = 82%

120 / 82 *100% = 146,3%

Отже, реальна зп. збільшилась  на 46,3%

2) Земельний власник щорічно одержує 22000 грн. орендної плати. Визначте земельну ренту та ціну землі, якщо на ділянці зведені будови і споруди вартістю 90000 грн. зі строком служби 20 років. Рівень  проценту  по депозиту дорівнює 8, по кредиту – 10%

Орендна плата -  22000 грн.

Косн = 90000 грн на 20 років

% по депозиту — 8%

по кредиту — 10%

земельна рента - ? ціна землі - ?

90000 / 20 = 4500 грн -амортизація основного капіталу - поступове перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з його допомогою.

Орендна плата - грошова оплата права користування майном, що орендується.

Орендна плата = рента за землю + амортизація капіталу + % за користування землею

Знайдемо відсоток за користування землею:   90000*0,1 = 9000 грн.

22000 = рента за землю +4500 +9000

Земельна рента = 8500 грн

Ціна землі - капіталізована земельна рента, яка приносить прибуток у вигляді відсотку.Знайдемо її:

Ціна землі = земельна рента / норма баньківского % *100%

Ціна землі  = 8500 / 10 *100% = 85 000 грн.

3) За даними таблиці визначте: темпи зміни номінальної, реальної заробітної плати, цін ( у відсотках).

середня зп.:        2005 — 2400 грн    

                             2009 — 3200 грн

споживчий к.      2005 — 2000 грн

                             2009 — 2500 грн.

Індекс реальної,номінальної зп. - ? Індекс цін - ?

Індекс номінальної зп. = 3200 / 2400 *100% = 133,3% за цей час з 2005 по 2009 рік номінальна зп збільшилась на 33,3%

Індекс цін = 2500 / 2000*100% = 125% ціни виросли на 25%

Індекс реальной зп. = індекс номінальної зп. / індекс цін *100%

Індекс реальной зп = 133,3 / 125 *100% = 106, 6%

Реальна заробітна плата зросла на 6,6%

4) Проаналізуйте, чим відрізняються та що спільне у поняттях прибуток та додаткова вартість (по сутності та розміру)? Що показують ці показники і як їх визначити.

Прибу́ток — це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.чистий прибуток після сплати податків. Сума, на яку виріс власний капітал компанії за даний період в результаті діяльності цієї компанії.Прибуток — частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах; частина чистого доходу; грошовий вираз вартості реалізованого чистого доходу.Це одне з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства та формування фондів грошових коштів підприємства.    

Додатко́ва ва́ртість — це вартість, створена працівниками понад вартість робочої сили і безкоштовно привласнена власником засобів виробництва(капіталістом). Прибуток (з якісного боку) — перетворена форма додаткового продукту й додаткової вартості, яка виражає відносини між власниками засобів виробництва і найманими працівниками з приводу його створення і привласнення.

Прибуток = Доход — Витрати

m(додаткова вартість) = W(вартість) – (C(постійний капітал)+V(змінний капітал))

5) За даними таблиці розрахуйте: а) вартість  одиниці товару; б) ціну товару, в)розмір прибутку або збитків кожної групи виробників, якщо припустити, що одна година суспільно – необхідного часу дорівнює 3 грн.

а) для того щоб знайти вартість одиниці товару треба розрахувати  суспільно необхідні витрати  праці - сукупні витрати праці на виробництво якого-небудь товару.

СНВП = 50*18+ 110*12 +45*17 / 50+110 +45 = 900+ 1320+765 / 205 = 2985 / 205 = 14,6 години — вартість товару

б)Знайдемо ціну товару,для цього треба помножити вартість товару на годину суспільно-необхідного часу

14,6* 3 = 43,8 грн — ціна товару

в)Для того щоб визначити розмір прибутку або збитків,треба розрахувати індивідуальні витрати в грошах:

1 группа : 18*3 = 54грн

2 группа: 12*3 = 36 грн

3 группа: 17*3 = 51 грн.

Прибуток(+),збитки(-) на одиницю продукціі :

1 группа: 43,8 - 50 = -10,2 грн * 50 одиниць = 510 грн -  збиток

2 группа : 43,8 — 36 = +7,8 грн * 110од.= 858 грн. - прибуток

3 группа: 43,8 — 51 = - 7,2 грн *45 од = 324 грн – збиток

Билет 16

1) Загальні витрати виробництва товару становлять 790 грн., змінні витрати – 540 грн. Розрахуйте середні постійні та середні змінні витрати, якщо вироблено 55 одиниць продукції.

TC = 790 грн.

VC = 540 грн.

AFC = ?

Q = 55 од.

Решение

Скористуємося формулою середніх постійних витрат.

AFC = FC/Q

Але для того, щоб ми могли її використати нам потрібно знайти FC (постійні витрати) за  формулою TC=FC+VC

FC=TC-VC

FC=790-540=250 (грн.)

Ми знайшли всі потрібні нам невідомі, тепер можемо підставити їх в формулу

AFC = 250/55 = 4,5

2) Розрахувати фактичний рівень безробіття та циклічне безробіття за таких умов: чисельність населення країни – 105 млн. осіб, чисельність робочої сили (осіб працездатного віку) дорівнює 80 млн. осіб, чисельність зайнятих – 72 млн. осіб, природне безробіття – 4%, зайнятих неповний робочий день – 10 млн. осіб.

чисельн. Населення – 105 млн.осіб

чисельн.робочої сили – 80 млн.осіб

чисельн.зайнятих – 72 млн.осіб

природне безробіття – 4 %

занятих неповній робочий день – 10 млн.осіб

рішення

фактичній рівень безробіття = (безробітні / працездатне населення) * 100%

 безробітні = 80млн.осіб – 72 млн.осіб = 8 млн.осіб

фактичній рівень безробіття = (8 млн.осіб / 80 млн.осіб) * 100% = 10%

циклічне безробіття = 10 % - 4 % = 6 %

3) Промисловий капітал 40 тис. грн. Торговий капітал 15 тис. грн. Додаткова вартість, яка створена у промисловості – 10 тис. грн. Визначте розмір промислового та торгового прибутку. Чисті витрати обігу склали 2 тис. грн. Чим відрізняються додаткові та чисті витрати обігу?

 

Промисловій кап = 40 тис.грн.

Торговій кап = 15 тис.грн

Додаткова вартість створена у промисл. кап. = 10 тис.грн

Визначте розмір промислового та торгового прибутку = ?

Середня норма прибутку = додаткова вартість/вкладений капітал*100%

Середня норма прибутку = (10 тис.грн. / 55 тис.грн.)*100% = 18%

Середня норма прибутку показує, що при однакових вкладеннях капіталу промисловець та торгівець отримують однаковий прибуток.

4) Поясніть: якщо приватна власність має переваги над державною, чому у всіх країнах залишається державна власність?  Які переваги має державна власність, і які – приватна?

Державна власність - є основою економіки України. Навіть після проведення приватизації її питома вага є досить значною. До державної власності в Україні згідно із Законом «Про власність» належать загальнодержавна, республіканська власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність).Державна власність завжди виступає одним з чинників прискорення розвитку економіки. Безумовно, не можна заперечувати і значний вплив даної форми власності для загального розвитку економіки країни. Без належної державної допомоги в постачанні підприємств сучасними засобами виробництва, без організації виробництва таких засобів виробництва розвиток приватної ініціативи і заповзятливості неможливий.На мій погляд, для визначення суті державної власності досить визначити функції втручання держави, а також його монопольні галузі ведення: війни і національна оборона, зростання народонаселення і урбанізація, проблеми довкілля і соціальний захист населення і ін.  При визначенні суті державної власності необхідно враховувати «потреби» держави в особі його повноважних органів для здійснення вищеназваних функцій. Так, наприклад, для оборони зовнішніх і внутрішніх кордонів держави необхідна відповідна матеріальна база, яка і буде основою для оборони.  Таким чином, суть державної власності повинна визначатися виходячи з вищеназваних обставин, а остання частина власності повинна прийняти інші форми: індивідуальна, колективна.Приватна власність — одна з форм власності, що означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб. Історично приватної власності окремих осіб передувала общинна власність (племені, роду, родини).Основними формами приватної власності є :індивідуально-трудова, коли власником виступає одна особа, або сім'я;партнерська, коли колективне володарювання здійснюється певним колом людей (засновниками акціонерного товариства закритого типу);корпоративна, коли колективне володіння здійснюється колективом людей, склад якого постійно змінюється (акціонерне товариство відкритого типу).Різновидом індивідуальної власності є особиста власність. Розрізняють:трудову приватну власність, за якої власник є одночасно трудівником, наймана праця не застосовується;капіталістичну приватну власність, засновану на системі найманої праці.

5)

Ви, підприємець, придбали нове устаткування. Первісна його вартість 72 тис. грн. Строк служіння 12 років.

а) Яку суму грошей та на скільки років Ви могли би надати в позику іншому підприємцю через 2 роки?

Потрібно знайти річну амортизацію за формулою А = вартість / строк служби

1)А річна = 72 тис.грн. / 12 років = 6 тис.грн.

2) 6 тис.грн * 2 роки = 12 тис.грн. – можемо надати в кредит на 10 років

б) Який прибуток Ви би отримали, якщо відсоток по кредиту складає 8% річних, а відсоток по депозиту – 6%?

в) За яку суму грошей Ви би продали це устаткування через 8 років, якби попит на устаткування був би в 1,5 рази більшим, ніж пропозиція?

1) А річна = 72 тис.грн. / 12 років = 6 тис.грн.

2) (6 тис.грн * 8 роки) * 1,5 =  72 тис.грн – сума за яку ми можемо продати це устаткування через 8 років при попиті в 1.5 рази більше ніж пропозиція.

Білет 17

1) Загальні витрати виробництва товару становлять 800 тис.грн., а середні змінні – 20 грн. Розрахуйте  постійні витрати, якщо виготовлено 30 тис одиниць продукції.

AVC = 20 грн.

TC = 800 тис. грн.

Q = 30 тис.од.      

Рішення

Використаємо формулу середніх змінних витрат

AVC=VC/ Q

20 = VC / 30 тис.од.

З цієї формули виразимо VC

VC = 20 грн. * 30 тис.од.= 600 тис. грн.

Використаємо формулу сукупних витрат

TC = FC + VC

800 тис. грн. = 600 тис. грн. + FC

Виразимо FC

FC = 800 тис. грн. - 600 тис. грн. =  200 тис.грн

 1. Промисловий капітал 440 тис. грн.  Торговий капітал 100 тис. грн. Додаткова вартість –40 тис.грн. Визначте розмір промислового та торгового прибутку, середню норму прибутку, якщо чисті витрати обігу складають 10 тис. грн.

Середня норма прибутку =(прибуток –чисті витрати обігу)/(кап.пром+торговий)*100%

Сер.норма прибутку=40-10/440+110*100%=5.45%

 

3)робочий день – 8 годин

денна зарплата при погодинній формі – 120 грн

норма виробки за 1 годину – 30 од

Яку заробітну плату отримає робітник, якщо за день виробить 200 од. продукції?

За 1 год роботи = 120 грн / 8 год = 15 грн.

Робітник за 1 год виробляє 30 од. продукції для того щоб знайти розцінку за одиницю виробленої продукції потрібно    оплату за  1 год / норму виробки

15 грн / 30 од. = 0.5 грн

Знайдемо зарплату робітника, якщо він за день виробить 200 од продукції

200 * 0.5 = 100 грн

Відрядна заробітна плата має більше переваг

4) Що таке акціонерне товариство, які воно має переваги та недоліки порівняно з іншими  підприємствами?

Поняття та ознаки акціонерного товариства

Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу:

воно є господарською організацією корпоративного типу, різновидом господарського товариства;

належить до товариств – об’єднань капіталів, у яких майнові елементи домінують над особистими (для участі в акціонерному товаристві досить зробити майновий внесок – оплатити акцію, а персональна участь – трудова, в управлінні справами товариства – зазвичай є необов’язковою);

статутний фонд акціонерного товариства має акціонерну природу, формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та/або юридичним особам;

має публічний статус емітента цінних паперів (акцій, облігацій), воно є юридичною особою, яка від свого імені випускає акції і зобов’язується своєчасно виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.;

фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, набувають статусу акціонерів, права і обов’язки яких визначаються законом;

особливою ознакою акціонерного товариства є обмеження відповідальності акціонерів: вони відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

5) Три фермера вклали у свої земельні ділянки однаковий капітал. Перший  фермер отримав із своєї ділянки врожай соняшника в 15 т, другий фермер – 12 т соняшника, третій – 8 т. Індивідуальні витрати кожного фермера на 1 т соняшника складають відповідно 10 годин,18 годин, 20 годин. Норма банківського відсотку по кредитам  – 15%, по депозитам 10%, розмір абсолютної ренти – 450 гривень.

а) Який розмір ренти одержить кожний з фермерів, якщо 1 година праці в грошовому виразі дорівнює 3 гривням? Який це вид ренти, яка причини її існування, хто її привласнює?

    б) За якою ціною може продати свою ділянку кожний з трьох фермерів

 

фермер 1 отримав із своєї ділянки врожай 15 т.

фермер 2 – 12т.

фермер 3 – 8т.

індивідуальні витрати кожного фермера на 1 т. відповідно 10 год., 18год., 20год.,

норма банківського % по кредиту – 15 %, по депозиту 10 %

розмір абсолютної ренти – 450 грн.

а) Який розмір ренти одержить кожний з фермерів, якщо 1 година праці в грошовому виразі дорівнює 3 гривням? Який це вид ренти, яка причини її існування, хто її привласнює?

 

фермер 1

15т. * 10год = 150год

150 год * 3 = 450 грн.

Фермер 2

12 т. * 18год = 216 год

216год * 3 грн = 648 год

Фермер 3

8т. * 20 год = 160 год

160год * 3 грн = 480год

Ціна землі = ( рента/ банковский %) * 100%

Ціна землі  = ( 450/ 15 %) * 100% = 3000 грн

Рента яку отримає фермер 1

 450 + 45 =  495грн

Рента яку отримає фермер 2

648 + 64,8 = 712,8грн

Рента яку отримає фермер 3

480+48 = 528грн

б)  За якою ціною може продати свою ділянку кожний з трьох фермерів

 Ціна землі = ( рента/ банковский %) * 100%

Ціна землі = (495 / 15%) *100% = 3300грн - фермер 1

Ціна землі = (712,8 / 15%)*100% = 4752 грн - фермер 2

Ціна землі = (528 / 15%) * 100% = 3520 грн – фермер 3

                                  Білет 18

 1)Зарплата 1050 збільшилась на 240 грн

Ціни збільшились на 12 %

Як змінилась реальна зарплата?

Знайдемо індекс зміни зарплати

(1290/ 1050) * 100% = 123 %

знайдемо індекс зміни реальної зарплати

(123% / 112% ) * 100% = 110%

2) Розрахуйте вартість та ціну товару, якщо припустити, що одна година суспільно – необхідного часу дорівнює 3 гривням. Витрати на виробництво однієї одиниці продукції першої групи виробників – 10 годин, другої – 7 годин. Загальний обсяг продукції, яку виробляє перша група виробників – 200 одиниць, друга група виробників виробляє - 150 одиниць продукції.

1 год = 3 грн.

Група виробника      Індик. Витрати на           Кіл –ть
                                   1 продукцію (год.)

1                                  10                                       200

2                                  7                                         150

 

 

суспільно – необхідного витрати  = (10 * 200) + (7*150) / 200+150 = 8,7 (год)  - вартість товару

ціна товару = 8,7 * 3 = 26,1 (грн.)

3На виробничі споруди підприємець авансував 260 тис. грн.

на купівлю машин – 120 тис. грн.

паливо – 60 тис. грн.

зарплату адміністративних робітників – 6 тис. грн.

на обладнання – 100 тис. грн.

заробітну плату робітників з відрядною оплатою –  15 тис. грн.

на сировину – 28 тис. грн.

зарплату робітників на погодинній оплаті – 11 тис. грн.

основн.кап = 260+120+100 = 480 тис грн.

оборотний кап. = 62+6+15+28+11 = 120 тис грн.

постійний кап = 260+120+60+100+28 = 568 тис. грн.

змінний кап = 6+15+11 = 32 тис грн.

4) Обґрунтуйте, чим відрізняється вивіз капіталу у позичковій та підприємницькій формах. Навіщо капітал вивозять та які наслідки цих процесів для країн, які вивозять та які ввозять капітал?

Існують дві основні форми вивозу капіталу - вивіз позичкового капіталу і вивіз підприємницького (функціонуючого) капіталу. Вивіз позичкового капіталу у вигляді міжнародних позик, які надають як окремі держави, так і великі міжнародні банки, буде розглянуто нижче.

Вивіз підприємницького капіталу здійснюється декількома шляхами:

по-перше, за рахунок будівництва за кордоном власних (або на паях) підприємств;

по-друге, через придбання або контрольного пакету, або просто частини акцій діючих підприємств;

по-третє, шляхом відкриття за кордоном власних філіалів або дочірніх компаній.

   Капіталовкладення у зарубіжні підприємства залежно від контролю за останніми поділяються на прямі й портфельні. Прямі інвестиції дають право контролю за зарубіжними підприємствами. Це право - результат володіння контрольним пакетом акцій цих компаній. У міжнародній статистиці до прямих інвестицій відносяться такі, коли у іноземного інвестора виявляється не менше 25% акціонерного капіталу якої-небудь компанії.

                                  білет 19

1) Номінальна зарплата збільшилась на 15 %

Вартість життя збільшилась на 30 %

Визначити як зміниться реальна зарплата

(115% / 130%)  * 100% = 88,5 %

100% - 88,5Ґ% = 11,5%

Таким чином реальна зарплата знизилась на 11,5 %

2)площа землі – 180 га

рента за рік – 50га/рік

середній прибуток – 12 тис.грн за рік

банківський % по кред – 10 %

                        по депозиту – 8 %

ціна землі - ?

знайдемо ренту на рік на всю площу землі

180 га * 50га = 9 тис. грн. – рента на землю

Знайдемо ціну землі

Ціна землі = (рента / банківський %) * 100%

Ціна землі = (9тис.грн. / 8%) * 100% = 112,5 тис грн

3) Визначте альтернативну вартість, а також альтернативну вартість одиниці продукції при переході від варіанта А до Г, від Д до Г, від В до Е, якщо відома крива виробничих можливостей. Що таке альтернативна вартість? Що показує крива виробничих можливостей?

Виробничі можливості

А

Б

В

Г

Д

Е

Цукерки

400

310

250

200

120

0

Бісквіти

0

80

150

220

360

450

 

АГ = (400 – 310) / (80 – 0) = 1,125

 

ДГ = ( 120 – 200) / (220 – 360) = 0,57

 

ВЕ = (250 - 0)  / (450 – 150) = 0,83

 

Альтернат́ивна вáртість — показник, який вказує, на скільки одиниць треба зменшити виробництво одного товару, щоб за рахунок вилучених факторів виробити одиницю іншого подібного товару.

Крива виробничих можливостей — залежність, що графічно ілюструє можливості одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеженості ресурсів, що витрачаються на виробництво цих продуктів.

4) Що лежить в основі поділу капіталу на постійний та змінний, основний та оборотний? На придбання яких факторів виробництва витрачається постійний, змінний, основний, оборотний капітал? Яке практичне значення для підприємця має поділ капіталу на  основний, оборотний, постійний та змінний?

Поділ капіталу на основний і оборотний властивий лише для продуктивного капіталу. Грошовий і товарний капітали, які функціонують у сфері обігу, такого поділу не мають. В основі поділу капіталу на основний і оборотний лежить спосіб участі різних частин продуктивного капіталу в процесі перенесення вартості. Поділ же капіталу на постійний і змінний в основі своїй має спосіб участі різних частин, авансованого капіталу в процесі виробництва додаткової вартості. Відмінність цього різного поділу продуктивного капіталу можна пояснити схемою 86.

Схема 86 Поділ капіталу на основний і оборотний, постійний і змінний

 

 

 

Змінний капітал йде на придбання рабочой сили

Постійний йде на придбання споруд,обладнення,сировини,палива та допоміжних матеріалів

Оборотний капітал –це єлементи капіталу які характериз.коротким сроком служби стоимость котрих сразу входит затрати на создание нового продукта(матеріали,сірьё,изделия предназначенніе для продажи,деньги)

Основной-идет на преобритение средст производства и возвращаеться в денежной форм

Розпочинаючи діяльність у будь-якій зі сфер бізнесу, підприємець постає перед проблемою пошуку стартового капіталу, який створюється у вигляді статутного фонду. Один із постулатів бізнесу проголошує: «Без грошей у підприємництві нічого робити». У цьому контексті під грошима розуміють капітал, призначений для вкладання в підприємницьку діяльність.
Без наявності стартового капіталу не може бути підприємництва. Чим потужніший початковий капітал підприємця на момент заснування його бізнесу, тим значнішими й масштабнішими будуть результати його діяльності. Крім того, слід усвідомлювати, що наявний підприємницький капітал може створювати відповідний імідж підприємця як ділової людини, а також підвищувати ймовірність досягнення успіху в його власній справі.
Отже, початковий капітал — це не тільки економічна категорія, необхідна для реалізації проекту, але й психологічний фактор, наявність і розмір якого впливають на імідж підприємця перед партнерами, а також є гарантом платоспроможності підприємця. Наголосимо, що поділ капіталу на основний та оборотний має практичне значення у зв’язку з різним за часом кругообігом і періодом повернення

5) Ви, підприємець, придбали нове устаткування. Первісна його вартість90 тис. грн. Строк служіння 10 років.

а)  Яку суму грошей та на скільки років Ви могли би надати в позику іншому підприємцю через 4 роки?

б) За яку суму грошей, при попиті більшим у два рази ніж пропозиція на ринку засобів праці, Ви би продали це устаткування через сім роки?

в)  Визначте залишкову вартість основного капіталу через 8 років.

устаткування -90 тис грн. на 10р

Агод=90/10=9 тис грн.

90-9*4=54тис грн.-моглиб подати в позику на 6 років

90-9*7=27тис грн.

27*2=54 тис грн.-продали б в устаткув через 7 років

90-9*8=18 тис грн.-залишкова вартість через 8 років

                                  Билет 20

 1.Площа земельних угод складає 120 га, рентна платня – 40 грн./га, а банківський відсоток по кредиту – 12%, по депозиту – 10%. Визначте ціну землі.

 1. =120га,

Рентна плата=40 грн на га  банк% по кредиту12%

по депозиту -10%

ціна земді =рента/норма банк%по депозиту*100%=120*40=4800грн

ціна землі=4800/10%*100%=48000грн

2) Підприємець купив нове обладнання вартістю 600 тис. грн., яке має строк служіння  15 років, а продуктивність – 3 тис. одиниць продукції на рік. Яка залишкова вартість обладнання через 11 років? 

Агод=600/15=40тис грн

600-40*11=160тис грн-залишкова вартість

3) На виробничі споруди витрачено 40 млн. грн., на напівфабрикати – 2 млн. грн., на обладнання – 40 млн. грн., на сировину і паливо – 5 млн. грн. Органічна побудова виробництва дорівнює 3:1. Строк служіння основного капіталу  20 років, оборотний капітал робить 3 обороти на рік. Розрахуйте авансований капітал і річні витрати виробництва.

споруди 40 міл грн.

Напівфабрикати-2 міл грн.

Обладнення-40 міл грн.

Сировина і паливо-5 міл грн.       С/V=3/1

Основ кап.на 20 років

Оборотний  капітал-3 обороти за рік

К ав-?

Річні витрати-?

С=40+2+40+5=87 млн грн

V=20міл грн

Кав=116міл грн

Річни увитрати-80/20+7*3=25 міл грн

4) Які переваги та недоліки підприємств, заснованих на приватній власності на засоби виробництва? Які види підприємств створюються на приватній власності на засоби виробництва?

 На базе частной собственности возникают индивидуальные предприятия, осоновванные на личном труде собственника(крестьянские. Фермерские хазайства). Частные предприятия с использованием наемного труда можно разделить на предприятия, где присутствует эксплуатация труда, и где эксплуатации наемного труда нет. На базе частной собственности создаются товарищества, основанные на паевом(долевом) вложении капитала двух и более лиц.  Раздичают товарищества с ограниченной, дополнительной, полной  отвественностью , коммандитные. В товарищестывах с ограниченной  ответственностью их члены несут отвественность по финан-м обязательствам всем своим имущ-м. Члены товариществ с доп-й ответ-ю несут кратную ответ-ть относительно вложенного пая. Размер кратности ответ-ти определен в уставе товарищества. В коммандитном тов-ве часть учасников несет полную, а часть ограниченную  отв-ть. На основе частной собственности создаются корпорации(акц-е общество открытого типа). Акционерное предприятие – единственное пред-е, капитал которого образован путем выпуска акций. В ОТК.акц.обществе приобрести акцию может любой желающий.

5) обладнення -800тис грн на 20 років

Споруди -2200грн на 50 р.

%по кредиту-10% по депозиту-12% на зарплату-40 тис грн

На сировину-25 тис

На матер.-10 тис

Власний вкладений капітал=2000грн

Зарплата на попер.работі-90тис

Річний дохід-520 тис грн

Бухгал.прибуток-?

Єконом прибуток-?

Бугал.прибуток=прибуток-зав.витрати=520-25-10-40-800/20-2200/50=361тис грн

Економ прибуток=прибуток-зав+внутр витрати=361-90-2000*0.12=31тис грн

Підпиємцю варто продовжувати підприєм діяльність тому що є єкономічний прибуток.

                                Білет № 21

 1. Як повинна змінитися швидкість обігу грошей, якщо відомо, що за рік кількість грошей, необхідних для обігу зменшилась на 15%, середній рівень цін збільшився на 7%, а кількість товарів та послуг зменшилася на 8%.

Iм=85%, Ір=107%, Іq=92%, Iv -?

Iv= Ip*Iq/Iм

Iv=107*92/85=115,8%

Швидкість обігу грошей збільшилась на 15,8%.

2.) Реалізовано продукції – 250шт. ціна од. продукції – 120грн. зовнішні витрати – 22000грн.; внутрішні витрати – 8000грн. Бухгалтерський та економічний прибуток -?

Прибуток = 250*120=30тис.грн.

Бухгалтерський прибуток = прибуток – зовнішні витрати

Бухгалтерський прибуток = 30-22=8тис.грн

Економічний прибуток = прибуток – зовнішні + внутрішні витрати

Економічний прибуток = 30-22+8=0

Фірма не має економічного прибутку.

Бухгалтерський прибуток являє собою загальну виручку фірми за мінусом зовнішніх витрат або витрат на залучення ресурсів.

Економічний прибуток – це загальна виручка за мінусом валових витрат по залученню ресурсів з урахуванням їх альтернативної вартості; це чистий прибуток господарюючого суб`єкта.

3.) Основний капітал –30 млн. грн., оборотний – 12 млн. грн., змінний – 8 млн. грн. Визначте масу авансованого капіталу та його органічну побудову. Поясніть різницю між оборотним та змінним капіталом.

Косн.=30млн.грн.; Коборот.=12млн.грн.; V=8млн.грн. Кав.-? C/V-?
Кав.=C + V

C = 30+12-8=34млн.грн.

К = 34+8=42млн.грн.

C/V=34/8=4/1

Оборотний капітал - частина капіталу, яка витрачається на  придбання предметів праці та робочої сили і повертається підприємцю в грошовій формі в повному об`ємі після кожного кругообігу.

Змінний капітал – та частина капіталу, яка витрачається на придбання робочої сили і в ході виробництва змінює свою величину.

Оборотний капітал включає витрати на придбання предметів праці та робочої сили, а змінний – тільки витрати на робочу силу.

4.) Поясніть, що спільного та чим відрізняються поняття витрати виробництва та авансований капітал (по сутності та розміру)?

 Витрати виробництва – це виплати, які робить фірма постачальникам ресурсів, щоб залучити ці ресурси для власного виробництва і відволікти їх

від інших, альтернативних варіантів застосування. Витрати виробництва - це вартість усіх видів факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення певної кількості товарів. Витрати виробництва є формою руху авансованого промислового капіталу.

Авансований капітал - це грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство (підприємницьку діяльність) з метою одержання зиску (прибутку) Він витрачається на придбання засобів виробництва (постійний капітал) і наймання робочої сили (змінний капітал).

Витрати виробництва є формою руху авансованого промислового капіталу.  Але авансований капітал і витрати виробництва  не співпадають по величині. Так авансований капітал на засоби праці (споруди, машини) входить в витрати частково, а авансований капітал на предмети праці та зарплату, наприклад, в річні або квартальні витрати, можуть входити в кратному розмірі.

5.)300т. картоплі по ціні 5,5грн. за кг. Банк.% по депозиту-12%. Витрати – 1200тис.грн. середн.прибуток – 80тис.грн. Ціна землі - ? Рента - ?

Ціна землі=рента*100% / банк.% по депозиту

Рента = прибуток цього року – середній прибуток

Прибуток= виручка-витрати

Виручка = 300*5,5=1650тис.грн.

Прибуток = 1650-1200=450тис.грн.

Рента = 450-80=370тис.грн.

Ціна землі = 370*100% / 12%= 3083,3тис.грн.

                                   Білет №22

1.)  Середні загальні витрати виробництва товару становлять 180 грн., а середні постійні –80 грн. Розрахуйте змінні витрати та загальні витрати, якщо вироблено 65 одиниць продукції.

 ATC = 180 грн. ;  AFC = 80 грн.; Q = 65од.

 VC -?  TC -?

TC=FC+VC

ATC=TC/Q

AFC=FC/Q

TC = 180*65=11700грн.

FC = 80*65 = 5200грн.

VC = 11700-5200=6500грн.

2.)Погодинна зарплата=160грн.; 30од. за годину; 300од. за день. Розцінка за од.-?

Розцінка= ціна години / норма виробітку

Ціна години=погодинна зарплата / кількість часів

Відрядна зарплата = розцінка * кількість деталей

Ціна години = 160/8=20грн.

Розцінка = 20/30=0,66грн.

Відрядна зарплата = 0,66*300=198грн

Відрядна зарплата має більше переваг.

3.) Середній рівень цін в країні 210 грн. В країні в обігу збільшилася грошова маса на 35%.

а) Чи приведе таке збільшення грошей в обігу до інфляції, якщо відомо, що швидкість обігу грошової одиниці зменшилась на 20%, а кількість товарів та послуг в країні збільшилась на 22%? б)  Якою при таких умов, буде середня ціна?

Pб=210грн. – базовий середній рівень цін   Iм=135%  а.) Чи буде інфляція? Iv = 80%  Iq = 122%. б.) Рт -? – теперішній середній рівень цін.

Ip=Iм *Iv/ Iq

Ip = 135%*80%/122% = 88,5%

Інфляції не буде, середній рівень цін зменшився на 11,5%

Рт=88,5%*210/100=185,85грн.

4.) Виявіть у чому різниця в причинах існування та суб’єктах отримання диференціальної ренти І та диференціальної ренти II. Яку ренту отримують власники найгірших ділянок? Чому дорівнює прибуток орендаторів з найгірших ділянок?

Земельна рента — це прибуток від такого виробничого фактора, як земля. Його джерелом є надлишковий прибуток, створений на землі і привласнений її власниками. Земельна рента є економічною формою реалізації приватної власності на землю.
Диференціальна рента підрозділяється на диференціальну рента першого та другого роду. Отримання диференціальної ренти першого роду пов`язано з мінливістю земельних ділянок за їх продуктивністю (якістю), віддаленістю від ринків збуту продукції. Диференціальна рента першого роду виникає внаслідок різної природної продуктивності чи віддаленості земель і одержується з усіх земельних ділянок, окрім найгірших по продуктивності і місце розташуванню. Отже, диференціальна рента ґрунтується на існуванні постійні переваги (монополії), якою володіють орендарі кращих і середніх земель. Рента на найгірших ділянках не утворюється, адже там не виникає надлишкового прибутку.
Диференціальна рента другого роду утворюється аналогічно – матеріальною умовою її виникнення є також відмінності в продуктивності земель, але тепер уже не природної, а штучно створеної за рахунок додаткових інвестицій. Спільними є ї причина утворення – монополія господарської діяльності на землі з її впливом на ціноутворення і джерело ренти – надлишковий прибуток на середніх і кращих землях.
Друга диференціальна рента за сучасних умов, коли здійснюється високо інтенсивне сільськогосподарське виробництво із значними інвестиціями, які все зростають, стала основною формою рентного доходу власників землі. Завдяки впровадженню на найгірші ділянки нової техніки та добрив, затрати на одиницю продукції зменшуються й власник отримує більшу суму прибутку, ніж до поліпшення.

Власники найгірших ділянок отримують диференціальну ренту другого роду.

5.)Засоби праці – 100тис.грн. на 10р; предмети праці -12тис.грн. закупка 1 раз на рік; зарплата – 5тис.грн 1раз на місяць. 100тис.од. за рік. Кав. -? Річні витрати -? Швидкість обороту капіталу -? Прибуток, якщо ціна =2грн.-?

Кав.=100+12+4=117тис.грн.

Річні витрати=100/10+12*6+5*12=10+72+60=142тис.грн.

Прибуток, якщо ціна 2грн.=200-142=58тис.грн

Швидкість обороту капіталу = капітал затрачений / Кав.

Швидкість обороту капіталу = 100/117=0,85об.

Білет №23

1.)Індекс номінальної зарплати = 116%; вартість життя = 118%; індекс реальної зарплати -?

Індекс реальної зарплати = Індекс номінальної зарплати / Індекс цін * 100%

Індекс реальної зарплати = 116% / 118% * 100% =98,3%

Реальна зарплата зменшилась на 1,7%

2.) W =900грн.; засоби виробництва = 700грн.   C/V – ?   m` -?

C=700грн.

V=80грн.

C/V=35/4

W=C+V+m

900=700+80+m

m=120грн.

m` = m*100% / V

m` = 120*100% / 80 =150%

Органічна побудова капіталу показує ступінь технічного оснащення праці засобами виробництва.

Норма додаткового продукту показує ступінь експлуатації найманих робітників капіталом та ступінь зростання змінного капіталу.

3.) Витрати виробництва  фірми складаються з: орендної плати – 2200 грн.; плати за землю – 80 грн.; зарплати найманих робітників – 8800 грн.; банківського проценту по кредиту – 1220 грн.,зарплати адміністративного апарату – 1400 грн., витрат на сировину і матеріали – 34300 грн., рекламу – 800 грн., пенсійний фонд – 900 грн. Розрахуйте постійні витрати виробництва. Розрахуйте змінні витрати виробництва. Якими будуть середні витрати на одиницю продукції, якщо вироблено 20 тис. од. продукції?

FC =2200+80+1220+800+1400+900=6600грн.

VC =8800+34300=43100грн.

Середні витрати на одиницю продукції = 49700 / 20000 = 2,48 грн.

4.) Проаналізуйте, які переваги та недоліки мають приватна та суспільна  власність? У яких формах вони існують?

 Приватна власність - одна з форм власності, яка має на увазі захищене законом право фізичної або юридичної особи, або їх групи на предмет власності.
До приватної власності відносять індивідуальну, корпоративну, акціонерну і будь-яку іншу недержавну форму власності. Приватна власність існує в формах індивідуальної, особистої власності на предмети споживання; приватної трудової власності на засоби виробництва, основаною на особистій праці виробників; приватній з використанням найманої праці; власності товариств; власності відкритих акціонерних товариств (корпорацій).Приватна характеризується тим, що засоби виробництва, а отже, і вироблений продукт належать приватним особам. Вони можуть привласнювати продукт як своєї, так і чужої праці –  це є перевагою приватної власності. Також перевагою є те, що приватний власник має право розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд (продавати, дарувати, заповідати тощо) без узгодження з органами влади (державними або муніципальними органами, їх представниками).

Суспільна власність - власність, що знаходиться у володінні, розпорядженні і використанні суспільством, виступаючим як колективний неорганізований суб'єкт.

Суспільна власність існує в таких формах, як родоплемінна, неподільна в рамках роду, племені чи общини; колективна, неподільна в рамках колективу підприємства (кооперативна, закритих акціонерних товариств, суспільних організацій); загальнодержавна і комунальна, муніципальна.

Суспільній власності притаманне спільне привласнення засобів виробництва і виробленого продукту. Суспільна власність передбачає спільне володіння, розпорядження і виключає індивідуальне. Всі члени суспільства володіють спільно, індивідуально ж - ніхто. Суспільна власність на засоби виробництва зрівнює всіх членів суспільства як співвласників. Вони всі власники. Ніхто не має права на перевагу у володінні. Саме це і є недоліком суспільної власності.

5.)Кав. = 6000 тис.грн.; C/V=3/1; m`=200% . Через рік C/V=6/1  m`=300%. Розмір капіталу через 2 роки - ?

С = 450тис.грн.                            W=C+V+m          

V = 150тис.грн.                             m=m`*V/100%

m=200*150/100%=300тис.грн.

W=450c+150v+300=900тис.грн.       

                150          150

      128,6       21,4                                         m=300*171,4/100% =514,2тис.грн.

W = 578,6c +171,4v+514,2=1264,2тис.грн.

578,6+171,4=750тис.грн. – капітал через 2 роки

Білет № 24

 1. Загальні витрати виробництва товару становлять 320 грн., а середні постійні – 15 грн. Розрахуйте середні змінні витрати, якщо обсяг виробництва – 10 одиниць.

TC= 320грн.  AFC=15грн. Q=10од.  AVC -?

FC = AFC*Q

FC=15*10=150грн.

VC=TC-FC

VC=320-150=170грн.

AVC=VC/Q

AVC=170/10=17грн.

2.) Розрахуйте фактичний рівень безробіття та циклічне безробіття за таких умов: чисельність населення 52 млн.осіб, чисельність робочої сили (осіб працездатного віку) дорівнює 40 млн. осіб, чисельність зайнятих – 35 млн. осіб, природне безробіття – 5%, зайнятих неповний робочий день – 5 млн. осіб.

Фактичний рівень безробіття = безробітні *100%/працездатне населення

Циклічне безробіття = фактичне безробіття-природнє безробіття

Безробітні=40-5=5млн.

Фактичний рівень безробіття=5*100%/40=12,5%

Циклічне безробіття = 12,5-5=7,5%

3.) Eцт.=560млрд.грн., Платежі по кредиту -34млрд.грн.; Ецт. Кр.=20млрд.грн. Взаємопогаш. – 50млрд.грн. В обігу – 65000млрд.грн. Курс 1:2500. О =10 оборотів. Чи буде ліквідовано інфляцію?

К= Ецт-Ецт.кр+платежі по кредиту-Взаемємопог./10

 К=560-20+34-50/10=524млрд.грн.

В обігу = 65000/2500=26млрд.грн.

Інфляційні процеси буде ліквідовано.

4.) Навіщо в країнах проводять політику прискореної амортизації? Яке практичне значення для підприємця має норма амортизації?

Політику прискореної амортизації проводять для того,щоб стимулювати оновлення підприємцями основного капіталу. Норма амортизації показує, який відсоток від первісної вартості основного капіталу переноситься на виготовлений продукт й вертається підприємцю в грошовій формі.

5.) Вартість продукції створеної за рік w=600с+200v+400m. На накопичення йде половина додаткової вартості. Яким буде капітал через 2 роки, якщо норма додаткової вартості на другий рік зменшиться в 2 рази, а органічна побудова виробництва збільшиться у двічі.

W=600c+200v+400m. Капітал через 2 роки -?

С/V=3/1.     Через 2 роки   C/V=6/1

m`=m*1005/V

m`=400*100%/200=200%  Через 2 роки  m`=100%

W=600c+200v+400m=1200

                 200        200                                     

      171,4      28,6

W=771,4с+228,6v+228,6=1228,6

1000 – капітал через 2 роки.

                            Білет №25

1.) У короткочасному періоді фірма виготовляє 90 одиниць продукції. Середні загальні витрати дорівнюють 9000 грн., середні змінні витрати – 80 грн. Яким буде розмір загальних змінних витрат фірми, постійних  витрат?

Q=90од.  ATC=9000грн.  AVC=80грн.  TC -?  VC -?  FC -?

TC=ATC*Q

VC=AVC*Q

FC=TC-VC

TC=90*9000=810тис.грн.

VC=80*90=7,2тис.грн

FC=810-7,2=802,8тис.грн.

2.) Середній рівень цін в країні 70 грн., Яким він стане, якщо  грошова маса зменшиться на 18%, швидкість обігу грошової одиниці уповільниться на 15%, а кількість товарів та послуг в країні зменшиться на 5%?

Рб=70грн. Ім=82% Iv=85% Iq=95%  Рт-?

Ip=Iм*Iv/Iq

Ip=85%*82%/95%=73,4%

Рт=73,4*70/100=51,4грн.

3.) Вартість товару 900 тис. грн., витрати виробництва – 780 тис. грн., в тому числі вартість засобів виробництва – 700 грн. Визначте органічну побудову капіталу та норму додаткового продукту. Що показують ці категорії?

 W =900грн.; засоби виробництва = 700грн.   C/V – ?   m` -?

C=700грн.

V=80грн.

C/V=35/4

W=C+V+m

900=700+80+m

m=120грн.

m` = m*100% / V

m` = 120*100% / 80 =150%

Органічна побудова капіталу показує ступінь технічного оснащення праці засобами виробництва.

Норма додаткового продукту показує ступінь експлуатації найманих робітників капіталом та ступінь зростання змінного капіталу.

4.) Проаналізуйте, які особливості має процес відтворення у сільському господарстві порівняно з промисловістю? З чим це пов’язано?

Економічний процес відтворення в сільському господарстві тісно переплітається з природним. Однотипність законів, які регулюють економічний розвиток промисловості і сільського господарства, не включає особливості їх дії в різних галузях виробництва, особливо в такій, як сільське господарство.                         Сільському господарству притаманна ціла низка особливостей, пов’язаних з характером його виробництва, яке базується на здатності рослинних і тваринних організмів до природного відтворення, що залежить від клімату та ґрунту. Звідси випливає докорінна відмінність сільського господарства від промисловості — у ньому економічний процес відтворення завжди тісно переплітається із природними процесами та біологічними факторами. Тобто наслідки господарювання в цій галузі залежать як від працівника, його технічної озброєності, так і від природних умов. До особливостей сільського господарства належить і надзвичайна роль землі як фактора виробництва та розбіжність робочого періоду з часом виробництва.

5.) облад.-900тис.грн. на 15 років; Продуктивність -80тис.од.;Через 8р нове облад. З продуктив. 100тис.од. Знайти збитки від морального зношування, залишкову вартість через 7 років.

Агод.=900/15=60тис.грн

А на од.=60/80=0,75тис.грн. – 1-го обладн.

А на од.=60/100=0,6тис.грн. – 2-го обладь.

900-60*7=900-420=480тис.грн. – залишкова вартість через 7 років

0,75-0,6=0,15 – моральне зношування на од. продукції

0,15*7=1,05 – моральне знош. На од. продукції за 7 років

1,05*80=84тис.грн. – збитки від морального зношування за 7 років

Билет26

1 )С=60 тис 

C/V=  2 : 1.

m` – 200%. Треба визначити величину вартості продукту, знов створену вартість.

C/V=2/1

V = 30  

m` = m*100% / V

200%=m*100%/30

m=60

W=C+V+m

W= 60+ 30 +60= 150

ЗСВ= v+m= 30+60=90

Органічна побудова капіталу показує ступінь технічного оснащення праці засобами виробництва.

Норма додаткового продукту показує ступінь експлуатації найманих робітників капіталом та ступінь зростання змінного капіталу.

 1. Площа земельних угод складає 180 га, рентна платня – 50 грн./га, а банківський відсоток по кредиту– 12%, по депозитам – 10%. Розмір орендної плати 400 тис. грн.. Визначте ціну землі.

ціна землі= рента/%*100

рента = 180*50=9000

ціна землі = 90000

 1.  За нормальний робочий день робітник виробив 160 деталей. Типова денна ставка заробітної плати робітників його кваліфікації та спеціальності в галузі – 120 грн. Часова норма виробітку 15 од. продукції. При цьому він зекономив матеріалів на 90 грн. Відповідно до існуючого положення,30% зекономлених матеріалів у грошовій формі видаються робітникові у вигляді премії, а 70% залишається підприємству. Визначте:

а) загальний денний заробіток робітника;

б) форму та систему оплати

вироб-160 дет

Ставка-120 грн за день

За годину-15 одиниць

Єконом матерна 90 грн.премія-30%

Премія-90*0.3=27 грн

15 грн за годину за 15 деталей

20 грн за годину за 20 дет.

20*8=160грн за день

Загальний денний заробіток=160+27=187грн

Форма оплати відрядна ,а система сдельно –премеальная.

3)Скільки кругооборотів включає один оборот капіталу? Чим відрізняються поняття кругообороту та обороту капіталу? Чому підприємець зацікавлений у скороченні часу обороту капіталу? Які складові часу обороту капіталу можна скоротити, як?

 Движение промышленно-

го капитала, в котором капитал последовательно проходит три

стадии, выполняет определенные функции, принимает различные

формы и возвращается в исходную, называется кругооборотом капитала. В процессе одного кругооборота капитала предпри-

нимателю полностью не возвращается сумма авансированного, т. е.

первоначально затраченного, капитала.

Непрерывно повторяющийся процесс кругооборота с момента

авансирования капитала до возвращения его в исходной форме и ве-

личине называется оборотом капитала. Оборот капитала более ши-

рокое понятие, чем кругооборот, т. к. оборот включает в себя несколь-

ко кругооборотов, столько, сколько надо для того, чтобы предприни-

мателю полностью возвратилась сумма авансированного капитала.

Оборот капитала проходит во времени.             

Время оборота капитала – это то время, в течение которого предпринимателю пол-

ностью возвращается сумма авансированного капитала. На схеме

11.5 показана структура времени оборота капитала. Оно складыва-

ется из времени обращения и времени производства. Время обращения состоит из времени, необходимого для закупки факторов

производства, и времени, связанного с реализацией продукции на

рынке. Время производства – продолжительность времени на-

хождения капитала в сфере производства. Оно состоит: из време-

ни нахождения средств производства в запасах; рабочего периода,

в процессе которого непосредственно происходит создание товаров; времени перерывов, которые в свою очередь подразделяются

на технологические, вызванные технологией производства (усушка древесины, процессы брожения), и перерывы по организационно-техническим причинам (поломки оборудования, простои рабочих, забастовки). Предприниматель заинтересован в сокращении времени оборота капитала, поскольку при этом ему быстрее возвращается сумма авансированного капитала.

5)   Підприємець купив нове обладнання вартістю 900 тис. грн., яке має строк служіння 30 років, а продуктивність – 150 тис. одиниць продукції на рік. Через 18 років випустили аналогічне обладнання тієї ж самої вартості, з таким же строком служіння, але з продуктивністю –200 тис. одиниць на рік. Треба визначити розмір збитків від морального зношування обладнання, річну норму амортизації та залишкову вартість через 27 років.

А год=900/30=30 тис

А на 1 = 30/150=0.2 грн

А год= 900/30=30 тис

А на 1 = 30/200= 0.15

Моральне зношування

на 1 =0.2 – 0.15=0.05 грн

на всю прод. = 0.05 * 150= 7.5 тис грн.

за 12 років = 12*7.5=90 тис грн.

за 27 років = 7.5 *27= 202.5

900 – 202.5 = 697.5

А’год = 30/900*100=3.3%

билет  № 27

 1.  Постійні річні витрати виробництва 800 тис. грн., загальні річні витрати – 1200 тис. грн. Визначте середні змінні та середні загальні  витрати, якщо за рік вироблено 3 тис. одиниць продукції.

FC=800  TC=1200 Q=3  AVC,ATC-?

TC=FC+VC

VC=1200-800=400

AVC=VC/Q=400/3=133,3

ATC=TC/Q=1200/3=400

2) Підприємцем на побудови авансовано100 млн. грн., на   напівфабрикати – 3 млн. грн., на споруди – 300 млн. грн, на закупку машин, верстатів, обладнання – 70 млн. грн., на придбання сировини– 8 млн. грн., на паливо -2 млн грн., на допоміжні матеріали – 6 млн. грн., на заробітну плату робітникам  – 90 млн. грн. Розрахуйте вартість авансованого капіталу, основного та оборотного, а також постійного та змінного капіталу. Що лежить в основі поділу капіталу на постійний та змінний, основний та оборотний? Що таке авансований капітал?

C=100+3+300+70+8+2+6=489

  V=90

K a=489+90=579

Ocнов.=100+300+70=470

Оборот. = 3+8+2+6+90=109

Постійний капітал не змінює свою величину в процесі виробництва, змінний змінює.Оборотний капітал змінюється за цикл виробництва,А основний ні.

3В обігу знаходиться 400 млрд. грн. У країні ціни виросли  у середньому на 12%, обсяг продажу при цьому зменшився з 82 млрд. до 71 млрд. одиниць. Швидкість обігу грошей зросла на 5%. На скільки відсотків змінилася необхідна кількість грошей в обігу? Яку суму вона складе? iV=105%  iP=112%  

82 – 100%

71 – x                   x= 87%     iQ=87%

iM=iP*iQ/iV= 112*87/105=93%

400 – 100%

X – 93

X=372

Необхідна кількість грошей в обігу змінилась на 7%

4)Проаналізуйте, які риси притаманні змішаній економічній системі? Які існують моделі змішаної економічної системи? У чому її переваги та недоліки порівняно з іншими системами?

СМЕШАННАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ СИСТЕМА, спосіб організації економічного життя, при якому земля і капітал знаходяться в приватній власності, а розподіл ресурсів здійснюється як ринками, так і при значній участі держави.  Виникнення цієї системи обумовлене тим, що ринкова економічна система, не дивлячись на свою ефективність, не справляється з виконанням деяких завдань, необхідних суспільству (напр., вміст армії, регулювання законодавства і др).Держава може пом'якшити негативні наслідки діяльності ринкових механізмів (зменшити дуже великі відмінності в рівні добробуту громадян, збиток для довкілля від діяльності комерційних фірм і т. д.).  Змішана економічна система передбачає поєднання приватної власності на переважну частину економічних ресурсів з обмеженою державною власністю. Держава бере участь у вирішенні основних економічних питань не за допомогою планів, а шляхом централізації в своєму розпорядженні частини економічних ресурсів. Ці ресурси розподіляються так, щоб компенсувати деякі слабкості ринкових механізмів.  Змішана економічна система включає елементи ринкової економіки: приватну власність, ринки ресурсів і товарів, приватну господарську ініціативу. Держава ж виконує функції перерозподілу доходів і ресурсів, створення суспільних благ, ослабіння зовнішніх ефектів.

5) Ринок праці двох країн  характеризується такими показниками:

 

Країна

Чисельність населення

Чисельність безробітних

Чисельність

пенсіонерів

Чисельність

дітей до (16 років)

Природний

рівень безробіття

Фактичний ВВП

А

120 млн. осіб

6 млн. осіб

16 млн. осіб

20 млн. осіб

5%

500 млн. грн.

Б

80 млн. осіб

4 млн. осіб

9млн. осіб

5 млн. осіб

6%

240млн. грн.

Визначить, в якій країні вищий фактичний рівень безробіття та більші втрати ВВП в наслідок безробіття, який потенційно можливий обсяг  ВВП.

фактичний рівень безробіття= Безробітні/Працездатне населення*100%

 Прац. Нас.= Все нас.- діти – пенсіон- інваліди – люди з псих.лік

 А:   Прац. Нас.=120- 20-16=84

  фактичний рівень безробіття= 6/84*100=7%

  у=2.5*(7% - 5%)=5%

500 – 100%

 Х – 5%          х=25

500-25=475

Б: Прац. Нас.= 80 – 5 – 9=66

   фактичний рівень безробіття=4/66*100= 6%

у=2.5*(6% - 5%)=2.5%

240 – 100

Х – 2.5%                                   х=6

240 – 6= 234

В країні А вищий фактичний рівень безробіття та більші втрати ВВП в наслідок безробіття, який потенційно можливий обсяг  ВВП.

билет №28

1)     Якщо на виробництво 200 одиниць продукції здійснено 9200 грн. постійних витрат і 11500 грн. змінних витрат, то якою буде величина середніх постійних витрат та середніх загальних витрат, загальних витрат?

TC= 9200+11500=20700

   AFC=9200/200= 46

   ATC= 11500/200=57.5

 1. Постійний капітал – 30 тис. грн.

Органічна побудова капіталу – 3:1

Норма додаткового продукту – 200%

Треба визначити величину вартості продукту, знов створену вартість.

 1. =30

С/V=3/1

m`=200%

w-? ЗСВ-?

 

 •  

С/V=3/1

V =10

m` = m*100% / V

m=20

W=C+V+m

w=30+10+20=60

ЗСВ=V+m

ЗСВ= 10+20=30

Органічна побудова капіталу показує ступінь технічного оснащення праці засобами виробництва.

Норма додаткового продукту показує ступінь експлуатації найманих робітників капіталом та ступінь зростання змінного капіталу.

3)У виробництво вкладено 400 тис. грн. реального капіталу для його модернізації, річний прибуток фірми, який йде на виплату дивідендів 90 тис. грн. Фірма випустила 1000 акцій. Розрахуйте: розмір засновницького прибутку, якщо банківський процент по кредитам 15%, по депозитам 12%.

Дивіденд = 90/1=90

Курс ак. =90/12*100=750

Дохід = 750 *1000=750000

Заснов приб= 750 – 400 =350

4)  Як визначається органічна побудова виробництва, що вона показує та яку тенденцію має в сучасному суспільстві?

вживання менш капіталомістких засобів виробництва неминуче уповільнює зростання органічної будови капіталу.відношення постійного капіталу до змінного за вартістю, тобто відношення між масою засобів виробництва й робочою силою, яка приводить її у рух.     Для того, щоб відокремити вплив таких цінових факторів на реальну вартісну  будову   капіталу , К.Маркс застосовував поняття  органічної   будови   капіталу .  Органічна   будова   капіталу  - це вартісна  будова   капіталу  (с : v), яка визначається технічною  будовою  і відображає н собі зміни виключно технічної  будови   капіталу 

Нагромадження  капіталу  обов'язково супроводжується зростанням  органічної   будови   капіталу , внаслідок чого відбувається відносне зменшення змінного  капіталу , тобто зменшення відносної потреби виробництва у робочій силі. Цей процес набуває сили економічного закону. Він г важливим фактором скорочення робочих місць і зростання безробіття.

   5) Авансований капітал на виробничі споруди – 28 млн. грн.,  на обладнання – 15 млн. грн., на сировину, паливо – 2,0 млн. грн., на заробітну плату – 0,2 млн. грн. Строк служіння основного капіталу – 10 років. Заробітна плата виплачується 1 раз на місяць, а сировину і паливо купують кожен квартал. Треба визначити суму авансованого капіталу …..ціна одиниці продукції – 3 грн.

 C= 28+15+2=45

     V=0.2

      K ab= 45,2

Основний =43

Річні витрати

43/10=4,3

2*4=8

0.2*12=2.4

Сума річ. Вит = 14.7

Сер. Вит.= 14.7/6=2.45

Прибуток від продажі 1 прод. = 3 – 2.45=0.55

Сума прибутку = 0.55* 6 =3.3

n=K o/ K ab = 3.3/45.2=0.07

t= K ab/ K o=45.2/3.3=13 років

Билет  №29

1)  За трудовою угодою зарплата робітника дорівнює 1600 грн. Але в цьому місяці заробітну плату збільшили на 400 грн. При цьому, ціни збільшилися на 25%. Як зміниться реальна зарплата. Що таке реальна зарплата?

Індекс реал зп = індекс ном зп/Індекс цін*100%

1600 – 100 %

400 – х            х= 25%

          Індекс ном. Зп. =125%

Індекс цін = 125%

Індекс реал. Зп = 125% /125% *100%= 100%

Реальна зп не зміниться

 1. 2) Промисловий капітал дорівнює 1600 тис. грн., торгівельний –400 тис. грн., додаткова вартість, яка вироблена у промисловості, складає 100 тис. грн. Визначте середню норму прибутку та масу торгівельного та промислового прибутку, якщо чисті витрати обігу складають 20 тис. грн..

К пром.=1600тис грн.

Кторг=400тис грн

 ПК= 1600        ТК= 400

У промислов  m=100тіс грн

Чисті витрати общ=20тис грн.

М=100           ЧВ= 20

3 ) Функція попиту має вигляд Qd=25-2р, функція пропозиції: Qs= - 3 + 12р.

Треба визначити:

а) ціну рівноваги та рівноважний обсяг;

б) що станеться (дефіцит або надлишок), якщо встановиться ціна на рівні 1 грн.? Розрахуйте його розмір.

в) побудуйте графіки попиту та пропозиції

a) 25 – 2 p= - 3 + 12p

 1. 14p =-28

P=2

           Qd= 25 – 2* 2 = 21

           Qs= - 3 +12*2= 21

     Б)Qd = 25- 2*1    =23

        Qs = -3+ 12*1=9

     Спрос більше предложения если цена -1грн -будет    Дефіцит

 

   4 ) Поясніть, в чому полягають особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію порівняно з промисловою? З чим пов’язані ці особливості?

Види цін, що формуються на сільгосппродукцію, а також порядок їх визначення залежать від форм ринкових стосунків, що діють в той або інший період. Всі ціни, по яких здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції, є закупівельними цінами.  Практика виробила цілий спектр видів закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію. До них відносяться наступні:  вільні (ринкові) ціни;  гарантовані закупівельні ціни;  орієнтовні ціни;  інтервенційні ціни;  порогові ціни; заставні ціни і ін.  Основою системи цін на сільськогосподарську продукцію є вільні (ринкові) ціни. Проте вільні (ринкові) ціни на сільськогосподарську продукцію схильні до впливів чинників, які, як правило, не залежать від товаровиробників. В результаті такого впливу виробники сільськогосподарської продукції частенько потрапляють у важке фінансове положення. Це негативно позначається не лише на самих виробниках, але і на державі в цілому. Держава  є значним замовником і споживачем сільськогосподарської продукції. Для елімінірованія негативної дії на закупівельні ціни чинників, не залежних від виробників, держава свідомо звужує сферу вживання вільних (ринкових) цін. Воно частенько використовує і інші види цін, ефективніші для товаровиробників.Ціноутворення в легкій промисловості має свої галузеві особливості. Процес формування цін відбивається в обліковій політиці підприємства, де поряд з питаннями ведення бухгалтерського обліку і звітності має бути представлена наступна інформація:   - нормативні правові акти і галузеві інструкції, регулюючі ціноутворення;  - особливості включення в собівартість окремих видів витрат;  - методи оцінки виробничих запасів незавершеного виробництва, готовій продукції;- методи розподілу непрямих витрат і т.д.;   - рівень рентабельності у складі затвердженої ціни.Метод оцінки запасів за средневзвешенним цінами дозволяє враховувати той факт, що один і той же матеріал може використовуватися на виробництво різних моделей, які одночасно запускаються у виробництво.

3)Авансований постійний капітал 50 тис. грн. Органічна побудова капіталу 2:1. норма додаткового продукту 300%. Визначте розмір капіталу через 2 роки, якщо на накопичення йде 2/3 додаткової вартості, органічна побудова капіталу на другий рік збільшилась удвічі, а норма додаткового продукту стала 400%.

С  =50тис грн

с/v*2/1

m`=300%

визначити розмір капіталу через 2 роки

на накоплення йде 2/3 додаткової вартості .

с/v=4/1 на 2й рік,

m`=400%

w=c+v+m                               m=m`v/100%

v=25 тис грн

m=300%*25тис/100%=75 тис грн              m=400%*35/100%=140 тис

w=50C+25V+75=150 тис грн

w=90C+35V+140=265тис грн

125 тис грн.-розмір капіталу через 2 роки.

                                 билет№30

 1. Внаслідок боротьби профспілок  підприємці великих заводів збільшили номінальну зарплату на 18%. Визначте, як змінилася реальна зарплата, якщо вартість життя зросла на 25%?

Індекс ном. Зп. =118%

Індекс цін = 125%

Індекс реал. Зп = 118% /125% *100%= 94.4%

Реальна зп зменшилась на 5.6 %

 1. Визначте альтернативну вартість при переході від варіанту А до Е, від Д до Г, від Г до В, від Б до Д, та альтернативну вартість одиниці продукції, якщо відома крива виробничих можливостей. Що показує альтернативна вартість, в тому числі на одиницю продукції?Що таке крива виробничих можливостей?

Крива виробн. Можливост-це геометричн місце точок яке показує  багато альтернативн варіантів максимального виробництва двох товарів при повному використанні всіх ресурсів

Альтернативна ввартість на одиницю продукції?

1)Альт вар від  А до Е =25 кг цукерок

Альт вар на 1 від А до Е =25/48= 0.5

2) Альт вар від  Д до Г =6 кг зефіру

 Альт вар на 1 від Д до Г =6/2=3

 3) Альт вар від  Г до В =6 кг зефіру

     Альт вар на 1 від Г до В = 6/5=1.2

 4)Альт вар від  Б до Д =13 кг цукерок

    Альт вар на 1 від Б до Д =13/19=0.6

Альт.вартість

Від А до Е=-25 кг цукерок

Від Д  до Г=-6 кг зефіру

Від Г до В=-6 кг зефіру

Від Д до Г=-13 кг цукерок

Альтернат.вартість-це вигідний варіант використ обмеценного ресурсу від якого довелося відмовитись.

Альтернативна вартість на одиницю продукції показує від якого обсягу обмеженного ресурса ми відмовилися для виробництва одиниці продукції яку ми використаємо.

3) Припустимо, що 120 тис. грн. капіталу у машинобудуванні приносять5 тис. грн. прибутку, 200 тис. грн. в металургії приносять 10 тис. грн. прибутку; 280 тис. грн. капіталу у хімічної промисловості – 12 тис. грн. прибутку. У яку галузь будуть підприємці вкладати капітали (при відсутності середньої норми прибутку), чому? Що таке норма прибутку, що вона показує? Чому виникає середній прибуток? Розрахуйте середню норму прибутку.

К=120 т.грн в у машин.будуванні-5 тис грн. прибутку.

К=200 тис грн. в  металургіі-10 тис грн. прибутку.

К=280 тис грн.  в хім.промисл-12 тис грн. прибутку

 

  Норма прибутку=p`=p/(c+v)*100

Серен.прибуток виникає в процессі міжгалузевої конкуренціі,та внаслідок між гал.переливання капіталу.

Середня норма прибутку визначається як відношення всієї створеної в суспільстві додаткової вартості до всього вкладеного у виробництво капіталу

p`в машин.буд=5/120*100%=4.2%

p`в металлург=10/200*100%=5%

p`в хім пром=12/280*100%=4.3%

підприємці будуть вкладати капітал в металургіїю тому що будуть отримувати більший прибуток.

P`с=27/600*100%=4.5%

  Норма прибутку-це процентне відношення маси прибутку до аванс.капіталу .норма прибутку є відносною величиною,вираженою в відсотках

Норма прибутку показує ступень вигідності вкладення капіталу в ту чи іншу сферу ,тобто який відсоток від аван.кап.складає маса отриманного прибутку .

Норма прибутку виступає регулятором капіт.вкладень.

4) Поясніть, чому у розвинутих країнах світу близько 75% робітників охоплено погодинною формою оплати, незважаючи на те, що відрядна форма оплати має більше переваг? Які переваги та недоліки  має погодинна і які переваги та недоліки – відрядна заробітна плата?

 Почасова форма заробітної плати застосовується тоді, коли недоцільно нормувати роботи (наприклад, операції контролю за якістю продукції) або вони взагалі не піддаються нормуванню, оскільки зміст і послідовність виробничих операцій часто змінюються (роботи з ремонту та налагодження устаткування, обслуговування внутрішньозаводського транспорту, дослідно-експериментальні роботи тощо).
Сучасна техніка пред'являє підвищені вимоги до точності та чистоти обробки, якості продукції. Саме почасова, а не відрядна оплата праці значно більше сприяє дотриманню цих вимог.  Якщо врахувати, що відрядна платня привертає працівників, приголосних працювати старанно і інтенсивно, то це може сприйматися як свого роду ринковий сигнал працедавцеві про бажання працювати продуктивно, що важливо в умовах неповної і асиметричної інформації. Для працівника переваги відрядної платні пов′язані з тим, що у нього є реальна можливість збільшити свій заробіток шляхом виконання більшого об’єму робіт, зростання продуктивності праці.
Крім того, в деяких випадках роботу при відрядній платні може отримати практично будь-який працівник, незалежно від його репутації, стану здоров′я, часом - наявності документів (наприклад, на збиранні врожаю, розвантаженні вагонів і т.п.). Ризик наймача в подібних випадках невеликий: працівник отримує в руки корзину (короб, мішок і т.п.), а далі - «як потопаєш - так і полопаєшь». При відрядній платні корисність працівника залежить від його здібностей.Емпіричні дослідження американських економістів показали, що продуктивність працівників з відрядною платнею праці вища, ніж з почасовою.
Так, на підприємствах взуттєвої і швейної промисловості заробіток робочих при використанні відрядної системи вище на 14-16%, чим при використанні почасовою, а в автомобільній промисловості - на 20-50%. В окремих сферах виробництва використання відрядної заробітної плати ефективніше почасовою, оскільки мотивує працівника до збільшення продуктивності. Відрядна платня праці за кордоном до цих пір успішно застосовується в кожевенной, сталеливарній, меблевій і інших галузях легкої промисловості. Чому ж з середини XX в. у більшості розвинених країн частка робочих-відрядників починає стрімко знижуватися? У США за 1950-70-і роки їх частка зменшилася з 70 до 30%; у Франції за 15 років (починаючи з початку 60-х) вона впала з 40 до 15%; у 90-і роки в середньому 70-80% працівників в розвинених країнах отримують почасову заробітну плату, в США їх частка досягла 86%.

5) Для розширення виробництва необхідно мати реальний капітал,– 180 тис. грн. Річний прибуток акціонерного товариства  –40 тис. грн. На виплату дивідендів йде 75% прибутку. Норма банківського проценту по депозитам– 12%, по кредитам – 14%. Було випущено 2000 акцій. а) визначте курс акцій та розмір засновницького прибутку, якщо буде продано всі акції? б) яким буде засновницький прибуток, якщо буде продано 90% акцій, а на виплату дивідендів піде 50% прибутку.

Курс ак. = дивід/ %*100%

40 – 100%

Х – 75%     х= 30

Дивіденд = 30/2=15

Курс ак.= 15/12*100=125

Дохід= 125 * 2000=250000

Заснов. Приб. = 250 – 180=70

  40 – 100%

Х – 50%         х=20

Дивіденд =20/2= 10

Курс ак.=10/12*100%= 83%

Кіл. Прод. Ак.= 90 * 2000/100=1800

Дохід = 83*1800=149400

Заснов. Приб = 149400 – 180000= - 30600

Коштів не вистачить

 


24.12.2014; 21:59
хиты: 53
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь