пользователей: 28048
предметов: 12018
вопросов: 223696
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Философия:
» Вопросы
I семестр:
» 4.
» 5.
» 3.
» 2.
» 1.
» 6.

Поясніть

Поясніть: якщо приватна власність має переваги над державною, чому в усіх країнах залишається державна власність? Які переваги має державна власність, а які –  приватна?

 

Державна власність - є основою економіки України. Навіть після проведення приватизації її питома вага є досить значною. До державної власності в Україні згідно із Законом «Про власність» належать загальнодержавна, республіканська власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність).Державна власність завжди виступає одним з чинників прискорення розвитку економіки. Безумовно, не можна заперечувати і значний вплив даної форми власності для загального розвитку економіки країни. Без належної державної допомоги в постачанні підприємств сучасними засобами виробництва, без організації виробництва таких засобів виробництва розвиток приватної ініціативи і заповзятливості неможливий.На мій погляд, для визначення суті державної власності досить визначити функції втручання держави, а також його монопольні галузі ведення: війни і національна оборона, зростання народонаселення і урбанізація, проблеми довкілля і соціальний захист населення і ін.  При визначенні суті державної власності необхідно враховувати «потреби» держави в особі його повноважних органів для здійснення вищеназваних функцій. Так, наприклад, для оборони зовнішніх і внутрішніх кордонів держави необхідна відповідна матеріальна база, яка і буде основою для оборони.  Таким чином, суть державної власності повинна визначатися виходячи з вищеназваних обставин, а остання частина власності повинна прийняти інші форми: індивідуальна, колективна.Приватна власність — одна з форм власності, що означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб. Історично приватної власності окремих осіб передувала общинна власність (племені, роду, родини).Основними формами приватної власності є :індивідуально-трудова, коли власником виступає одна особа, або сім'я;партнерська, коли колективне володарювання здійснюється певним колом людей (засновниками акціонерного товариства закритого типу);корпоративна, коли колективне володіння здійснюється колективом людей, склад якого постійно змінюється (акціонерне товариство відкритого типу).Різновидом індивідуальної власності є особиста власність. Розрізняють:трудову приватну власність, за якої власник є одночасно трудівником, наймана праця не застосовується;капіталістичну приватну власність, засновану на системі найманої праці.

Поясніть, чому у розвинутих країнах світу близько 75% робітників охоплено погодинною формою оплати, незважаючи на те, що відрядна форма оплати має більше переваг? Які переваги та недоліки має погодинна і які переваги та недоліки – відрядна заробітна платня?

 

Существуют две основные формы з/п: повременная и сдельная. При повременной форме оплаты труда размер з/п за определенный период зависит, прежде всего, от количества отработанного времени. При сдельной форме оплаты труда размер з/п за определенный период в первую очередь зависит от количества произведенной продукции или выполненной работы. Сдельная форма оплаты труда применяется в тех случаях, когда необходимо стимулировать увеличение количества производимой продукции, а ритм работы на конкретном рабочем месте не задается конвейером или другим оборудованием. Повременная форма оплаты труда применяется там, где следует больше стимулировать высокое качество продукции, а также в том случае, если невозможно либо экономически нерационально вводить сдельную систему оплаты труда. Каждая из этих форм оплаты труда в подавляющем большинстве случаев может применяться как индивидуальная, так и коллективная, когда определяют суммарный размер з/п для нескольких работников, совместно выполняющих работу, а затем этот заработок самостоятельно распределяется между членами бригады в соответствии с установленными правилами. Обе формы з/п включают в себя по несколько систем. При простой сдельной системе размер з/п за определенный период прямо пропорционален кол-ву произведенной продукции или выполненной работы и расценке за единицу продукции или работы. Сдельно-премиальную систему з/п от прямой сдельной отличает то, что в соответствии с ней предусмотрено премирование работника за достижение определенных качественных и кол-ных показателей. Сдельно-прогрессивная система оплаты труда основана на использовании не одной, а двух и более расценок на единицу продукции. Причем размер расценки увеличивается с ростом выработки продукции сверх установленной минимальной нормы. Косвенная сдельная система з/п применяется для вспомогательных рабочих. Размер з/п вспомогательного рабочего пропорционален объему продукции, произведенной основными рабочими, которых он обслуживает. Аккордная система оплаты труда хар-ется тем, что за определенный объем работы, выполненный в установленные сроки и с должным уровнем качества, предусматривается суммарная з/п для коллектива работников, кот выполняли эту работу. Одновременно могут предусматриваться премии за досрочное выполнение работ и высокое их качество. При простой повременной оплате труда заработок определяют как произведение отработанного за месяц времени на часовую тарифную ставку работника. Повременно-премиальная система является более гибкой и предусматривает выплату премий за достижение определенных результатов. Повременно-премиальная система с нормированным заданием применяет в тех случаях, когда необходимо стимулировать точное выполнение рабочим установленного задания.

Поясніть, у чому різниця в механізмі формування та суб’єктах отримання диференціальної ренти 1 та 2 порядку. Як розраховують розмір диференціальної ренти 1 та 2 порядку? Який прибуток отримують орендатори з найгіршої ділянки?

 

Дифференциальная рента – одна из форм земельной ренты (вторая -монопольная).

Земельная рента – это доход землевладельца, от сданной в аренду земли.

Дифференциальная рента образуется в результате разницы между общественной стоимостью товара, определяемой издержками производства на относительно худших землях, и стоимостью его на средних и лучших землях. Возникающая в процессе реализации продукции дополнительная (или избыточная) прибавочная стоимость превращается в дополнительную (сверх средней по отрасли) прибыль и принимает форму дифференциальной ренты. Различают дифференциальную ренту I и II. Дифференциальная рента I образуется вследствие различий естественного плодородия земли, а дифференциальная рента II - благодаря более высокой эффективности добавочных вложений в те же земельные участки. Хотя дифференциальная рента II создается дополнительным приложением труда и капитала, условием ее возникновения являются те же естественные свойства почвы, но более продуктивные в связи с повышением их экономического плодородия. Этим обусловливаются различия в распределении дифференциальной ренты. В принципе вся дифференциальная рента I принадлежит земельному собственнику (лицу или государству), часть ее присваивается хозяйствующим субъектом, например арендатором, поскольку эта форма ренты создается благодаря более производительному труду и добавочным вложением в землю. Часть дифференциальной ренты, независимо от ее формы, вправе присваивать государство через земельный налог. Дифференциальная рента I полностью присваивается землевладельцем, а рента II — частично арендатором.

Количественно дифференциальная рента равна:

ДР=П3-И3, где ДР – дифференциальная рента;

П3 - предельные общественно допустимые затраты;

И3 - индивидуальные фактические затраты.

Поясніть, що спільного і чим відрізняються поняття «норма прибутку» та «норма додаткової вартості». Що вони показують та яку тенденцію розвитку мають?

 

Норма прибыли – экономическая характеристика, которая является процентным отношением прибыли за некоторый период к авансированному перед началом этого периода капиталу (как правило, продолжительность периода принимают равным году). Структура норма прибыли: стоимость собственного капитала фирмы; средняя норма прибыли по данной отрасли; норма прибыли конкретной фирмы. Норма прибыли характеризует эффективность использования капитала, доходность капиталистического предприятия. Может быть выражена формулой  , где m – масса прибавочной стоимости, с – постоянный капитал и υ – переменный капитал. Н. п. – превращенная форма нормы прибавочной стоимости. Она маскирует капиталистическую эксплуатацию, поскольку прибыль представляется как порождение всего авансированного капитала, а не переменного. Стремясь обеспечить наибольшую Н. п., капиталистические предприниматели повышают степень эксплуатации наёмных рабочих и вместе с тем экономят на постоянном капитале (что во многих случаях ведёт к ухудшению условий труда рабочих).

Прибавочная стоимость образуется, когда стоимость рабочей силы, которую получает рабочий в форме заработной платы, меньше новой стоимости, которая создаётся в процессе труда при производстве рабочим товаров. Норма прибавочной стоимости есть, по словам Маркса, «точное выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом». Норма прибавочной стоимости - отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Формула нормы прибавочной стоимости:

m’ = (m/v)*100%, где m – масса прибавочной стоимости, v - переменный капитал.

Между нормой и массой П. с. существует функциональная связь. Если норма П. с. отражает степень эксплуатации рабочего класса, то масса – абсолютную величину П. с. и равна стоимости авансированного переменного капитала , умноженной на норму П. с. Маркс отмечал, что "... норма прибавочной стоимости есть точное выражение степени эксплуатации рабочей силы капиталом, или рабочего капиталистом".

Поясніть, у чому полягають особливості ціноутворення на с/г продукцію порівняно з промисловою? З чим пов’язані ці особливості?

 

Перед всеми предприятиями и организациями в качестве одной из основных проблем стоит определение цены на свои товары и услуги.

Цена – количество денег (или других товаров и услуг), которую платят или получают за другой товар или услугу.

В ней фокусируются практически все основные экономические отношения в обществе. В первую очередь это касается производства и реализации товаров и услуг, формирования их стоимости, а также создания, распределение  и использование денежных накоплений.

Ценообразование – процесс формирования цен на товары и услуги.

Характерны две системы ценообразования:

1)рыночное ценообразование(которое функционирует на базе взаимодействий спроса и предложения);

2)централизовано-госдарственное ценообразование (цену формируют государственные органы);

В условиях рынка ценообразование представляет очень сложный процесс. Оно зависит от многих факторов.

Рынок промышленной продукции является конкурентным, поэтому ценообразование происходит как рыночное ценообразование, то есть так, как показано на рисунке.

 Равновесная цена – цена товаров и услуг, на конкурентном рынке по которой величина спроса и предложения совпадают (равны одна другой). При такой цене на рынке отсутствуют дефицит и недостача товаров и услуг.

На с/х продукцию цены устанавливаются с участием государства. В сельском хозяйстве широко используется установление минимальных цен. Это означает, что государство законодательно устанавливает минимальные цены на с/х продукты, которые более высокие, чем рыночные (т.е устанавливаются в процессе взаимодействия спроса и предложения и по ним продаётся эта продукция). Разницу между минимальными ценами и рыночными выплачивают фермерам в виде дотации.

Минимальная цена – официально установленная цена, ко-торая превышает равновесную.

Таким образом, основное отличие в образовании цен на с/х продукцию от образования цен на промышленную продукцию состоит в участии государства в ценообразовании.

Поясніть, що спільного та чим відрізняються поняття витрати виробництва та авансований капітал (по сутності та розміру)?

 

Издержки производства – это сумма всех затрат предприятия на выпуск продукции (синоним себестоимости). Издержки предприятия на производство и на сбыт продукции, выраженные в денежной форме над себестоимостью. Они показывают, сколько стоит производство товара предприятию. Издержки содержат в себе материальные затраты и зар.плату. Стоимость товара включает в себя себестоимость и прибыль, и показывает, сколько стоит производство товара всему обществу. Издержки общества больше издержек предприятия на величину прибыли. Чем ниже себестоимость при данной цене, тем выше прибыль, поэтому снижение себестоимости является основным путем увеличения прибыли предприятия. Себестоимость имеет сложную структуру и рассчитывается по элементам затрат (сырье, материалы, амортизация, з/п) и по статьям калькуляции (на единицу продукции). Понятие издержек основывается на факте редкости ресурсов и возможности их альтернативного использования. Экономисты считают издержками все платежи – внутренние и внешние, необходимые для изготовления продукта (услуги). Постоянные издержки производства – такие издержки, величина которых не меняется в зависимости от изменения объема производства. Постоянные издержки связаны с функционированием производственного оборудования фирмы, даже если фирма ничего не производит. К постоянным издержкам относится оплата обязательств по облигационным займам, рентные платежи, отчисления на амортизацию, страховые взносы, зарплату. Переменные издержки – такие издержки, величина которых меняется в зависимости от изменения объема производства. К ним относятся затраты на сырье, топливо, энергию, транспорт, трудовые ресурсы. Средние издержки – издержки в расчете на единицу продукции. Они используются для  формирования цены. Производительные – транспорт, хранение, подработка. Чистые – затраты, обусловленные сменой форм стоимости. Снижение себестоимости – основной путь повышения прибыли предприятия, кот.может быть использовании для расширения и совершенствования производства, развития соц.сферы и материального стимулирования работников. Общественно необходимые издержки, кот. С учитыванием качества продукции есть стоимостью продукции, стают основой цен товаров и услуг W = C+Q,  W – стоимость товара, C – стоимость споживчих средств производства, Q – новая стоимость, созданная работником. С появлением прибавочного продукта новосозданный продукт Q распадается на нужный (V) и прибавочный (m). Q = V+m, значит стоимость товара – W = C+(V+m). Издержки пр-ва – часть стоимости изготовленных товаров, или предоставление услуг, какую предприятие тратит на их изготовление либо предоставление. Они создаются из материальных издержек и затрат на оплату наемной рабочей силы. W = C+V. Себестоимость производства – издержки производства на изготовление и реализацию продукции.

Капитал – это самовозрастающая стоимость, деньги, которые приносят еще большие деньги. Источником совозрастания капитала является прибавочный продукт, в специфической форме прибавочной стоимости, которая создается неоплаченным трудом наемного рабочего. Капитал как любая экономическая категория имеет свое вещественное содержание и общественную форму. Постоянный капитал (С) – принимает участие в процессе труда своим вещественным содержанием, является фактором производства, но не принимает участия в увеличении стоимости и, соответственно, не создает прибавочную стоимость. Переменный капитал (V) – это часть капитала, которую авансирует предприниматель на приобретение рабочей силы. Эта часть увеличивает первоначальную стоимость и создает прибавочную стоимость (m).

Капитал авансированный - денежный капитал, выделенный, предназначенный для приобретения средств производства, организации дела, осуществления бизнес проектов, обещающих принести в будущем прибыль. Представляет вложенный в капитал аванс, откуда и происходит название.

Поясніть, у чому різниця в механізмі формування та суб’єктах отримання диференціальної ренти 1 та 2 порядку. Як розраховують розмір диференціальної ренти 1 та 2 порядку? Який прибуток отримують орендатори з найгіршої ділянки?

 

Дифференциальная рента – одна из форм земельной ренты (вторая -монопольная).

Земельная рента – это доход землевладельца, от сданной в аренду земли.

Дифференциальная рента образуется в результате разницы между общественной стоимостью товара, определяемой издержками производства на относительно худших землях, и стоимостью его на средних и лучших землях. Возникающая в процессе реализации продукции дополнительная (или избыточная) прибавочная стоимость превращается в дополнительную (сверх средней по отрасли) прибыль и принимает форму дифференциальной ренты. Различают дифференциальную ренту I и II. Дифференциальная рента I образуется вследствие различий естественного плодородия земли, а дифференциальная рента II - благодаря более высокой эффективности добавочных вложений в те же земельные участки. Хотя дифференциальная рента II создается дополнительным приложением труда и капитала, условием ее возникновения являются те же естественные свойства почвы, но более продуктивные в связи с повышением их экономического плодородия. Этим обусловливаются различия в распределении дифференциальной ренты. В принципе вся дифференциальная рента I принадлежит земельному собственнику (лицу или государству), часть ее присваивается хозяйствующим субъектом, например арендатором, поскольку эта форма ренты создается благодаря более производительному труду и добавочным вложением в землю. Часть дифференциальной ренты, независимо от ее формы, вправе присваивать государство через земельный налог. Дифференциальная рента I полностью присваивается землевладельцем, а рента II — частично арендатором.

Количественно дифференциальная рента равна:

ДР=П3-И3, где ДР – дифференциальная рента;

П3 - предельные общественно допустимые затраты;

И3 - индивидуальные фактические затраты.

Поясніть, у чому сутність погодинної форми оплати і відрядної оплати праці? Якы переваги і недоліки вони мають?

Сравнение повременной и сдельной оплаты труда

Повременная и сдельная оплата труда представляют собой противоположные подходы к оценке и использованию труда работников. 

Повременная оплата труда предполагает, что рабочее время используется эффективно и представляет собой попытку "купить работника", выигрывая на полезном результате его труда, который оказывается в итоге ценнее, чем купленное рабочее время. 

Сдельная оплата предполагает, что оплачивается только конкретно выполненная работа, вне зависимости от времени, которое на нее затрачено. При сдельной оплате труда забота об эффективном использовании затраченного времени перекладывается на самого работника. 

 

Сдельная оплата труда  


При сдельной форме оплаты труда у работника выстраивается прямая зависимость между результатами труда и вознаграждением, которое он получит за сделанную работу. При этом любое снижение интенсивности труда напрямую наносит ущерб интересам самого работника. Работодателю не нужно при таких условиях тщательно контролировать использование рабочего времени. 

Сдельная форма оплаты труда эффективно применяется в ситуации, когда главной целью организации рабочего процесса является количественные показатели результатов труда. При сдельной форме оплаты труда у предприятия высоки шансы нанять работников, которые готовы интенсивно работать, чтобы повысить свой заработок. На предприятиях, на которых применяется сдельная оплата труда, как правило, производительность труда работников-сдельщиков значительно выше, чем у работников с повременной оплатой. 

Как только к критериям успешности результатов труда начинают применяться качественные требования- сдельная система оплаты труда начинает входить в неминуемое противоречие с ожидаемыми от работника результатами. Например, если футболистам платить за количество сыгранных матчей, а художнику за количество написанных картин, негативные результаты этого процесса предсказуемы. Сдельная система оплаты труда массово применялась в Советском Союзе, поскольку от руководителей предприятий, в первую очередь, требовали выполнения плановых показателей по валовому выпуску продукции. Это привело к всеобщему, системному снижению качества выпускаемых товаров. В ситуации, когда кроме количества труда необходимо его качество, применяется повременная система оплаты труда. 

Еще одной негативной особенностью сдельной формы оплаты труда является ситуация, когда помимо количественных результатов труда необходимо выполнять дополнительные работы - уборку рабочего места, техническое обслуживание оборудования, удаление производственных отходов и т.д. Как правило, работники со сдельной оплатой относятся к таким работам как "трудовой повинности" и стараются прикладывать минимальные усилия при ее выполнении. 

При сдельной форме оплаты работодатель вынужден прикладывать дополнительные усилия для контроля качества результатов труда. Если к качеству труда не предъявляется особых требований или качество "встроено в трудовой процесс", то сдельная оплата является крайне эффективным методом организации работ. Это может быть количество собранного урожая на сельскохозяйственных работах или количество проданных билетов распространителем.  Но если трудовой процесс является сложным и требует кроме количественного результата, например, технического обслуживания оборудования, то применение сдельной оплаты является крайне неосмотрительным со стороны работодателя. 

 

Повременная оплата труда  


Повременная форма оплаты труда предпочтительнее там, где требуется выполнить сложную или разнообразную работу. Это может касаться как ведения бухгалтерского учета, так и обслуживания клиентов. Невозможно прямо измерить качество составленного финансового отчета или дружелюбие по отношению к посетителям. В этих случаях повременная оплата гарантирует работнику, что его личные качества и умения, способность квалифицированно выполнить работу, изначально учтены в трудовом соглашении с ним. 

Повременная форма оплаты труда позволяет оплачивать труд персонала, вид деятельности которого носит творческий, организационный, исследовательский характер. Например, невозможно заранее точно предугадать результаты научных исследований и разработок или состав действий руководителя для реализации, например, проекта реструктуризации предприятия. 

 

Преимущества и недостатки повременной и сдельной оплаты труда  

 

Критерии трудовой деятельности

Сдельная форма оплаты труда

Повременная форма оплаты труда

Основной критерий

Количественный результат труда

Отработанное рабочее время

Контроль использования рабочего времени

Минимальный

Является необходимым

Зависимость между количеством труда и оплатой

Прямая

Косвенная

Необходимость выполнять дополнительные работы кроме прямых обязанностей

Прямо противоречит форме оплаты труда

Не противоречит форме оплаты труда

Необходимость прикладывать дополнительные усилия для контроля качества результатов работы

Обычно необходимо 

Обычно необходимости нет

Предполагаемая квалификация работника

Преимущественно низкая

Преимущественно высокая

Характер трудовых операций

Однообразные

Разнообразные

 

Прямая связь с результатами труда при сдельной оплате является таким же принципиальным недостатком, как и косвенная связь с результатами труда у повременной оплате. В "чистом виде", из-за указанных причин обе системы как правило, не применяются.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24.12.2014; 21:45
хиты: 422
рейтинг:0
Общественные науки
экономика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь