пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Держекз

1 1. Система юриспруденції. Розвиток традиційних юридичних наук. Нові сфери юриспруденції.
2 2. Об’єкт, предмет та мета юриспруденції. Правознавство та державознавство.
3 3. Зміст методології юриспруденції: концептуальні ідеї, методологічні принципи, підходи та методи.
4 4. Теорія держави і права як загальнотеоретична юриспруденція. Функції загальнотеоретичної юриспруденції.
5 Мононорми та походження права. Конфліктне призначення права.
6 6. Первісне і похідне походження держави. Неолітична революція та походження держави.
7 7. Співвідношення держави і права. Етатистська і правова держава.
8 8. Догматичний (формально-логічний) метод у юридичній теорії та практиці.
9 9. Герменевтичний підхід у юриспруденції. Мистецтво інтерпретації та розуміння у правовій сфері.
10 10. Юридична антропологія та її призначення. Право в людині - людина у праві.
11 11. Право в системі соціального регулювання. Нормативне, ненормативне та індивідуальне регулювання.
12 12. Нормативний, соціологічний і філософський підходи до права. Визначення права.
13 13. Правові системи. Національні, інтегративні та міжнародні правові системи.
14 14.Законодавче (статутне) право.
15 15 .Прецедентне право. Прецедент в англійскому і американському праві.
16 16. Релігійні правові системи. Канонічне право в Україні.
17 17. Компаративістика, її роль у вивченні правової реальності.
18 18.Філософія права як сфера юриспруденції. Галузі філософії права.
19 19.Соціологія права. Правова соціалізація. Суспільна думка про право.
20 20.Діалог правових культур. Правова акультурація и декультурація. Рецепція права.
21 Правова аксіология. Право и цінності.
22 22.Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
23 23.Соціальна и особистісна цінність права. Правовіе ценності.
24 24. Предмет и метод правового регулювання . Складові метода правового регулювання.
25 25 Правовий режим: поняття і види. Галузеві та спеціальні правові режими.
26 26. Поняття і стадії правового регулювання. Загально-дозвільний і дозвільний типи правового регулювання.
27 27-28. Поняття та ознаки правової норми. Абстрактна та казуальна форма правової норми.
28 29. Поняття та ознаки правових відносин. Юридична форма і соціальний зміст правовідносин.
29 30. Поняття і види юридичних фактів. Юридичні факти-стани. Фактичний склад.
30 31. Поняття і структура правосвідомості. Правове мислення. Правовий менталітет.
31 32. Суб’єкт права та правосуб’єктність: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
32 33. Правова культура суспільства та її компоненти. Правова культура і правове життя як категорії юриспруденції.
33 34. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
34 35. Поняття та класифікація принципів права. Загально-правові та галузеві принципи.
35 36. Правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції.
36 37.Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
37 38.Три покоління прав людини. Індивидуальні и колективні права. Проблема становлення четвертого покоління прав людини.
38 39.Субєктивні права и юридичні обовязки: поняття и структура.
39 40.Захист прав, свобод и законних інтересів особистості.
40 41 Загальносоціальні та спеціальні функції права. Регулятивна і координуюча функції права.
41 42.Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
42 43 Поняття и основні вимоги законності. Правозаконність.
43 44 Поняття правопорядка. Національний, інтегративний и міжнародний правопорядок.
44 45.Джерела права. Первинні і похідні , основні и додаткові джерела права. Джерела права України.
45 46. Соціальний процес формування права и правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).
46 47.Юридическая практика: понятие и виды. Роль судебной практики в правовой системе Украины.
47 Розсуд у праві: поняття та види
48 49.Правовий статус колективних суб’єктів. Поняття компетенції.
49 50.Аномалії у правовому житті: правовий нігілізм, правовфий ідеалізм і правовий догматизм.
05.05.2015; 12:56
хиты: 7994
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь