пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Системи схрещування в селекції рослин і тварин. Інбридинг. Лінійна селекція. Аутбридинг. Віддалена гібридизація.

Під терміном інбридинг розуміють близькоспоріднене схрещування особин, які належать до окремої сукупності спільного походження. Дослідження Йогансена показали, що самозапилення або самозапліднення – є форма найтіснішого інбридингу, чи інцухту – обумовлює утворення чистих ліній, гомозиготних за всіма генами, які піддаються обліку. Нагадаємо, що відповідно до законів Менделя будь який ген у гетерозиготному стані при подальшому спорідненому розмноженні в кожному наступному поколінні відновлює свій гетерозиготний стан лише в половини нащадків.

Під аутбридингом розуміють схрещування неспоріднених між собою тварин або рослин. Різновидом аутбридингу є кросбридинг – міжпородне чи міжсортове схрещування. Аутбридинг, забезпечуючи апоміктичне розмноження в популяціях, обумовлює підвищену життєздатність представників цих популяцій за рахунок гібридної сили.вільний обмін спадковою інформацією між організмами популяції обумовлює утворення великої кількості генетичних комбінацій в її генофонді. Це робить популяцію досить пластичною в пристосовчому плані.

Коли йдеться про віддалену гібридизацію, то мають  на увазі схрещування між особинами, які належать до різних видів або родів. Нерідко трапляються схрещування між особинами одного і того самого виду, але такими, що належать до географічно віддалених і тому просторово ізольованих популяцій чи різновидів. Такі схрещування також відносяться до віддалених.


21.06.2015; 00:40
хиты: 337
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь