пользователей: 29728
предметов: 12287
вопросов: 231928
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Стилі

1 Стилістика як наука. Предмет і завдання стилістики.
2 Поняття мовного стилю. Структурно-функціональні та емоційно-експресивні.
3 3.Фоностилістика,її предмет та завдання.Основні засоби звукової організації поетичного тексту.
4 4.Основні засоби милозвучності (евфонії)української мови.
5 5.Стилістичні функції омонімів та паронімів*****
6 6.Стилістичні функції синонімів*****
7 7.Стилістичні функції антонімів******
8 8. Стилістичні можливості окремого слова: метафоризація, порівняння
9 9. Стилістичне увиразнення фразеологізмів.
10 10. Стилістичні функції запозиченої лексики.
11 11. Стилістичні функції діалектизмів та жаргонізмів
12 12.Стилістичні функції розмовно-просторічної лексики професіоналізмів.
13 13.Стилістичні функції експресивної та емоційно забарвленої лексики.
14 14. Стилістичні функції фразеологізмів
15 15. Стилістичні функції засобів словотвору
16 16. Стилістичні функції іменників та їх граматичних категорій.
17 17. Стилістичні функції прикметників та його граматичних категорій
18 18. Стилістичні функції займенників.
19 19. Стилістичні функції дієслова і його граматичних категорій.
20 20. Стилістичні функції прийменників, займенників, часток і вигуків.
21 21. Стилістичні функції односкладних та неповних речень.
22 22. Стилістичні функції відокремлених членів речення.
23 23. Члени речення, які виконують однакову синтаксич­ну функцію
24 Основні засоби звукової організації усного розмовного мовлення
25 Стилістичні функції чужого мовлення
26 Стилістичні функції застарілої лексики та неологізмів
27 Стилістичні функції складного речення
28 Основи культури мови. Предмет і значення…
29 Культура української мови в Україні. Мовна ситуація.
30 3.Загальнонародна мова і літературна мова як лінгвістичні поняття .Критерії визначення літературної мови,її ознаки.
31 4.Мовна норма як лінгвістична категорія .Суспільний характер мовної норми.Варіативність літературної мови.
32 4.Мовна норма як лінгвістична категорія .Суспільний характер мовної норми.Варіативність літературної мови.
33 5.Типи літературних норм. Причини порушення літературних норм.****
34 6.Мовна норма і етикет: кульрута мови як складова загальної культури людини****
35 7.Комунікативні якості мови***
36 8.Мовний суржик. Причини мовленнєвих труднищів білінгів *****
37 9. Поняття орфоепії. Причини порушення орфоепічних норм…
38 10. Основні правила української евфонії (милозвучності) та причини їх порушень.
39 11. Причини порушення норм слововжитку.
40 12. Уживання запозичень у контексті культури мови. Суржик.
41 13. Чистота мови і пуризм
42 14.Мовні штампи,канцеляризми як риси окремих стилів і як вада тексту
43 15.Жаргонізми і діалектизми як вада норм слововжитку.
44 16. Причини порушення норм функціонування фразеологізмів
45 17. Порушення морфологічних норм у СУЛМ
46 16. Причини порушення норм функціонування фразеологізмів
47 17. Порушення морфологічних норм у СУЛМ
48 18.Порушення норм уживання родових форм іменників.
49 19.Порушення норм функціонування форм числа іменників. Двоїна як ненормативна форма. Пошанна множина в українській мові.
50 20. Порушення норм відмінювання іменників, зокрема власних назв.
51 21.Кличний відмінок: норми вживання і причини порушення норм.
52 22. Порушення норм утворення ступеневих форм прикметників.
53 24. Причини порушення норм побудови словосполучень.
54 26. Погодження форм присудка і підмета як причина граматичних помилок. Порядок слів як вада тексту.
55 27. Порушення в структурі речення , пов’язані з уживанням однорідних і відокремлених членів речення.
56 28. Причини граматичних помилок, які мають місце у складному реченні
57 29. Причини помилок, пов’язані з побудовою форм чужого висловлювання (пряма, непряма, цитована мова)
28.11.2016; 17:35
хиты: 2993
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь