пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Проспекція Когезія

 (грец. prospekcija) в геології — етап прогнозування, на якому за результатами досліджень розробляються прогноз наявності викопних решток (в палеонтології), запасів корисних копалин і т. д., здійснюється верифікація даних і попередній підрахунок запасів.

Засоби когезії в тексті можна класифікувати за різними ознаками:

1) логічними; 2) асоціативними; 3) образними; 4) композиційно-структурними; 5) стилістичними; 6) ритмоутворювальними тощо. Вони виявляють свої особливості в текстах різних стилів.

На основі цих засобів зв’язаності в тексті утворюються різні види зв’язку. Г. Солганик виділяє два основні види зв’язку: паралельний зв’язок і ланцюжковий [7]. Ланцюжковий зв’язок базується на русі думки. Формальним, структурним вираженням цього зв’язку є повтор – перехід предиката попереднього судження в суб’єкт наступного. Якщо ж при одному й тому ж суб’єкті наявні різні предикати, то можна говорити про паралельний зв’язок, при якому один і той cамий суб’єкт характеризується з різних сторін.

Завершеність тексту – це його викінченість. У будь-якому тексті можна вичленити окремі частини, що можуть бути самостійними текстами. Завершеність тексту також пов’язана з його закритістю. Однак у художній літературі часто маємо справу з текстами незавершеними. Тому завершеність тексту швидше за все ознака текстів інших стилів (офіційно-ділового, наукового).

Проспекція (грец. prospekcija) в геології — етап прогнозування, на якому за результатами досліджень розробляються прогноз наявності викопних решток (в палеонтології), запасів корисних копалин і т. д., здійснюється верифікація даних і попередній підрахунок запасів.

Цілісність тексту пізнається через дві його взаємозв’язані катего­рії — категорію членованості і категорію зв’язності. 

 

Формальну пов’язаність тексту називають когезією (В. Дреслер), зов­нішньою злитістю (К. Кожевникова) [Кожевникова 1976], відрізняючи її від когерентності (В. Дреслер) [Бгеззіег 1970], внутрішньої злитості (К. Кожевникова), інтегративності (І. Р. Гальперін) [Гальперин 1981], тобто змістової зв’язності. У межах останньої здійснюється розвиток теми, яка й виступає основним засобом створення зв’язності тексту як його невід’ємної ознаки і ядерної властивості. Когезія і когерентність пов’язані, хоча в літературі непоодинокими є випадки свідомого пору­шення когерентності при збереженні когезії.

Нерозривна єдність доцентрових і відцентрових сил у тексті най­яскравіше виявляється в текстових категоріях проспекції і ретро­спекції, тобто в катафоричній, яка рухається вперед, або анафоричній, яка повертає назад, спрямованості розвитку подій сюжету. Переважно художній текст спрямований на розвиток подій у перспективу, тобто можна вести мову про домінування катафоричного типу оповіді й орга­нізації сюжету. Інколи має місце і проспекція у вузькому розумінні (попередження майбутніх подій, забігання вперед), і ретроспекція (по­вернення до подій, що відбувалися в минулому). І одна, й інша пору­шують просторово-часовий континуум (за І. Р. Гальперіним, контину­ум також є однією з визначальних текстових категорій), розривають безпосередні змістові зв’язки двох контактних висловлень, активізу­ють дистактні зв’язки реченнєвих структур.

Ретроспекція може надовго відволікти дію із сюжетної оповіді, ос­кільки «через неї показуються інші події або спогад про подію в іншо­му часовому ракурсі»

Правильно:

Грамотне побудова проспекции полягає в тому, що ми не позначаємо словами якісь відомості, необхідні в даний момент для спілкування з адресатом. І максимально швидко - або точно вгадуючи "критичну" крапку у розвитку викладу - даємо ці відомості, розкриваємо свої секрети, відповідаємо на запитання адресата, що виникають із-за того, що ми приховуємо" якусь інформацію.


25.11.2015; 22:30
хиты: 270
рейтинг:0
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь