пользователей: 21204
предметов: 10449
вопросов: 177330
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Асиміляція за мякістю на носовим резонатором.

Асиміляція за м'якістю

Асиміляція за м'якістю залежить передусім від характеру приголосного, що стоїть перед м'яким.

Передньоязикові [с], [з], [ц], [дз], [т], [д], [н], [л] уподібнюються за м'якістю наступним м'яким цієї ж групи: Ідл'аІ - [д'л'а], Інавесн'іІ - [на,веис'н'і'], Ізн'атиІ - [з'н'а'ти], Іжінц'іІ - [ж'і'н'ц'і] (Білодід).

Передньоязикові зімкнені [д], [т], [н], [л], перед усіма іншими пом'якшеними приголосними [р'], [к'], [г'], [м'], [б'], [в'], [ф'], [ж'], [ч'], [ш'], що вимовляються як напівм'які, асиміляції не сприймають: ІменшіІ - [ме'нш'і], Ідр'апатиІ - [др'а'пати,], Ітр'охІ - [тр'о'х], ІпалкіІ - [палк'і'] (Білодід).

Передньоязикові щілинні [с], [з] й африкати із свистячим елементом [ц], [дз] на відміну від передньоязикових [д], [т], [н], [л] у позиції перед губними та [р] можуть пом'якшуватися, хоча й непослідовно ІсвітІ - [с'в'іт] і [св'іт], І цвіл'І - [ц'в'іл'] і [цв'іл']. І завжди: [зр'а'чиї], [ср'і'бниї], [зб'ір].

Перед [з], [с], [ц], [В], [т], [д], [н], [л] приголосні [д], [з] часто пом'якшуються також на межі префікса й прийменника: Івідт'атиІ - [в'ід'та'ти], І в ід н'огої - [в'ід'^н'о'го], Іпідн'іжжаІ - [п'ід'н'і'ж':а], Івідд'ілІ - [в'і'д':іл] (Білодід).

Перед приголосними [р'], [к'], [г], [м'], [б'], [в'], [ф'], [ш'], [ч'], [ж'], що стоять на початку кореня, приголосні [д], [з] в кінці префікса не пом'якшуються: ІвідвікуІ - [в'ідв'і'ку], Ізвідкіл'аІ - [зв'ідк'іл'а'], Івідр'ізуватиІ - [в'ідр'і'зувати,], ІпідмітатиІ - [п'і|Дм'іта'ти], Іпідр'адІ - [п'ідр'а'д] (Білодід).

Асиміляція за носовим резонатором

Асиміляція за носовим резонатором не властива сучасній українській літературній мові, але вона відома багатьом діалектам. Виникає під впливом носового приголосного [н] на попередні губні [б], [в] та передньоязиковий [д] (м'яке піднебіння з піднебінною завіскою під час артикуляції попереднього приголосного передчасно опускається, унаслідок чого він перетворюється у відповідний носовий приголосний): [б] > [м], [в] > [м], [д] > [н]: Ір'івнийІ - [р'і'мниТ], ІдавноІ - [дамно'], Іср'ібнийІ - [ср'і'мниї], Іспідниц'аІ - [с'п'ін:и'ц'а]


18.07.2015; 13:30
хиты: 154
рейтинг:0
Гуманитарные науки
лингвистика и языки
филология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь