пользователей: 28202
предметов: 12090
вопросов: 227045
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

1. Поняття й ознаки об'єктів патентного права.

У ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід визначено як «результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології». Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

Відповідно до ст. 459 (2) ЦК об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з сучасного рівня техніки.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не є придатними для набуття права такі об'єкти технології:

1)  сорти рослин і породи тварин;

2)         біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що їх
не відносять до небіологічних та мікробіологічних процесів;

3)         компонування інтегральних мікросхем;

4)         результати художнього конструювання.

Суть новизни полягає в тому, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати встановлення пріоритету, суть винаходу не має бути розкрита для невизначеного кола осіб в обсязі, що дає можливість здійснити його.

Другим критерієм патеонтоздатності винаходу є винахідницький рівень.

Відповідність нового рішення винахідницькому рівню означає, що рішення, яке є суттю заявленого винаходу, становить продукт творчості, а її результат є несподіваним.

Третім критерієм патентоздатності є придатність для промислового

,•' \.-     ^L->'  "Y,      '\_^ -—\_^-—t-*''~V———:*                                                                                                                                                                                                                                           Х""Х_----"Х-'-'""'л'---""  ""**"™^—————------------------------------------------

використання. Якщо винахід стосується виробу або частини виробу, має існувати можливість виготовлення цього виробу, а якщо стосується процесу (способу) або частини процесу (способу) - можливість реалізації цього процесу, чи, як зазвичай кажуть, застосування на практиці.

Згідно зі ст. 460 ЦК «корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання». Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою.

Об'єктом корисної моделі, придатним для набуття права на нього, не можуть бути:

1)                        лікарські засоби, засоби захисту тварин та харчових продуктів;

2)                        способи  одержання  лікарських  засобів,  засобів  захисту тварин  та
харчових продуктів;

3)  способи терапевтичного, хірургічного лікування людини та тварини.
Корисна модель є новою, якщо сукупність її суттєвих ознак невідома

виходячи з рівня техніки. Якщо сукупність суттєвих ознак, достатніх для досягнення забезпечуваного корисною моделлю результату, не є загальновідомою, корисну модель визнають новою.

Корисна модель є придатною для промислового використання, якщо вона може бути практично використана у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності.

Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд, придатне для відтворення промисловим способом.

Промислові зразки бувають об'ємними, площинними або комбінованими. Об'ємні промислові зразки - це певна композиція, в основу якої покладено об'ємну просторову структуру (наприклад, зовнішній вигляд меблів, певних механізмів). Площинні промислові зразки - це композиції, е основу яких покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, що не може бути сприйняте візуально як об'ємне (наприклад, зовнішній вигляд килиму, тканини). Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, притаманними об'ємним і площинним зразкам (наприклад, будівельна оздоблювальна плитка).

Відповідно до ст. 461 (1) ЦК "промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим". Промисловий зразок визнається новим, коли сукупність його суттєвих ознак не стала загальновідомою у світі до дати подання заявки до установи або якщо заявлено пріоритет до дати її пріоритету.

Промисловий зразок визнають новим, якщо відомості про сукупність його суттєвих ознак, що визначають естетичні і (або) ергономічні особливості виробу, стали загальнодоступними у світі до дати встановлення пріоритету промислового зразка.


17.11.2014; 01:05
хиты: 253
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь