пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


History

1 1.Дисципліна Історія України як об’єкт вивчення, її основні методологічні засади та джерельна база.
2 2. Дайте визначення поняття "історико-етнографічний регіон" ,охарактеризуйте основні етапи формування українських історико-етнографічних регіонів.
3 3.Розкрийте зміст основних концепцій походження українського етносу.
4 4.Охарактеризуйте політичний устрій та систему управління держави Антів.
5 5.Висвітліть основні підходи,які існують у сучасній історичній науці,щодо проблеми етнічного походження Київської Русі.
6 6.Назвіть суспільно-політичні,економічні й геополітичні фактори,які зумовили становлення давньоруської держави Київська Русь.
7 7.Охарактеризуйте соціальну структуру і соціальні відносини в Київській Русі.
8 Охарактеризуйте етапи розвитку давньоруської держави Київська Русь, її державну організацію.
9 особливості розвитку освіти в Київській Русі.
10 10.Охарактеризуйте процес упровадження християнства як державної релігії та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.
11 11.Розкрийте зміст та проаналізуйте ефективність реформ князя Володимира Святославовича,спрямованих на централізацію Київської Русі.
12 12.Висвітліть головні причини та наслідки феодальної роздрібненості Київської Русі.
13 13.Дайте порівняльну характеристику соціальної структури та соціальних відносин у Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві.
14 Передумови об’єднання Галичини і Волині в єдину державу.
15 15.Висвітліть соціальну структуру та соціальні відносини на українських землях в період литовсько-польської доби.
16 16.Проаналізуйте суть змін у стані освіти,які відбулися на українських землях з середини 14 ст. до середини 17 ст.
17 17.Охарактеризуйте роль братських шкіл та Києво-Могилянської колегії у збереженні та розвитку української освіти наприкінці 16-17 ст.
18 18.Окресліть комплекс факторів,які спричинили національно-визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
19 19.Проаналізуйте головні етапи становлення української козацької держави(Війська Запорозького) в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.
20 20.Охарактеризуйте процес еволюції соціальної структури козацько-гетьманської держави у період с 1648 року до кінця 18 ст.
21 21.Охарактеризуйте сучасні наукові погляди щодо причини,часу виникнення,соціальної бази й організаційної структури українського козацтва.
22 22.Висвітліть умови прийняття Переяславського договору,визначте суть Березневих статей та їхнє значення в контексті українського державотворення.
23 23.Визначте суть і наслідки поступового обмеження автономії Лівобережної  України у складі Російської держави (з другої половини 17 ст. по кінець 18 ст.)
24 24.Проаналізуйте етнополітичні процеси в козацько-гетьманській державі.
25 25.Проаналізуйте в історико-етнополітичному контексті особливості процесу обмеження та ліквідації царським урядом автономії України(друга половина 17-18 ст.)
26 26.Дайте характеристику процесу остаточної ліквідації автономного устрою Гетьманщини у другій половині 18 ст.
27 27.Зясуйте якими були особливості процесу українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці 18 –у першій половині 19 ст.
28 28.Назвіть головні причини масового перенаселення українців за кордоном у кожну з чотирьох еміграційних хвиль.
29 29.Порівняйте особливості етнополітики Російської та Австрійської імперії щодо українського питання.
30 30.Здійсніть порівняльний аналіз соціальної модернізації України в Російській та Австрійських імперіях наприкінці 18-на початку 20 ст.
31 31.Якими були передумови створення українських політичних партій в Наддніпрянській Україні на початку 20 ст.,охарактеризуйте програмові засади найбільш впливових із них.
32 32.Визначте у чому полягала своєрідність політичної обстановки в Україні після повалення самодержавства у 1917 р.?
33 33.Назвіть та проаналізуйте етапи українського державотворення 1917-1920 рр.
34 34.Визначте основні напрями державотворчої діяльності Директорії УНР,наскільки вона була ефективною?
35 35.Визначте роль і місце Української Центральної Ради в процесі українського державотворення.
36 36. Розкрийте зміст внутрішньої політики гетьмана Павла Скоропадського,які були її здобутки і недоліки?
37 37. Проведіть порівняльний аналіз політики урядів Центральної Ради та Гетьманату в контексті розбудови української державності.
38 Директорії УНР, її реформи і зовнішньополітичні орієнтації.
39 39. Проаналізуйте діяльність уряду Західноукраїнської Народної Республіки, визначте роль і місце ЗУНР в історії державотворення.
40 40. Визначте причини поразки українського національного руху на західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр.
41 41 Назвіть та проаналізуйте причини поразки українського національного руху 1917-20 р.
42 42.Входження України до складу СРСР
43 43. Політичне і соціально-економічне становище України після завершення революції та громадянської війни
44 44.Визначте прични політики українізації в УРСР в 1920-30 на поч. 1930 р та проаналізуйте її основні наслідки
45 45    Проаналізуйте особливості проведення індустріалізації і колективізації
46 46. Назвіть причини, політичних репресій в Україні у 30-ті рр. ХХ ст. охарактеризуйте їхній розмах.
47 47. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті – 1930-ті рр.
48 48. воззєднання українських земель ускладі УРСР – СРСР,  наслідки цього
49 49 Висвітліть скадові процесу «радянізації» Зх України після її приєднання до срср, якими були негативні і позитивні наслідки?
50 50. Дайте характеристику німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої Світової війни а проаналізуйте його наслідки
51 51. Розкажіть про внесок українських науковців у перемогу СРСР в  роки Другої світової війни
52 52. Розкажіть про умови відновлення та розвиток освіти в радянській україні після звільнення її від німецько-фашистських окупантів
53 53) Визначте особливості  політико-ідеологічних та культурних процесів в УРСР в післявоєнні роки.
54 54. Проаналіуйте особливості  та наслідки проведення економічних реформ у Радянській Україні наприкінці 1950-х – початку 1960-х років
55 Соціальна політика в Україні за часів Микити Хрущова.
56 56     Розкажіть про дисидентьсяй рух в радянській україні у 1960-80 р. у чому на вашу думку полягає його значеня у контексті Зародження дисидентського руху
57 57. Розкажіть про рух «шістдесятників» в Радянській Україні, визначте його значення в контексті українського державотворення.
58 58 Розкажіть про особливості науково-технічної революцій в СРСР і УРСР у 1960-1980рр.
59 59 Яким чином на вашу думку екстенсивні методи господарювання в срср в 1960-80 р. вплинули на стан української науки.?
60 60.Розкажіть про особливості політичного і духовного розвитку українського суспільства в 1970-80 р
61 61 Розкрийте зміст запровадженої в другій половині 1980-х рр. М. Горбачовим політики «перебудови», у чому полягали особливості проведення цієї політики в УРСР
62 62.Охарактеризуйте діяльність відомих громацьких рухів та організацій у напрямі становлення незалежної Української держави наприкинці 1980-х на початку 1990-х рр.
63 63.   Проаналізуйте напрямки зовнішньополітичної діяльності України у 1990-ті рр., якими були її основні досягнення і недоліки
64 64.Охарактеризуйте особливості конституційного процесу в Україні в середині 1990-х рр.
65 65. Окресліть головні напрямки розвитку середньої та вищої освіти в україні після проголошення її державної незалежності
66 66. Роскажіть про стан релігійних і міжконфесійних відносин в Україні в переше десятиліття після проголошення державної незалежності в Україні
67 67. Проаналізуйте особливості,здобутки та недоліки соціальної політики Української держави 1991-2001
68 68. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
69 69.Розкрити зміст гуманітарної політики Української держави в період 1994-2001 р.
70 70.Проаналізуйте законодавчу базу, яка регулює умови культурного і духовного розвику національних меньшин у сучасній Україні.
03.11.2014; 23:43
хиты: 10283
рейтинг:+4
Гуманитарные науки
история
история европы
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь