пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Тези

– це стисло сформульовані основні положення тексту наукових матеріалів (статей, лекцій, доповідей), які розкривають суть усієї інформації.

Розрізняють два види тез:

– відібрані автором цитати з першоджерела;

– сформульовані власними словами основні положення статті чи розділу книги

Наукові тези обов'язково повинні мати наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей тез; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження.

Тези можна подавати українською, російською англійською мовою. Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD формату А4 (297x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез – 2-3 сторінки.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 30 мм, праве поле 25 мм.

Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва тез розміщується на 10 мм нижче назви організації, набирається великими літерами шрифтом Агіаі розміром 14 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація українською мовою розміщуються на 10 мм нижче назви тез, набирається з абзацного відступу 10 мм шрифтом Time New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Нижче анотації обов'язково вказуються ключові слова ( до 5 словосполучень).

Основний текст розміщується на 10 мм нижче анотації, набирається після абзацного відступу 10 мм шрифтом Time New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD

Якщо в тезах присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи по ширині з абзацного відступу 10 мм. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 10 мм менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер ,вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.

 

45


хиты: 81
рейтинг:0
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь