пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Закон збереження імпульсу

- один із фундаментальних законів фізики, який стверджує, що у замкненій системі сумарний імпульс усіх тіл зберігається.

Якщо на систему тіл зовнішні сили не діють або вони врівноважені, то така система називається замкнутою, для неї виконується закон збереження імпульсу: повний імпульс замкнутої системи тіл залишається незмінним за будь-яких взаємодій тіл цієї системи між собою:

Закон збереження імпульсу є наслідком однорідності простору.

Систе́ма це́нтру мас — інерційна система відліку, початок якої розташований у центрі інерції механічної системи.

При розгляді задач розсіювання частинок термін «система центру мас» вживається на противагу терміну «лабораторна система».

Якщо експериментальні дослідження проводяться у лабораторній системі, тобто у системі, зв'язаній із спостерігачем, то теоретичний розгляд задач розсіювання зручно проводити в рухомій системі центру мас. При переході від лабораторної системи до системи центру мас змінюється визначення кутів розсіювання частинок, тому для порівняння теорії з експериментом необхідно проводити перерахунки отриманих перетинів розсіювання.

Наприклад, при вивченні зіткнення двох однакових часток, одна з частинок (мішень) до зіткнення залишається непорушною, а друга налітає із якоюсь скінченною швидкістю. При пружному лобовому зіткненні друга частка зупиняється, передаючи свою енергію першій. Така картина спостерігається в лабораторній системі відліку. З погляду системи центру мас частинки рухаються одна назустріч іншій з однаковими швидкостями, а після зіткнення розлітаються в різні боки.

 

 

2.       Ене́ргія (від грец. ενεργός - діяльний) — загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Енергія не виникає ні з чого і нікуди не зникає, вона може тільки переходити з одного вигляду в інший (закон збереження енергії). Поняття енергії зв`язує всі явища природи в одне ціле, є загальною характеристикою стану фізичних тіл і фізичних полів.

Робо́та - фізична величина, яка визначає енергетичні затрати при переміщенні фізичного тіла, чи його деформації.

Потужність - робота, виконана за одиницю часу, або енергія, передана за одиницю часу.


хиты: 508
рейтинг:0
Естественные науки
физика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь