пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Тесты

А

 1. Адміністративні витрати – це:Прямі витрати.
 2. Адміністративні витрати промислових підприємств є витратами:Витратами періоду.
 3. Активи є:Фінансовими доходами.Операційними доходами.

 

Б

 1. Базою розподілу загальновиробничих витрат між окремими замовленнями виступає: Прямі витрати.
 2. Бюджет витрат на збут зазвичай не включає витрати амортизацію виробничого устаткування
 3. Бюджет продажів не може складатися з деталізацією:географічними зонами, регіонами;
 4. Бюджет собівартості реалізованої готової продукції включає зміну залишків: готової продукції для реалізації;

 

В

 1. В залежності від впливу зміни обсягів виробництва витрати поділяються на:Постійні і змінні.
 2. В залежності від способу включення в собівартість продукції витрати поділяються на: Прямі і непрямі.
 3. В критичній точці: N = Z,
 4. В основі обліку за центрами відповідальності лежить поділ витрат на: Контрольовані і неконтрольовані.
 5. В основу нормативного методу обліку затрат покладені: Система обліку і управління "стандарт-кост".
 6. В основу системи обліку "директ-костінг" покладена класифікація витрат в залежності: Від обсягу виробництва
 7. В основу системи обліку і управління "стандарт-кост" покладені: Позамовний метод обліку затрат;
 8. В якій з перелічених галузей використовують переважно однопередільне (просте) калькулювання собівартості:видобувна промисловість;
 9. В якій з перелічених галузей використовують переважно позамовний метод калькулювання собівартості:будівництво, ремонтне виробництво?
 10. В якій з перелічених галузей використовують переважно попередільне калькулювання собівартості: металургійна промисловість;
 11. Варіант обліку, основна ідея якого полягає у повному використанні виробничого і організаційного потенціалу, називається:Обліком витрат за факторами виробництва.
 12. Варіант обліку, при якому відбувається нагромадження маржі для покриття витрат на кожному рівні, називається:1Багатоступінчастим обліком витрат на виробництво.2Обліком відшкодування постійних витрат на виробництво.3Обліком відшкодування стандартних витрат на виробництво.4Обліком витрат, що постійно розподіляються.
 13. Варіант обліку, при якому за місцями виникнення, центрами відповідальності та на готову продукцію відносять тільки ті витрати, які мають пряме відношення до них, називається обліком: 1Витрат за факторами виробництва.2Функціональним. 3Відносних індивідуальних витрат.4Структурним.
 14. Варіант обліку, який ґрунтується на тому, що між обсягом виробництва і витратами існує жорстка лінійна залежність та при якому в обліку виділяють постійні і пропорційні змінні витрати за місцями їх виникнення, називається:1Багатоступінчастим обліком витрат на виробництво. 2Обліком відшкодування постійних витрат на виробництво.3Обліком відшкодування стандартних витрат на виробництво.4Обліком витрат, що постійно розподіляються.
 15. Вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмови від альтернативного рішення – це: Релевантні витрати.
 16. Вид продукції (робіт, послуг), замовлення, програма, собівартість яких визначають – це: об'єкт калькуляції;
 17. Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують відокремлений облік витрат – це:об'єкт обліку витрат;
 18. Видана матеріальна допомога працівникам відноситься до:Операційних витрат.
 19. Визнані пені, штрафи, неустойки відносяться до:Інших операційних витрат.
 20. Визначення фактичних затрат на основі виразу: «нормативні затрати +/– відхилення від нормативних затрат» є характерним для такого варіанту нормативного розрахунку затрат як: Обліку за нормативними затратами.
 21. Виробничі накладні витрати – це: Витрати, пов'язані з процесом виробництва, які не можуть бути віднесені до певних виробів економічно можливим шляхом.
 22. Високий ризик визнається при величині коефіцієнта запасу міцності: 10%;
 23. Витрати – це:Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
 24. Витрати інвестиційної діяльності відображаються на рахунку: 97 “Інші витрати”.
 25. Витрати на збут є витратами: Витратами періоду
 26. Витрати на передпродажну підготовку продукції і товарів належать до: Витрат на збут.
 27. Витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів – це:Капітальні інвестиції.
 28. Витрати на проведення ремонтів понад 10 % балансової вартості груп основних засобів на початок року:1Включаються до складу собівартості продукції.2Не включаються до складу собівартості продукції.3Збільшують балансову вартість груп основних засобів.4Не включаються до складу собівартості продукції, а збільшують балансову вартість груп основних засобів.
 29. Витрати на сплату відсотків за фінансову оренду (лізинг)належать до: Фінансових.
 30. Витрати на стоянку легкових автомобілів та їх паркування належать до: Продуктивних адміністративних.
 31. Витрати на утримання об’єктів соціально–культурного призначення є складовим елементом витрат:Інших операційних.
 32. Витрати непродуктивного характеру мають місце у складі витрат: всі відповіді вірні.
 33. Витрати періоду – це усе з переліченого.
 34. Витрати періоду – це: Витрати, що не включаються у собівартість і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені.
 35. Витрати, пов'язані із контролем та регулюванням поділяються на:Контрольовані і неконтрольовані.
 36. Витрати, пов'язані із транспортуванням запасів у покупців:Відносяться до витрат на збут.
 37. Витрати, що включаються в статтю калькуляції "Прямі матеріальні витрати" відносяться на собівартість продукції: 1За прямою ознакою.2Через адміністративні витрати.3Через витрати на збут.4Через систему розподілу.
 38. Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення, називаються:Релевантними.
 39. Відображення затрат на рахунках бухгалтерського обліку за нормами і відхиленнями від них характерно для ........ методу обліку витрат на виробництво:  Нормативного.
 40. Відхилення доходу за рахунок зміни обсягу продажів визначають:1порівнянням гнучкого бюджету продаж зі статичним бюджетом продажів;2порівнянням бюджетної і фактичної ціни реалізації продукції;3порівнянням фактичного і бюджетного обсягу продажів;4усі відповіді правильні.
 41. Відображення руху інформації про затрати на виробництво у двох оцінках – за фактичними затратами (собівартістю) і нормативній величині затрат фактично виготовленої продукції притаманне такому варіанту нормативного розрахунку затрат як: 1Обліку за нормативними затратами.2Паралельному обліку фактичних і нормативних затрат.3Обліку змішаним способом.4Подетально-поопераційному.
 42. Відокремлений облік змін норм передбачає: Нормативний метод.
 43. Відрахування в Пенсійний фонд відносяться до економічного елемента: Відрахування на соціальні заходи.
 44. Відхилення від норм витрачання матеріалів оформляється: 1Прибутковим ордером.2Накладною.3Вимогою.4Вимогою з сигнальною смужкою.
 45. Втрати від простоїв не з вини стихійних лих при відсутності винних осіб належать до витрат: Надзвичайної діяльності.
 46. Втрати від фінансової діяльності відображаються на рахунку: 95. “Фінансові витрати”.
 47. Вхідні (невичерпані) витрати – це:Збільшення зобов'язань, або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу в майбутніх періодах.

 

Г

 1. Галуззю національної економіки, для підприємств якої вперше був застосований подетальний облік вважається: 1Машинобудування.2Текстильна промисловість.3Металургія.4Видобуток вугілля.
 2. Головним завданням управлінського обліку є: Передбачення наслідків майбутніх операцій.
 3. Головною відмінністю між фінансовим та управлінським обліком є:Споживачі інформації.
 4. Графік очікуваних грошових надходжень складають на підставі бюджету: продажів;

 

Д

 1. Дані управлінського обліку є: Комерційною таємницею.
 2. Дискреційні витрати – це витрати, які : Виникають протягом визначеного періоду часу в результаті конкретного стратегічного рішення, прийнятого керівництвом організації.
 3. Дійсні витрати – це:Витрати, що вимагають сплати грошей, або витрачання інших активів.
 4. Дія "операційного левериджу" базується на тому, що: 2. при зміні обсягу реалізації продукції сума операційного прибутку змінюється ще більшими темпами;
 5. Діяльність якого типу центрів відповідальності оцінюють за даними звіту про фінансові результати: прибутку;
 6. Для зарубіжних фірм якої із наведених країн практично високою є частка паралельного використання двох систем калькулювання:1Австралія.2Японія.3Великобританія.4Усі відповіді вірні.
 7. Для зарубіжних фірм якої із наведених країн практично досить високою є частка пропорційного розподілу постійних виробничих затрат між запасами та собівартістю реалізованої продукції в кінці року:1Австралія.2Японія.3Великобританія.4Усі відповіді вірні.
 8. Для зарубіжних фірм якої із наведених країн практично не є характерним списання постійних виробничих витрат на витрати періоду:1Австралія.2Японія.3Великобританія.4Вірна відповідь відсутня
 9. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують контроль за методом «тариф-година-машина»: витрат
 10. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу: інвестицій
 11. Для підприємств хімічної, нафтопереробної, цементної та добувних галузей промисловості характерним є застосування ........ методу обліку затрат на виробництво: Попередільного.
 12. Для прийняття стратегічних рішень потрібна інформація про витрати: Часткові.
 13. Для яких із наведених підприємств не є характерним застосування попроцесного методу обліку затрат на виробництво:Кар’єрів. И Цементної промисловості.
 14. Для яких цілей використовують стандартні витрати в системі «стандарт-кост»:контроль витрат;
 15. Для яких цілей використовують стандартні витрати в системі «стандарт-кост»:управління за відхиленнями;
 16. До надзвичайних витрат не належать: Усе вище перелічене.
 17. До сучасних систем обліку витрат на виробництво, які базуються на основі обліку повних витрат, не належать:1 Облік витрат, що постійно розподіляються. 2 Облік витрат за факторами виробництва.3Облік відносних індивідуальних витрат.4 Облік відшкодування постійних витрат
 18. До сучасних систем обліку витрат на виробництво, які базуються на основі обліку часткових витрат, належать:1Багатоступінчастий облік витрат на виробництво. 2Облік відшкодування постійних витрат на виробництво.3Облік відшкодування стандартних витрат на виробництво.4Усі вище перелічені.
 19. Довгострокові стандарти витрат, призначені для вивчення динаміки цін та продуктивності праці – це: базисні стандарти;
 20. Додаткова заробітна плата робітників, зайнятих експлуатацією виробничого устаткування, включається в статтю калькуляції:( тоже подходят два вариантаВитрати на утримання і експлуатацію виробничого устаткування. Загальновиробничі витрати.Заробітна плата робітників, зайнятих обслуговуванням виробничого устаткування чи загальновиробничими роботами, відноситься відповідно до витрат на утримання й експлуатацію устаткування або загальновиробничих витрат.
 21. Доходи від інвестиційної діяльності відображаються на рахунку: 70 “Доходи від реалізації ”.
 22. Доходи від фінансової діяльності відображаються на рахунку:73 “Інші фінансові доходи”.
 23. Доцільність ліквідації збиткового підрозділу визначається:1порівнянням фінансових результатів окремих підрозділів;2порівнянням рентабельності роботи підрозділів;3порівнянням суми втраченого маржинального доходу із сумою економії постійних витрат;4немає правильної відповіді?

 

Е

 1. Елементами операційних витрат є: Матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.
 2. Ефект операційного левериджу розраховується: Еол=^Поп/^РП

 

 

 

З

 1. З якою метою складають бюджетний баланс: для оцінки фінансового стану підприємства за бюджетний період;
 2. З якою метою складають бюджетний звіт про прибутки і збитки: усі відповіді правильні?
 3. За періодом діяльності, витрати якого включені до собівартості, калькуляції поділяють:місячні і квартальні;
 4. За складом елементів витрат, що включені до собівартості, калькуляції поділяють: на планові і звітні;
 5. За яким з наведених показників оцінюють ефективність альтернативних технологій виробництва:1маржинальний доход на одиницю продукції;2критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості);3очікуваний прибуток при заданому обсязі виробництва;4усі відповіді правильні?
 6. За яким з наведених показників оцінюють ефективність альтернативних технологій виробництва:1маржинальний доход на одиницю продукції;2критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості);3очікуваний прибуток при заданому обсязі виробництва;4усі відповіді правильні?
 7. За яким показником позамовне калькулювання відрізняється від попроцесного: усі відповіді правильні?
 8. Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв розподіляються між видами допоміжних виробництв пропорційно до: Основної заробітної плати робітників допоміжних виробництв.
 9. Загальновиробничі витрати основного виробництва розподіляються між об'єктами обліку затрат пропорційно до:Суми прямих витрат в розрізі об'єктів обліку затрат.
 10. Залежно від вихідних даних та методики розрахунку каль¬куляції поділяють: на планові і звітні;
 11. Залишкова вартість реалізованих основних засобів відноситься до: Фінансових витрат.
 12. Залишкова вартість реалізованих основних засобів є:Фінансовими витратами.
 13. Заробітна плата працівників за тарифами – це:Добуток відпрацьованого часу працівниками на їх тарифну ставку, яка залежить від розряду.
 14. Заробітна плата робітників за розвантаження на приоб'єктному складі матеріалів включається в статтю калькуляції:Прямі витрати на оплату праці.
 15. Заробітна плата робітників основного виробництва є витратами:1Що контролюються виконавцями робіт.2Що не контролюються виконавцями робіт.3Що контролюються замовниками.4Що контролюються постачальниками.
 16. Згідно системи "директ-костинг", головний факторний ланцюг, який формує прибуток, має вигляд: витрати-обсяг виробництва -прибуток.
 17. Здійснити оцінку окремих сегментів діяльності (підрозділів, категорій замовників можна використавши для цього систему калькулювання:  Змінних витрат.
 18. Зміна норм при нормативному методі оформляється: 3.Повідомленням.
 19. Змінними є витрати, які змінюються при зміні: обсягу діяльності;

 

К

 1. Коефіцієнт запасу міцності діяльності підприємства визначається за формулою:Пб= Q-Qб/Q*100%,
 2. Коефіцієнт кордона безпеки діяльності підприємства (визначається за формулою: вірної відповіді немає.
 3. Коефіцієнт маржинального доходу – це відношення маржинального доходу : суми чистого доходу від реалізації продукції;
 4. Коефіцієнт операційного левериджу розраховується: Кол= Зпост/Ззмін
 5. Контрольовані витрати – це:Витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або може чинити на них значний вплив.
 6. Кордон безпеки діяльності підприємства (Пвизначається за формулою: вірної відповіді немає;
 7. Критична точка обсягу виробництва – це:Точка, нижче якої виробництво є збитковим.
 8. Куди відноситься основна заробітна плата бригадирів і майстрів, які працюють в складі бригади: В калькуляційну статтю "Прямі витрати на оплату праці".

 

М

 1. Маржинальний дохід – це:Різниця між виручкою і змінними витратами.
 2. Маржинальний дохід використовується в умовах використання системи калькулювання: Змінних витрат.
 3. Маржинальний дохід представляє собою: різниця між виручкою від реалізації та змінними витратами.
 4. Маржинальні та диференціальні витрати є різновидами класифікаційної ознаки витрат: З метою прийняття управлінських рішень.
 5. Методами обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції є:Позамовний, попроцесний, попередільний, нормативний.
 6. Минулі (вичерпані) витрати – це: Збільшення зобов'язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.
 7. Можливі витрати – це Вигода, що втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.

 

Н

 1. На зміну подетально-поопераційному та подетально-партіонному методу обліку витрат прийшов облік витрат: 1За виробами.2За групами виробів.3За замовленнями.4Вірна відповідь відсутня.
 2. На суттєве скорочення процесу виробництва орієнтована система калькулювання: На основі діяльності.
 3. На сьогоднішній день більш достовірнішим вважається позамовний метод калькулювання собівартості при обліку витрат: За партіями виробів.
 4. На які групи поділяють калькуляційні системи за об'єктом калькулювання: позамовне та попроцесне калькулювання;
 5. На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат: калькулювання повних та змінних витрат;
 6. На які групи поділяють калькуляційні системи за характером витрат, що включаються до собівартості: фактичне та змішане калькулювання;
 7. На які два види поділяється бухгалтерський облік: Фінансовий і управлінський.
 8. На які два види поділяється управлінський облік:Систематичний і проблемний.
 9. На якому рахунку ведеться синтетичний облік витрат з експлуатації будівельної техніки: 91 “Загальновиробничі витрати”.
 10. Найбільш поширеними видами втрат на сучасних підприємствах є втрати від:Браку і простоїв.
 11. Накладні витрати – це:???(все два варианта подходят)  Витрати на збут продукції. !Витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництвом.
 12. Напівфабрикатний варіант зведеного обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, як правило, застосовують при ........ методі: Попроцесному
 13. Негативна курсова різниця по неопераційних операціях є:Операційними витратами.
 14. Непрямі витрати матеріалів і зарплати є складовою бюджету: загальновиробничих (накладних) витрат;
 15. Нерелевантні витрати – це: Витрати, що не залежать від прийняття рішення
 16. Нестачі й втрати від псування матеріальних цінностей понад норми природного убутку відносяться до:Інших операційних витрат.

 

О

 1. Об'єкт обліку витрат і об'єкт калькулювання : Об'єкти обліку включають об'єкти калькулювання
 2. Облік витрат, що ведеться за окремими операціями, стадіями або виробництву в цілому відноситься до методів обліку виробничих затрат, що базуються на обліку витрат за: Технологічними процесами.
 3. Обсяг виробництва, при якому досягається беззбитковість діяльності підприємства, розраховується: Oб= Зпост/р-Ззм
 4. Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається – це: калькуляційна одиниця;
 5. Однорідні за складом витрати, які мають єдиний економічний зміст називаються: Елементними
 6. Оплата послуг комерційних банків за розрахункове обслуговування належить до: 3Адміністративних витрат.
 7. Організація управлінського обліку є прерогативою: Самого підприємства.
 8. Основними первинними документами з обліку заробітної плати є:Наряд, акордний наряд, табель-розрахунок.
 9. Основні витрати – це: Витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництвом;
 10. Основоположником нормативного методу обліку затрат і управління вважають:М.Х. Жебрака.
 11. Оцінка запасів за методом ЛІФО – це: Оцінка по собівартості останніх за часом надходження запасів.
 12. Оцінка запасів за методом ФІФО – це: Оцінка по собівартості перших за часом надходження запасів.
 13. Оцінка запасів за ціною продажу – це:Оцінка, яка базується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торгівельної націнки товарів.

 

П

 1. Первинним документом з обліку витрачання запасів є: Вимога.
 2. Перелік переділів, фаз, стадій виробництва, за якими здійснюється облік витрат і калькулювання собівартості продукції в сучасних умовах: Встановлюється підприємствами самостійно.
 3. Підприємствами, у яких обробка напівфабрикатів і сировини відбувається одночасно у декількох цехах, призначених для виготовлення одного виробу або групи однорідних виробів, використовується варіант одного із методів обліку виробничих затрат: Паралельний
 4. Підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за доходи, витрати і використання прибутку, називають центром: прибутку;
 5. Планування собівартості здійснюється в розрізі: Елементів витрат.
 6. Подетальний облік виник у : 30–х роках ХХ ст.
 7. Подетальні, повузлові методи обліку витрат на виробництво відносяться до таких, що базуються на обліку витрат за:1Окремими виробами, їх частинами або групами виробів.2Технологічними процесами.3Стадіями виробничого процесу.4Вірна відповідь відсутня.
 8. Поділ витрат на постійні, змінні і умовно-постійні відноситься до класифікації витрат: Для прийняття рішень і планування.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” введено в дію з 01. 01. ........ року:2000.
 10. Поняття методу обліку витрат в економічній літературі найчастіше розглядається у нерозривному зв’язку із:Способами обчислення собівартості продукції.
 11. Порядок і методи планування собівартості продукції підприємства (підприємствам) встановлюють:Самостійно.
 12. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції: зменшуються;
 13. При умові, що 0 < K < 1, витрати носять характер: дигресивних;
 14. При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оптимізації виробництва застосовують метод ранжування за рівнем маржинального доходу на одиницю виміру обмеженого ресурсу: одне;
 15. При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оптимізації виробництва застосовують методи лінійного програмування: три і більше;
 16. При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів) для оптимізації виробництва застосовують методи розв'язання системи нормальних рівнянь:два;
 17. Простий "директ-костинг" належить до: обліку за зрізаною собівартістю;
 18. Проценти за користування короткотерміновими позиками банку є витратами: Фінансової діяльності.
 19. Проценти, заплачені за користування позиками, відносяться до:Фінансових витрат.

 

Р

 1. Регістром аналітичного обліку розподілу заробітної плати між об'єктами затрат є:Розрахунково-платіжна відомість.
 2. Релевантний діапазон (область релевантності) – це інтервал обсягу діяльності, в межах якого: загальна сума постійних витрат не змінюється;
 3. Релевантні витрати – це Витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення;
 4. Рішення про спеціальне замовлення – це: рішення про одноразовий продаж продукції за ціною, нижчою за звичайну або нижчою за собівартість;
 5. Розподіл витрат на змінні та постійні є особливістю: простого "директ-костингу";

 

С

 1. Система обліку за центрами відповідальності передбачає:регулярне складання звітів про виконання бюджетів;
 2. Система обліку і управління "стандарт-кост" передбачає:Відокремлений облік затрат за стандартами і відхилень від стандартів.
 3. Система обліку повних витрат орієнтована на: Ринок.
 4. Система обліку часткових витрат орієнтована на: 3.Збут.
 5. Скільки виділяють основних типів центрів відповідальності: чотири
 6. Собівартість еквівалента зразка готової продукції розраховується відносно виробничих витрат: Усієї сукупності наведених витрат.
 7. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг складається згідно стандарту «Витрати» з: Виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
 8. Співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання продажів, називають: операційним левериджем;
 9. Сплата митного збору включається в економічний елемент:Інші операційні витрати.
 10. Сплачені проценти за фінансовий лізинг є:Фінансовими витратами.
 11. Стандарти витрат, необхідних для виготовлення продукції у плановому періоді за наявних умов діяльності – це:поточні стандарти;
 12. Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті за ідеальних умов діяльності – це: теоретичні стандарти;
 13. Стаття калькуляції "Прямі матеріальні витрати" і елемент операційних витрат "Матеріальні затрати":Є тотожними поняттями.
 14. Сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах для їх подальшого використання у власній господарській діяльності – це:Валові витрати виробництва і обігу.
 15. Сучасні системи обліку витрат, які передбачають відображення повних витрат характеризуються поділом усіх витрат на : Змінні і постійні.
 16. Сучасні системи обліку витрат, які передбачають відображення часткових витрат характеризуються поділом усіх витрат на : Змінні і постійні.

 

Т

 1. Точка беззбитковості – це обсяг реалізації, при якому:усе з наведеного.
 2. Трансфертна ціна – це:Ціна для розрахунків між структурними підрозділами підприємства.
 3. Трансфертна ціна може виступати у вигляді: Фактичної собівартості, ринкової ціни, договірної ціни.

 

У

 1. У якій із наведених країн переважає практичне використання системи калькулювання змінних витрат порівняно з повними витратами: США.
 2. Управлінський облік – це:Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
 3. Управлінський облік як самостійна система сформувався:У 50–х роках ХХ століття.
 4. Утримання із заробітної плати в Пенсійний фонд відносяться до економічного елемента операційних витрат:Відрахування на соціальні заходи.

 

Ф

 1. Форми і систему управлінського обліку на підприємстві розробляє:Підприємство самостійно.

 

Х

 1. Характерною особливістю «поворотних відходів» та «попутної продукції» як статей затрат є те, що вони: Не впливають на зміну собівартості.
 2. Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим оприлюднив концепцію обліку, що дістала назву «стандарт-кост»: Чартер Гаррісон;
 3. Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим сформулював концепцію центрів відповідальності та обліку за центрами відповідальності:Джон Хіггінс;

 

Ц

 1. Центр витрат – це: Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює витрати, але не контролює доходів та інвестицій.
 2. Центр доходів – це: Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює доходи, але не контролює витрат.
 3. Центр інвестицій – це: Господарська одиниця, керівник якої одночасно контролює витрати, доходи та інвестиції.
 4. Центр прибутку – це: Підрозділ (цех, дільниця, бригада), керівник якого контролює витрати і доходи, але не контролює інвестицій у власні активи.
 5. Центром відповідальності називають:підрозділ, керівник якого несе особисту відповідальність за результати його діяльності;

 

Щ

 1. Що з наведеного включає система обліку і контролю стандартних витрат: встановлення стандартів витрат;
 2. Що з наведеного включає система обліку і контролю стандартних витрат: усе з наведеного?
 3. Що з наведеного є етапним для аналізу проблеми альтернативного вибору:1визначення проблеми (постановка задачі);2відбір можливих варіантів вирішення проблеми;3вимірювання і оцінка наслідків впровадження кожного варіанта;4усе з наведеного?
 4. Що з наведеного є етапним для аналізу проблеми альтернативного вибору:усе з наведеного
 5. Що з наведеного може бути використано як база транс¬фертного ціноутворення: усе з наведеного?
 6. Що з наведеного можна вважати недоліком децентралізації управління:  зростання витрат на управління;
 7. Що з наведеного можна зарахувати до переваг децентралізації управління: усе з наведеного?
 8. Що з наведеного належить до принципів організації обліку за центрами відповідальності: усе з наведеного?
 9. Що з наведеного належить до релевантних витрат: альтернативні (можливі) витрати – втрачена вигода;
 10. Що з наведеного належить до релевантних витрат:майбутні маржинальні витрати;
 11. Що з наведеного не впливає на відхилення доходу від реалізації: собівартість реалізованої продукції;
 12. Що з наведеного не впливає на відхилення середньої ціни реалізації:1структура товарної продукції;2рівень товарності продукції;3якість продукції;4канали (напрямки) реалізації продукції?
 13. Що з наведеного не може бути метою бюджетування:визначення доцільності фінансових інвестицій;
 14. Що з переліченого неможна вважати функцією бюджетного комітету: складання функціональних бюджетів;
 15. Що із наведеного нижче є характерним для подетального методу обліку затрат на виробництво: Висока трудомісткість кожного з варіантів обліку витрат.

 

Я

 1. Як називають калькуляцію, яку складають до закінчення звітного періоду на підставі фактичних даних про витрати і вихід продукції за минулий час з початку періоду та очікуваних даних про витрати і вихід продукції до кінця звітного періоду: Провізорні (попередні)
 2. Як називають калькуляцію, яку складають до початку звітного періоду:планова;
 3. Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення звітного періоду: фактична
 4. Як оцінюється супутня (побічнпродукція: за ціною можливого використання або реалізації;
 5. Як у зарубіжній практиці називають систему калькулю¬вання змінних витрат: директ-костинг;
 6. Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання повних витрат: Абзорбшен-костинг;
 7. Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно ручних робіт: прямі витрати праці;
 8. Яка база розподілу непрямих витрат використовується переважно в умовах автоматизації виробництва:відпрацьовані машино–години;
 9. Який взаємозв’язок між виробничим і управлінським обліком: Є повністю різними поняттями.
 10. Який документ складають для контролю за виконанням бюджетів:звіт про виконання бюджету;
 11. Який з наведених бюджетів є базовим для планування прямих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих накладних витрат: бюджет собівартості готової продукції
 12. Який з наведених бюджетів є завершальним у системі внутрішньогосподарського бюджетування: бюджет коштів
 13. Який з наведених бюджетів не може бути підставою для складання бюджету собівартості виготовленої продукції: бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат?
 14. Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан¬дартів витрат праці: виробничий;
 15. Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стандартів витрачання матеріалів: технологічний;
 16. Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стандартів накладних витрат: бухгалтерія;
 17. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр доходу: сектор або відділ магазину;
 18. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр інвестицій: підрозділ на самостійному балансі;
 19. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр прибутку: дочірнє підприємство;
 20. Який з названих підрозділів підприємства не належить до допоміжного виробництва: тарне виробництво
 21. Який з перелічених бюджетів не належить до операційних: бюджет коштів
 22. Який з перелічених бюджетів не належить до фінансових:бюджет капітальних вкладень;
 23. Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв пе¬редбачає використання системи алгебраїчних рівнянь:
 24. Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв передбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами: прямого розподілу;
 25. Які Ви знаєте бази розподілу між об'єктами будівництва витрат з експлуатації будівельної техніки:Пропорційно до загальновиробничих витрат.
 26. Які з наведених витрат не належать до диференціальних: витрати минулих періодів
 27. Які з наведених витрат не належать до диференціальних:альтернативні (можливі)?
 28. Які з нефінансових показників необхідно взяти до уваги при остаточному прийнятті рішення про спецзамовлення:гарантії якості продукції постачальника;
 29. Які із нижче перерахованих витрат не включаються в собівартість продукції:. Витрати на збут.
 30. Які напрямки класифікацій витрат є основними в управлінському обліку: Розрахунок собівартості виготовленої продукції, оцінка вартості запасів і одержаного прибутку; прийняття рішення і планування; контроль і регулювання.

23.06.2014; 01:20
хиты: 1201
рейтинг:+1
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь