пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Задачи

 

Задача 1.Показник компанії за рік: обсяг продаж - 400000 дол., собівартість реалізації - 336000, валовий прибуток - 64000, операційний прибуток 28000, чистий прибуток - 16000; сума активів на кінець року - 500000 дол., власний капітал - 275000, кількість простих акцій в обігу - 32000 шт. Визначити та прокоментувати показники рентабельності компанії.

Рішення:

Показники рентабельності:

  • рентабельність по валовому доходу = (валовий доход / V продаж)*100% = (64т./400т.)*100% = 16%.
  • рентабельність по операційному прибутку = (операційний прибуток / V продаж)*100% = (28т./400т.)*100% = 7%.
  • рентабельність по чистому прибутку = чистий прибуток / V продаж)*100% = (16т./400т.)*100% = 4%.

Зважаючи на те, що оптимальною є величина показника в межах 6-12%, то в даному випадку показник є дещо низьким.

  • рентабельність інвестування = (чистий прибуток / S Акт.)*100% = (16т./500т.) *100% = 3,2%.

Задача 2.Компанія «Час» виробляє годинники для жінок, які продаються через фірмові магазини. Кожен годинник продається за 25 грн.; основні витрати складають 140 тис. грн. для 30 тис. (або менше) годинників; змінні витрати – 15 грн. за шт..

а. Чи буде мати фірма прибутки (збитки) за умов продажу 8 тис. годинників? 18 тис. годинників?

b. Що таке точка беззбитковості? Проілюструйте за допомогою графіка.

c. Що трапиться з точкою беззбитковості, якщо продажна ціна підійметься до 31 грн.? В чому значення таких змін для підприємства?

d. Що трапиться з точкою беззбитковості, якщо продажна ціна підійметься до 31 грн., а змінні витрати − до 23 грн. за шт..?

Рішення:

а) прибутки (збитки) за варіантами обсягів відповідно складуть −60 тис. грн. та +40 тис. грн..;

b) точка беззбитковості встановиться на рівні q1=14 тис. шт..;

с) точка беззбитковості q2=8,8 тис. шт.;

d) точка беззбитковості q3=17,5 тис. шт.

 

 

 

Задача 3.Первісна вартість устаткування 32000 дол., термін експлуатації 5 років. Очікувана ліквідаційна вартість 2000 дол. Визначити суму амортизації виробничим методом за перший звітний період та відобразити її в обліку. Кількість продукції "А" до випуску за 5 років експлуатації - 6000 шт. В перший звітний період виготовлено 800 шт.

Рішення:

Ставка амортизації = (32т. – 2т.)/6т. = 5.

1 період: 800од.;

Сума амортизації = 5$*800 = 4т.$.

 

Задача 4.Залишок матеріалів на початок місяця - 6000 дол., на кінець місяця 11000 дол. Куплено матеріалів за місяць - 40000 дол. Визначити собівартість витрачених матеріалів та відрегулювати в обліку залишки їх па кінець місяця (система періодичного обліку запасів - західна Європа).

Рішення:

Система період. обліку запасів – ЗЄВ.

Собівартість = 6т. + 40т. – 11т. = 35т.

 

Задача 5.Залишок товару "А" на 1.04.2000 року становить 20 шт. по 40 дол. Куплено за місяць : 10.04. - 30 шт. по 50 дол., 24,04.- 40 шт. по 55 дол. Продано за місяць: 1 5.04. - 50 шт., 25.04. - 30 шт.

Визначити методом середньозваженої собівартість проданих товарів та списати їх, а також собівартість залишку запасів на кінець місяця.

Рішення:

(800 + 1500 + 2200)/(20 + 30 + 40) = 50$.

Залишок на кін. міс. = 20 + 70 – 80 = 10шт.

10*50$ = 500$.

Р (собівартість) = 800 + 1500 + 2200 – 500 = 4т.

 

Задача 6.Підприємство купило устаткування за Р=30000 грн. Період  експлуатації n=4 роки. Після чого устаткування можна буде продати на вторинному ринку за Р = 5000 грн. (залишкова вартість). Визначити методом рівномірного нарахування зносу щорічні нарахування на знос та балансову вартість устаткування на кінець кожного року.

Рішення:

рік

Початкова вартість, грн

Нарахування на знос, грн

Накопичена амортизація,

грн.

Балансова вартість

на кінець року, грн.

1

29000

6000

6000

23000

2

29000

6000

12000

17000

3

29000

6000

18000

11000

4

29000

6000

24000

5000

Балансова вартість на кінець року = початкова вартість – накопичена амортизація.

 

Задача 7.Ціна продажу одиниці продукції підприємства «Мрія» становить 1000 грн, змінні на одиницю — 600 грн. Загальні постійні витрати дорівнюють 200 000 грн. Поточний обсяг діяльності — 700 одиниць. Розрахувати прибуток підприємства.

Рішення:

Прибуток за таких умов становитиме 80 000 грн. [700 × (1 000 – 600) – 200 000]. 

 

Задача 8.Є такі дані про діяльність підприємства: змінні витрати на одиницю продукції — 1,5 грн; постійні витрати на одиницю продукції — 0,5 грн; бажана норма прибутковості — 30 %. Розрахувати ціну продажу продукції.

Рішення:

Ціна продажу дорівнюватиме 2,6 грн [1,5 + 0,5 + (1,5 + 0,5) × 0,3].

 

Задача 9.На кінець фінансового року  необоротні активі підприємства дорівнюють 100000 грн., оборотні акти­ві — 40000 грн, а короткострокові зобов’язання  — 30000 грн.. Протягом фінансового року об’єм продажів - 300000 грн. Визначити коефіцієнт оборотності активів.

Рішення:

Сумарні чисті активи = необоротні активи + оборотні активи — короткострокові зобов’язання = 100000 + 40000 - 30000 = 110000 грн.

Тоді коефіцієнт оборотності активів = (об’єм продажів)/(сумарні чисті активи) = 300000/110000 = 2,73, тобто на кожен вкладену інвестором гривню приходиться об’єм продажів 2,73 грн. в розглядуваному звітному періоді.

 

Задача 10.Плановий обсяг виробництва – 1000 одиниць продукції, нормативні загальновиробничі витрати на цей обсяг виробництва складали: постійні – 500 грн., змінні – 1 грн. × 1000 одиниць = 1000 грн., всього – 1500 грн., або 1, 50 грн. на одиницю продукції. Фактичний обсяг виробництва становив 900 одиниць продукції, сума фактичних загальновиробничих витрат – 1380 грн., а сума списаних витрат (900 × 1, 50 грн.)= 1350 грн. Визначимо відхилення накладних виробничих витрат усього та за рахунок зміни окремих факторів.

Рішення:

1. Загальна сума відхилення накладних витрат

                        1380 – 1500 = –120 грн. (зменшення – сприятливе відхилення)

2. Нормативна сума накладних витрат при фактичному обсязі діяльності (гнучкий бюджет)

                        500 + 1 × 900 = 1400 грн.

3. Відхилення загальновиробничих витрат за рахунок обсягу діяльності

                        1350 – 1500= –150 грн. (сприятливе)

4. Чисте відхилення загальновиробничих витрат

                        1380 – 1350 = +30 грн. (несприятливе)

5. Відхилення за рахунок зміни ставки витрат залежно від зміни обсягу діяльності

                        1400 – 1350= +50 грн. (несприятливе)

6. Відхилення за рахунок зміни рівня фактичних витрат

                        1380 – 1400 = –20 грн. (сприятливе)

 


22.06.2014; 23:22
хиты: 614
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь