пользователей: 27936
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Микро

А

 1. Альтернативна вартість вимірюється: a) кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага;

Відомі наступні дані щодо виробничих можливостей країни:

Виробничі можливості (альтернативи)

                                                    A            B            C             D             E             F

Капітальні товари                         5             4             3             2             1             0

Споживчі товари                           0             8             15           21           25           27

 1. Альтернативна вартість це: d) кількість інших товарів або послуг, від яких треба відмовитися, щоб придбати даний товар;
 2. Аналіз за допомогою кривих байдужості показує, що споживчий оптимум існує: d) у точці, де бюджетна лінія торкається кривої байдужості.

 

 1. AC=(q=20)=15. FC=100. AVC=(q=20) =: b)  10;
 2. Антимонопольне законодавство в країнах світу спрямоване, в першу чергу, на с)створення конкурентного середовища;

Б

 1. Будь-яка точка, що знаходиться або на ізокванті або на ізокості означає: d) суму витрат.

В

 1. Виберіть правильне визначення кривої виробничих можливостей:
 1. це модель, яка ілюструє ситуацію обмеженості ресурсів, необхідності компромісного вибору та оцінки його альтернативної вартості;
 2. це крива, яка єднає точки максимально можливого виробництва двох благ за умови цілковитого використання обмежених ресурсів;
 1. правильні відповіді а) і б).

 

 1. Внутрішня альтернативна вартість 1т риби складає: c) 3 т картоплі;
 2. Виробнича функція . Плата за використання одиниці капіталу дорівнює 50 грн. на місяць. Заробітна платня складає 100 грн. за одиницю праці. Оптимальна комбінація ресурсів, що використовуються для виробництва 20 одиниць продукції, становить:
 1. K=28;L=14.

 

 1. Вкажіть на вірне ствердження щодо співвідношення між LRAC та LRMC.
 1. LRAC зростають, коли LRMC менша за LRAC.

 

 1. Весь споживчий надлишок привласнює фірма, яка: d) є природною монополією.
 2. Весь споживчий надлишок привласнює фірма, яка:d) є природною монополією.
 3. В умовах монополістичної конкуренції надлишкова виробнича потужність: c) зменшується із зменшенням кількості підприємств галузі;
 4. Вартість граничного продукту від даного ресурсу дорівнює граничній віддачі від даного ресурсу, що виміряна за виручкою, за умови, коли: a) ринок кінцевого продукту є конкурентним;

Г

 1. Гранична норма заміни товару А товаром Б означає: d) від якої кількості одиниць товару А споживач ладен відмовитися в обмін на отримання одиниці товару Б так, щоб загальна корисність лишилася незмінною
 2. Граничний продукт досягає максимуму, коли: b) граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.
 3. Гранична виручка монополії складає 10 грн., а граничні витрати 7 грн. Що слід зробити монополії, щоб збільшити прибуток? E) Усі відповіді є вірними.
 4. Гранична виручка підприємства, що працює на ринку монополістичної конкуренції – . Його граничні витрати у тривалому періоді – . Мінімального рівня тривалих середніх витрат підприємство досягає за умови випуску 11 д. продукції.  Надлишок виробничих потужностей у підприємства становить, од.: d) 5;
 5. Граничний продукт праці, що помножений на ціну, за якою може бути продана на ринку додатково вироблена продукція: e) вартість граничного продукту від даного ресурсу.
 6. Граничні витрати на оплату праці: d) це збільшення сукупних витрат за умови найму додаткового працівника.

Д

 1. До чинників, що визначають попит, слід віднести всі нижче перераховані, за виключенням: c) витрати виробників;
 2. Для ринку досконалої конкуренції справедливо наступне: a.Жодна з фірм не може впливати на ринкову ціну продукції, що продається.
 3. Для того, щоб максимізувати прибуток фірми на ринку досконалої конкуренції, потрібно знайти обсяг випуску, при якому: e) Все що перелічено, є невірним.
 4. Для фірми, що знаходиться в довгостроковій рівновазі на ринку монополістичної конкуренції не виконується умова: a) рівноважна ціна вища, ніж ціна, яка встановилася б на ринку досконалої конкуренції у фірми з такою ж функцією витрат.

Е

 1. Економічні моделі: c)акцентовані на базових економічних відносинах завдяки абстрагуванню від складнощів реального світу;
 2. Еластичність попиту за ціною розраховується з використанням формули: c) процентна зміна об'єму попиту, ділена на процентну зміну ціни;
 3. Економічний прибуток: a) не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді;

З

 1. Закон попиту свідчить про те, що: d) коли ціна товару зменшується, обсяг покупок, що плануються, зростає.
 2. Зображаючи криву виробничих можливостей, ми утримуємо постійним: d) рівень споживання ресурсів.
 3.  Зміна оптимуму споживача за умов послідовного зростання доходу: b) відбувається вздовж бісектриси кута α;
 4. Загальні витрати фірми, діючої в умовах досконалої конкуренції, виражаються функцією: . Обсяг випуску в умовах довгострокової рівноваги фірми становитиме, шт.: a) 3;
 5.  «Золоте» правило для конкурентної фірми: вибирайте такий обсяг виробництва, за якого граничні витрати дорівнюють ринковій ціні товару. B) вірно,
 6. Зниження ціни монополістом, що максимізує свій прибуток, може бути викликане: d) зниженням ціни супутнього товару.
 7. Зміна загального розміру виручки фірми, коли вона використовує додаткову одиницю праці за незмінного обсягу споживання інших ресурсів: b) гранична вигода від даного ресурсу, виміряна за виручкою,

І

 1. Індивід споживає два блага, X і У, в кількостях x і у відповідно. Його функція корисності: . Ціни благ дорівнюють  Обсяги споживання благ, якщо дохід індивіда   відповідно складатимуть: c) 8,6 та 78,5;

К

36. Коли будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то попит на цей товар є: c) абсолютно еластичним;

37. Конкурентна фірма має наступні витрати у короткостроковому періоді:

Випуск продукції (од.)                                              0                   1                   2                   3                   4                   5

Загальні витрати (грн)                                              10                 18                 25                 30                 38                 50

Якщо ринкова ціна товару складе 5 грн., фірма випускатиме: c) 3 од. продукції.

38. Коли ціна на буряк на ринку збільшилася з 10 до 12 грн., обсяг пропозиції буряка виріс з 1000 до 1500 кг. Еластичність пропозиції становить: b) 1,5;

39. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми: c) горизонтальна лінія за даного рівня ціни;

40. Крива попиту на працю буде зсуватися ліворуч як результат: c) зростання ціни праці;

41. Крива граничних витрат знаходиться вище кривої пропозиції праці тому, що: d) зв’язок між заробітною платнею і обсягом залученої праці є обернено пропорційним.

42. Кількість грошового доходу або надлишковий дохід, який отримують робітники за певні рідкісні (унікальні) здібності, називається: b) економічна рента на ринку праці;

М

 1. Монополія шкідлива для економіки, оскільки: a ) відбувається втрата надлишку споживача, що зумовлюється вищими монопольними цінами;

Н

 1. Нормативні ствердження стосуються: b) того, що має бути;
 2. Нахил бюджетної лінії пояснюється: e) співвідношенням цін  товарів.
 3. На ринку змагань фірми прагнуть тримати рівень цін, близький до середніх витрат, тому що :b) це не приваблює інші фірми входити у галузь;
 4. На ринку діють 3 підприємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємства незмінні, однакові та дорівнюють 300 грн. Ринковий попит на продукцію галузі  Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, кожне підприємство стане виробляти (од. продукції): c) 100;
 5. На ринку монополістичної конкуренції підприємство знаходиться у довгостроковій рівновазі, якщо:
 6. На конкурентному ринку праці заробітна плата дорівнює граничним витратам на ресурс. Чи це так за умов, коли фірма, що наймає робітників, має монопсонічну силу? B) Ні.

О

 1. Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою, зумовлена: b) безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення;
 2. Оптимальний з точки зору споживача набір товарів відповідає: b) точці дотику бюджетної лінії та кривої байдужості;

П

 1. Поняття граничних витрат означає: e) додаткові витрати, що пов’язані із випуском ще одної одиниці продукції.
 2. Пакет угод, за допомогою яких продавці і покупці товарів та послуг вступають у контакт з приводу купівлі-продажу  даних товарів та послуг – це: c) відповідає поняттю “ринок”;
 3. Принцип раціональності поведінки означає, що: c) кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду;
 4. Попит еластичний, якщо: a) однопроцентна зміна ціни призводить до більшої процентної зміни обсягу попиту;
 5.  Припустимо, що пропозиція товару абсолютно нееластична. Якщо попит на товар зростає, то рівноважна ціна: d) збільшується, а рівноважна кількість товару залишається незмінною;
 6. Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється: c) уподобаннями, рівнем доходу та цінами товарів;
 7. Продуктивність праці робочих фірми дорівнює граничному продукту праці. Яких змін слід очікувати у продуктивності праці, якщо менеджер прийме рішення щодо збільшення обсягів виробництва на 16%? Поясніть.
 8. Постійні витрати фірми - це: c) витрати, що несе фірма, навіть у тому випадку, коли продукція не виробляється.
 9. Припустимо, що функцію виробництва задано рівнянням   і що ціна капіталу становить 10 грн., а ціна праці – 40 грн.. Комбінація ресурсів, що мінімізує витрати виробництва:
 1. ;
 2. ;
 3.  ;
 4. ;
 5. для відповіді недостатньо даних.
 6.  
 1. Припустимо, що фірма-монополіст виробляє продукцію при постійних середніх граничних витратах: . Функція ринкового попиту на її продукцію:  Обсяг випуску буде дорівнювати, од.: b) 50;
 2. При монопольному виробництві продукції  грн.,  грн.,  грн. Що треба зробити монополісту для максимізації прибутку? C) скоротити обсяг виробництва.
 3. Попит на продукцію монопольної фірми: . Функція витрат описується рівнянням:  Обсяг максимально можливого прибутку, що його може отримати фірма, тис.грн.: d) 206;
 4. Приріст сукупних витрат на працю, коли фірма використовує додаткову одиницю праці за незмінного обсягу споживання інших ресурсів: d) граничні витрати на оплату праці,
 5. Проаналізуйте і знайдіть вірну відповідь. Яке з наведених стверджень краще ілюструє концепцію похідного попиту: c) зменшення попиту на взуття призводить до зменшення попиту на шкіру;
 6. Підприємство працює на досконало конкурентному ринку. Ціна продукції – 10 грн. Виробнича функція задана рівнянням: . Якщо поточна ставка заробітної плати становить 2500 грн. на місяць, скільки робітників найме підприємство: b) 20;
 7. Пропозиція землі: a) абсолютно нееластична;
 8. Попит фірми на ресурс залежить від: f) всі відповіді вірні.
 9. Проаналізуйте і знайдіть відповідь. За умов недосконалої конкуренції фірма наймає робітників у кількості, що максимізує прибуток, коли: c)
 10. Продається вітрова електростанція, яка у середньому забезпечує власнику прибуток у 160 тис. грн. на рік. Яку максимальну ціну варто заплатити за електростанцію, якщо відомо, що за цей період середня ставка по депозитах становить 20%? D) 800 тис. грн.

Р

 1. Реклама веде до: c) зсуву кривої середніх загальних витрат угору та робить попит більш нееластичним;

С

 1. Споживча рівновага на карті кривих байдужості – c) точка, в якій нахил бюджетної лінії дорівнює нахилу кривої байдужості, дотичної до неї;
 2. Споживач витрачає весь свій дохід на придбання молока і сира. Ціна молока складає 3 грн./кг. Ціна сиру - 20 грн./кг. Бюджетна лінія перетинає осі координат відповідно в точках 30 і 4,5. Бюджет споживача дорівнює: e) 180,0.
 3. Серед наведених нижче стверджень одно є неправильним. Яке: e) кожна точка на кривій байдужості означають однаковий рівень грошового доходу
 4. Споживач витрачає весь свій дохід на придбання товарів  і. Ціна товару  складає 100 грн./ кг. Бюджетна лінія перетинає вісь 0X в точці 15, а вісь 0Y - 30. Ціна товару  дорівнює: c) 50;

Т

 1. Термін «граничний аналіз» у мікроекономіці означає: d) аналіз змін, викликаних одиничною зміною фактору, що їх обумовлює,
 2. Товари, для яких зростання ціни на один призводить до падіння попиту на другий –c) товари-доповнювачі,
 3. Товар можна віднести до другорядних, якщо еластичність попиту за доходом: a) - 0,5;
 4. Товари, для котрих існує зворотне співвідношення між зміною ціни на один і зміною обсягів попиту на інший є: a ) товарами-доповнювачами.
 5. Точка з координатами (x,y) на бюджетній лінії означає набір товарів Х,Y у кількості x та y,: b) який домогосподарство може спожити, витративши увесь свій дохід.
 6. Трудові ресурси (годин праці)                       35        36       37

Капітальні ресурси (машино-годин)                       40           40           40

Обсяг виробництва, шт.                                              210         252         266

Граничний продукт 36 години праці становить, шт.: d) 42;

У

 1. Умова максимізації прибутку для конкурентної фірми: d) .
 2. У короткостроковому періоді функція середніх витрат фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції, описується формулою:    Мінімальна ціна, за якої фірма одержуватиме економічний прибуток дорівнює: d) 3 грн.
 3. У тривалій рівновазі на досконало конкурентному ринку економічний прибуток фірм буде дорівнювати нулю: b) Вірно.

Ф

 1. Фірма сплачує 200 грн. на день за оренду обладнання і 100 грн. заробітної платні. Окрім того, вона використовує таку кількість праці і капіталу, що їх граничні продукти дорівнюють відповідно 0,5 і 1,0. Чи досягнуто фірмою оптимальне співвідношення факторів виробництва з точки зору максимізації прибутку? A) Так, досягнуто.
 2. Функція витрат фірми має такий вигляд: . Обсяг виробництва, для якого собівартість продукції буде мінімальною дорівнює: d) 15
 3. Функція витрат фірми має такий вигляд: . Еластичність витрат за умови випуску 10 од. продукції дорівнює:
 1. 1,75;
 2. 1,15;
 3. 0,875;
 4. 0,725;
 5. 0,625.

 

 1. Функція загальних витрат конкурентної фірми має вигляд:  Фірма припинить виробництво, коли обсяг випуску буде: e) менше 18 од.Фірма є відносно дрібним виробником.
 2. Фірма є відносно дрібним виробником. Функція її витрат має наступний вигляд: . Ринкова ціна продукції дорівнює 10 грн. Обсяг виробництва, що відповідає максимальному прибутку становить, шт.: d) 64;
 3. Фірма скорочує виробництво до нуля, якщо ціна продукту нижча за середні змінні витрати.а) вірно.
 4. Функція залежності витрат фірми, що працює в умовах досконалої конкуренції, в короткостроковому періоді описується формулою: . Обсяг випуску, що максимізує прибуток фірми, якщо ціна одиниці  продукції дорівнює 46 грн., складає: e ) 10 од.
 5. Функція витрати фірми, що працює на досконало конкурентному ринку, виглядає як: . Ринкова ціна на її продукцію . Якщо держава почала стягувати з кожної одиниці продукції кількісний податок у розмірі 6 грн., обсяг виробництва фірми зменшився на: d) 3 од.
 6. Фірма, яка не може впливати на ціну свого продукту: d) є конкурентною
 7. Функція загальних витрат для фірми “Ремонт та виготовлення імпортних краваток” має наступний вигляд: . Обсяги виробництва за умов досягнення повної економії масштабу складатимуть, од.: e) 15.
 8. Фірма монополіст, що максимізує прибуток, стикається з функцією ринкового попиту: . Її постійні витрати дорівнюють 10, а функція змінних витрат   Ціна продукції буде на рівні (грн.): a) 20;
 9. Функція витрат фірми  . Попит на продукцію становить  Прибуток буде максимальним за умови випуску (од. продукції): c) 16;
 10. Функція загальних витрат монополіста:  функція попиту на його продукцію:  . Виручка монополіста буде дорівнювати, тис. грн: e) всі попередні відповіді невірні.
 11. Фірма має ексклюзивне право на продаж у їдальні університетів продукції, що найкраще сприяє роботі мозку. Попит на продукцію фірми виглядає як: . Функція витрат – . Ціна, що максимізує виручку підприємства, буде дорівнювати, грн.: e) 268,0.
 12. Функція ринкового попиту на продукцію монополіста: .  Граничні витрати постійні і складають 20 грн., а постійні витрати = 0. Прибуток монополіста при цьому: e) Для відповіді на питання не вистачає даних.

Ц

 1.  Цінова еластичність попиту буде вищою: a) на товари першої необхідності ніж на предмети розкоші
 2. Цінова еластичність вертикально розташованої кривої попиту: d) нічого з перерахованого не підходить.
 3. Ціна на троянди впала з 5 до 4 грн. за штуку. Щоденний обсяг продажів торгової точки виріс з 75 до 100 троянд. Еластичність попиту за ціною дорівнює: d) – 1,67
 4. Цінова еластичність попиту на ресурс тим вище:a) чим вище можливість заміни у виробництві цього ресурсу іншими;

Ч

 1. Частина кривої короткострокових граничних витрат конкурентної фірми, що розташована вище точки мінімуму кривої середніх змінних витрат – це: d) крива пропозиції конкурентної фірми;

Щ

 1. Що з наступного є реальним капіталом: b) вантажівка;
 2. Що з наступного краще описує концепцію “невидимої руки”: a) бажання постачальників ресурсів і виробників краще задовольнити власний інтерес автоматично задовольняє суспільні інтереси;
 3. Щоб одержати максимум прибутку, монополіст повинен вибрати такий обсяг виробництва продукції, при якому:a) граничні витрати дорівнюють ціні продукту;

Я

 1. Які з наступних стверджень можна віднести до мікроекономіки: c) ціна на пшеницю у минулому році зменшилася;
 2. Якщо країна виробляє на рівні альтернативи D, альтернативна вартість третьої одиниці капітальних товарів складає: d) 6 одиниць споживчих товарів.
 3. Як впливають на криву попиту цінові фактори? d) вони ніяк не зсувають криву попиту, лише зумовлюють переміщення точок по кривій попиту.
 4. Якщо функція виробничих можливостей є прямою, це означає що: b) економічні ресурси досконало замінюють один одного у виробництві двох товарів;

Відомі наступні дані щодо виробничих можливостей країни:

                                         Виробничі можливості,т

                                         A             B             C             D             E

Риба                                             16           12                8             4           0

Картопля                      0             12           24           36           48

 1. Яке з наведених стверджень є не вірним: e) усі відповіді не вірні.
 2. Якщо функція попиту на товар задається рівнянням q=1800-400p , a функція пропозиції –q=1200+200p , рівноважна ціна товару становить: a) 1;
 3. Якщо ціна товару зросла з 1,5 до 2 грн., а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності дорівнює: a) -3,0.
 4. Якщо ціна товару нижче точки перетину кривих попиту і пропозиції, то має місце: b) дефіцит,
 5. Якщо ринкова ціна вища за рівноважну, то: b) з’являється надлишок товару;
 6.  Якщо однопроцентне скорочення ціни на товар приводить до двопроцентного збільшення обсягу попиту на нього, то цей попит: b) еластичний
 7. Якщо два товари є доповнювачами, то зростання ціни на перший призведе до:       (b)
 1. падіння попиту на другий товар
 1. Яке з наступних стверджень, що відносяться до кривої нетривалих граничних витрат, є невірним?:   C) граничні витрати більше середніх витрат у тому випадку, коли обсяг продукції, що випускається, більше за оптимальний;
 2. Якщо фірма збільшує витрати на ресурси на 10%, а в результаті обсяг виробництва зростає на 15%, можна сказати, що: b) має місце додатний ефект масштабу.
 3. Яке з наступних стверджень, що характеризують зв’язок між АР и МР, являється не вірним?d) МР=АР за максимального рівня АР.
 4. Яке з наведених визначень найкраще відповідає терміну «нормальний прибуток»? d) Мінімальний прибуток, який є необхідним для того, щоб фірма залишалася у межах даного напрямку діяльності.
 5. Якщо ціна готової продукції зросте, фірма, що продає готову продукцію і купує ресурси на ринках досконалої конкуренції в короткостроковому періоді: b) зменшить попит на ресурси;

19.06.2014; 00:39
хиты: 858
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь