пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Встановіть відповідність

1.

А. Штучні засоби, що створені людьми для подальшого використання у виробництві -4 Капітал

 

Б. Блага, які неподільні та для яких характерно спільне використання -5 Суспільні блага

 

В. Блага в необмеженій кількості, що можуть бути отримані безкоштовно 3 Неекономічні блага

 

Г. Засоби, що необхідні для задоволення потреб та наявні в обмеженій кількості 2 Економічні блага

 

 

 

2.

А. Родовище нафти 2 Земля

 

Б. Цистерни, в яких перевозять бензин 3 Капітал

 

В. Організація виробництва нового продукту 4 Підприємницькі здібності

 

Г. Технологія виробництва нового продукту 5 Інформація

 

3

А. Холодильник та електроенергія -4 Комплементарні блага

 

Б. Законодавчі акти та вуличне освітлення -1 Суспільні блага

 

В. Повітря та морська вода -2 Неекономічні блага

 

Г.Напої «Пепсі» та «Кока-кола» -3 Блага субститути

 

 

 

4

А. Товар -4 Економічне благо, що призначене для обміну

 

Б. Благо -3 Засіб задоволення потреб

 

В. Вибір -1 Процес ранжування потреб за їх важливістю з метою відбору найкращого

 

Г. Альтернативні витрати -2 Цінність найкращого з варіантів, від якого довелося відмовитися на користь найбільш необхідного

 

 

 

5

А. Оціночні судження про економічні рішення та економічну політику -2 Нормативний метод

 

Б. Дослідження шляхом розкладання предмету на окремі частини 5 Індукція

 

В. Вивчення фактів та констатація зв’язків між ними -1 Позитивний метод

 

Г. Дослідження шляхом об’єднання окремих частин в єдине ціле 4. Синтез

 

 

 

6

А. Потокові змінні -5 Показники, які характеризують кількість за певний проміжок часу

 

Б. Запасові змінні -4 Показники, які характеризують кількість на певний момент

 

В. Екзогенні змінні -3 Змінні, які задаються зовні, формуються поза моделл

 

Г. Ендогенні змінні -1 Змінні, значення яких формується всередині моделі

 

 

 

7

А.Описання фактів і залежностей між економічними явищами 5 Статистичний метод

 

Б. Виділення основних суттєвих явищ та ігнорування другорядних 4 Метод наукової абстракції

 

В. Аналіз явищ у розвитку та у взаємозв’язку з іншими явищами та процесами 1 Метод діалектики

 

Г. Рух думки від часткових до загальних висновків 2 Метод індукції

 

 

 

8

А. Предмети природи, на які спрямована праця людини 5 Предмети праці

 

Б. Економічні ресурси, що безпосередньо залучені до виробництва 3 Чинники виробництва

 

В. Комплекс речей, за допомогою яких людна впливає на природу 4 Засоби праці

 

Г. Система суб’єктивних і речових елементів, що характеризують відносини людини з природою 2 Засоби виробництва

 

 

 

9

А. Суспільно-необхідні витрати праці 3 Вартість

 

Б. Корисність останнього спожитого товару 2 Гранична корисність

 

В. Здатність товару задовольняти потребу 4 Споживча вартість

 

Г. Сукупна корисність всіх спожитих благ 1 Загальна корисність

 

 

 

10

А. Гроші виступають «посередником» в обміні товарів 2 Засіб обігу

 

Б. Гроші можуть служити засобом збереження цінності 3 Засіб нагромадження

 

В. Гроші вимірюють цінність всіх товарів та послуг 1 Міра вартості

 

Г. Гроші використовуються для оплати відкладених у часі платежів 4 Засіб платежу

 

 

 

11

А. Зниження загального рівня цін 1 Дефляція

 

Б. Підвищення загального рівня цін 3 Інфляція

 

В. Офіційне підвищення валютного курсу 5 Ревальвація

 

Г. Офіційне зниження валютного курсу 2 Девальвація

 

 

 

12

А. На ринку формується попит та пропозиція, внаслідок їхньої взаємодії встановлюється ціна 2 Ціноутворююча функція ринку

 

Б. Конкуренція сприяє підвищенню ефективності виробництва, покращенню якості продукції 4 Стимулююча функція ринку

 

В. Конкуренція сприяє банкрутству нежиттєздатних підприємств(взагалі це сануюча функція, серед відповідей її немає)

 

Г. На ринку знаходять одне одного та обмінюються покупці та продавці  1 Посередницька функція ринку

 

 

 

 

 

 

       

13

А. Залежність обсягу пропозиції від ціни 2 Крива пропозиції

 

Б. Залежність обсягу попиту від ціни 1 Крива попиту

 

В. Залежність обсягу надходжень в держбюджет від ставки оподаткування 4 Крива Лаффера

 

Г. Графічне зображення ступеня рівномірності розподілу доходу в національній економіці 3 Крива Лоренца

 

 

 

14

Встановіть відповідність між змінами на графіку ринкової пропозиції цукру та подіями, що їх спричиняють

А. Зміщення кривої пропозиції праворуч 2 Побудований новий цукровий завод, оснащений новим обладнанням

 

Б. Зміщення кривої пропозиції ліворуч 3 Лікарі радять вживати менше цукру

 

В. Рух вздовж кривої пропозиції вгору 1 Зростання ціни на цукор

 

Г. Рух вздовж кривої пропозиції вниз 5 Зменшення ціни на цукор.

 

 

 

 

15

Встановіть відповідність між змінами на графіку ринкового попиту на цукор та подіями, що їх спричиняють

А. Зміщення кривої попиту праворуч 2 Побудований новий цукровий завод, оснащений новим обладнанням

 

Б. Зміщення кривої попиту ліворуч 3 Лікарі радять вживати менше цукру

 

В. Рух вздовж кривої попиту вгору 1 Зростання ціни на цукор

 

Г. Рух вздовж кривої попиту вниз 5 Зменшення ціни на цукор.

 

 

 

 

16

Встановіть відповідність між змінами на ринку меблів з деревини та подіями, що їх спричиняють:

А. У моду увійшли пластикові меблі 5 Обсяг продажу дерев’яних меблів зменшився при зростанні обсягу їх пропозиції

 

Б. Зросла ціна деревини 4 Зменшилася пропозиція дерев’яних меблів

 

В. Зросли ціни на пластикові меблі 1 Зріс попит на дерев’яні меблі

 

Г. Зросла ціна на дерев’яні меблі 2 Зменшився попит на дерев’яні меблі

 

 

 

17

Встановіть відповідність між змінами на ринку масла та подіями, що їх спричиняють:

А. Зріс попит на масло 2 Ціни на масло зросли на 5%

 

Б. Зросла пропозиція масла 1 Держава збільшила дотації підприємствам м’ясомолочної промисловості

 

В. Зменшилася пропозиція масла 5 Через кризу були закриті два молочних комбінати

 

Г. Зменшився попит на масло 4 Ціни на маргарин були знижені на 20%

 

 

 

18

А. Праця  2 Заробітна платня

 

Б. Земля 5 Рента

 

В. Капітал 3 Трансфертні платежі

 

Г. Підприємницькі здібності 4 Прибуток

 

 

 

19

А. Монопольна рента 4 Доход з унікальних земель

 

Б. Номінальна відсоткова ставка   5 Поточна ставка відсотку

 

В. Реальна зарплатня 1 Доход власника робочої сили, скорегований на інфляцію

 

Г. Нормальний прибуток 2 Мінімальний доход, який втримує підприємця в даному бізнесі

 

 

 

20

А. Купівля акцій компанії мобільного зв’язку 5 Фондовий ринок

 

Б. Продаж верстатів нового покоління 4 Ринок товарів

 

В. Фермер бере в оренду ділянку землі 2 Ринок природних ресурсів

 

Г. Випускник-бакалавр влаштувався на роботу в банк 1 Ринок праці

 

 

21

А.Зношування засобів праці під впливом технічного прогресу 5 Моральний знос

 

Б. Втрата споживчої вартості засобів праці 4 Фізичний знос

 

В. Капітал, вартість якого переноситься на продукт поступово і по частинах повертається підприємцю 2 Основний капітал

 

Г. Капітал, вартість якого входить в продукт повністю і вся повертається підприємцю 3Оборотний капітал

 

 

 

22

А. Додатковий обсяг продукції, який отримується від застосування додаткової одиниці праці за незмінної кількості інших чинників виробництва   5 Граничний продукт праці

 

Б. Обсяг продукту в розрахунку на одного зайнятого 4 Продуктивність праці

 

В. Функціональна залежність між чинниками виробництва та обсягом виробленої продукції  1 Виробнича  функція

 

Г. Величина продукту, що припадає на одну гривню основного капіталу   2 Продуктивність капіталу

 

 

 

23

А. Бухгалтерські витрати 2 Доход від реалізації – бухгалтерський прибуток

 

Б. Бухгалтерський прибуток 1 Доход від реалізації – явні витрати

 

В. Економічні витрати 4 Явні витрати + неявні витрати

 

Г. Економічний прибуток  5 Бухгалтерський прибуток – неявні витрати

 

 

 

24

А. Звичайна акція 2 Цінний папір, що засвідчує внесок власника у статутний фонд підприємства і дає право брати участь в керуванні, а також право на частину прибутку

 

Б. Привілейована акція  4 Цінний папір, що засвідчує внесок власника у статутний фонд підприємства і дає право на одержання фіксованого доходу, але не дає права брати участь в керуванні

 

В. Облігація  3 Цінний папір, що засвідчує надання в позику певної суми грошей на певний термін під певні відсотки

 

Г. Вексель   5 Розпорядження власника про видачу пред’явнику певної суми грошей з банківського рахунку

 

 

 

25

А. Використання торгівельних марок, реклами, певні можливості впливати на ціну товару   3 Монополістична конкуренція

 

Б. Товар унікальний, суттєві бар’єри на вході у ринок  2 Чиста монополія

 

В. Товари як однорідні, так і диференційовані, цінове лідерство 4 Олігополія

 

Г. Однорідний товар, неможливість впливати на ціну   1 Досконала конкуренція

 

 

 

26

1. Виробництво автомобілів   Г

2. Виробництво одягу      В

3. Надання залізничних транспортних послуг    Б

4. Вирощування та продаж зерна  А

5. Замовлення державою космічного обладнання

27

А. Досконала конкуренція  5 Price-taker

 

Б. Чиста монополія  1 Унікальна продукція

 

В. Монополістична конкуренція  2 Виробництво парфумів

 

Г. Олігополія  3 Взаємозалежність фірм

 

 

 

28

А.Зростання національної економки на основі  підвищення ефективності використання ресурсів 3 Інтенсивний тип економічного зростання

 

Б. Відношення сукупного капіталу країни до її робочої сили 5 Капіталоозброєність

 

В. Нарощування виробництва продукції на основі збільшення кількості ресурсів за незмінного рівня технології  2 Екстенсивний тип економічного зростання

 

Г. Збільшення кількості товарів та послуг, вироблених в національній економіці 1 Економічне зростання

 

 

 

29

А. Спад

1. Зростають ВВП та доходи, зменшується чисельність безробітних   В

Б. Депресія

2. В економіці спостерігається повна зайнятість, виробництво працює на повну потужність  Г

В. Підйом

3. Зменшуються обсяги купівлі населенням товарів тривалого користування, зростають запаси товарів на складах А

Г. Бум

4. Тривале недовантаження виробничих потужностей, масове безробіття Б

 

5. Загальне зниження цін в економіці

30

А. Підвищення рівня прожиткового мінімуму 5 Соціальна політика

 

Б. Введення податку на нерухомість 3 Фіскальна політика

 

В. Підвищення облікової ставки центрального банку 4 Монетарна політика

 

Г.Скасування квот на ввезення іноземних товарів  2 Політика протекціонізму

 

 

 

31

А. Держбюджет  5 Сукупний план доходів та видатків держави

 

Б. Дефіцит бюджету  1 Перевищення видатків бюджету над доходами

 

В. Державні фінанси 4 Відносини з приводу формування та використання загальнодержавних коштів для виконання державою певних функцій

 

Г. Державний борг 3 Сума дефіцитів бюджету за відрахуванням профіцитів на певну дату

 

 

 

32

А. Відмова від міжнародного поділу праці  3 Автаркія

 

Б. Зведення перешкод на шляху вільної торгівлі  1 Протекціонізм

 

В. Відсутність штучних бар’єрів на шляху торгівлі між окремими особами та фірмами різних країн 2 Фритредерство

 

Г. Здатність країни виробляти товар або послугу з нижчими витратами ресурсів, ніж торгівельні партнери 5 Порівняльна перевага

 

 

 

33                                               

А. Мито 3 Податки на товари, що перетинають кордон

 

Б. Квота 4 Обмеження кількості продукту, який можна ввезти в країну

 

В. Ембарго1 Повна заборона на ввезення чи вивезення товару

 

Г. Субсидія 2 Зниження витрат вітчизняних виробників

 

 

 

34

А. Демпінг 2 Встановлення штучно занижених цін на товари, що експортуються

 

Б. Бартер 1 Угоди на основі обміну товарами без грошових розрахунків

 

В. Прямі інвестиції 3 Заснування підприємства за кордоном або придбання контрольного пакету акцій існуючого підприємства

 

Г. Портфельні інвестиції 5 Закордонні капіталовкладення в невеликі пакети акцій, що не забезпечують контролю за діяльністю підприємства

 

 

 

35

А. Світове господарство 3 Сукупність національних господарств, пов’язаних в одну систему міжнародним поділом праці

Б. Світова торгівля 4 Обмін товарами та послугами між національними господарствами

В. Міжнародний поділ праці 1 Спеціалізація країн на виробництві певних товарів та послуг с метою взаємної торгівлі

Г. Міжнародний рух капіталів 5 Переміщення капіталу в різних його формах з однієї країни до іншої


19.06.2014; 00:10
хиты: 71
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь