пользователей: 28208
предметов: 12106
вопросов: 227564
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Доповніть твердження:

А

 1. А. Маршалл вважав, що попит визначається _гранчною_ корисністю, а пропозиція – економічними _витратами.

В

 1. Водопостачання міста є прикладом ринку чистої _ монополії .
 2. _валютний_ курс – це ціна валюти однієї країни, що виражена у валюті іншої країни.

Г

 1. Графік пропозиції землі виглядає як _вертикальна_ лінія.
 2. Грошово-кредитну політику здійснює _____ центральний банк.

Д

 1. До зміни пропозиції товару призводить дія __нецінових_ чинників.
 2. Дефіцит товару означає, що обсяг _попиту__ перевищує обсяг __пропозиції_ .
 3. __девальвація_ – це офіційне зниження державою курсу обміну національної грошової одиниці на валюти інших країн.

Е

 1. Економічна наука поділяє __капітал__ на основний і __оборотний___ за критерієм перенесення вартості на товари та послуги.
 2. Економічне зростання вимірюється темпами зростання __реального___ ВВП.
 3. Економічний _цикл___ – це піднесення і спади ділової активності, які періодично повторюються на фоні загальної тенденції до зростання.

З

 1. Засоби_ праці і предмети _праці__ називаються засобами виробництва.
 2. Змішана економічна система має різні форми власності на засоби виробництва і передбачає використання елементів державного та _ринкового  регулювання.
 3. Згідно з законом Грешема-Коперника, __гірші__ гроші витісняють кращі_ .
 4. Зміщення кривої попиту є результатом дії __нецінового_ чинника і означає зміну попиту
 5. За інших рівних умов підвищення ціни ресурсів призведе до _зменшення___ пропозиції товару і зміщення кривої пропозиції __вліво__________ .
 6. За інших рівних умов запровадження виробниками прогресивної технології призведе до збільшення пропозиції і зміщення кривої пропозиції  вправо.
 7. Зменшення дотацій виробникам призводить до __зменшення __ пропозиції товару і зміщення кривої пропозиції _вліво___ .

І

 1. Інфляція – це зростання __ рівня цін в економіці.
 2. Інфляція – це зниження __купівельної спроможності  грошей.

К

 1. Командна економіка характеризується суспільною формою __власності_ на засоби виробництва.
 2. Коефіцієнт Джині характеризує ступінь __рівномірності(нерівномірності)  розподілу доходів.
 3. Крива Лаффера демонструє зв'язок між ставками оподаткування та  податковими надходженнями в бюджет.
 4.  
 5. Мінова і споживча вартість є властивостями товару___ .
 6. Майбутні гроші дешевше теперішніх унаслідок __інфляції__ та втрати можливості отримання доходу від їх використання.
 7. Мито та акцизи є прикладами ___непрямих__ податків.

Н

 1. Неекономічні блага існують в __необмеженій_ кількості.
 2. Незручностей бартеру дозволяє уникати така функція грошей як _ засіб обігу _ .
 3. Надлишок товару означає, що обсяг __пропозиції__ перевищує обсяг __попиту___ .
 4. На ринку чистої _монополії_  існують бар’єри на шляху нових підприємств.
 5. Національне багатство включає: природний, відтворювальний та _людський_ капітал.
 6. На ринку чистої монополії підприємство виробляє унікальний товар.

О

 1. Основною перевагою поділу праці у порівнянні з натуральним господарством є зростання _продуктивності праці .
 2. Основним джерелом формування доходної частини державного бюджету є податкові надходження___ .

П

 1. Предметом дослідження економічної теорії є вивчення проблеми ефективного використання ____обмежених___ ресурсів або управління ресурсами з метою досягнення максимального задоволення ___потреб_людини.
 2. Переважно натуральний характер виробництва, відстала техніка і ручна праця – це ознаки __традиційної__ економічної системи.
 3. Продукти стають товарами в процесі _обміну_ між людьми.
 4. Процес перенесення вартості основного капіталу на вартість виготовленого продукту, називається __ямортизація_ .
 5. Підвищення цін на товари та послуги впливає на зниження __рівня реальних _ доходів населення.
 6. Підприємство на ринку _чистої конкуренції_ не впливає на формування ринкової ціни, тому що його частка на ринку є відносно невеликою.
 7. Підприємства як олігополії, так і монополістичної конкуренції можуть виробляти диференційований)_ товар.
 8. Перевищення видатків бюджету над надходженнями має назву ___дефіцит_ бюджету.
 9. Перевищення надходжень бюджету над видатками – це _профіцит__ бюджету.
 10. _ Платіжний баланс – це співвідношення між сукупними надходженнями з-за кордону та платежами валюти за кордон.
 11. Прибічники __ протекціонізму _ намагаються захистити галузі національної економіки.

Р

 1. Рух уздовж кривої попиту відбувається у випадку зміни _ціни товару, що означає зміну обсягу попиту.
 2. Ресурси перетворюються у фактори  виробництва в процесі створення матеріальних _благ__.
 3. Реальна зарплата зростатиме, якщо темпи зростання номінальної зарплати будуть перевищувати темпи зростання __рівня цін.
 4. Реальна __ зарплата знижуватиметеся, якщо темпи зростання _рівня цін будуть перевищувати темпи зростання номінальної зарплати.
 5. Різний рівень оплати праці є економічною причиною міжнародного руху ___робочої_ сили.

С

 1. Спільним між економічними законами і законами природи є те, що вони мають __ об'єктивний___ характер і відкриваються людьми.
 2. Сукупність фізичних і _ інтелектуальних здібностей, які використовує людина у процесі створення матеріальних благ – це __робоча____ сила.
 3. Стійкі, причинно-наслідкові зв’язки, що  повторюються , називаються економічними _законами
 4. Синтез – метод_ дослідження в економічній теорії, який означає поєднання окремих частин у єдине __ціле_ .
 5. Суспільні блага та зовнішні ефекти є прикладами проблеми  фіаско ринку .

У

 1. У постіндустріальному суспільстві важливого значення набуває такий економічний ресурс як _інформація .
 2. У випадку підвищення ціни на товар А, що доповнює товар Б у споживанні  _попит_ на товар Б знижується.
 3. Унікальний тип товару виробляється на ринку чистої __монополії_ .

Ч

 1. Частина капіталу, яка використовується одноразово і повністю споживається в кожному виробничому циклі – це __оборотний_ капітал.
 2. Частина капіталу, яка функціонує тривалий час і споживається упродовж декількох виробничих циклів – це _основний_ капітал.
 3. Часові переваги передбачають схильність людей оцінювати _теперішнє _ споживання вище, ніж __майбутнє
 4. Чим ближче значення коефіцієнта Джині до 1, тим більш __ нерівномірніший_ є розподіл доходів.
 5. Чим ближче значення коефіцієнта Джині до 0, тим більш _рівномірніший_ є розподіл доходів.
 6. Чиста конкуренція – це ринкова структура, яка характеризується ___великою_ кількістю підприємств, що виробляють __однорідний__ товар.

Я

 1. Якщо споживачі очікують підвищення ціни товару у найближчому майбутньому, то попит на товар у теперішній час збільшується.
 2. Якщо темпи зростання цін відповідають темпам зростання __номінальної зарплати, то реальна зарплата не змінюється.
 3. Якщо тільки єдине підприємство наймає працівників певної професії, то цей ринок праці є монопсонією.
 4. Якщо економіка зростає за рахунок кількісного зростання чинників виробництва, то це _ Екстенсивний __ тип зростання.
 5. Якщо економіка зростає за рахунок якісної зміни чинників виробництва, то це __ інтенсивний тип зростання.
 6. Якщо за умов регресивного оподаткування зростають доходи платника податків, то сума податку __зменшується___ .

19.06.2014; 00:06
хиты: 588
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь