пользователей: 28035
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Загальна психологія

1 Особливості психології як науки та її місце у системі наук
2 Етапи розвитку психології як науки
3 Проблема предмету психології
4 Зв’язок психології з іншими науками (філософією, анатомією, фізіологією, педагогікою, технічними науками)
5 Структура сучасної психології. Характеристика її галузей
6 Методи наукової психології
7 Спостереження як метод психологічного дослідження, його види. Вимоги та сфера застосування
8 Організаційні методи наукового дослідження (порівняльний, лонгітюдний, комплексний)
9 Експеримент як метод пізнання психіки. Види експерименту
10 Тест як стандартний метод дослідження психіки
11 Методи дослідження міжособистісних стосунків у групі
12 Основні форми прояву психіки: психічні процеси, стани, властивості
13 Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності
14 Характеристика видів діяльності. Поняття провідної діяльності
15 Процес оволодіння діяльністю (знання, вміння, навички)
16 Спілкування як суб’єкт-суб’єктна взаємодія
17 Характеристики видів спілкування. Засоби спілкування
18 Спілкування як обмін інформацією
19 Спілкування як взаємодія
20 Спілкування як сприймання, розуміння і оцінка соціальних об’єктів
21 Співвідношення змісту понять «людина», «індивід», «суб’єкт», «особистість», «індивідуальність»
22 Спрямованість особистості та її характеристики
23 Структура особистості. Варіативність підходів до визначення структури особистості
24 Характеристика сучасних теорій особистості
25 Проблеми періодизації особистісного розвитку
26 Етапи соціалізації особистості
27 Поняття про групу. Значення груп. Класифікація груп та їх характеристика
28 Психологічна характеристика малих груп. Міжособистісна інтеграція та динамічні групові процеси.
29 Поняття ролі, статусу та позиції особистості у групі. Лідерство, керівництво та їх характеристика.
30 Відчуття як психічний процес. Походження відчуттів. Види відчуттів.
31 Анатомо-фізіологічні механізми відчуттів. Аналізатор як орган відчуттів
32 Загальні закономірності відчуттів: якість, просторова локалізація, тривалість, інтенсивність
33 Поняття чутливості, абсолютного і відносного порогів відчуттів
34 Сприймання як активний процес побудови перцептивного образу за допомогою перцептивних дій
35 Феноменологія сприймання
36 Поняття про пам'ять
37 Види пам’яті та їх характеристик
38 Процеси пам’яті та їх характеристика. Явище ремінісценції
39 Теорії пам’яті
40 Індивідуальні особливості пам’яті
41 Мислення як псих діяльність
42 Мислення як вища форма пізнав діял. Поняття про інтелект
43 Види мислення
44 Форми мислення
45 Поняття уяви. Види уяви
46 Особливості уваги як психічного процесу та стану людини
47 Властивості уваги. Ф-ції уваги
48 Воля, її основніознаки
49 Вольовий акт та його структура.
50 Вольові якості особистості
51 Поняття про емоції та почуття. Функції емоцій та почуттів.
52 Види емоцій. Характеристика емоційних процесів.
53 Види почуттів. Форми переживання почуттів.
54 Поняття про темперамент. Історія вчень про темперамент.
55 Поняття про тип темпераменту. Характерні особливості кожного типу темпераменту.
56 Поняття про характер. Ознаки та риси характеру.
57 Формування характеру. Типології характерів.
58 Загальне уявлення про здібності. Проблема походження здібностей. Задатки та здібності.
59 Рівні здібностей. Їх розвиток.
60 Види здібностей. Їх характеристика.
23.06.2014; 13:59
хиты: 6098
рейтинг:0
Общественные науки
психология
общественная психология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь