пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Літературознавство

1 Літературознавство як наука. Основні допоміжні літературознавчі дисципліни
2 Літературознавство у системі наук.
3 Поетика як складова частина теорії літератури. Типи поетик
4 Мистецтво, його сутність і види
5 Своєрідність художньої літератури як виду мистецтва
6 Функції художньої літератури
7 Літературно-художній образ, його природа, структура, ознаки
8 Види літературних образів.
9 Типізація як спосіб творення образів. Способи типізації
10 Система персонажів, її місце і функції в худ творі. Герой, персонаж, дійова особа, тип, характер
11 Образ автора; оповідач і розповідач у художньому творі. Поняття ліричного героя.
12 Пейзаж, його види та функції в художньому творі.
13 Ліричний твір як художня цілісність.
14 Тема, тематика, проблематика художнього твору.
15 Ідея, ідейний зміст художнього твору.
16 Пафос літ твору. Види пафосу
17 Художній конфлікт, його види і роль і літературному творі
18 Сюжет, елементи сюжету
19 Сюжет і фабула
20 Композиція та архетектоніка художнього твору. Типи композиції
21 Сюжетні та поза сюжетні елементи композиції, їхня функція
22 Засоби створення образів-персонажів
23 Мова художнього твору як першоелемент літератури
24 Засоби створення образності та образні засоби в художньому творі
25 Використання синонімів, антонімів, архаїзмів і неологізмів у худ творі
26 Діалектизми, варваризми, жаргонізми, вульгаризми
27 Тропи. Класифікація тропів
28 Метафора, її види. Персоніфікація
29 Епітет, його види
30 Метонімія, її види. Синекдоха. Перифраз.
31 Порівняння, його види
32 Алегорія та символ
33 Фігури поетичного синтаксису
34 Повтор, його види
35 Звукова організація худ мовлення. Поняття про фоніку
36 Звукопис та звуконаслідування. Види звукових повторів
37 Квантитативне та квалітативне віршування
38 Метрична сист віршування, її осн розміри
39 Силабічна сисит вірш
40 Тонічна система
41 Силаботонічне віршування.
42 Рима, її функції, види, способи римування
43 строфа, види строфічних форм
44 Літ роди та жанри
45 Епос, його ознаки, види епічних жанрів
46 Драма, драматичні жанри
47 Лірика та сист ліричних жанрів
48 Ліро-епос та ін суміжні родо-жанрові утворення
49 Роман і повість
50 Оповідання та новела
51 Балада
52 Сонет
53 Трагедія і комедія
54 поняття літ процесу, чинники його розвитку
55 Літературні взаємозв’язки та взаємовпливи
56 Поняття про творчий метод, літ напрям та літ течію
57 Романтизм, осн ознаки
58 Реалізм
59 .Класицизм
60 Сентименталізм
61 Символізм
62 Модернізм
05.11.2014; 15:49
хиты: 6490
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
литература
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь