пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історія

1 1.Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства»
2 2. Методологічні засади, джерела вивчення курсу  «Історія українського суспільства».
3 3. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов”янської спільноти на території України
4 4. Східнослов”янські племенні княжіння на території України в V-VIII ст.н.е. Започаткування державності.
5 5. Утворення Київської Русі. Роль в цьому процесі варязького і слов’янського  чинників. Норманська теорія і її сучасні оцінки.
6 6.  Етапи розвитку Київської Русі. Їх специфіка та особливості.
7 7. Перші київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика.
8 8. Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава. Роль князя, дружини. Боярська рада. 
9 9. Економічне життя Київської Русі ХІ-першій половині ХІІ ст. 
10 10. Соціальна структура суспільства Київської Русі ХІ першій половині ХІІ ст. 
11 11. Юридично- правові засади функціонування суспільства Київської Русі. «Руська правда». «Правда Ярославичів».
12 12. Міжнародні зв’язки Київської Русі за князів Володимира і Ярослава.
13 13. Формування феодальних соціально-класових відносин, їх вплив на тенденції розвитку Київської Русі. 
14 14. Релігійне життя Київської Русі. Історичне значення прийняття християнства. Роль монастирів.
15 15.Суспільно-політичні рухи. Ідеологія правителів Київської Русі.
16 16. Централізація Київської Русі  за часи Володимира Мономаха.
17 17. Причини та наслідки феодальної роздробленості Київської Русі.
18 18. Зародження передумов формування української народності.
19 19. Культура, освіта Київської русі.
20 20.  Історичний вплив держави Київська Русь на формування європейської цивілізації.
21 21. Історичні та політичні обставини утворення Галицько-Волинської держави. Князь Роман Мстиславич.
22 22. Внутрішня і зовнішня політика Данили Галицького.
23 23. Культура Галицько-Волинської держави.
24 24. Причини занепаду Галицько-Волинської держави. Роль Галицько-Волинської держави в історії Європи у ХІІ – першій половині ІVст.
25 25. Початок, основні етапи та наслідки захоплення Литвою територій давньоруських удільних князівств. Роль і місце в Литовській державі українськиї земель.
26 26. Польська експансія на українській землі. Унії. Політичний, соціально-економічний та правовий статус українських земель у складі Речі Посполітой. 
27 27.  Процес остаточної інкорпорації українських земель до складу Речі Посполітої. Передумови та наслідки Люблінської унії (1569р.).
28 28. Господарське життя на українських землях під владою Польші. Особливості суспільного та екомічного життя українських міст. Магдебурзьке право.
29 29. Соціально-класова структура українського суспільства у складі Речі Посполітої. Процес закріпачення селянства. Литовські статути.
30 30. Берестейська (1596р.) унія  та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братства.Їх роль і місце у збереженні національного етносу.
31 31. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Сечі. Життя та побут запорозьких козаків.
32 32. Організація реєстрового козацтва. Його роль у суспільно-політичному житті українського народу.
33 33. Визрівання кризових відносин між українським суспільством та польською адміністрацією на прикінці ХVI – початку ХVIIст.
34 34. Повстання 1591-1596 рр. під проводом К.Косинського та С.Наливайка.
35 35. Національно-визвольні повстання українського народу 20-30 рр. ХVIIст.
36 36. Розвиток культури, освіти, книгодрукування в Україні в ХVI – першій половині ХVII ст.
37 37. Причини, характер, рушійні сили, періодизація Української національної революції.
38 38. Підготовка та початок визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. Воєнні події 1648р. та їх суспільно-політичні наслідки.
39 39. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б.Хмельницького.
40 40. Політико - адміністративний устрій, органи влади і управління гетьманської держави Б.Хмельницького.
41 41. Воєнно-політичні події на українських землях протягом 1651-1653 рр. та їх наслідки.
42 42. Основні напрями зовнішньої політики Б.Хмельницького.
43 43. Історичні обставини та хід Переяславської Ради. Українсько-російський договір та його оцінки в сучасній історичній літературі.
44 44. Суспільно-політичні причини та обставини розгортання громадської війни та поділу козацької України на два гетьманства (вересень 1657р. – червень 1663р.). Українське суспільство в умовах «великої руїни».
45 45. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П.Дорошенка, Д. Многогрішного.
46 46. Історичні обставини міжнародно-правового поділу України між Росією і Польщею. Анрусівське перемір»я (1667 р.). Мирний договір (1686 р.).
47 47. Особливості української національної революції. Причини її поразки та значення в історії України
48 48. Українська національна революція в контексті європейського революційного руху ХVI- XVIIст.
49 49. Гетьманщина наприкінці ХVIІ- XVІIIст., кордони, населення, адміністративно-територіальний, політичний та соціально-економічний устрій.
50 50.Державотворча діяльність І.Мазепи.
51 51. Діяльність української політичної еміграції на початку ХVIIIст. Основні положення Конституції Пилипа Орлика.
52 52. Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в ХVIIIст.
53 53. Централізаторська політика Катерина ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини.
54 54. Правобережна Україна в другій половині ХVII -  ХVIIIст.: політичний та соціально-економічний розвиток
55 55. Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII -  ХVIIIст.
56 56. Поділи Речі Посполітої. Зміни у політичному становищі правобережниї та західноукраїнськиї землях.
57 57. Реформи Марії-Терези і Йосифа ІІ кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі.
58 58. Розвиток української культури наприкінці  ХVII -  ХVIIIст.
59 59. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці  ХVIIIст. - першій половині ХІХ ст.: административно-територільний устрій, особливості соціально-економічного і політичного розвитку
60 Характер політичної влади російського уряду. Суспільно-політичні рухи Наддніпрянської України: їх прояви і значення.
61 Національне віддродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політичних організацій. Кирило-Мефодіївське братство.
62 62.Административно-територільний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст.
63 63.Національно-визвольний рух на західноукраїнськиї землях в першій половині ХІХ ст. Вплив революції 1848-1849 р. на соціально-економічне і політичне становище українців.
64 64. Національно-політичний рух українців у Галичині і Буковині під час революції революції 1848-1849р.
65 65. Розвиток української культури наприкінці  ХVIIIст. у першій половині ХІХ ст.
66 66. Ліберальні реформи 1860-70-х рр. в Росії та специфіка їх реалізації в Україні.
67 Соціально-економічнийі політичний статус укр. земель у складі імперії Гасбургів.  Конституційні реформи 1860-х р., їх вплив на укр. суспільність.
68 68. Передумови та тенденції формування укр. націїї у складі Російської та Австро-Угорської імперії.
69 Формування політичної свідомості українців в суспільно-політичній системі  Росії і Авсиро-Угорщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
70 70. Передумови та специфіка укр..національного руху в Російській імперії на етапі становлення індустріального суспільства. Хлопомани. Громадівський рух.
71 71. Розвиток культурно-освітнього і національно-політичного руху у західноукраїнськиї землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
72 72. Суспільно-політична та національна проблематика в програмах українських та загальноросійських політичних партій на зламі ХІХ-ХХ ст.
73 73. Політизація укр.національного руху Наддніпрянської України на прикінці ХІХ-ХХ ст. Студентський рух. Братство тарасівців.
74 74. Революція 1905-1907 рр. І Україна. Українські громади у І та ІІ російських Думах.
75 75. Українські землі напередодні Першої світової війни: економічна та суспільно-політична ситуація.
76 76. Перша світова війна і Україна. Відношення до війни соціальних і національних прошарків та політичних організацій укр.суспільства.
77 77. Політика урядів Австро-Угорщини і Російської імперії в українському та польськомупитинні у роки Першої світової війни.
78 78. Політична ситуація в Україні після Лютневої (1917 р.) буржуазно-демократичної революції.
79 79. Українська Центральна Рада Та Генеральний секретаріат – перші державні структури відродження України. Склад, політична програма, універсали УЦР.
80 80. Українська держава гетьманської доби: зовнішня і внутрішня політика П.Скоропадського.
81 81. Політичні обставини утворення ЗУНР. Зовнішня і внутрішня політика ЗУНР, історичне значення.
82 82. Утворення Директорії УНР, її реформи і зовнішньополітичні орієнтації.
83 83.Причини поразки та історичні уроки української_національно-демократичної революції 1917-1920р.
84 Брест-Литовська конференція та українське питання.
85 85. Встановлення радянської влади в Україні: передумови, причини, наслідки.
86 86. Економічна та суспільно-політична криза радянського суспільства на початку 20-х років: пошуки виходу. Нова економічна політика, її суть та особоивості впровадження в Україні.
87 87. Кооперативний рух в Україні на етапі 1920-р.: особливості в УСРР і на західноукраїнських територіях.
88 88. Політика українізації в УСРР. Її зміст і результати.
89 89. Формування та діяльність інституцій радянськой влади в Україні. Радянська Україна в Конституціях  СРСР (1924 і 1936р.) й в УСРР 1925,1929,1937 рр.
90 90. Міжнаціональні відносини і релігійне життя в УСРР у 1920-1930 рр.
91 91. Партійно-політична система Радянської України в 1920-х роках, передумови та шляхи її трансформації у командно-адміністративний апарат. Сталінські репресивні заходи таїх наслідки для укр.суспільства.
92 92. Центри укр..еміграції в Польші, Чехословиччини й Румунії. Діяльність укр.політичної й віськової еміграції.
93 93. Суспільно-політичне життя  на західноукраїнськиї територіях у 1920-ті роки. Політика пацифікації  Ю.Пілсудського в Східній Галиччині.
94 94. Суперечливість соціально-економічного розвитку українського суспільства в умовах сталінізму. Економічні перетворення у промисловості: індустріалізація, її передумови, хід здійснення, наслідки.
95 95. Колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки колективізації в Україні
96 96.  «Культурна революція», її зміст та шляхи реалізації в Україні.
97 97. Діяльність українських політичних партій  і рухів на західноукраїнських територіях у 1930-х роках.  Комуністичний рух. Особливості функціонування націоналістичних організацій.
98 98. Карпатська Україна як спроба створення  Української держави у 1938-1939 рр.
99 Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни.
100 100.  Українські землі  у військово-політичних планах Німеччини та СРСР. Наслідки реалізації  німецько-радянських домовленостей стосовно України.
101 101. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1941 р.).
102 102. Напад  фашистської Німеччини на СРСР. Причини поразок Червоної Армії у перші місяці війни. Оборонні  бої в Україні 1941-1942р.
103 103. Всенародна боротьба проти німецько-фашистських окупантів на території України. Партизанський і підпільний рух. Внесок укр..народу у становлення радянського тилу в роки ВОВ.
104 104. Створення та діяльність в роки Другої  світової війни ОУН-УПА.
105 105.  України в дипломатії країн-учасниць антигітлерівської коаліції.
106 106. Визволення України від фашистських загарбників. Формування кордонів УРСР під час та по закінченні Другої світової війни.
107 107. Депортація населення з території України та Криму (1944 р.).
108 108. Внесок укр..народу в перемогу над нацистською Німеччиною.
109 109. Повоєнна відбудова та соціально-політичний розвиток України (1945-1952 р.)
110 110. «Ждановщина» в Україні:ідеологічний наступ тоталітарного режиму на суспільство і культуру.
111 111. Радянизація західних областей України у повоєнний період. Ліквідація повстанського руху.
112 112. УРСР в період десталінізації (1953-1964 рр.): напрями формування.
113 113. Розширення повноважень УРСР у складі СРСР в період десталінізації.
114 114. Культурне життя в Україні (1954-1964р.). «Шістидесятники», причини виникнення, діяльність.
115 115. Посилення сисемної кризи тоталітарного ладу (сере.60-х- початок 80-хр.).
116 116.  Етносоціальні процеси в УРСР у період загострення кризи радянської системи 1960-1980-х р.
117 117. Політична опозиція другої половини 60 – серед. 80-х р. в Україні: програмні та організаційні засади.
118 118. Політика русифікації України 60 – серед. 80-х р. Наслідки цього процесу для укр.нації.
119 119.  Концепція і шляхи «перебудови» в СРСР і Україні.
120 120. Стан укр. економіки у другій половині 1980-х років та назрівання економічної кризи.
121 121. Суспільно-політичні процеси в Україні в період «перебудови».  Розгортання руху за національне відродження. Формування передумов незалежності України.
122 122. Студентський і молодіжний рух в Україні в умовах перебудови.
123 123. Виникнення Народного Руху України за перебудову. Роль цієї організації  у розвиткові політичних подій в республіці протягом 1989-1991 р.
124 124. Становлення багатопартийної системи в україні  на етапі перебудови. Класифікація політичних партій. Характер багатопартійності.
125 125. Спроби державного заколоту в Москві в серпні 1991р. Проголошення державної незалежності в Україні.
126 126. Декларація про державний суверенітет України та Акт проголошення незалежності України, їх основні положення та сучасні оцінки.
127 127. Об»активні та суб»активні причини руйнації господарського механізму  після проголошення незалежності України.
128 128. Тенденції трансформаційних змін економіки України в умовах незалежності: від здобутків до прорахунків.
129 129. Формування інститутів державної влади України після проголошення незалежності. Прийняття Коституції України, її значення.
130 130. Особливості конституційного процесу в Україні 1996-2004р.  Причини та шляхи подолання системного протистояння державно-владних гілок.
131 131. Політичні партії незалежної України. Проблема взаємодії суспільства і влади. Особливості та перспективи поглиблення суспільної демократії в Україні.
132 132. Етнонаціональний склад населення України. Міжнаціональні відносини. Проблема громадянськиї і політичних прав національних меншин.
133 133. Міжконфесійні відносини незалежної України.
134 134. Концептуальні основи і пріоритети зовнішньої політики України.
135 135. Сучасні євроатлантичні інтеграційні орієнтири України: дилема оцінок та шляхів реалізації.
136 136. Українсько-російські відносини, їх стан та тенденції розвитку.
137 137. Прийняття України до ВТО (2008р.) Перспектива та проблематичність даного чинника для економіки України.
138 138. Президентські і парламентські вибори 2004-2010 р.: аналіз політичних подій.
139 139. Світова економічна криза 2008-2010р. та її вплив на соціально-економічні і політичні процеси в Україні.
140 140. Політичні і соціально-економічні  процеси в Україні після президентських вборів 2010р.
хиты: 52453
рейтинг:+160
Гуманитарные науки
история
новая история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь