пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Регіональна економіка

1 Предмет, методи і завдання курсу РЕ.
2 002. Основні поняття та наукові категорії РЕ.
3 Місце РЕ в системі наук.
4 004. Загальні закономірності рпс та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер.
5 005. Принципи РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
6 006. Основні фактори РПС та формування економіки регіонів, їхня суть.
7 007. Вплив глобалізації та регіоналізації на формування та розвиток господарства регіонів.
8 008. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.
9 009. Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування.
10 010. Територіальний поділ праці, його суть та зв’язок з формуванням економічних районів.
11 011. Економічне районування, його суть та роль у формуванні регіональних господарських систем.
12 012. Критерії, принципи та чинники економічного районування.
13 013. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування.
14 014. Типи економічних районів та їхні цільові функції.
15 015. Сучасна мережа економічних районів України та її складові
16 016. Суть, мета і концепція ДРЕП.
17 017. Основні завдання ДРЕП.
18 018. Механізм реалізації ДРЕП України.
19 019. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні ДРЕП.
20 020. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів.
21 021. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна оцінка.
22 022. Мінеральні ресурси України, їхня структура та економічна оцінка.
23 023. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів.
24 024. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання.
25 025. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах.
26 026. Рекреаційні ресурси України, їхня структура, регіональні особливості розміщення та використання.
27 Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва.
28 Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування.
29 029. Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні.
30 030. Регіональні особливості формування міського та сільського населення України. Урбанізація.
31 031. Класифікація та функціональні типи міст України. Проблеми розвитку крупних, середніх і малих міст.
32 032. Трудовий потенціал, його структура і розподіл за регіонами та видами зайнятості в Україні.
33 033. Регіональні особливості міграційних процесів в Україні.
34 034. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні.
35 Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їхня суть та складові.
36 036. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть та складові.
37 037. Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів України, його суть та складові.
38 038. Господарський комплекс України, його суть, структура та особливості структурної трансформації.
39 039. Територіальна структура господарського комплексу України.
40 040. Міжгалузеві комплекси, їхня суть, структура та об’єктивний характер формування.
41 041. Паливно-енергетичний комплекс України, його значення,
42 042. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
43 043. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
44 044. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку.
45 045. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії.
46 046. Теплова електроенергетика України, її місце у виробництві електроенергії. Основні ТЕС та принципи їх територіальної організації.
47 047. Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.
48 048. Гідроенергетика України, її значення й місце в енергетичному балансі країни, особливості розміщення. Каскад ГЕС на Дніпрі.
49 049. Металургійний комплекс України, його значення, структура, сировинна та паливна бази.
50 050. Передумови розвитку чорної металургії України, їхні регіональні особливості та економічна оцінка.
51 051. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
52 052. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації галузей кольорової металургії. Центри основних галузей.
53 053. Металургійні райони України, особливості їхнього формування та структурної трансформації. Основні центри.
54 054. Машинобудівний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості формування.
55 055. Основні фактори розвитку і розміщення галузей машинобудування в регіонах України.
56 056. Транспортне машинобудування України, структура, значення, регіональні особливості територіальної організації та центри основних галузей.
57 057. Хімічний комплекс України, його структура, сировинна база й регіональні особливості територіальної організації основних галузей.
58 058. Лісопромисловий комплекс України, його значення, структура, регіональні особливості розміщення та структурної трансформації.
59 059. Будівельний комплекс України, його значення, структура та регіональні особливості трансформації.
60 060. Промисловість будівельних матеріалів, її галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
61 061. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
62 062. Зернове господарство України, його значення, структура, динаміка розвитку, зональний характер розміщення.
63 063. Технічні культури України, їхня структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
64 064. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК.
65 065. Соціальний комплекс України, його суть, галузева структура та регіональні особливості територіальної організації.
66 066. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
67 068. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі.
68 069. Трубопровідний транспорт України. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи.
69 070. Автомобільний транспорт України, його місце та роль у формуванні міжрегіональних зв’язків. Основні автомобільні магістралі.
70 071. Диференціація економічних районів України за рівнем соціально-економічного розвитку. Депресивні території.
71 067. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування.
72 072. Донецький економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
73 073. Вугільна промисловість Донецького економічного району (ДонЕР), особливості розміщення та основні центри.
74 074. Металургійний комплекс Донецького економічного району (ДонЕР), передумови розвитку, особливості розміщення та основні центри.
75 075. Придніпровський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
76 076. Металургійний комплекс Придніпровського економічного району, передумови його розвитку, особливості розміщення та основні центри.
77 077. Машинобудівний комплекс Придніпровського економічного району, галузева структура та центри основних галузей.
78 078. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.
79 079. Центральний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
80 080. Промисловий комплекс Центрального економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
81 081. Машинобудівний комплекс Центрального економічного району, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей.
82 082. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення.
83 083. Подільський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
84 085. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення.
85 084. Промисловий комплекс Подільського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
86 086. Поліський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
87 087. Промисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей, проблеми розвитку.
88 088. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку.
89 089. Карпатський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
90 090. Промисловий комплекс Карпатського економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
91 091. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку.
92 092. Рекреаційний комплекс Карпатського економічного району, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
93 093. Східний економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
94 094. Промисловий комплекс Східного економічного району,його галузева структура і центри основних галузей.
95 095. Машинобудівний комплекс Східного економічного району, його галузева структура, особливості розміщення та центри основних галузей.
96 096. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей.
97 097. Причорноморський економічний район, його роль в економіці України, галузі спеціалізації та особливості їхнього розміщення.
98 098. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку.
99 099. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти.
100 100. Міжнародний поділ праці та його вплив на формування зовнішньоекономічних зв’язків України.
101 101. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України, їхня суть.
102 102. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку.
103 103. Значення і структура експортного потенціалу регіонів України.
104 104. Роль регіонів у формуванні експортного потенціалу України
105 105. Конкурентні переваги регіонів України у світовій економічній системі.
106 106. Предмет, методи та завдання вивчення екології для економістів.Предмет вивчення екології .
107 107. Екосистеми, їх структура та види
108 108. Екологічна експертиза. Об’єкти та суб’єкти експертизи
109 109. Основні етапи природокористування в Україні
110 110. Особливості сучасного етапу природокористування в Україні
111 111. Затратно-результатна концепція економічної оцінки природних ресурсів
112 112. Екологічний моніторинг, його види і рівні
113 113. Нормативи та стандарти якості компонентів довкілля
114 114. Принцип екологічної зацікавленості та його використання у практиці управління
115 115. Принцип відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону
116 116. Дотримання природного кругообігу як принцип природокористування
117 117. Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування
118 118. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
119 119. Екологічні проблеми ГЕС
120 120. Екологічні проблеми ТЕС
121 121. Екологічні проблеми АЕС
122 122. Екологічні проблеми водного господарства
123 123. Екологічні проблеми хімічної промисловості
124 124. Екологічні проблеми гідромеліорації сільського господарства
125 125. Машинна деградація ґрунтів, причини та шляхи подолання
126 126. Основні напрями взаємодії транспортних систем з біосферою
127 127. Особливості середовища проживання у великих містах
128 128. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні
129 129. Екологічне законодавство України та механізм його чинності
130 130. Платежі за ресурси, їх види і нормативи
131 131. Платежі за забруднення природного середовища та критерії нарахування
132 133. Економічні збитки від забруднення гідросфери, їхні види та методи нарахування
133 134. Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їхнього обрахування
134 135. Економічні методи управління природокористування та охорони навколишнього природного середовища
135 136. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв
хиты: 27076
рейтинг:+154
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь