пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

119.  Концепція і шляхи «перебудови» в СРСР і Україні.

 У березні 1985р. новим генеральним секре­тарем ЦК КПРС було обрано М. Горбачова, з ініціативи якого в СРСР почалася пере­будова суспільства.Періодизація перебудови. 1985-1988 рр. - період розробки кон­цепції перебудови І здійснення перших еко­номічних реформ. Визрівання політичного курсу перебудови.1988-1991рр. - період активних полі­тичних перетворень під лозунгом побудови демократичного, гуманного соціалізму.Головними елементами цього курсу було визначено: науково-технічний прогрес, технічна переозброєння машинобудування, активізацію "людського фактора". Проведення економічних реформ. Етапи: Квітень 1985р. - програма приско­рення соціально-економічного розвитку країни, яка передбачала:- до 2000 року створити виробничий потенціал, що дорівнював би вже створено­му за 70 років радянської влади;- вирішити традиційні соціальні пробле­ми - продовольчу, житлову, забезпечення населення товарами повсякденного вжитку.Червень 1987 р. - реформа М. Рижкова - Л. Абалкіна.Сутність реформи виражена в трьох "С" - самостійність, самоокупність, самофінан­сування.Були прийняті: "Закон про державне підприємство (об'єднання)" "Закон про кооперацію" та інші, які передбачали:переведення підприємств на госпроз­рахунок;утворення кооперативного сектора;тісний зв'язок заробітної плати з ре­зультатами господарської діяльності;сприяння запровадженню досягнень науково-технічного прогресу.У результаті: реформа була непослідов­ною, половинчатою, проводилася невпев­нено і зазнала провалу. у 1990 р. вперше за багато років почалося скорочення об­сягів суспільного виробництва. Національ­ний дохід України скоротився на 1,5%.непродумана фінансова політика при­звела до сплеску інфляції в країні.стало зрозуміло, що тільки перехід до ринкової економіки зможе вивести країну з глибокої економічної кризи.Червень 1990р. - Верховна Рада СРСР прийняла програму переходу до ре­гульованої ринкової економіки, яка з са­мого початку виявилася нежиттєздатною.Інфляція, розбалансованість економіки, дефіцит бюджету зростали. Безсистемна перебудова вела до розвалу народного гос­подарства.Реформа політичної системи. XIX партійна конференція  прийняла рішення про кардинальне рефор­мування політичної системи, закріпила курс на гласність.Проведення реформи політичної системи сприяло демократизації суспільства, полі­тика гласності прискорила процеси десталінізації, реабілітацію жертв репресій. Ліквідація ст. 6 Конституції свідчила про відмову від керівної ролі КПРС. Підрива­лися основи тоталітарного режиму.Процеси перебудови сприяли росту політичної активності, відродженню національної свідомості українського народу.


хиты: 487
рейтинг:+1
Гуманитарные науки
история
новая история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь